STAMBOOM IN PARENTEELVORM  EN FOTOALBUM VAN DE FAMILIE MEULEMANS  MET OORSPRONG TE LONDERZEEL VANAF PIETER MOLEMANS (LATER MEULEMANS)  GEBOREN  CA 1480

 (Website in aanbouw sinds 21 november 2017)

(Laatste update vrijdag 22 mei 2020) 

 

Opzoekingen en samensteler: Jos Meulemans, Wolfsdonksesteenweg 35, 2230 Herselt

E-mail adres: joseph.meulemans@skynet.be

Telefoon: 014/544654

Domeinnaam van deze website: www.stamboommeulemans.net 

 

 

De samensteller staat onder het  volgnummer  XVI.5 van de stamboom.

 

 

INLEIDING

 

Dit is de stamboom van de familie MEULEMANS in parenteel-vorm met oorsprong te Londerzeel. Deze stamboom werd reeds samengesteld in 1994 en uitgegeven in boekvorm. Hiervan hebben wij nog steeds enkele exemplaren in voorraad. Daar waar het familieboek  vroeger 1250 BEF kostte, zijn deze laatste exemplaren te bekomen aan 20 € plus verzendingskosten. Voor mensen die niet over internet beschikken is dit een buitenkansje. De stamboom wordt nog eens aangepast en vervolledigd dankzij de digitalisering van de akten van het Rijksarchief van Brussel. Destijds werden niet alle afstammelingen opgezocht deels wegens tijdsgebrek en deels wegens de complexiteit van de stamboom. Wij kunnen dit nu wel doen aan de hand van internet op onze P.C. en zonder dat wij ons daarvoor moeten verplaatsen. In feite waren de vroeger opgezochte afstammelingen, alleen deze van stamvader JOANNES MEULEMANS, zie volgnummer V.1. Ook de afstammelingen van stamvader GERARDUS MEULEMANS zullen nu opgezocht worden, zie volgnummer V.3 Joannes en Gerardus Meulemans waren eigenlijk halfbroers.

Wij zullen ook nog meer illustraties kunnen invoegen zoals foto’s, (ieder lid met zijn eigen foto op internet zou ideaal zijn en theoretisch uitvoerbaar), maar we mikken vooral op foto’s van onze jongste afstammelingen. Het wordt dus ook een fotoalbum, maar daarvoor hebben we uw medewerking nodig. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk leden van de stamboom, met hun naam en foto daarin opgenomen worden. Dus beste familieleden, ik doe een oproep om mij  zoveel mogelijk foto’s op te sturen ofwel via mijn mail-adres (foto’s scannen en doormailen) ofwel  per gewone brief.  

   

In een parenteel krijgt ieder lid een volgnummer zoals u hierna zult merken, bestaande uit een romeins cijfer, dat de generatie aanduidt en een gewoon arabisch cijfer dat verwijst naar de rangorde in die generatie. Aldus behoort de afstammeling met het volgnummer “IV.4” tot de vierde generatie, en is hij of zij het vierde lid van de vierde generatie. Verder wordt er ook bij ierder lid verwezen naar het volgnummer van zijn of haar ouders en naar de volgnummers van de eventuele kinderen van dat lid. Zo zal u gemakkelijk kunnen opklimmen of afdalen in de stamboom. Het komt er op aan om uw eigen volgnummer te weten en dan kun je alle kanten uit, naar boven of naar onder. Als je geen volgnummer kent, wordt het zoeken moeilijker en dan kun je zelfs in onze stamboom verdwalen, zo uitgebreid zal hij worden. Het zijn de volgnummers die het zoeken gemakkelijk moeten  maken.Tenslotte vragen wij aan onze familieleden en aan alle geinteresserden van dit parenteel, om van deze familie Meulemans, aanvullingen, verbeteringen, suggesties over te maken want een stamboom is nooit volledig. Wij wensen u veel leesgenot.

 

NB.: Volgende afkortingen worden soms gebruikt:

- Bestand DD = het bestand “Tussen Dijle en Dender” van Luc Annaert ;

- RAB: = het Rijksarchief van België, PR staan ONLINE, BS voor 75%)

- ROB: = zoekrobot van het Algemeen Rijksarchief België, ROB nog maar voor 30 % opgenomen (28.1.20).

- B.S.: = de Burgerlijke Stand (akten vanaf circa 1800)

- P.R.: = de parochieregisters van elke parochie in het Ancien Regime, dus voor 1800.

- MGB: Mechelse Gelenalogische Bronnen van het Stadsarchief van Mechelen.

- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX = cijfers 1  tot 19.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

EERSTE GENERATIE (Onder voorbehoud)

 

I.1  Peeter (Pieter) MOLEMANS, (zoon van NN Molemans en NN), is geboren (vermoedlijk te Londerzeel), circa 1480 en is overleden te Londerzeel omstreeks 1540, was volgens de statistieken, gehuwd ca 1507 met NN, echtgenote werd  niet vermeld in de schepenakten van de parochie Londerzeel.

                                   

*    *     *

Met deze eerste voorvader zitten wij nog ver voor de parochieregisters. Wij hebben de voornaam van deze stamvader gevonden in de schepenakten van Londerzeel die aanvangen in 1553,de doopakten beginnen slechts in 1630. In een schepenakte van 14 oktober 1567 vonden wij “davidt molemans sone wijlen peeters molemans”. Stamvader Pieter was dus reeds een hele tijd  overleden in 1567. In de schepenbrieven werden in die tijd praktisch nooit data vermeld, alleen familienamen. Wij geven hierna het fragment weer van voornoemde akte en de omzetting. Bij de tweede stamvader David  Molemans, komen wij uitgebreider terug op deze akte, want de akte gaat eigenlijk over David,  zoon van Pieter.

 

Van Pieter Molemans is één kind gekend, volgnummer II.1.

 

 

 Hierboven bewust fragment uit de schepenakte van 14 oktober 1567 over wijlen Peeter Molemans, eerste stamvader.

 

TWEEDE GENERATIE (O.V.)

 

II.1  Onze tweede stamvader, David Molemans, (zoon van Pieter (Peeter) Molemans (I.1) en NN), is geboren te Londerzeel circa 1510 en is overleden te Londerzeel na 27 maart 1571, was gehuwd ca 1535 met Elisabeth Van den Bossche, geboren ca 1513 en eveneens overleden na 27 maart 1571.

 

*   *  *

Over David Molemans vonden wij in het schepenarchief van Londerzeel vier schepenbrieven. We bespreken ze in chronologische volgorde. De familienamen zijn verschillend, wij geven ze weer zoals in de akten vermeld. De alleroudste akte dateert van 4 september 1555 en heeft als hoofding “David Muelemans ende Elysabeth van den Bossche zyn wettige huysvroouw”. Wij geven hierna enkele regels van deze akte en daarna de volledige omzetting in het Oud Vlaams schrift.

 

 

WAT WERD ER BEDONGEN IN DEZE AKTE VAN  4 september 1555

 

 

 

In de tweede schepenakte dd  26 juli 1565 kopen Davidt Vermo(e)len en zijn wettige huisvrouw Elisabeth van den Bossche “een stuck beempten, een oud halff bundere luttel min of meer”. In de volgende akte dd 14.10.1567 kopen Davidt Molemans (zoon van Peeter Molemans), en zijn wettige huisvrouw Elisabeth van den Bossche, opnieuw een rente, d.w.z. dat hij weer een jaarlijkse rente ontvangt.

De laatste akte betreffende Davidt Molemans en ElIsabeth van den Bossche dateert van 27.3.1571. Beide echtgenoten waren nog in leven op de leeftijd van ca 60 jaar. Zij verkochten weer een eigenom en verkregen derhalve een rente als schuldeisers.

 

Van onze tweede stamouders zijn twee kinderen gekend, volgnummers III.1 en III.2.  

 

DERDE  GENERATIE

 

III.1  Onze derde stamvader, Petrus Meulemans, (Pieter de Oude), (zoon van David Molemans, (II.1) later Meulemans en Elisabeth Van den Bossche), is geboren te Londerzeel ca 1545 en overleed te L. in 1598, in ieder geval voor 31.12.1599. Hij huwde ca 1570 met Maria (Amelken) Van Bossche, (dochter van Guillielmus (Gillis de Oude) Van Bossche) en Joanna Addiers), geboren ca 1550 en overleden in 1599, alleszins voor 31.12.1599.

Wij vonden van dit echtpaar vier schepenbrieven. Wij zullen ze bondig bespreken.

 

1) Schepenakte van 27.5.1578: Deze akte gaat in feite over Gillis de Oude van Bossche en zijn kinderen, w.o. Amelken van Bossche. Pieter Moelemans (Meulemans) wordt hier vermeld als “man van Amelken” en komt als momboir op voor de rechten van zijn huisvrouw.

2) Akte van 8.4.1598: Peeter Meulemans en Maria Van Bossche kopen een halve bunder land, vroeger een plagbos. In deze akte wordt Koning Filips II, (zoon van Keize Karel V) als Koning van Spanje (onze overheersers) vermeld. Deze Filips II overleed nog datzelfde jaar in Valladolid. 

3) Akte van 26.5.1598: Peeter Meulemans en Maria van Bossche verkopen een half bunder weiland. Deze akte bespreken we toch een beetje uitvoeriger daar we de zekerheid hebben dat het echtpaar op 26 mei 1598 nog in leven was.

 

 

4) Akte van 31.12.1599: Pieter Meulemans de Oude en Amelken van Bossche zijn overleden. In deze akte treedt Jan Meulemans, broer van Pieter de Oude op als voogd van zijn neef, Pieter de Jonge, zoon van Pieter de Oude.

Van Pieter Meulemans de Oude en Amelken (Maria) Van Bossche is slechts één kind gekend, (Pieter de Jonge), volgnummer IV.1 

 

III.2   Jan Meulemans, (zoon van David Molemans (II.1), (ook Meulemans) en Elisabeth Van den Bossche), is geboren te L ca 1545 en is overleden na 7 maart 1618. Hij huwde ca 1570 met Yda de Moor (ook Smoors genaamd), geboren ca 1545 en overleden voor 7.3.1618.

Van deze Jan Meulemans en Yda Smoors vonden wij vijf schepenbrieven die wij hiern bondig zullen bespreken.

 

1) Akte van 18 augustus 1587: Jan Moelemans, (zoon van David), gehuwd met Yda Smoors, treedt hier op als voogd der wezen van de overleden Jan Van Bossche,broer de voornoemde Maria Van Bossche, deze schoonzuster van Jan Moelemans, Molemans en soms reeds Meulemans.

2) Akte van 28 september 1595: Jan Meulemans koopt ten behoeve van zijn dochter Grietken Meulemans “een gemeth grond”.

3) Akte van 16 november 1599: Jan Meulemans en Gerard Van Bossche (zoon van Gillis van Bossche en broer van Maria van Bossche); verkopen een eigendom en kopen aldus een rente. Zij worden schuldeisers van Christoffel de Bleser die de rente moet betalen.

4) Akte van 31.12.1599: Jan Meulemans en Gerard van Bossche, treden op als voogden van de jonge Pieter Meulemans (zie IV.1, in 1599  ca 9 jaar oud). De ouders van Pieter de Jonge, Pieter Meulemans de Oude en Maria van Bossche waren beiden overleden.

5) Akte van 7 maart 1618: Jan Meulemans, weduwnaar van Yda Smoorts, en waarvan Willem en Margriet Meulemans, verkoopt drie dagwand grond. Deze Jan Meulemans was toen ca 73 jaar en dit was een hoge leeftijd in die tijd.

 

Van Jan Meulemans en Yda Smoors zijn drie kinderen gekend, volgnummers IV.2, IV.3 en IV.4.   

 

VIERDE GENERATIE

 

IV.1  Onze vierde stamvader, Petrus Meulemans, Pieter de Jonge, (zoon van Pieter Meulemans de Oude (III.1), en Maria Van Bossche), is geboren en gedoopt te Londerzeel ca 1590 (er waren nog geen doopakten), en is overleden te Londerzeel op 2 april 1658 (sufficatus in fossa of verdronken in gracht). Hij trouwde te Steenhuffel op 13 oktober 1619 met Anna Brusselmans, (dochter van Joannes Brusselmans en Joanna De Keersmaecker), geboren/gedoopt te Steenhuffel ca 1590 (nog geen doopakten te Steenhuffel), en overleden te Londerzeel kort na 1 maart 1622, vermoedelijk bij de geboorte van haar  tweede kind Gerardus Meulemans. De overlijdensakten van Londerzeel vangen slechts aan in 1635.

                                                                                                                                                                    

                    

                     

                     Hierboven huwelijksakte van Petrus Meulemans en Anna Brusselmans te Steenhuffel op 13 oktober 1619 (IV.1)

                   

                    

 

                     Hierboven gemerkt met een sterretje: Overlijdensakte van Pieter Meulemans de Jonge (IV.1), overleden te Londerzeel op 2 april 1658, verdronken in gracht.

 

Van Pieter Meulemans is een naturrlijke voorhuwelijkse zoon gekend. Dit kind Joannes werd van bij zijn geboorte door zijn naturrlijke vader Pieter erkend en kreeg bijgevolg de familienaam MEULEMANS. Joannes werd de stamvader van de vijfde generatie, volgnummer V.1. Van het echtpaar Petrus Meulemans (de Jonge) en Anna Brusselmans zijn twee wettige kinderen gekend, volgnummers V.2 en V.3.

 

Onze vierde voorvader was ongetwijfeld de meest welstellende van al onze voorvaders. Hij wordt niet minder dan 89 keer vermeld in de schepenakten van Londerzeel en dat getuigt dat hij een belangrijk man was in de parochie Londerzeel. Wij kunnen van hem zeggen dat hij  reedss in de 17e eeuw een immobiliënkantoor runde  “avant-la-lettre”. Wij geven hierna de kroniek van zijn bewogen leven.

 

1)  Petrus Meulemans, ook genaamd, Pieter de Jonge zag het levenslicht omstreeks 1590, nog voor de doopregisters van Londerzeel aanvingen.

2) 31.12.1599: De ouders van de jonge Pieter waren beiden overleden, Pieter de Jonge was dus reeds wees toen hij ca 10 jaar was. Als voogden werden aangesteld, Gerard Van (den)  Bossche, zijn oom langs moederszijde en Jan Meulemans, zijn oom langs vaderszijde. Amelken Van Bossche iswas “aff”, (gestorven), zij is dus vermoedelijk in december 1599 overleden, zijn vader Pieter de Oude is reeds gestorven in 1598. De voogden van de jonge Pieter lenen een bedrag van 320 stuivers aan Merten de Hertoghe en zijn wettige huisvrouw.

3) 28.2.1606: Willem van den Guchte en zijn huisvrouw, verkopen een rente (dit zijn de schuldenaars van een rente) aan Gerard van (den) Bossche in naam van Pieter Meulemans de Jonge, die nog steeds niet ontvoogd is (was toen ca 16 jaar).

4) Omstreeks 1615 wordt een natuurlijke, onwettige zoon geboren van Pieter de Jonge (toen ca 25 jaar), met name JOANNES. De biologische vader Pieter erkent het kind en de boreling verkreeg van bij zijn geboorte de familienaam MEULEMANS. Deze Joannes Meulemans wordt de stamvader van de vijfde generatie en dank zij deze erkenning bleef deze tak als MEULEMANS bestaan.

5) 10.10.1617: De ontvoogde en nog steeds ongehuwde Pieter Meulemans, koopt een gemet land in Londerzeel.

6) Op 13 oktober 1619 trouwt Petrus Meulemans te Steenhuffel op 29jarige leeftijd met de Steenhuffellse ANNA BRUSSELMANS. Als getuigen treden op, zijn oom Gerardus Van  Bossche en zijn zwager Joannes Brusselmans.

7) 18.3.1620: Pieter en zijn vrouw Anna verkopen een gemet land op Biesmere.

8) In de loop van het jaar 1620 wordt hun eerste kind geboren, Catharina (Katelijne) Meulemans.

9) 1.3.1622:  Uit deze schepenakte blijkt dat Petrus Meulemans en Anna Brusselmans beiden nog in leven zijn, zij kopen op deze dag de helft van een beemd.

10) Na vorige datum en voor 20 september 1622, wordt hun tweede kind geboren, Gerardus Meulemans maar Pieter krijgt een zware slag te verwerken. Anna Brusselmans sterft ofwel in   het kraambed of kort daarna, want bij de volgende transactie verschijnt Pieter Meulemans alleen voor de schepenbank, tenzij Anna Brusselmans ernstig ziek is.

11) 20.9.1622: Pieter verschijnt alleen en verkoopt een rente op een hofstede …

12) 9.7.1624: Alleen Pieter wordt vermeld in deze akte.

13) 1.1.1626: Pieter Meulemans wordt aangesteld als een der cynsmannen van de Heer van de Heerlijkheid Londerzeel. Hij treedt op als inner van de grondbelasting voor de Heer.

14) 18.11.1627: In deze akte wordt uitdrukkelijk bedongen “tot behoeff van syne kinderen die gehadt en behouden heeft van Anna Brusselmans, syne huisvrouwe als sy leefde”. Hieruit  blijkt dus dat Anna Brusselmans overleden is. In de volgende akten (1630-1640) wordt Pieter steeds vermeld als weduwnaar en treedt hij soms op als vreemde voogd. Hij sluit allerhande transacties af waarbij hij telkens als schuldeiser vermeld wordt.

15) 1.1.1629: Pieter Meulemans wordt verkozen tot “een van de zeven schepenen van de schepenbank van de parochie Londerzeel”.

16)  5.2.1637: Op deze dag  treedt hij op als getuige bij het huwelijk van zijn onwettige zoon Joannes Meulemans met Georgina Joffroy.

17)  8.5.1640: Pieter Meulemans krijgt een boete van 6 rijnsgulden “omdat hij bij  syne nichte heeft geslaepen”.

18)  9.1.1643:  In deze schepenakte akte wordt Pieter vermeld als vader van Kathelijne Meulemans, reeds weduwe van haar eerste echtgenoot Gerard van Nuffele.

19)  7.9.1643: Op deze dag is hij getuige bij het huweelijk van zijn zoon Gerard Meulemans en Catharina Goossens.

20)  2.12.1643: Op deze dag is hij getuige bij het 2e huwelijk van zijn dochter Catharina Meulemans en Gerard de Keersmaeker de Oude.

21) 1644-1653: De twee wettige kinderen van Pieter treden meer en meer op de voorgrond in de transacties, hun vader staat dikwijls borg voor hen en geeft soms een eigendom in  onderpand bij een aankoop van Kathelijne en Gerard Meulemans.

22) 31.3.1653: In deze schepenbrief wordt Pieter vermeld als één der erflaten (cyns-mannen) van de heer der Heerlijkheid Londerzeel. Een cynsman moest de cynzen (te vergelijken met  onze huidige gondbelasting), innen voor de Heer of Vrouw van de Heerlijkheid. Wij komen daar later nog op terug bij de stamvader Jan Meulemans in de vijfde generatie.

23)  25.6.1653: Laatste schepenakte waarin vader Pieter betrokken is:  hij verkoopt de helft van een beemd gelegen “Afscheyde”.

24)  17.1.1655: Op deze dag treedt hij weer eens op als getuige bij het 2de huwelijk van zoon Joannes Meulemans en Joanna de Hertoghe.

25)   26.9.1655:  Op deze dag is grootvader Pieter doopheffer  van zijn kleinzoon Petrus Meulemans, zoon van zijn onwettige zoon Jan.        

26)  2.4.1658:  Vandaag wordt Pieter Meulemans begraven te Londerzeel. Hij is heel ongelukkig aan zijn einde gekomen. Twee of 3 dagen te voren is hij in een gracht gesukkeld en er in verdronken. Hij was ongeveer 68 jaar en was een dorpsfiguur in de parochie en gekend als een man die er warmpjes inzat. Zijn twee wettige kinderen zijn ook al overleden, alleen zijn natuurlijke zoon Jan (circa 43 jaar) is nog in leven en is aan zijn tweede vrouw toe. Hij zal 4 x huwen, zeer oud worden en veel nakomelingen verwekken.   

27)  5.3.1659:  PETRUS MOLEMANS (Pieter Meulemans de Jonge), is reeds begraven op 2 april 1658, in de leeftijd van ca 68 jaar. Hij kwam aan zijn einde door “verdrinking in een gracht, zo schrijft de pastoor in zijn overlijdensregister “suffocatus in fosso”. In deze uitgebreide schepenakte wordt de LOTHINGE  of het erfdeel bepaald dat aan elk van zijn twee wettelijke erfgenamen toekomt, nl. 1) Aan Catharina Goossens, weduwe van zijn zoon Gerardus Molemans, 2) aan Gerard de Keersmaeker de Jonge, Pieters kleinkind en zoon van zijn dochterr Catharina Molemans en Gerard de Keersmaeker de Oude, beiden reeds overleden.

Het derde kind van Pieter, Joannes Molemans of Meulemans dat voor ons zo belangrijk is, erft niet mee, daar het een onwettig kind is en niet is geboren uit het huwelijk van Petrus Meulemans en Anna  Brusselmans. Het  vermogen van onze vierde stamvader wordt vastgesteld op 7600 guldens, aan elke erfgenaam worden dus eigendommen toegewezen voor een globale waarde van 3800 guldens. Het moet in de 17e eeuw een fantastisch bedrag geweest zijn, zodat we mogen besluiten dat deze Pieter de Jonge een schatrijk man was in 1658. Wij komen op deze “Lothinge”  uitgebreid terug in de vijfde generatie.           

 

*    *    *

IV.2  Margaretha (Grietken) Meulemans, (dochter van Jan Meulemans (III.2), en Yda Smoors (ook Demoor), is geboren/gedoopt te Londerzeel ca 1570 (voor de P.R.) en is overleden te Londerzeel op 23 december 1648 als weduwe. Zij huwde voor de eerste maal ca 1595 met Jan van Theeven, gedoopt ca 1570 te ? en overleden voor 12 augustus 1610. Op deze dag huwde Margaretha  voor de tweede maal te Malderen met Jan De Vos, (alias Van Thienen, zoon van Merten)), geboren/gedoopt ca 1575/1580 en alleszins overleden voor 1635 (begin P.R.Londeerzeel) en na  28.3.1627 toen hij nog een lening aanging. Huwelijksgetuigen bij dit tweede huwelijk van Margaretha, waren o.a. haar broer Willem Meulemans. Er zijn geen kinderen gekend uit de beide huwelijken  maar in een schepenakte werd wel melding gemaakt van kinderen van Margriet Meulemans. Deze zijn geboren voor 1631, beginjaar van de dopen in Londerzeel.

 

Van Grietken Meulemans vonden wij volgende schepenbrieven:

1) 30.5.1593: Christoffel Van Ingelgem verkoopt land aan Margriet Moelemans en haar kinderen. Er zijn dus wel kinderen geboren van Grietken.

2) 28.9.1595: Vader Jan koopt ten behoeve van zijn dochter Grietken Meulemans “een gemeth grond”.

3) 20.10.1611: Willem Meulemans (zie IV.4), zoon van Jan en zijn zuster Margriet Meulemans verkopen grond aan Gerard Van Bossche (broer van Amelken Van Bossche), zie III.1.

4) 27.6.1617:  Jan de Vos (zoon van Merten en tweede echtgenoot van Margriet Moelemans), verkopen een rente (gaan een lening aan) en verbinden (in pand geven) hun hofstede.

5) 28.3.1627: Jan de Vos (alias Van Thienen), en Margriet Meulemans gaan opnieuw een lening aan met hypotheek op hun hofstede (zij verkopen een nieuwe rente op hun hofstede).

 

     

 

Hierboven huwelijksakte van het tweede huwelijk van Margaretha Meulemans te Malderen op 12 augustus 1610 met Jan De Vos. De akte staat tussen de twee lijnen (IV.2). Geen kinderen gekend uit dit huwelijk maar de bruid was ca 40 jaar oud.

 

IV.3  Joannes Meulemans, (onder voorbehoud), zoon van Jan Meulemans de Oude (III.2) en Yda Smoors), geb./gedoopt ca 1580 te Londerzeel en overleden te Londerzeel voor 1635, jaar aanvang begravingen. Jan de Jonge huwde ca 1605  met Catharina Impens, geb./gedoopt ca 1585 en overleden te Londerzeel voor 1635. Er zijn van dit echtpaar nog geen kinderen gekend, als er waren zijn die geboren voor aanvang van de P.R. Wij zoeken er later  terug naar.

Wij vonden van deze Jan drie schepenakten:

1) 21.1.1600: Jan Mollemans de Jonge koopt een rente, of gaat een lening aan.

2)  5.6.1601:  Jan Moelemans, gehuwd met Katelijne Impens kopen een stuk land te Sneppelaeer Londerzeel.

3)  20.6.1633: In deze akte wordt deze Jan Meulemans vermeld als huurder van een “klein huysken met koolhofken, gelegen in de Steenweg”.

     

IV.4   Guilielmus (Willem) Meulemans, zoon van Jan Meulemans (III.2) en Yda Smoors), is geb.gedoopt ca 1575 te Londerzeel en is overleden te Londerzeel voor 1635 d.i. aanvangsjaar reguster begravinngen Londerzeel. Hij huwde ca 1608 te Londerzeel met Catharinna de Bleser (ook Sblesers), geb./gedoopt ca 1580 en overleden voor 1635, alleszins na 1611. Van Willem Meulemans en Katelijne de Bleser of Sblesers is één kind gekend, volgnummer V.4.

 

Van Guillielus (Willem) Meulemans en Catharinna de Bleser (Sblesers) vonden wij vijf schepenakten in Londerzeel

1)  20.10.1611: Deze akte werd reeds vernoemd bij zijn zuster Margriet Meulemans.

2)  31.1.1612: Willem Meulemans en Katelijne Sblesers kopen  een rente of gaan een lening aan.

3)  29.12.1617:  Willem Meulemans (zoon van Jan) verkoopt een weide, gelegen “Hoge Heyde” te Londerzeel.

4)  21.7.1618:  Willem Meulemans, zoon van Jan en zijn wettige huisvrouw Katelijne Sblesers verkopen een hofstede, groot 3 bunders.

5)  6.12.1611:  Willem Meulemans en Katelijne Sblesers, ontvangen een partij “terve”.

 

VIJFDE GENERATIE

 

V.1 Onze vijde stamvader, Joannes Meulemans, (natuurlijke, onwettige zoon van Petrus Meulemans de Jonge (IV.1), en NN.) is geb./gedoopt circa 1615 (voor aanvang doopakten) en is overleden te Londerzeel op 5 februari 1684, vermoedelijk als echtgenoot van zijn vierde vrouw Elisabeth Roelants. Hij huwde voor de eerste maal te Londerzeel op 5 februari 1637 met Georgia (Josina) Joffroy (ook Jeffroy, Huffroy genaamd), gedoopt te Opwijk op 11 september 1618 (dochter van Claudius Joffroy en Maria Van Stappen,(doopheffers Joannes Baptist Joffrpy en Elisabetha Van Stappen) en overleden te Londerzeel tussen april 1653 en 17.1.1655. (Niet in bestand D &D). Huwelijksgetuigen bij de verloving (sponsalia) en dit eerste huwellijk van Jan waren zijn vader Petrus Meulemans, Egidius de Vleeschouwer, Christophorus Smets en Franciscus Jansens). Van Jan Meulemans en Georgia (Josina) Joffroy zijn twee kinderen gekend, volgnummers VI.1 en VI.2.

Jan Meulemans trouwde voor de tweede maal te Londerzeel op 17 januari 1655 met Joanna de Hertoghe, (dochter van Judocus de Hertoghe en Anna Wouters), gedoopt te Londerzeel op 17 mei 1635 (doopheffers waren Petrus Adriaen en Joanna Lemmens), en zij overleed te Londerzeel op 31 augustus 1664. Huwelijksgetuigen bij dit tweede huwelijk waren vader Petrus Meulemans, en Petrus de Hertoghe, broer van de bruid, Henricus de Laet, en Egidius de Smet. Van Jan Meulemans en Joanna de Hertoghe zijn vier kinderen gekend, w.o. onze volgende stamvader, volgnummers VI.3 t/m VI.6.

Op 7 februari 1665 trouwde Jan Meulemans voor de derde maal te Londerzeel met Maria Van (de) Sande, (dochter van Jacobus Van de Sande en Maria Vermoesen),  gedoopt te Londerzeel op 29 september 1635 en overleden te Londerzeel op 25 februari 1670. Doopheffers van Maria Van de Sande waren Egidius Vermosen en Maria Van de Sande. Huwelijksgetuigen bij dit derde huwelijk waren Martinus de Boek, Christophorus Smets, Martinus van de Sande, en Matthias Van de Sande. Van Jan Meulemans en Maria Van de Sande zijn twee kinderen gekend, volgnummers VI.7 en VI.8.

Voor de vierde maal trouwde Jan Meulemans te Machelen (?)  tussen 25 februari 1670 (overlijden derde vrouw) en circa mei 1670 (eerste kind van vierde vrouw reeds geboren op 18 februari 1671) met Elisabeth Roelants, (dochter van …, gedoopt te Machelen ?? ca 1640 en overleden te ?? (nog niet gevonden, niet in Londerzeel, noch in D&D). Doopheffers van Elisabeth Roelants waren ??. Van Jan Meulemans en Elisabeth Roelants zijn vijf  kinderen gekend, volgnummers VI.9 t/m VI.13. Van het eerste kind van Elisabeth Roelants was de peter “Egidius Roelants”. Dit is waarschijnlijk de vader van Elisabeth Roelants of haar broer. In geen enkele doopakte van haar kinderen staat vermeld van waar zij geboortig was, maar in de schepenbrief van 19.6.1674 (nr 11) staat vermeld dat zij afkomstig is van Machelen. Toch is de vierde huwelijksakte van Jan Meulemans en Elsisabeth tot op heden 27.1..2020 onvindbaar ook via  de zoekrobot van het R.A.B. maar alle akten zijn daar tot op heden niet in opgenomen, naar verluidt. (Ook de schepenakte in kwestie terug raadplegen).

 

 

Hierboven huwelijksakte van het eerste huwelijk van Jan Meulemans en Georgina Joffroy te Londerzeel op 5 februari 1637 (Zie na sterretje en pijltje).

Getuigen waren hier Christophorus Smets en Egidius de Vleeschouwer. Eerder bij de Sponsalia (verloving) traden als getuigen op zijn biologische vader Pieter Meulemans de Jonge en Franciscus Janssens.

 

 

 

Huwelijksakte van het derde huwelijk van Joannes Meulemans (V.1) met Maria van Sande te Londerzeel op 7 februari 1665.

Getuigen bij dit  huwelijk waren Martinus de Bo(e)ck en Christophorus Smets. Bij de verloving (sponsalia) traden op als geuigen,

Matthias van Sande en NN.

 

N.B. Wij hopen hier nog de huwelijksakte van het vierde huwelijk van onze voorvader Jan Meulemans en Elisabeth Roelants te kunnen invoegen maar dat werd tot op heden 17 december 2019 nog niet gevonden.

 

Ook over deze stamvader Jan en zijn vier echtgenotes vonden wij 12 schepenakten te Londerzeel die we hier chronologisch en bondig bespreken. Van deze Jan, natuurlijke en onwettige zoon van Pieter de Jonge, stamt onder meer, de samensteller van dit parenteel af. Maar het is de bedoeling van alle nakomelingen van de oudst gekende PETRUS MOLEMANS, later MEULEMANS op te zoeken. Wij hebben het vermoeden dat ook de Antwerpse Meulemans’en tot deze zelfde stam behoren. Maar laten we niet vooruitlopen en afwachten waar onze zoektocht ons naartoe leidt. 

 

1) 2.5.1651: Op deze dag verscheen voor meier en schepenen der bank van Londerzeel Jan Molemans en Joryne Suffroy zijn huisvrouw. Zij verkopen het zevende paart van een hofstede dat Joryne geërfd had van haar “verstorffnen vader gelegen tot Opwyck”. Jan en zijn eerste vrouw Joryne woonden een tiental jaren in Opwijk bij de ouders van Joryne, maar de doopregisters van Opwijk gedurende die periode bestaan helaas niet meer.  

 2)  31.3.1653:  Peeter Meulemans, natuurlijke vader van Joannes, treedt hier op als “erfflaeter” (cynsman) van de heer) die de grondbelastingn moet innen van de eigendommen voor de heer. In deze akte wordt bevestigd dat Jan Meulemans een zoon is van Pieter, maar een voorhuwelijkse zoon, want hij zal niet erven van zijn vader. Jan en zijn vrouw Joryne Suffroy, (dus nog in leven),  kopen “een dagwandt soo bempt als land geleghen binnen dese prochie en genoempt den bomgaert”.

3)  14.4.1655:  Jaak de Hertoghe, broer van Jenneke de Hertoghe, tweede vrouw van Jan Meulemans, gaat een lening aan bij Seigneur Jan van der Veken. Voor de terugbetaling van kapitaal en rente, verklaren zich borg te staan, JAN MEULEMANS (die hertrouwd is op 17.1.1655) en zijn tweede vrouw Joanna de Hertoghe, en Anna Wouters, weduwe van Jan de Hertoghe en moeder van Joanna de Hertoghe.

4)  23.7.1659:  Op deze dag verschijnt  Kathelijne GOOSSENS, weduwe Gerard Molemans, (halfbroer van Jan Molemans), bijgestaan door haar twee voogden. Zij verkoopt “een stuck lants” aan haar schoonbroer Jan Molemans en zijn huisvrouw Joanna de Hertoghe…. 

5)  25.2.1661: Op deze dag verschijnen  Jan Molemans en zijn wettige huisvrouw Joanna de Hertoghe, met volmacht van Peter de Hertoghe (broer van Joanna) voor de schepenbank van Londerzeel en zij verkopen in naam van Peter de Hertoghe “secker stuck lants, ghelegen tot ….”

6)  27.11.1663: Op deze dag verschijnt Matthijs de Smet met procuratie van Jan Meulemans en zijn wettige huisvrouw Joanna de Hertoghe. Jan Meulemans verkoopt hier een rente m.a.w. hij leent hier een som van elfhonderd rijnsgulden.  Wij herinneren eraan dat deze Jan Meulemans niet geërfd had van zijn rijke vader. Want dit was een zware lening 1100 gulden wat in 1983 zowat overeen stemde met 1.320.000 BEF. De twee wettelijke erfgenamen hadden elk 3800 gulden geërfd in 1659.

7)  27.11.1663:  zelfde akte als onder nr 6.

8)  6.5.1664:  Vermelding van Jan Meulemans als aangrenzend eigenaar.

9)  23.1.1666: Nog een vermelding als aanpalend eigenaar. Zijn tweede vrouw was overleden op 31 augustus 1664 en hij was voor de derde maal getrouwd met Maria Van de Sande te Londerzeel op 7 februari 1665.

10) 28.9.1666: Jan Meulemans is in februari 1665 voor de derde maal getrouwd, nu met Maria Van de Sande, 30 jaar en ook afkomstig van Londerzeel. Hij  had in 1664 een testamentelijk legaat ontvangen van zijn (half) nicht Kathelijne Van Nuffele, dochter van zijn halfzuster Kathelijne Meulemans en haar eerste man Gerard Van Nuffele. Vermoedelijk had hij dit legaat ontvangen van de begijnenorde van Mechelen bij wie de thans overleden Kathelijne van Nuffele als begijn was ingetreden.

11) 19.6.1674: Ook de derde vrouw van Jan Meulemans is op dit ogenblik reeds overleden en hij heeft reeds twee kinderen van zijn vierde vrouw, Elisabeth Roelants afkomstig van Machelen.  Een schuldeiser Jan van Britsem gaat over tot verkoop over van 2 dagwand land, die Jan vroeger verpandde bij een aangegane lening. Vermits Jan zijn schuld niet kan afbetalen aan Van Britsem wordt het pand te gelde gemaakt.

12)  9.11.1674: Ook Jan Meulemans staat vermeld op de lange verlieslijst van lieden die door de oorlog werden beroofd. Bij Jan staat genoteerd “De Hollanders hebben syne meubelen in stuckken gesmeten”. Op dat ogenblik had Jan reeds 11 kinderen, er zullen er  nog twee komen, totaal 13 kinderen van 4 moeders.    

 

                                              *   *   *

V.2  Catharina (Kathelijne) Meulemans, dochter van Petrus Meulemans de Jonge (IV.1) en Anna Brusselmans en halfzuster van onze Jan Meulemans (V.1), is gedoopt te Londerzeel circa 1620 (voor  de P.R.) en is overleden in 1647 te ??  (niet te Londerzeel noch in D & D, noch in ROB).  Zij huwde een eerste maal te Londerzeel op 24 juni 1640 met Gerardus van Nuffel (zoon van Frans van Nuffel en Catharina Silvoirts, huwelijksgetuigen waren Jan van Nuffel en Guillielmus de Boeck), gedoopt ca 1615 voor de P.R. en overleden voor 9 januari 1643 volgens testament van Gerard Van Nuffel (niet te Londeerzeel overleden, niet in ROB.)).

Van Gerard van Nuffel en Catharina Meulemans werd één kind geboren, volgnummer VI.14.

 

Catharina Meulemans hertrouwde te Londerzeel op 3 december 1643 met Gerard de Keersmaecker, (zoon van Franciscus de Keersmaecker en Anna Puttemans, huwelijksgetuigen waren Petrus Meulemans, vader van de bruid, Gaspar Vleminx, Franciscus de Keersmaecker (vader bruidegom), en Cornelis Angelus). Gerard is gedoopt ca 1615 (voor P.R.) te Londerzeel en overleden (niet te Londerzeel, nog niet in ROB), ca 1667. Voor dit tweede huwelijk van Katelijne Meulemans met Gerard de Keersmaecker werd dispensatie verleend 2de en 3de graad wegens verwantschap. Van Gerard de Keersmaecker en Catharina Meulemans zijn twee kinderen gekend, volgnummers VI.15 en VI.16.

 

Van deze Kathelijne Meulemans vonden wij 13 vermeldingen in de schepenakten. Wij sommen hier bondig de voornaamste feiten uit deze akten:

1)  9.1.1643: Geerard van Nuffel is overleden. Het testamrent bepaalt dat alle “synen goeden nakomen aan syne togter en huysvroouwe” wonende omtrent de steenweg.

2) 5.3.1659:  Lotinge (erfenis) aan Gaerard de Keersmaecker de Jonge, zoon van Gerard de Keersmaecker de Oude, kleinzoon van Pieter Molemans (zie later VI.16)

3) 5.3.1659:  Lotinge (erfenis) aan Katelijne Goossens, weduw Gerard Meulemans (zie V.3).

4) 6.6.1662:  Gerard de Keersmaecker, man  van + Kathelijne Meulemans, (van wie Gerard), is nu hertrouwd met Christine Roodemont. Deze Gerard de Keersmaecker, verklaart dat ene  Joannes Marien, hem aanmaant tot betaling van 225 gulden. Jan Marien beweert deze nog te goed te hebben van Pieter Molemans, de overleden schoonvader van Gerard de Keersmaecker.

5) 3.3.1665: Juffrouw Maria van Schinge, begijn te Mechelen, verkoopt een gemet land dat zij geërd had van Kathelijne van Nuffel, overleden begijn te Mechelen en dochter van Gerard van Nuffel en Kathelijne Meulemans.

6) 28.9.1666: Jan Meulemans, onze volgende stamvader en halfbroer van Katelijne Meulemans, ontvangt een testamentelijk legaat uit de nalatenschap van Katelijne van Nuffel, overleden begijn te Mechelen en dochter van Gerard van Nuffel en Katelijne Meulemans, als voogd van de jonge Gerard de Keersmaecker (nu 19 jaar), zoon van de oude Gerard de Keersmaecker en Katelijne Meulemans.

7) 30.8.1669: Frans de Keersmaecker en Anna Puttemans, ouders van de overleden Gerard de K. (de Oude), vererven aan hun  kinderen 5 gelijke delen waarvan één aan de kinderen van hun overledeen Gerard de Keersmaecker, eerst gehuwd met Katelijne Meulemans, en tweedens met Christine Roodemont.

8) 3.1.1673: Gerard de Keersmaecker, zoon van de beide overleden Gerard de K. en Katelijne Meulemans, bejaarde jongeman, verkoopt een weide …

9) 29.8.1673: De kinderen van de overleden Gerard de Keersmaecker en Katelijne Molemans, en van diezelfde Gerard en Chrijstijne Roodemont (deze laatste nu gehuwd met Jan van den Bossche), erven van hun overleden tante Anna de Keersmaecker  en haar overleden man Adriaan Hulsbos.

10) 29.8.1673: Zelfde kinderen erven ook van hun beide overleden grootouders Frans de Keersmaecker en Anna Puttemans, daar ook grootmoeder overleden is.

11) 24.12.1674: Gerard de Keersmaecker de jonge, (zie later VI.16), wordt hier vermeld als jongman en zoon van + Gerard de Keersmaecker en + Katelijne Meulemans.

12) 30.9.1677: De kinderen van Gerard de Keersmaecker uit zijn twee huwelijken, erveen nog eens van hun neef Jan Hulsbosch, zoon van hun tante Anna de Keersmaecker.

13) 30.9.1677: De kinderen van + Gerard de Keersmaecker uit zijn beide huwelijken met Katelijne Meulemans (+) en Christine Roodemont (nog in leven),erven van hun “moeyken” hun tante Elisabeth de Keersmaecker, begijn te Mechelen.

  

Na het overlijden van Kathelijne Meulemans ca 1650, hertrouwde Gerard de Keersmaecker te Londerzeel op 16 augustus 1651 met Christine Roodemont (ook Roosemont), (dochter van Arnoldus Rodemont en Anna Peeters, huwelijksgetuigen waren Stephanus de Keersmaecker, Gerardus de Keertsmaecker de Oude, Martinus van Campenhout en Jan Baptist Patteet). Christina is gedoopt  te Asse op 13 december 1628 en overleden te Londerzeel op 27 juni 1697. Van Gerard de Keersmaecker en Christina Roodemont zijn zes kinderen gekend, volgnummer VI.17 t/m VI.22.

Na het overlijden van Gerard de Keersmaecker in 1667 (nog niet in ROB), trouwde Christine Roodemont nog tweemaal maar dit valt m.i. buiten het bestek van deze stamboom.   

 

V.3  Gerardus Meulemans, zoon van Petrus Meulemans (IV.1) en Anna Brusselmans, is gedoopt te Londerzeel ca 1622 (voor de P.R.), en is overleden te Londerzeel op 15 maart 1657. Hij huwde te Londerzeel op 7 septepmber 1643 met Catharina Goossens, (dochter van Gerardus Goosens en Anna van Nuffele), huwelijksgetuigen waren Petrus Meulemans (vader van de bruidegom, Paschasius van Nuffel, Gerardus Goossens en Gerardus de Roover. Catharina  is gedoopt ca 1625 (voor de P.R.) te Steenhuffel en is overleden te Londerzeel op 18 oktober 1690. Alhoewel Gerard Meulemans zeer jong overleed, toch vonden wij heel wat schepenbrieven vooral over zijn weduwe die 3800 guldens erfde van haar schoonvader Pieter Meulemans de Jonge in 1659. Wij overlopen hier bondig en chronologisch de 29 schepenakten m.b.t. Gerard Meulemans en Catharina Goossens.

 

1) 20.2.1646: Gerard (nog maar drie jaar getrouwd), leent een bedrag van 220 rijnsgudlen.

2) 5.11.1647: Gerard leent nog een bedrag en hij veerpandt zijn kindsdeel van zijn reeds overleden moeder, Anna Brusselmans.

3) 7.1.1649: Gerard Meulemans huurt een stuk grond maar Gillis de Keersmaecker betwist wie er eigenaar is van dit stuk.

4) 14.1.1649: Gerard M. leent nogmaalds een bedrag van 175 rijnsgulden.

5) 28.1.1649: Gerard  Meulemans  en Katelijne Goossens kopen een dagwand land, dat met ene zijde paalt aan Pieter Molemans, zijn vader.      

6) 16.4.1649: Gerard M. leent van Jonker Guilliam Hofmans. Hij geeft land in Londerzeel in pacht.

7) 10.6.1649: Dit is ee notariële akte verleden voor notaris G. van Paeschen. Deze akte werd ondertekend door Gerardus Meulemans. Hij kon dus ook al schrijven op de ouderdom van 30 jaar, net zoals zijn vader Pieter. In deze akte verklaart Gerard M. de som van 800 gulden te hebben geleend van Jonker Guilliam Hofmans. Dan volgen al de modaliteiten van inpandgeving en terugbetalingen.

8) 12.7.1650: Gerarde Molemans (zoon van Pieter) x Katelijne Goossens verkopen een dagwand “in Blyenhoek” op den Bogaert.

9) 17.4.1651: Akte voor Notaris G. van Paeschen. Voor deze akte verwijzen wij naar nr 28 bij het hoofdstuk van vader Pieter Molemans. Onder deze akte komen zowel de handtekeningen voor van vader Pieter en zoon Geeraert Meulemans.

10) 12.6.1651: Gerard Meulemans ontvangt een bedrag van 200 gulden van vrouwe Margriet de Vriese, weduwe van Ingelbert van Deutegem.

11) 7.12.1652: Gerard Meulemans leent nogmaals een bedrag van 300 rijnsgulden van Gillis Caluwaerts, zoon van Peter.

12) 14.12.1652: Gerard M. in naam van Mr Philip van den Berge, deurwaarder bij de raad van   Brabant, transporteert een hofstad met huis en een bunder land ….

13) 24.2.1653: Gerad M. leent 400 rijnsgulden en geeft zijn kindsdeel van zijn verstorven moeder Anna Brusselmans in goederen te Steenhuffel in pand.

14) 27.3.1653: Gerard M., tot voldoening van obligaties, verkoopt een rente op kindsdeel van zijn verstorven moeder en borgstelling van zijn schoonvader Gerardus Goossens.

15) 15.1.1656: Gerard M. transporteert aan zijn schoonbroer Jan Brusselmans, een “meers” gelegen in Steenhuffel.

 Op 15 maart 1657 sterft  GERARD MEULEMANS.

 Op 2 april 1658 sterft PIETER MEULEMANS, DE VADER VAN GERARD.

16) LOTINGHE VOOR CATHARINA GOOSSENS, Weduwe van GEERAERT MOLEMANS, ZOON VAN WIJLEN PETER MOLEMANS.

Catharina Goossens heeft kavel B geloot van de erfenis van haar schoonvader Pieter Molemans. Volgende goederen zijn haar ten deel gevallen. Volgen dan de beschrijvi ng van de tien eigendommen die haar toekomen. In totaal erfde Katelijne goederen voor een geschatte waarde van in het totaal 3800 rijnsgulden. Zoals reeds gezegd erfde het derde kind van Pieter niet, nl. Jan Meulemans, toevallig onze vijfde stamvader.

Katelijne Goossens was na de erfenis van haar schoonvader een welstellende weduwe geworden. Zij kocht en verkocht goederen na 1659 tot aan haar dood op 18 oktober 1690. Zij hertrouwde nooit alhoewel zij reeds weduwe werd op ca 40 jaar.

Van het echtpaar Geeraert Meulemans en Katelijne Goossens werden acht  kinderen geboren, waarvan de nakomelingen zich zels tot in Antwerpen zullen vestigen, zoals wij later zullen zien. (Volgnummers van de kinderen VI.23 t/m VI.30)

 

Huwelijksakte van de belangrijke stamoouders Gerard Meulemans en Catharina Goossens, gehuwd te Londerzeel op 7 september 1643. Hij was een halfbroer van onze stamvader Joannes Meulemans (V.1). De twee vaders van de jonggehuwden traden op als getuige zoals dat in 1643  gebruikelijk was.  Gerardus en Kathelijne kregen nakomelingen in Eppegem, Elewijt, Zemst, Mechelen tot zelfs een tak Antwerpse Meulemans’en.. Wij vinden er nog steeds bij. In de eerste editie hadden wij helemaal niet gezocht naar zijn afstam-melingen maar het is nu allemaal veel gemakkelijker om ze op te sporen. Al de akten staan nu ONLINE. Wij hebben reeds contacten gelegd met nog in leven zijnde achter-achter-kleinkinderen in het Antwerpse en in Mechelen. Zoals reeds gezegd werden er acht kinderen geboren uit dit huwelijk, vijf jongens en drie meisjes, maar helaas zijn er ook enkele jong gestorven.  

 

V.4  Joannes Meulemans, (zoon van Guillielmus (Wilhelmus, Willem) Meulemans (IV.4) en van Catharina de Bleser (ook Sblesers), geb./gedoopt te Malderen op 21 februari 1609 en overleden te ?? (doopheffers waren Jan de Bleser en Petronella Verirjt). Joannes huwde ca 1635 te ?? met Margaretha (Margriet) de Smet, geb/gedoopt te ? op ? en overleden te ? op ? .Van Jan en Margriet zijn tot op heden geen kinderen gekend. Wij doen later nog een poging om meer te vinden over dit echtpaar.

 

ZESDE GENERATIE

 

VI.1  Petronella Meulemans, (dochter van Joannes Meulemans (V.1) en van zijn eerste vrouw, Georgia (Josina) Joffroy, (Jeffroy, Huffroy), is geb./gedoopt te Londerzeel op 9 juni 1647 en zij overleed te Willebroek ca 1710  of te Elewijt + in 1715 ? (doopheffers waren Petrus Meulemans, de grootvader van het kind en NN). Petronella overleed alleszins niet als kind te Londerzeel. Zij huwde mogelijk te Kapellen-op-den-Bos op 7 juli 1677 met Cornelius van Halen, gedoopt te Mechelen (Sint Rombouts) op 30 december 1647 (zoon van Carolus van Halen en Anna Verstappen), en is overleden te Willebroek ca 1710. Van Willebroek bestaan nog weinig akten, zeker geen begraafakten. Het Rijksarchief bezit alleen nog akten vanaf 1779

Van Cornelius van Halen en Petronella Meulemans zijn twee kinderen gekend, volgnummers VII.1 en VII.2.  

 

VI.2 Gerardus Meulemans, (zoon van Joannes Meulemans V.1) en zijn eerste vrouw Georgina (ook Josina, Judoca) Joffroy), is gedoopt te Londerzeel op 1 juni 1650. Doopheffers waren Gerardus Meulemans, halfbroer van de vader van het kind en Joanna van Praet. Gerardus overleed te Londerzeel op 22 maart 1674 als minderjarige ongehuwde jongman.

 

VI.3  Petrus Meulemans, is onze zesde stamvader, (zoon van Joannes Meulemans (V.1) en zijn tweede vrouw Joanna de Hertoghe), is gedoopt te Londerzeel op 26 september 1655 en is overleden te Londerzeel op 12 maart 1702. Doopheffers van Petrus waren  Petrus Meulemans, grootvader van het kind en Anna Wauters, grootmoeder van het kind langs moederszijde. Petrus huwde te Ramsdonk op 28 oktober 1684 met Anna Bijgodt (ook Bigot genaamd), (dochter van Petrus Bigot en Catharina Gielis. Huwemijksgetuigen waren Petrus Bijgodt, vader van de bruid en Gerardus Thielemans. Anna Bijgodt is geb./ gedoopt te Ramsdonk op 28 december 1659 en zij overleed te Ramsdonk op 4 september 1730. In de telling van 1702 van Londerzeel komt Anna Bijgodt voor als een arme weduwe met 7 kinderen.

Anna Bijgodt hertrouwde te Londerzeel op 27 juli 1719 met Simon Lauwers, geb.gedoopt te Leest op 26 augustus 1658 (zoon van Petrus Lauwers en Johanna Persoons. Huwelijksgetuigen bij dit tweede huwelijk waren Gerardus Meulemans, zoon van Anna Bijgodt, Judocus Berckmans en Guillielmus Lauwens). Simon Lauwers overleed te Ramsdonk op16 december 1731. Van Petrus Meulemans en Anna Bijgodt zijn negen kinderen gekend, volgnummers VII.3 t/m VII.11.

Volledigheidshalve vermelden we nog dat Simon Lauwers een eerste maal gehuwd was te Leest op 8 februari 1684 met Petronella Geerts, dochter van Gerard Geerts en Catharina van Ingelgem. Petronella Geerts was geboren te Ramsdonk op 14 mei 1651 en zij overleed te Ramsdonk op 5 mei 1718.  

 

 

Moeilijk leesbare huwelijksakte van Petrus Meulemans en Anna Bijgodt te Ramsdonk op 28 oktober 1684, laatste huwelijk van het jaar 1684 in Ramsdonk.

“28 octobris contraxerunt Petrus Meulemans et Anna Bygodt/ Testibus (getuigen) Petrus Bygodt (vader van de bruid) en Gerardus Thielemans”.

Daaronder schreef de pastoor reeds het volgend jaar 1685.

 

VI.4  Jacobus Meulemans, (zoon van Joannes Meulemans (V.1) en zijn tweede vrouw Joanna de Hertoghe) is gedoopt te Londerzeel op 23 december 1657, doopheffers waren Jacobus Goossens en Maria Wouters. Deze Jacobus is spoorloos verdwenen, noch een eventueel huwelijk, noch zijn begraving konden gevonden worden. Er werd in de omliggende parochies gezocht maar zonder resultaat. Toch vonden wij van hem twee vermeldingen in schepenakten:

- 19.6.1674: Jan van Britsem, verkoopt aan Pieter en Jacques (Jacobus) Molemans, zonen van Jan, land op Broeckvelt.

3.2.1699: Jacques Meulemans verkoopt aan Pieter van de Sande twee dagwand land in de Broekstraat. Deze Jaak die toen 41 jaar oud was, bleef blijkbaar ongehuwd. Dit is het laatste dat wij van Jaak hebben gevonden.      

 

VI.5  Joannes Meulemans, (zoon van Joannes Meulemans (V.1) en zijn tweede vrouw Joanna de Hertoghe), is gedoopt te Londerzeel op 26 mei 1660, (doopheffers waren Martinus van Campenhout, de koster, in de plaats van Jan Brusselmans en Maria van Schingen, begijn te Mechelen, in de plaats van Catharina van Nuffel, eveneens begijn te Mechelen en nicht van vader Jan Meulemans. Het kind overleed na 22 maanden op 28 maart 1662 te Londerzeel.

 

VI.6  Gerardus Meulemans, (zoon van Joannes Meulemans (V.1) en zijn tweede vrouw Joanna de Hertoghe), is geb./gedoopt te Londerzeel op 18 september 1662, (doopheffers waren Gerardus van den Bosch en Joanna van den Cruyce). Ook dit kind overleed na 6 maanden op 26 maart 1663 te Londerzeel.

 

VI.7  Joanna Meulemans, (dochter van Joannes Meulemans (V.1) en zijn derde vrouw Maria van de Sande), is geb./gedoopt te Londerzeel op 6 januari 1666 (doopheffers waren Henricus de Buyser en Joanna Verschueren), en is overleden te ? op ?. Joanna  is niet gehuwd noch overleden te Londerzeel. Wij vonden wel vier huwelijken van een Joanna Meulemans in de omstreken: 1) Een Joanna Meulemans, gehuwd te Mechelen O.L.Vrouw op 5 november 1698 met Andreas Peeters. 2) Een Joanna huwde te Mechelen (Hanswijk) op 14 oktober 1700 met Michael Heylligen. 3) Een Joanna huwde te Leest op 31 januari 1702 met Judocus van Geem. 4) Een Joanna gehuwd te HEK op 31.8.1704 met Judocus Verels. Er zijn nog geen kinderen gekend. Zo ja, doopheffers nagaan van de kleinkinderen van Maria van de Sande ??

 

VI.8  Anna Meulemans, (dochter van Joannes Meulemans (VI.1) en zijn derde vrouw Maria van de Sande), is gedoopt te Londerzeel op 16 november 1667, (doopheffers waren Jan Verhofstadt en Anna Cleymans), en is overleden te ?? op ??. Zij is niet overleden te Londerzeel noch in de omliggende parochies, mogelijk gehuwd te Mechelen Sint Catharina op10 april 1704 met Jan Michael van de Winckel, of te LSJ  op 14.8.1695 met Adrianus van Ingh. Kinderen van deze huwelijken nog op te zoeken.  

 

VI.9  Joannes Meulemans, (zoon van Joannes Meulemans (V.1) en zijn vierde vrouw Elisabeth Roelants), is gedoopt te Londerzeel op 18 februari 1671, (doopheffers waren Egidius Roelants loco of nomine Jan Weris en Catharina Landegems), en is overleden te ?? op ?? (niet te Londerzeel), niet gevonden in het bestand D&D. Mogelijk gehuwd te Eppegem op 13.3.1706 met Anna van Eeckhout, of te Eppegem op 24.6.1710 met Maria Simons of te Eppegem op 3.7.1714 met Catharina Kerseleers, x Zemst 28.1.1727 met Petronella Moons, x Eppegem 26.6.1732 met Maria Simons. Mogelijk Joannes Meulemans van Wakkerzeel, zie dossier Wakkerzeelse Meulemans’en ??). Er dient opgemerkt dat  Egidius Roelants vader van Elisabeth, niet aanwezig was bij de doop te Londerzeel. Ofwel was hij reeds overleden ofwel was de afstand van zijn woonplaats te ver naar van Londerzeel. Eventueel kinderen uit deze vijf mogelijke huwelijken nog op te zoeken.   

 

VI.10 Catharina Meulemans, dochter van Joannes Meulemans (V.1) en Elisabeth Roelants, is gedoopt te Londerzeel op 31 juli 1672, (doopheffers waren Franciscus van Campenhout, koster, loco Stephanus van de Sande, broer van Maria van de Sande, derde vrouw van Jan en meter was Catharina Hiel. Catharina Meulemans overleed te ?? op ?? (Niet te Londerzeel). Catharina huwde  eventueel te ??…..     

 

VI.11  Margaretha Meulemans, (dochter van Joannes Meulemans (V.1) en Elisabeth Roelants), is gedoopt te Londerzeel op 15 augustus 1674 (doopheffers waren Petrus van de Sande, broer van de derde vrouw van de vader van het kind, en meter was Margaretha Houbens). Margaretha  overleed te ?? op ?? (niet te Londerzeel, noch in D & D..). Van deze Margaretha konden wij ook geen huwelijk vinden, noch in Londerzeel, noch in D & D, kortom, geen enkel spoor van te vinden.

 

VI.12  Anna Meulemans, (dochter van Joannes Meulemans (V.1) en Elisabeth Roelants), is gedoopt te Londerzeel op 24 januari 1677, doopheffers waren Hubertus Calewaerts en Anna Wauters, deze laatste is nog de moeder van de tweede vrouw van onze Jan. Joanna de Heroghe was inderdaad circa 20 jaar joonger dan Jan Meulemans. Het levert ook het bewijs dat onze vijfde stamvader vier maal getrouwd was. Deze Anna Meulemans overleed niet te Londerzeel, noch in D & D. Mogelijk gehuwd te MSK op 10.4.1704 met Jan Michael van de Winckel, of te LSG op 22.5.1712 met Nicolaes Doins. Doopheffers van kinderen uit deze huwelijken ?? 

 

VI.13  Melchior Meulemans, (zoon van Joannes Meulemans (V.1) en Elisabeth Roelants), is gedoopt te Londerzeel op 6 november 1679, doopheffers waren NN en Helena Dooms). Melchior overleed noch te Londerzeel noch in D & D. Een huwelijk kon er evenmin gevonden worden noch in Londerzeel, noch in de omliggende parochies. Voorlopig geen enkel spoor van deze Melchior.

                                                                                      

VI.14  Catharina Van Nuffel, dochter van Gerard van Nuffel (V.2) en Catharina Meulemans, is geb./gedoopt te Londerzeel op 24 juli 1641 (doopheffers waren Petrus Meulemans (grootvader van het kind en Catharina Goossens, schoonzuster van Catharina  Meulemans ),en is overleden ca 3 maart 1665 te Mechelen. Zij was begijn te Mechelen, haar nalatenschap kwam toe aan juffrouw Van Schinge (overste begijn te Mechelen), in naam  van de begijnengemeenschap. Haar overlijden kon nog niet gevonden worden in D&D, maar de begravingen van de verschillende parochies van Mechelen zijn niet opgenomen in D & D.     

 

VI.15  Joanna de Keersmaecker, dochter van Gerard de Keersmaecker (V.2) en Catharina Meulemans, is geb./gedoopt te Londerzeel op 11 januari 1645, (doopheffers waren Gerardus van Hemelrijck en Joanna van Nuffele, zuster van Gerard van Nuffel, deze eerste man van Catharina Meulmans). Dit kind overleed te Londerzeel op 13 september 1652.

 

VI.16  Gerard de Keersmaecker, zoon van Gerard de Keersmaecker de Oude (V.2) en Catharina Meulemans, is gedoop te Londerzeel op  20 maart 1647 (doopheffers waren Gerardus Goossens en NN), en is overleden te Londerzeel op 23 januari 1696. Gerardus huwde te ?? ca 1675 (Niet in Londerzeel, noch in D & D, nog op te zoeken) met Joanna (Jenneke) Vercammen, (dochter van Jacobus Vercammen en Elisabeth de Bleser), geb./gedoopt te Londerzeel op 20 maart 1653, doopheffers waren Jan Ardies en Jacoba Parmentiers. Joanna Vercammen komt nog voor op de telling van 1702. Zij woonde in een hofstede en was welstellend. Zij overleed mogelijk te Elewijt in 1724. Vermoedelijk is zij bij een van haar kinderen gestorven want van Gerard en Joanna zijn 10 kinderen gekend. Zij volgen onder de zevende generatie, volgnummers VII.12 t/m VI.21.

Het is deze Gerard de Keersmaecker die als kleinzoon van Pieter Meulemans de Jonge in 1659 als 12-jarige knaap een klein fortuin erfde van zijn grootvader, nl. 3800 Rijnsgulden aan  eigendommen. In 1672 werd hij meerderjarig en werd hij ontvoogd. Drie jaar later trouwde hij dan als een rijke bruidegom.

 

De hierna volgende zes kinderen van Gerard de Keersmaecker de Oude (V.2) en zijn tweede vrouw hebben nog weinig te maken met de Meulemans’en van deze stamboom, we sommen ze toch nog op zonder er diep op in te gaan. 

  

VI.17  Franciscus de Keersmaecker, zoon van Gerard de Keersmaecker (V.2) en zijn tweede vrouw, Christine  Roodemont, is geb./gedoopt te Londerzeel op 12 november 1651, doopheffers waren Franciscus de Keersmaecker, grootvader van het kind en Anna Peeters loco Anna Vermeren), en is overleden te Londerzeel op 21 oktober 1669.

 

VI.18  Petrus de Keersmaecker, zoon van Gerard de Keersmaecker (V.2) en zijn tweede vrouw Christine Roodemont, is geb./gedoopt te Londerzeel op 5 maart 1654, doopheffers waren Martinus van Campenhout (koster), loco Petrus Vermosen en Petronella Callewaerts, is niet overleden te Londerzeel, noch in D & D. Petrus wordt vermeld in een schepenbrief als zijnde gehuwd met Jacqmijne (Jacoba) de Wechter, gedoopt te Londerzeel op 24 juni 1670, dochter van Judocus de Wechter en Barbara Martens), doopgetuigen waren Jacobus Goossens en Magdalena Lauwers. Plaats en datum huwelijk, overlijden van Jacqmijne nog niet gevonden.

NB. Er is een kind Jacoba de Wachter gevonden, overleden te Londerzeel op 21 apeil 1674)   

 

VI.19  Henricus de Keersmaecker, zoon van Gerard de Keersmaecker (V.2) en zijn tweede vrouw Christine Roosemont, is geb/gedoopt te Loderzeel op 29 oktober 1656, doopheffers waren Henricus Vrancx en Margareta  Kempeneers, en is niet overleden te Londerzeel, noch in D & D. Henricus huwde te Vilvoorde op 8 augustus 1684 met Maria van den Heuvel, mogelijk  gedoopt te Zemst op 26 juli 1672 ?? en mogelijk  overleden te Kap. o/d Bos 5.91727 of te Zemst op 12 januari 1728 ?

 

VI.20  Catharina de Keersmaecker, dochter van Gerardus de Keersmaecer (V.2) en zijn tweede vroouw Christine Roosemont, is geb./gedoopt te Londerzeel op 27 februari 1661, doopheffers waren Franciscus van Aeken en Catharina Roodemont, tante van het kind, is niet overleden in Londerzeel noch in D & D. Catharina huwde te Londerzeel op 14 oktober 1682 met Franciscus van den Heuvel, gedoopt ?? en overleden te Eppegem op 20 november 1729.

 

VI.21  Joanna de Keersmaecker, dochter van Gerardus de Keersmaecker (V.2) en zijn tweede vrouw Christine Roosemont, is geb./gedoopt te Londerzeel op 5 augustus 1663, doopheffers waren Stephanus de Keersmaecker, oom van het kind, en Joanna vanw  Sande, Joanna is overleden in Londerzeel op 12 oktober 1669. 

 

VI.22  Joannes de Keersmaecker,  zoon van Gerardus de Keersmaecker (V.2) en zijn tweede vroouw Christine Roosemont, is geb./gedoopt te Londerzeel op 17 december 1667, doopheffers waren Franciscus van Asch loco Jan van Nieuwenhove en Anna van Campenhout loco Anna Roodemont, tante van het kind, is ofwel overleden te Londerzeel op 23.12.1739 als weduwnaar van ??, ofwel overleden te Londerzeel op 7.7.1743 als weduwnaar van Anna van Causbroeck. Joannes huwde mogelijk te Londerzeel op 13 april 1699 met Maria Van Causbroeck, gedoopt te Londerzeel op15 december 1671, (dochter van Simon van Causbroeck en Maria van Assche, doopheffers waren Egidius Verdickt en Maria van Assche). Maria van Causbroeck is niet overleden te Londerzeel,mogelijk te Kapellen o/d Bos l overleden in 1705 of 1708 ??.

(Zie ook VII.12: ook een Jan de K. en mogelijk ook gehuwd met dezelfde Maria Van Causbroeck ?). Omde juiste toedracht te vinden tussen deze twee Jannen de Keersmaeckers moeten hun kindeen opgezocht worden en de doopheffers hervan.

 

VI.23  Anna Meulemans, dochter van Gerardus Meulemans (V.3) en Catharina Goossens, geb./gedoopt te Londerzeel op 3 maart 1644, doopheffers waren Pieter Meulemans, grootvader van het kind, en Anna van Nuffele, grootmoeder langs moederszijde. Deze Anna Meulemans overleed te Londerzeel op 21 april 1714. Zij huwde voor de eerste maal te Londerzeel op 1 oktober 1663 met  Franciscus van Eeckhout, (zoon van Adrianus van Eeckhout en Joanna Goossens), gedoopt te Londerzeel op 30 november 1636 en overleden te Londerzeel op 10 januari 1671. Doopheffers van Franciscus van Eeckhout waren Franciscus Goossens en Catharina van Keer. Getuigen sponsalia en van het eerste huwelijk waren Gerardus Goossens,  Franciscus van Campenhout, Adrianus van Eeckhout en Gerardus Goossens.

Anna Meulemans  herhuwde te Londerzeel op 21 augustus 1671 met Joannes Fleerackers (ook Vleerackers genaamd), gedoopt te Londerzeel op14 april 1649 (zoon van Petrus Vleerackers en Elisabeth van Acoleyen), doopheffers waren Joannes van Acoleyen en Catharina Stevens) en is overleden te Londerzeel op 14 maart 1726.  Ook dit echtpaar wordt genoemd in de “verlieslijst” in 1677 door de oorlog. Voor haar eerste huwelijk met Van Eeckhout bekwam het bruidspaar dispensatie wegens bloedverwantschap in de vierde graad.. Getuigen bij sponsalia en het tweede huwelijk waren Joannes van Eeckhout, Joannes Franciscus Meullemans (wie is dit ?), Franciscus van Campenhout en Petrus Vleerackers.  Uit het eerste huwelijk zijn vier kinderen gekend en uit het tweede huwelijk zes, samen 10 kinderen, volgnummers VII.22 t/m VII.31.   

 

VI.24  Maria Meulemans, (dochter van Gerardus Meulemans (V.3) en Catharina Goossens), is geb./gedoopt te Malderen op 4 februari 1646, (doopheffers waren Gerardus Goossens en Margaretha van Nuffele), en is overleden te Londerzeel op 22 maart 1721. Maria Meulemans  huwde circa 1666 te ?? met Joannes van Eeckhout, (zoon van Adrianus van Eeckhout en Joanna Goossens), geb./gedoopt te Londerzeel op 3 maart 1643 (doopheffers waren Joannes van Eeckhout en NN), en overleden te Londerzeel op 3 april 1702. Huwelijksgetuigen waren ? (huwelijksakte Londerzeel verdwenen). Van Jan van Eeckhout en Maria Meulemans zijn acht kinderen gekend, volgnummers VII.32 t/m VII.39.     

 

VI.25  Joannes Meulemans, (zoon van Gerardus Meulemans (V.3 en Catharina Goossens), is geboren/gedoopt  te Malderen op 19 januari 1648 en is overleden te Londerzeel op 13 december 1661, op de leeftijd van 13 jaar en elf maanden. Doopheffers van deze Jan Meulemans waren Jan van Nuffele en Anna de Maeyer.

 

VI.26  Henricus Meulemans, (zoon van Gerardus Meulemans (V.3) en Catharina Goossens), is geb./gedoopt te Londerzeel op 6 maart 1650, (doopheffers waren Henricus van Hove en Joanna Goossens) en is overleden te Humbeek op 1 januari 1728. Alle doopakten en begrafenisakten van Humbeek van voor1779 zijn verdwenen. Henricus Meulemans huwde te Humbeek op 9 november 1677 met Margaretha Lauwers,  (dochter van Cornelius Lauwers en Maria de Munter), is gedoopt te Humbeek op 24 oktober 1647 en is overleden te Humbeek op 30 april 1694. Ook de huwelijksakten van Humbeek  bestaan niet meer.  Van Henricus Meulemans en Margaretha Lauwers is voorlopig één kind gekend, volgnummer VII… Deze Henricus Meulemans was in 1672 peter van een kind van zijn zuster Anna Meulemans x Vleeracker (zie VI.23).

 

VI.27  Philippus Meulemans, (zoon van Gerardus Meulemans (V.3) en Catharina Goossens), is geboren/gedoopt te Londerzeel op 2 april 1652 (doopheffers waren Philippus van Ufflel (zoon van Jan) en Cornelia Hendricks). Philippus overleed te ??, noch in Londerzeel, noch in D&D.  Hij huwde te Mechelen (parochie O.LVrouw over de Dijle) op 2 augustus 1689 met Joanna Heremans, dochter van Andreas Heremans en Elisabeth Verscharen), geb./gedoopt te Heffen op 24 november 1658,(doopgeffers waren Augustinus Jacobs en Joanna Van Duren) en overleden te ???. Huwelijksgetuigen ?? Philippus Meulemans was peter van een kind van zijn zuster Maria in 1676 en in 1683 was hij ook peter van een kind van zijn broer Petrus Meulemans van Eppegem. Van Philippus Meulemans en Joanna Heremans zijn vijf kinderen gekend, allen gedoopt te Mechelen OLV. Dijle, volgnummers VII.  

 

VI.28  Petrus Meulemans, (zoon van Gerardus Meulemans (V.3) en Catharina Goossens), schoenmaker, is geb./gedoopt te Londerzeel op 31 mei 1654 (doopheffers waren Joannes van Hove en Anna de Bere), en is overleden te Eppegem op 16 april 1731 als weduwnaar.  Petrus huwde te ??? (noch in Londerzeel, noch in bestand D&D) met Petronella van Capellen, geb./gedoopt te ??? (doopheffers waren ???, huwelijksgetuigen waren ??? …) en overleden te Eppegem op 15 maart 1728. Deze Petrus komt voor in de borgbrieven van Londerzeel. De parochie Eppegem vroeg aan Londerzeel waarborgen voor de nieuwe inwoner in Eppegem. In een schepenakte van Londerzeel konden wij lezen dat het echtpaar Meulemans-Van Capellen aangevallen werd door enkele inwoners van Eppegem. Dit werd vastgelegd in een protocol van 1682.  Van Petrus Meulemans en Petronella van Capellen zijn 9 kinderen gekend, allen geboren te Eppegem, volgnummers VII.40 t/m 48. Van deze voorouders stammen o.a. de Antwerpse Meulemans’en af.

 

VI.29  Joanna Meulemans, (dochter van Gerardus Meulemans (V.3) en Catharina Goosens), is geb.gedoopt te Londerzeel op 5 november 1655 (doopheffers waren Egidius Calewaerts en Joanna Verheyen), en is overleden na 7 maanden en 17 dagen te Londerzeel op 22 juni 1656.

 

VI.30  Laurentius Meulemans, (zoon van Gerardus Meulemans (V.3) en Catharina Goossens), is geboren/gedoopt te Londerzeel op 30 september 1657, (doopheffers waaren Laurentius van Brande en Anna Goossens), en is overleden te Londerzeel op 24 april 1658 (na bijna 7 maanden).

 

ZEVENDE  GENERATIE

 

VII.1   Catharina van Halen, (dochter van Cornelius van Halen (VI.1) en Petronella Meulemans), is geb./gedoopt te Willebroek op 18 januari 1688 (doopheffers waren Catharina Meert en NN) en is overleden te Willebroek op ??. De oude begraafakten zijn in Willebroek verdwenen. Catharina huwde mogelijk, maar ook de oude huwelijksakten zijn verdwenen van voor 1779. Mogelijk gehuwd in BRN op 29.8.1728 met Jan Baptist Luyckx ?

 

VII.2  Petrus van Halen, (zoon van Cornelius van Halen (VI.1) en Petronella Meulemans, is geb./gedoopt te Willebroek op 15 oktober 1690, (doopheffers waren Petrus van Halen en Barbara van Halen. Zijn overlijden en zijn eventueel huwelijk zijn niet opzoekbaar om dezelfde reden als in VII.1 vermeld.Mogelijk overleden te Ramsdonk op 14.3.1759. Mogelijk gehuwd te BRN op 9.2.1722 met Gasparina de Backer, ofwel gehuwd te MLV op 6.1.1725 met Cornelia Hulsemans, x te MSK op 22.9.1726 met Joanna Verhuyck ?

Ofwel gehuwd te Ramsdonk op 20.2.1734 met Elisabeth Bigodt ? De kinderen van de moeders zullen het moeten uitwijzen !

 

VII.3   Catharina Meulemans, dochter van Petrus Meulemans (VI.3) en Anna Bijgodt (Bigot), is geboren en gedoopt te Londerzeel op 29 augustus 1685, doopheffers waren Jan Gevers en Catharina Goddefroey. Catharina oveerleed als “huwbare dochter” in de leeftijd van 26 jaar, 9 maanden, te Londerzeel op 6 of 9 mei 1712. In de volkstelling van 1702 komt zij voor als meid bij een pachter.

 

VII.4   Jacobus Meulemans, zoon van Petrus Meulemans (VI.3) en Anna Bijgodt is geboren en gedoopt te Londerzeel op 25 oktober 1686, doopheffers waren Jacobus Meulemans, oom van het kind, en Catharina Gilis, grootmoeder van het kind langs moederszijde. Dit kind overleed in de leeftijd van 7 jaar en 8 maanden, te Londerzeel op 21 juni 1694.

 

VII.5   Gerardus Meulemans, zoon van Petrus Meulemans (VI.3) en Anna Bijgodt, is onze zevende stamvader en is geboren en gedoopt te Londerzeel op 4 augustus 1688, doopheffers waren Petrus de Bie, in de plaats van Gerardeus van Nieuwenhove en Magdalena Begode (Bijgodt), tante van het kind. Gerardus Meulemans overleed te .. op ..(niet te Londerzeel noch in het bestand D&D). Hij deed ondertrouw te Puurs op 13 mei 1713, huwde te Puurs op 25 mei 1713 met Anna Cnops (ook de Cnop, Knops genaamd), dochter van ??,  geboren en gedoopt te ??. Haar doopheffers waren ?? en de huwelijksgetuigen waren Paschasius Bijgodt en Petrus Bijgodt. Anna Cnops overleed te ?? op ?? (mogelijk overleden te Beigem (Grimbergen) op9.10.1751 ? In Elewijt zijn vele Cnopsen geboren maar de index is moeilijk leesbaar !

Van Gerardus Meulemans en Anna Cnops zijn 5 kinderen gekend, alsook een buitenechtelijk kind van Gerardus dat hij erkende en derhalve de naam Meulemans kreeg van bij de doop,  volgnummers VIII.1 t/m VIII.6.

 

  

 

Hierboven de akte van verloving (Puurs,13 mei 1713), en de huwelijksakte (Puurs, 25 mei 1713) van Gerardus Meulemans en Anna Cnops (VII.5).

Beide akten zijn gemerkt met een *.

 

VII.6   Anna Meulemans, dochter van Petrus Meulemans (VI.3) en Anna Bijgodtt, is geborent te Londerzeel op 2 december 1690 en gedoopt  op 3 december 1690, (doopheffers waren Gillis van Assche en Anna Vercickt) en is overleden  te ??? (na 1733, niet te Londerzeel). Anna Meulemans huwde te Londerzeel op 25 november 1722 met Joannes van den Bergh, (zoon van Adrianus van den Bergh en Catharina Vleeracker), geb./gedoopt te Londerzeel op 30 augustus 1679, (doopheffers waren Joannes de Kinder en Anna de Sager) en overleden te Londerzeel op 4 januari 1730. Huwelijksgetuigen waren Simon Lauwers, Geeraert van Campenhout en Adrianus van Eeckhout). Van Joannes van den Bergh en Anna Meulemans zijn twee kinderen gekend, volgnum-mers VIII.7 en VIII.8.

Anna Meulemans hertrouwde te Londerzeel op 13 september 1730 met Petrus Solli, (ook Sollie, Solly genaamd, zoon van Joannes Sollie en Barbara Willems), geboren/gedoopt te Ramsdonk op 13 september 1684 (doopheffers waren Hendricus Thielemans en Catharina Lamberts) en overleden te ?? op 15 oktober 1733.  Huwelijksgetuigen bij dit tweede huwelijk waren Joannes Solli , Franciscus van Campenhout en Franciscus Meulemans, broer van de bruid).

Van Petrus Solli en Anna Meulemans is éé kind kind gekend, volgnummer VIII.9.

 

VII.7   Elisabeth Meulemans, dochter van Petrus Meulemans (VI.3) en Anna Bijgodt, is te Londerzeel gedoopt op 25 november 1692, door E.H. Raguet, pastoor van Steenhuffel, (doopheffers waren Jan Talboom en Elisabeth Schoutheens), en is overleden te ??? niet te Londerzeel noch in D&D. Elisabeth huwde mogelijk te Teralfene op 2 juli 1716 met Franciscus van de Velde ? Ofwel te LSQ op 3.6.1731 met Henricus van Weddingen. Nog geen kinderen gekend.

 

VII.8 Joannes Meulemans, zoon van Petrus Meulemans (VI.3)en Anna Bijgodt), is geb/gedoopt te Londerzeel op 19 september 1694, doopheffers waren Jan de Wachter en Adriana Begode (Bijgodt) en is overleden op de leeftijd van 11 jaar en 4 maanden te Londerzeel op 29 januari 1706.

 

VII.9 Franciscus Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (VI.3) en Anna Bijgodt), is geboren/gedoopt te Londerzeel  op 18 maart 1697 (doopheffers waren Franciscus de Decker en Jacoba de Boeck), en is overleden te Londerzeel op 18 maart 1761 (op zijn verjaardag). Franciscus huwde te Londerzeel op 27 juli 1737 met Anna Maria Dries, (ddochter van Jan Dries en Elisabeth Cnapelinckx). Anna Maria is geboren te Londerzeel op 2 mei 1707, gedoopt op 6 mei (doopheffers waren Jan van Hove en Anna Cnapelinckx) en zij is overleden te Londerzeel op 16 december 1776. Getuigen bij de verloving en bij het huwelijk waren Jan van Kesbeke (2 x), Franciscus de Keersmaecker en Philippus de Bont.

Van Franciscus Meulemans en Anna Maria Dries zijn drie kinderen gekend, volgnummers VIII.10, 11 en 12

 

VII.10 Philippus Meulemans,  (zoon van Petrus Meulemans (VI.3) en Anna Bijgodt), geboren te Londrzeel op 5 augustus 1699, en er gedoopt 7 augustus, doopheffers waren Philippus de Bont en NN. Philippus overleed niet als kind (niet te Londerzeel, noch in het bestand D&D, ook niet gehuwd, noch te Londerzeel, noch in D&D. Voorlopig geen spoor van deze Philippus.

 

VII.11 Petrus Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (VI.3) en Anna Bijgodt), is geboren te Londerzeel op 16 januari 1702, gedoopt op 18 januari 1702,  doopheffers waren Jan de Laet en NN. Dit kind Petrus overleed na 4 jaar en 4 maanden te Londerzeel op 10 mei 1706.

 

VII.12  Joannes (Jan) de Keersmaecker, (zoon van Gerardus de Keersmaecker (VI.16) en Joanna Vercammen), is geboren/gedoopt te Londerzeel op 10 oktober 1676, (doopheffers waren Jan de Keersmaecker en Christina Roodemont), en is ofwel overleden te Londeerzeel op ofwel 23.12.1739 als weduwnaar va ??, ofwel overleden te Londerzeel op 7.7.1743 als weduwnaar van Anna van Causbroeck ??. Jan de Keersmaecker huwd mogelijk te Londerzeel op 13 april 1699 met Maria van Causbroeck, (dochter van Simon van Causbroeck en Maria van Assche), geb./gedoopt te Londerzeel op 15 december 1671, (doopheffers waren Egidius Verdickt en Maria van Assche), en overleden te ?? (niet te Londerzeel, noch in D&D). Huwelijksgetuigen waren Egidius de Keersmacker en Petrus Wijckmans van Puurs. Bruid en bruidegom kregen dispensatie wegens verwantschap in de derde graad. Wij stoppen hier met de afstammelingen DE KEERSMAECKER.

(Zie ook VI.22, ook een Joannes de K, ook mogelijk gehuwd met Maria van Causbroeck ? Om de juiste toedracht van deze twee Jannen de Keersmaecker te vinden dienen hun kinderen te worden opgezocht en hun doopheffers. 

VII.13  Franciscus de Keersmaecker, (zoon van Gerardus de Keersmaecker (VI.16) en Joanna Vercammen), is geb.gedoopt te Londerzeel op 5 januari 1681, (doopheffers waren Franciscus van Aken en Catharina de Bleser), en is overleden te Londerzeel op 24 maart 1685, als kind van 4 jaar.

 

VII.14  Petrus de Keersmaecker, (zoon van Gerardus de Keersmaecker (VI.16) en Joanna Vercammen), is geb./gedoopt te Londerzeel op 20 oktober 1682, (doopheffers waren  Petrus de Keersmaecker en Anna Meulemans, nicht van vader Gerardus)), en is overleden na 8 dagen te Londerzeel op 28 oktober 1682.

 

VII.15  Elisabeth de Keersmaecker, dochter van Gerardus de Keersmaecker (VI.16) en Joanna Vercammen, is geb./gedoopt te Londerzeel op 21 december 1683 (doopheffers waren Franciscus van Campenhout  in de plaats van Jacobus ilias en Elisabeth Roelans, vierde vrouw van onze vijfde stamvader Joannes Meulemans) en is overleden te Londerzeel op 18 april 1717 als huwbare dochter, dus ongehuwd.

 

VII.16  Maria de Keersmaecker, dochter van Gerardus de Keersmaecker (VI.16) en Joanna Vercammen), is geb./gedoopt te Londerzeel op 1 mei 1685, doopheffers waren Jan van den Bossche, nu echtgenoot van Christine Roodemont en Anna de Maerschalk. Maria de Keersmaecker overleed te Londerzeem op 10 april 1763. Zij huwde te Londerzeel op 29 januari 1715 met Petrus Hiel, (zoon van Cornelius Hiel en Anna Callewaerts), geboren te Londerzeel op 17 maart 1683 (doopheffers waren Jan Goossens en Petronella Callewaert), en is overleden te Londerzeel op 29 april 1754.Kinderen niet meer opgezocht.

 

VII.17  Anna de Keersmaecker, (dochter van Gerardus de Keersmaecker (VI.16) en Joanna Vercammen), is geb./gedoopt te Londerzeel op 28 november 1686 (doopheffers warenPetrus de Keersmaecker en Anna Meskens. Het kind overleed na 19 dagen, te Londerzeel op 17 december 1686.

 

VII.18  Franciscus de Keersmaecker, zoon van Gerardus de Keersmaecker (VI.16) en Joanna Vercamen, is geb./gedoopt te Londerzeel op 6 april 1688, (doopheffers waren Franciscus van Aken en Suzanna Vercammen. Dit kind overleed op de leeftijd van bijna 7 jaar, te Londerzeel op 17 maart 1695.

 

VII.19  Anna de Keersmaecker, (dochter van Geraardus de Keersmaecker (VI.16) en Joanna Vercammen), is geb./gedoopt te Londerzeel op 2 september 1691, doopheffers waren Gerardus van Aken en Anna Robberechts. Dit kind overleed na anderhalf jaar te Londerzeel op 2 maart 1693.   

 

VII.20  Anna de Keersmaecker, dochter van Gerardus de Keersmaecker (VI.16) en Joanna Vercammen, is geboren en gedoopt te Londerzeel resp. op 30 januari 1695, gedoopt op 1 februari 1695 door de vroedvrouw Joanna de Ridder, doopheffers waren Henricus van Aken en Anna Robberechts. Zij overleed te Londerzeel op 29 augustus 1757 als weduwe van Philippus Verdickt. Zij huwdete ?? (niet te Londerzeel, niet in D&D) ca 1738 met Philippus Verdickt, (zoon van Gerardus Verdickt en Joanna van Hoeymissen), geboren op 18 mei 1714, gedoopt te Londerzeel op 19 mei 1714, (doopheffers waren Philippus van Hoeymissen en Catharina van Sande) en is overleden te Londerzeel op 20 juni 1745. Geen kinderen gekend. 

 

VII.21  Catharina de Keersmaecker, dochter van Gerardus de Keersmaecker (VI.16) en Joanna Vercammen), is geboren op 30 januari 1695, gedoopt te Londerzeel op 1 februari 1695 door de vroedvrouw Joanna de Ridder, (doopheffers waren Jan Verbesselt en Catharina Meulemans. Dit kind overleed na 11 dagen te Londerzeel op 10 februari 1695.

 

VII.22  Gerardus van Eeckhout, (zoon van Franciscus van Eeckhout (VI.23) en Anna Meulemans), is geb./gedoopt te Londerzeel  op 18 mei 1664, (doopheffers waren Gerardus Goossens de Oude en Joanna Goossens) en is overleden te Londerzeel op 16 april 1741 als echtgenoot van Barbara de Decker. Hij verloofde zich te Londerzeel op 16 januari 1695 en huwde te Londerzeel op 3 februari 1695 met Barbara de Decker, (dochter van Jan de Decker en Martina Rommens), gedoopt te Londerzeel op 17 december 1662 (doopheffers waren Judocus Peeters en Barbara Goossens) en overleden te Londerzeel op 22 januari 1754. Huwelijksgetuigen waren Chridstophorus de Bie en Jan van Eeckhout. Van Gerardus van Eeckhout en Barbara de Decker zijn de kinderen niet meer opgezocht.

 

VII.23  Adrianus van Eeckhout, (zoon van Franciscus van Eeckhout (VI.23) en Anna Meulemans), is geboren/gedoopt te Londerzeel op 18 maart 1666, doopheffers waren Adrianus van Eeckhout en Catharina Goossens, grootmoeder langs moederszijde) en is overleden te Londerzeel op 1 maart 1748.  Hij  huwde te Londerzeel op 7 augustus 1691 met Maria de Bleser, dochter van Adrianus de Bleser en Adriana Heymans),  gedoopt te Londerzeel op 3 januari 1669 (doopheffers waren Ludovicus de Bleser en Maria Caluwaerts) en is overleden te Londerzeel op 29 april 1716 als echtgenote. Huweliijksgetuigen waren Jacobus de Bleser en Franciscus van Campenhout. De pastoor van Londerzeel kreeg voor dit huwelijk assistentie van onderpastoor Goossens van de parochie Meusegem. Van Adrianus van Eeckhout en Maria de Bleser werden de kinderen niet meer opgezocht.

 

VII.24  Petrus van  Eeckhout, (zoon van Franciscus van Eeckhout (VI.23) en Anna Meulemans) is geboren/gedoopt te Londerzeel op 29 augustus 1668, (doopheffers waren Joannes van Eeckhout ipv Petrus van Eeckhout en Anna van Gucht)  en is overleden te Londerzeel op 10 september 1739.  Petrus verloofde zich te Londerzeel op 8 mei 1700 en trouwde aldaar op 2  juni 1700 met Maria Dries, dochter van Jan Dries en Joanna Callewaert), is gedoopt te Londerzeel op 23 februari 1677, (dopheffers waren Christophorus Dries en Maria van Nuffel) en is overleden te Londerzeel op 9 januari 1757 als weduwe. Huwelijksgetuigen waren Jan van Hoeck en Jan Fleeracker, schoonbroer van de bruidegom. De kinderen van Petrus van Eeckhout en Maria Dries werden niet meer opgezocht. 

 

VII.25  Barbara van Eeckhout, (dochter van Franciscus van Eeckhout (VI.23) en Anna Meulemans), is geboren/gedoopt te Londerzeel op 16 oktober 1670, (doopheffers waren Martinus van der Elst en Barbara Cleymans) en is overleden na circa 7 maanden te Londerzeel op 2 juni 1671.

 

VII.26  Henricus Vleeracker, (ook Fleeracker genaamd), (zoon van Joannes Vleeracker (VI.23) en Anna Meulemans), is geboren/gedoopt te Londerzeel op 1 mei 1672, (doopheffers waren Henricus Meulemans, oom van het kind en Joanna de Ridder), en  is overleden te ? (niet te Londerzeel noch in D&D). Hij huwde te Malderen op 5 december 1696 met Maria Brusselmans, (dochter van Jan Brusselmans en Anna Heymans), geb.gedoopt te Malderen op 19 oktober 1636. (De man is van 1672), (doopheffers waren Guillielmus Meert en Maria van Gucht), en mogelijk overleden te Malderen op 30 april 1711 ?? (niet in D&D). Maar mogelijk is deze Maria Brusselmans niet de juiste echtgenote. Er werd niet meer gezocht naar kinderen van dit echtpaar,daar  beide echtgeenoten geen Meulemans’en meer zijn.  

 

VII.27  Joanna Vleeracker (Fleeracker), (dochter van Joannes Vleeracker (VI.23) en Anna Meulemans), is geboren/gedoopt te Londerzeel op 21 november 1674 (doopheffers waren Gerard de Keersmaecker en Joanna Scheers), en is overleden te Londerzeel op 27 november 1713 als echtgenote. Zij huwde te Londerzeel op 4 december 1701 met Petrus van den Bossche, (zoon van Egidius of Gillis van den Bossche  en Maria van Ingelgem), geb./gedoopt te Londerzeel op 2 februari 1673, (doopheffers waren Petrus Goossens en Maria Robrechts), en is overleden te Londerzeel op 4 april 1714 als weduwnaar. Huwelijksgetuigen waren Jan van den Bossche en Zacharius de Meus. Niet gezocht naar kinderen.

 

VII.28  Margaretha Vleeracker (Fleeracker), (dochter van Joannes  Vleeracker (VI.23) en Anna Meulemans), is geboren/gedoopt te Londerzeel op 14 november 1677 (doopheffers waren Jan van Eeckhout (oom van het kind) ipv Petrus Meulemans (man van Anna Bijgodt)  en Margaretha Vleeracker) en is overleden te Londeerzeel op 15 april 1714 als echtgenote. Zij huwde te Londerzeel op 17 november 1712 met Martinus van Balen, (zoon van Petrus van Balen en Joanna de Sager), geboren/gedoopt te Londerzeel op 6 oktober 1671, (doopheffers waren Martinus van Doorselaer en Joanna Schouwaerts), en is overleden te Londerzeel op 1 juli 1728 als weduwnaar. Huwelijksgetuigen waren Gerardus van Campenhout en Paulus Vleeracker. Geen kinderen opgezocht.

 

VII.29  Catharina Vleeracker (Fleeracker), (dochter van Joannes Vleeracker (VI.23) en Anna Meulemans), is geboren/gedoopt te Londerzeel op 12 mei 1680, (doopheffers waren Gerardus Goossens en Catharina van Akoleyen) en is als kind overleden te Londeerzeel op 19 juli 1682.

 

VII.30  Catharina Vleeracker (Fleeracker), (dochter van Joannes Vleeracker (VI.23) en Anna Meulemans), is geb./gedoopt te Londerzeel op 18 juli 1683, (doopheffers waren Petrus Scheers en Catharina de Laet) en is overleden te ?? (niet te Londerzeel noch in D&D. Ook geen huwelijk gevonden in Londerzeel noch in D&D,mogelijk gehuwd te BEI op 14.4.1733 met Antonius van Tilt ? .

 

VII.31  Christophorus (Christoffel) Vleeracker, (zoon van Joannes Vleeracker (VI.23) en Anna Meulemans) is geb./gedoopt te Londerzeel op 29 september 1686, doopheffers waren Christophorus van Akoleyen en Joanna van Balen) en is overleden te Londerzeel op 6 januari 1765 als echtgenoot. Hij huwde te Londerzeel op 13 augustus 1710 met Anna Bogaerts, (dochter van Adrianus Bogaerts en Joanna Moens), geb./gedoopt te Malderen op 2 maart 1683, (doopheffers Joannes de Princk en Anna Bogaerts) en is overleden te Londerzeel op 2 maart 1763 als echtgenote. Huwelijksgetuigen waren Henricus de Bleser en Jan van Eeckhout. De kinderen werden niet meer opgezocht.

 

VII.32  Gerardus van Eeckhout, zoon van Joannes van Eeckhout (VI.24) en Maria Meulemans), is geb./gedoopt te Londerzeel op 2 mei 1667, doopheffers waren Gerardus Goossens de Oude en Anna Meulemans (tante van het kind) i.p.v. Catharina Goossens (weduwe Gerard Meulemans), en is overleden te Londeerzeel op 16 april 1741 als echtgenoot. Hij verloofde zich te Londerzeel op 16 januaari 1695 en trouwde aldaar op 3 februari 1695 met Barbara de Decker, (dochter van Joannes de Decker en Catharina van Buggenhout), gedoopt te Londeerzeel op 8 april 1670, (doopheffers waren Henricus Blommaert en Barbara Martens), en overleden te Londerzeel op 22 januari 1754 als weduwe. Huwelijksgetuigen waren Christophorus de Bie en Jan van Eeckhout. Geen kinderen meer opgezocht.  

 

VII.33  Henricus van Eeckhout,  zoon van Joannes van Eeckhout (VI.24) en Maria Meulemans), is geb./gedoopt te Londerzeel op 30 april 1670, (doopheffers waren Henricus Lemmens en Barbara Cleymans), en is overleden te Londerzeel op 28 januari 1732. Henricus huwde een eerste maal te Londerzeel in 1696 met Elisabeth Gileyn, (dochter van …), geb.ged. te ?? op ?? (doopheffers waren …), en is overleden in Lond. In 1702. Huwelijksgetuigen waren …

Henricus van Eeckhout hertrouwde  op 22 oktober 1702 met Barbara Booghmans (Bogemans), (dochterr van Judocus Booghmans en Barbara Beuckeleers), geb./gedoopt te Londerzeel op 10 augustus 1670, doopheffers waren Abraham van der Veken en Elisabeth van de Perre), en is overleden te Londerzeel op 6 augustus 1752 als weduwe. Huwelijksgetuigen waren Gerardus van Campenhout en Judocus Bogemans. Geen kinderen opgezocht.

 

VII.34  Petrus van Eeckhout, zoon van Joannes van Eeckhout (VI.24) en Maria Meulemans), is geb./gedoopt te Londerzeel op 9 oktober 1672, (doopheffers waren Petrus Wauters en Catharina de Bleser) en is overleden te Londerzeel op 10 september 1732.  Petrus  verloofde zich te Londerzeel op 8 mei 1700 en trouwde aldaar op 2 juni 1700 met Maria Dries, (dochter van Joannes Dries en Joanna Callewert), geb./gedoopt te Londerzeel op 23 februari 1677, (doopheffers waren Christophorus Dries en Maria van Nuffel), en overleden te Londerzeel op 9 januari 1757 als weduwe. Huwelijksgetuigen waren Jan van Hoeck en Jan Fleeracker. Geen kinderen opgezocht.

 

VII.35  Philippus van Eeckhout, zoon van Joannes van Eeckhout (VI.24) en Maria Meulemans), is geb./gedoopt te Londerzeel op 25 januari 1676, (doopheffers waren Philippus Meulemans (oom van het kind) en Joanna Goossens), en is overleden te Londerzeel op 18 juni 1734. Philippus trouwde te Londerzeel op 28 oktober 1705 met Joanna Lamberts, (dochter van Adrianus Lamberts en Barbara Scheers), geb./gedoopt te Londerzeel op 23 oktober 1677, (doopheffers waren Engelbertus Segers en Joanna van den Broeck), en overleden te Londerzeel op 28 juni 1730. Huwelijksgetuigen waren Gerardus van Eeckhout en Adrianus Lambert. Geen kinderen opgezocht.

 

VII.36  Antonius van Eeckhout, zoon van Joannes van Eeckhout (VI.24) en Maria Meulemans), isgeb./gedoopt te Londerzeel op 12 december 1678, (doopheffers waren Anthonius de Waghter en Magdalena van Eeckhout), en is overleden te ?? (Niet in Londerzeel noch in D&D. Ook niet gehuwd in Londerzeel noch in D&D. Mogelijk gehuwd te JET op 26.4.1712 met Gertrudis Mertens ?

 

VII.37  Cornelia van Eeckhout, dochter van Joannes van Eeckhout (VI.24) en Maria Meulemans), is geb./gedoopt te Londerzeel op 26 oktober 1681, (doopheffers waren Egidius Scheers en Maria Romady ipv Cornelia van Venne), en is overleden te Londerzeel op 16 augustus 1722 als echtgenote. Cornelia trouwde te Londerzeel op 14 april 1717 met Andreas Meltens, (zoon van Renerius Meltens en Maria Govaerts), geb./gedoopt te Londerzeel op 9 december 1685 (doopheffers waren Andreas Govaerts en NN.)  en overleden te ?? (Niet te Londerzeel noch in  D&D). Huwelijksgetuigen waren Franciscus Meltens en Henricus van Eeckhout. Geen kinderen opgezocht.

 

VII.38  Anna van Eeckhout, dochter van Joannes van Eeckhout (VI.24) en Maria Meulemans, is geb./gedoopt te Londerzeel op 5 oktober 1684, (doopheffers waren Judocus Stevens ipv Adrianus van Eeckhout en Anna van Ingelgem) en is overleden te Londerzeel op 2 juni 1737. Anna huwde te Londerzeel op 26 april 1724 met Petrus Marens, (zoon van Joannes Marens en Maria Robbrechts), geboren te Londerzeel op 16 april 1698, gedoopt te Londerzeel op 17 april 1698 door de vroedvrouw Catharina Florin Maris, (doopheffers waren Petrus de Cocq en Anna Robberechts), overleden te ?? (niet te Londerzeel, noch in D&D). Huwelijksgetuigen waren Jan Marens en Petrus van Eeckhout. Kinderen niet opgezocht. 

 

VII.39  Adrianus van Eeckhot, zoon van Joannes van Eeckhout (VI.24) en Maria Meulemans, is geb./gedoopt te Londerzeel op 6 november 1687, (doopheffers waren Adrianus van Eeckhout en Francisca de Wachter), en is ofwel overleden te Londerzeel op 25 april 1735 als ongehuwde, ofwel + te Lond. op 1 maart 1748 als weduwnaar van Maria de Bleser, ofwel + te Lond. op 4 april 1754 als echtgenoot van Maria de Vinck.. Mogrelijk gehuwd te JET op 4.1.1711 met Elisabeth Grauwels, ofwel gehuwd te Gooik op 1.5.1736 met Maria Kerstemont, ofwel gehuwd te Londerzeel  op 3.10.1747 met Maria (de) Vinck ?? Geen kinderen gekend.

 

VII.40  Henricus Meulemans, (zoon van Henricus Meulemans (VI.26) en Margaretha  Lauwers), is gedoopt te Humbeek op 12 oktober 1678 (doopakte verdwenen) en is  overleden te Humbeek op 14 maart 1736 als man van Martina van Roy. (Geen begraafakte). Hij huwde  te ?? (niet in Humbeek) met Martina Van Roy, (dochter van Cornelius Van Roy en Catharina Verbesselt), gedoopt te Humbeek op 8 april 1685 (geen doopakte) en is overleden te ?? (na man, niet te Humbeek).  Van Henricus Meulemans en Martina Van Roy  zijn vijf kinderen gekend,  volgnummers VIII.13 e.volgende.).

 

VII.41  Barbara Meulemans, dochter van Philippus Meulemans (VI.27) en Joanna Heremans), is geb/ged. te Mechelen O.L.V. over de Dijle, op 4 februari 1692, (doopheffers waren Henricus Meulemans en Barbara Heremans), en overleden te ?? op ??

 

VII.42  Michael Meulemans, (zoon van Philippus Meulemans (VI.27) en Joanna Heremans), is geb/ged. te Mechelen O.LV. over de Dijle, op 21 oktober 1693, (doopheffers waren ….)

 

VII.43  Philippus Meulemans, (zoon van Philippus Meulemans (VI.27) en Joanna Heremans), is geb./ged. te Mechelen O.LV. over de Dijle, op 25 mei 1695, (doopheffers waren ….)

 

VII.43  Barbara Meulemans, (dochter van Philippus Meulemans (VI.27) en Joanna Herenmans), is geb./ged. te Mechelen O.L.V. over de Dijle, op 2 septem 1698, (doopheffers waren Petrus Van Dijck en Barbara Keuyenaers), en is overleden te ?? op ??. Zij huwde …..

 

VII.44  Joannes Baptist Meulemans, (zoon van Philippus Meulemans (VI.27) en Joanna Heremans), is geb./ged. te Mechelen O.L.V. over de Dijle op 11 maart 1700, doopheffers waren …)

 

VII.45  Adrianus Meulemans, zoon van Petrus Meulemans (VI.28) en Petronella van Cap(p)ellen, is geb./gedoopt te Eppegem op 30 januarui 1681, (doopheffers waren Adrianus van den Brande en meter niet vermeld), en is overleden te Elewijt kin 1740. Adrianus huwde te Peutie op 19 oktober 1707 met Anna Geraerts, (dochter van Joannes Geeraerts en Paulina Fran-çois), geb./ged. te Peutie op 2 december 1683, (doopheffers waren Ambrosius Tordeur en Anna Smets). Anna Geeraerts overleed te ?? op ??. Huwelijksgetuigen waren Paulus Francois en Joannes van der Linden. Van Adrianus Meulemans en Anna Geeraerts zijn  voorlopig geen kinderen gekend.  

 

VII.46  Barbara Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (VI.28) en Petronella van Capellen), is geb./gdeoopt te Eppegem op 31 januari 1683, (doopheffers waren Philippus Meulemans (oom van het kind), en Barbara Celie) en is overleden te Eppegem op 3  november 1752 als vrouw van Petrus Verhulst. Barbara huwde te Eppegem op 22 of 23 februari 1718 met Petrus Verhulst, (zoon van ??), geb./gedoopt ??? (doopheffers ??) en overleden te Eppegem op 31 october 1775. Huwelijksgetuigen waren Franciscus van den Heuvel en Petrus Meulemans, vader van de bruid. Van Petrus Verhulst en Barbara Meulemans zijn twee kinderen gekend, volgnrs VIII.13 en VII.14.

 

VII.47  Joannes Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (VI.28) en Petronella van Capellen), is geb./gedoopte te Eppegem op 21 februari 1685, (doopheffers waren Jacobus Stroobandt en meter niet vermeld) en is overleden na 19 maanden te Eppegem op 21 september 1686. 

 

VII.48   Christophorus (Christoffel) Meulemans, (koster, herbergier, zoon van Petrus Meulemans (VI.28) en Petronella van Capellen), is geb./gedoopt te Eppegem op 16 juni 1687, (doopheffers waren Christophorus Verhulpen en Maria Scheunis) en is overleden te Elewijt in 1731. Hij (koster in Elewijt), huwde te Elewijt in 1714 met Joanna Verbist, (dochter van ….), geb./gedoopt te Elewijt in 1691. (Doopheffers waren ..),  en overleden te Elewijt in 1763 als weduwe. De doopakten, huwelijksakten en begrafenisakten van de parochie Elewijt van voor 1779 zijn helaas vernield, gelukkiglijk bestaan van deze verloren akten nog indexen met nog de jaren van D-H-O. De huwelijksgetuigen, ouders en de doopheffers van de bruid zijn dus onbekend. In de telling van 1755 komt het echtpar Meulemans-Verbist voor op het nummer 16. Van Christophorus Meulemans en Joanna Verbist zijn 10 kinderen gekend, volgnummers VIII.15 t/m …, waaronder de rechtstreekse voorvader van de Antwerpse Meulemans’en.

 

VII.49   Philippus Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (VI.28) en Petronella van Capellen), is geb./gedoopt te Eppegem op 27 november 1689, (doopheffers Philippus Jacobs en Joanna Landers), en is overleden te ?? (niet te Eppegem), noch gehuwd te Eppegem, nog geen enkel spoor.  .

 

VII.50   Joanna Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (VI.28) en Petronella van Capellen), is geb/gedoopt te Eppegem op 3 april1692, (doopheffers Henricus de Becker en Joanna Brion), en is overleden te ??  (Niet te Eppegem). Mogelijk gehuwd te Zemst op 20 juli 1713 met Egidius Govaerts, ofwel gehuwd te Leest op 22 juli 1731 met Petrus van der Veken. Kinderen, doopheffers ??

 

VII.51   Catharina Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (VI.28) en Petronella van Capellen), is geb./gedoopt te Eppegem op 30 oktober 1694, (doopheffers waren  Martinus Badewijns) en Catharina NN) en is overeden te Elewijt in 1748. Zij huwde te Eppegem op 16 juni 1723 met Augustinus Verbist, (zoon van …), geb./gedoopt te Elewijt in 1688 en overleden te Elewijt in 1756 als weduwnaar. Huwelijksgetuigen waren Joannes Verbist en Petrus Meulemans, vader van de bruid. Doopheffers en ouders van de bruidegom zijn ons onbekend om dezelfde reden als in VII.43. In de telling van 1755 volgnummer 111 wordt het gezin vermeld, hij als landbouwer “sturaen” met een paard”. Van Augustinus Verbist en Catharina Meulemans zijn drie kinderen gekend, volgnrs VIII.25, VIII.26 en VIII.27. (kinderen nog nazien in index dopen Elewijt).

 

VII.52   Norbertus Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (VI.28) en Petronella van Capellen), is geb./gedoop te Eppegem op 7 januari 1697, (doopheffers waren Norbertus van der Elst en Maria van den Perre), en is overleden te ?? (niet te Eppegem), noch in D&D. Norbertus huwde te ?? (niet te Eppegem, noch in D&D (opgenomen in lijst nog op te zoeken.

 

VII.53   Franciscus Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (VI.28) en Petronella van Capellen), is geb.gedoopt te Eppegem op 8 augustus 1699, (doopheffers waren Franciscus van den Heuvel en Petronella Puttemans), en is overleden mogelijk te Eppegem op 31 mei 1750  ??.  Of + te Elewijt in 1762 ? Niet gehuwd in een parochie van D&D. Nog te zoeken naar evt huwelijk !  

 

ACHTSTE GENERATIE

 

VIII.1 Christophorus Meulemans, is de achtste stamvader van de samensteller, (zoon van Gerardus Meulemans (VII.5) en Anna Cnops (De Cnop, Knops),is geboren te Londerzeel op 14 april 1715, (doopheffers waren Christophorus Matens en Anna Meulemans, tante van het kind) en is overleden te Londerzeel op 12 december 1785. Hij huwde een eerste maal te Londerzeel op 30 april 1737 met Maria Verlinden, (dochter van Franciscus Verlinden en Anna Maria Van Engsbergen), geboren te Londerzeel op 14 december 1713 (doopheffers waren Egidius van de Voorde en Maria Calewaert) en overleden te Londerzeel op 2 mei 1773. Getuigen bij verloving en huwelijk waren Judocus van Hove,  Petrus Meulemmans, Gerardus de Roover en Jan Campenhout. Van Christophorus Meulemans en Maria Verlinden zijn 12 kinderen gekend, volgnummers IX.1 t/m IX.12.

 

Deze Christophe hertrouwde te Ramsdonk op 30 juni 1773 met Joanna Maria de Boeck, (dochter van Franciscus de Boeck en Joanna Govaerts), geboren te Humbeek op 26 augustus 1745 (doopakte bestaat niet meer) en overleden te ??. vermoedelijk onder de B.S. in Londerzeel na 1813. (Index nog niet online). Huwelijksgetuigen bij dit tweede huwelijk waren Guillielmus Vergaelen en Lambertus de Groen.

Van Christophorus Meulemans en Maria de Boeck zijn 7 kinderen gekend, volgnummers IX.13 t/m IX.19. Deze Christoplhorus was op 21.10.1783 nog aanwezig te Zandhoven bij notaris Brants voor ondertekening van een akte inzake afstand van erfrecht van zijn zoon Guillielmus ten voordel van een andere zoon Joannes Fraqnciscus (zie meer info bij IX.4).

 

Hierna achtereenvolgend, doopakte van Christophorus Meulemans, daarna de huwelijksakte van Christophorus Meulemans en zijn eerste vrouw Maria Verlinden .

 

 

 

Hierboven huwelijksakte van Christophorus Meulemans en zijn tweede vrouw Maria de Boeck, gehuwd  te Ramsdonk op 30 juni 1773.

Tekst akte: volgt nog ….

 

VIII.2  Egidius Meulemans, (zoon van Gerardus Meulemans (VII.5) en Anna Cnops (De Cnop), is geboren te Londerzeel op 31 januari 1718, (doopheffers waren Egidius van Ingelgem en Anna Bijgodt (grootmoeder van het kind) en is overleden te Hombeek op 13 januari 1766. Egidius huwde te Zemst op 25 mei 1745 met Joanna de Buijser, (dochter van Petrus de Buyser en Anna van (de) Sande), geboren te Zemst op 6 oktober 1723  (doopheffeers waren Joannes Jans en Joanna Moens) en overleden te Hombeek op 14 januari 1794.  Huwelijksgetuigen waren Petrus de Buyser en Adrianus van Bever. Van Egidius Meulemans en Joanna de Buijser zijn zes kinderen gekend, volgnummers IX.20 t/m IX.25. Onder de doopgetuigen van de zes kinderen waren Petrus de Buyser en Anna van de Sande, (= moeder van Joanna De Buyser), dit is het bewijs dat we de juiste Joanna de Buyser hebben gevonden.  

 

VIII.3  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Gerardus Meulemans (VII.5) en Anna Cnops (De Cnop), is geboren te Londerzeel op 12 maart 1722 en aldaar gedoopt op 13 maart 1722, (doopheffers waren Joannes van de Velde en  Joanna Maria Mertens), en is overleden te Zandhoven op 10 maart 1773. Hij huwde ca 1750 met Anna Maria De Haes, (dochter van ….., weduwe van Joannes Torfs, ° ??, + ??), zij geboren en gedoopt te Zandhoven ?? ca 1715 en overleden te Zandhoven ?? tussen 28.4.1779 en 1.10.1783. (Wij vonden in Zandhoven alleen een overlijden van een Anna Maria, overleden te Zandhoven op 30.12.1779 als dochter van Joannes Baptista De Ridder en Anna Maria Van Wuchout.). (Scan 3/28). Mogelijk is de echte Anna Maria De Haes niet overleden te Zandhoven. (Nog uit tte zoeken).Vermoedlijk geen kinderen meer uit dit huwelijk.

 

Anna Maria De Haes was reeds een eerste maal gehuwd te ?? op ?? met Joannes Torfs, geboren, gedoopt te ?? en overleden te ?? op ??. Uit dit huwelijk werden te Putte drie kinderen geboren, het oudste was Susanne Torfs, volgnummer IX.26.

 

Van Anna Maria De Haes vonden wij te Zandhoven verscheidene notarisakten, verleden voor notaris Brants te Zandhoven. Wij vonden ze dankzij de zoekrobot van het RAB en wij geven de datum en de inhoud van de akte beknopt weer, zij was eigenares van verscheidene eigenommen, maar na haar huwelijk beredderde haar echtgenoot J.B. Meulemans de eigendommen zoals dat in die tijd de regel was. Huwelijkscontracten bestonden er in die tijd nog niet.

  

26.4.1758: Joannes Baptist Meulemans, zelf ook pachter,  verhuurt een hoeve met gronden, gelegen te Oelegem, aan Jan Van Den Bogaert, dienstbode, uit Pulderbos. 

6.8.1764: Huurcontract voor een hoeve met gronden gelegen te Oelegem, in den Halschen Hoek, verhuurd aan Frans Suyckers x Maria Truyts wonende te Duffel, doot Jan Baptist Meuleman namens zijn vrouw Anna Maria De Haes.

27.51766: Jan Baptist Meulemans; man van Anna Maria De Haes, wonende te Oelegem, verkoopt een partij turf, gelegen te Oelegem.  

31.8.1776: Huurcontract voor een hoeve met gronden gelegen te Putte, door Anna Maria De Haes verhuurd aan pachter Michel Moons en zijn echtgenote Joanna Mariën van Berlaar. 

31.8.1776: Huurcontract voor een hoeve met gronden gelegen te Oelegem, door Anna Maria De Haes verhuurd aan pachter Jan Verschuren x Joanna Van Tongel wonende te Putte.

11.4.1770: Huurontract vvoor een hoeve met gronden gelegen te Oelegem, door Jan Baptist Meulemans verhuurd aan Frans Suyckens, wonende te Oelegem. Op 11 april 1770 was JB Meulemans nog in leven.

16.2.1773: Testament van J.B. Meulemans, echtgenoot van Anna Maria De Haes, beiden wonende te Zandhoven.

2834.1779: Akte van verkoop van meubelelen en huisraad, toebehorend aan Anna Maria De Haes, (nog in leven), weduwe van Joannes Baptist Meulemans. De toekomstige erfgenamen van Anna Maria De Haes, Suzanna Torfs (dochter uit haar eerste huwelijk), gehuwd met Guillielmus Meulemans van Londerzeel, worden ook vernoemd als partij. 

 

VIII.4  Paschasia Meulemans, (onwettige, buitenechtelijke dochter van Joanna van Mulders en Gerardus Meulemans (VII.6) die het kind erkend heeft en het aldus zijn naam heeft gegeven). Paschasia  is geboren te Londerzeel op 4 februari 1725 (doopheffers waren Jan Blommaerts en Paschasia Marsdel), en overleden te ? (niet te Londerzeel, noch in D&D). Zij huwde te Londerzeel op 29 juni 1755 met Egidius van den Rijn (of Reijn), (zoon van Petrus van den Rijn en ….), geboren/gedoopt  te Langdorp op ?? (doopheffers waren …) en overleden te ??. Huwelijksgetuigen waren Petrus van Reijn,Christophorus Meulemans (zoon van Gerardus en derhalve halfbroer van de bruid), Judocus de Smet en  Adrianus Gebuer. Het huwelijk werd te Londerzeel ingezegend door Franciscus Lemmens, de pastoor van Steenhuffel, de bruidegom was ex Langdorp. Van Egidius van den Rijn en Paschasia Meulemans zijn geen kinderen gekend. In een nota bij de doopakte van Paschasia, vermeldde de pastoor van Londerzeel: “onwettig, Gerardus Meulemans is de vader en hij is een gehuwd man, de moeder is “liber”, d.i. ongehuwd”. 

 

VIII.5  Guillielmus Meulemans, (zoon van Gerardus Meulemans (VII.5) en Anna Cnops (de Cnop), is geboren te Londerzeel op 4 mei 1725, gedoopt aldaar op 5 mei 1725, (doopheffers waren Guillielmus de Bont en Judoca van Eeckhout), en is overleden na 17 maanden, te Londerzeel op 26 september 1726.  

 

VIII.6  Joanna Meulemans, (dochter van Gerardus Meulemans (VI.5) en Anna Cnops (de Cnop), is geboren te Londerzeel op 18 juni 1728, gedoopt op 19 juni, (doopheffers waren Petrus Sollie en Joanna van Gienen), en is overleden te Londerzeel na 10 jaar en 6 maanden, op 1 februari 1739.

 

VIII.7  Simon van den Bergh, zoon van Joannes van den Bergh (VII.6) en Anna Meulemans, geb./gedoopt te Londerzeel op 16 oktober 1725, (doopheffers waren Simon Lauwers en Petronella Cosmans,) en is overleden te ?? (Niet in Londerzeel, noch gehuwd in D & D. (zie lijst ontbrekende gegevens). 

 

VIII.8  Barbara van den Bergh, (dochter van Joannes van den Bergh (VII.6)  en Anna Meulemans), geb. 30 juni/gedoopt te Londerzeel  op 1 juli 1729, (doopheffers waren David van den Bergh en Barbara van den Bergh,). Mogelijk gehuwd te LIE op 8.2.1751 met Egidius van den Eynde of te MSR op 27.5.1759 met Petrus Josephus de Worteleer …..

 

VIII.9  Joannes Baptist Solly, zoon van Petrus Solly (VII.6) en  Anna Meulemans, geb./gedoopt te Londerzeel op 15 oktober 1733, doopheffers waren Joaanes Baptist Solly en Elisabeth Soillie, en overleden te ?? Gehuwd ?? Niet x noch + in D&D.l

 

VIII.10  Cornelius Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (VII.9) en Anna Maria Dries), is geb./gedoopt te Londerzeel op 25 september 1738  (doopheffers waren Cornelius van Hey en Joanna Dries), en is overleden te  ?? (niet overleden in D & D, noch gehuwd in D & D, dus nog geen enkel spoor ?

 

VIII.11  Petrus Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (VII.9) en Anna Maria Dries), is geb./gedoopt te Londerzeel op 22 februari 1746, (doopheffers waren Petrus de Bondt en Maria de Bondt. Dit kind overleed na 8 maanden te Londerzeel op 4 november 1746.

 

VIII.12   Petrus Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (VII.9 ) en Anna Maria  Dries), is geb./gedoopt te Londerzeel op 6 maart 1748, (doopheffers waren Petrus de Bont en Maria Tersago), en is overleden te Londerzeel op 20 december 1803. Deze Petrus huwde te Londerzeel op23 april 1777 met Joanna Janssens, (dochter van Jan Baptist Janssens en Anna Catharina van Eeckhout), geboren /gedoopt te Londerzeel op 5 juni 1753, (doopheffers waren Antonius Janssens en Joanna van Eeckhout) en overleden te Londerzeel na 1813 (nog niet online). Het echtpaar woonde in de wijk “Swaddegat” te Londerzeel. Huwelijksgetuigen waren Jan Baptist Janssens en Judocus de Smet bij de verloving, en Jan Baptist Steenackers en Petrus de Smet bij het huwelijk. Van Petrus Meulemans en Joanna Janssens zijn zeven kinderen gekend, volgnummers IX.20 t/m IX.25.

 

VIII.13  Joanna Meulemans, (dochter van Henricus Meulemans (VII.40) en Martina Van Roy) is geb./ged. te Humbeek op 13 augustus 1716 (doopakte verdwenen) en is overleden te Elewijt in 1789. Zij huwde te Humbeek op 18 maart 1738 met Petrus Van Obbergen, (zoon van …), geb./ged. te ?? op 1712,, (doopheffers waren …), en overleden te ?? op ??. (Niet te Humbeek). Kinderen ??

 

VIII.14  Maria Meulemans, (dochter van Henricus Meulemans (VII.40), en Martina Van Roy), is geb./ged. te Humbeek op 4 september 1718 en is overleden te ??  op ?? (Niet te Humbeek). Zij huwde te Humbeek op 17 november 1739  (huw.akte verdwenen) met Henricus Godts, (zoon van ….), geb.ged. te ?? op ??, (doopheffers waren …), en is overleden te ?? op ??. (Niet te Humbeek) Kinderen ??

 

VIII.15  Anna Catharina Meulemans, (dochter van Henriccus Meulemans (VII.40) en Martina Van Roy), is geb./ged. te Humbeek op 2 oktober 1720 en is overleden te ?? op ??. Er is een Catharina Meulemans gehuwd met Petrus Nobels, want die Catharina is overleden te Humbeek op 15 maart 1755 als vrouw van Petrus Nobels.

 

VIII.16  Barbara Meulemans, (dochter van Henricus Meulemans (VII.40) en Martina Van Roy), is geb./ged. te Humbeek op 6 oktober 1721 en is overleden te Humbeek als jonge dochter op 23 december 1753.

 

VIII.17  Elisabeth Meulemans, (dochter van Henricus Meulemans (VII.40) en Martina Van Roy), is geb./ged. te Humbeek op 4 augustus 1724 en is overleden te Humbeek op 9 februari 1793 als weduwe van Laurentius Olbrechts. Zij huwde te Humbeek op 17 juli 1744 met Laurentius Olbrechts, (zoon van …), geb./ged. te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Kinderen ?

 

VIII.18  Joannes Verhulst, (zoon van Petrus Verhulst (VII.41) en Barbara Meulemans), is geb./gedoopt te Eppegem op 5 maart 1719 (doopheffers waren Petrus Meulemans en Joanna Verbist) en is overleden te ?? (Niet te Eppegem). Hij huwde te Humbeek op 17 mei 1746 met Barbara van Geel (dochter van Maximilianus Van Geel en Petronella Scheers), geb/ged. te Humbeek op 29 januari 1716 (geen doopheffers gekend, doopakte verdwe-nen), en overleden te ??.. Kinderen niet meer gezocht.j

 

VIII.19  Barbara  Verhulst, (docheter van Petrus Verhulst (VII.41) en Barbara Meulemans), is geb./gedoopt te Eppegem op 20 juli 1723 (doopheffers waren Adrianus Meulemans en Maria Antonis) en is overleden te Londerzeel op 13 november 1796 als weduwe. Zij huwde te Steenhuffel op 3 februari 1756 met Michael Peleman, (zoon van Joannes Peleman en Joanna Maria De Man),  geb/ged. te Buggenhout op 12 augustus 1728 (Doopheffers Michaël De Man en Judoca Peleman), en is oveerleden te Londerzeel op 9 maart 1784. Huwelijksgetuigen waren Cornelius Verhulst en Alardus Goossens.  Niet meer gezocht naar kinderen.

 

VIII.20  Barbara Meulemans, (voorhuwelijkse dochter van Christophorus Meulemans (VII.43) en Joanna Verbist) is geb./gedoopt te Elewijt in 1712 (doopakte vernield) en is overleden te ??.  (Overlijden niet in Elewijt, niet in D&D). Zij huwde te ?? (Niet te Elewijt, noch in D & D). De akten van de P.R. van Elewijt zijn vernield t/m 1778 inzake dopen, huwelijken en begravingen. De doopheffers kunnen dus niet opgezocht worden. Gelukkiglijk bestaan de indexen nog van de akten.  

 

VIII.21  Petronella Meulemans, (dochter van Christophorus Meulemans (VII.43) en Joanna Verbist), is geb./gedoopt te Elewijt in 1715 (geen doopakte) en is overleden te Elewijt in 1716.

 

VIII.22  Catharina Meulemans, (dochter van Christophorus Meulmenans (VII.43) en Joanna Verbist), is geb./gedoopt te Elewijt in 1716  (geen doopakte) en is overleden te ?? (Niet in Elw, noch in D&D). Zij huwde te Elewijt in 1754 met Antonius Penninckx, linnenwever, geb./gedoopt te Elewijt  in 1726  en is overleden te Elewijt  in 1772 als echtgennot. Alle dessbetrffende akten zijn verdwenen. Van Antonius Penninckx en Catharina Meulemans, is één kind gekend, volgnummer IX…. 

 

VIII.23   Anna Theresia Meulemans, (dochter van Christophorus Meulemans (VII.43) en Joanna Verbist), is geb./gedoopt te Elewijt in 1717, en is overleden te Elewijt in 1717.

 

VIII.24  Petronella (Joanna) Meulemans, (dochter van Christophorus Meulemans (VII.43) en Joanna Verbist), is geb./gedoopt te Elewijt in 1719, en is overleden te Elewijt op 9 oktober 1802 (17 vendemiaire XI, akte nr 1 van jaar XI.  Zij huwde ofwel te Humbeek op 17.9.1743 met Joannes Baptist Scheers, ofwel te Malderen op 15.9.1755 met Laurentius Croes, (Voorlopig in lijst ontbrekende gegevens gezet, doopheffers eventuele kinderen op te zoeken.

 

VIII.25  Anna Theresia Meulemans, (dochter van Christophorus Meulemans (VII.43) en Joanna Verbist),  is geb./ged. te Elewijt in 1721, en is overleden te Elewijt in 1724.

 

VIII.26  Waltherius Josephus Huybrechtus Franciscus Meulemans, (zoon van Christophorus Meulemans (VII.43) en Joanna  Verbist), is geb./gedoopt te Elewijt in 1724, herbergier van “De sleutel” in 1755, en is overleden te Elewijt op 27 april 1790.  Hij huwde te Essene op 4 september 1748 met Barbara de Mesmaecker, (ook Mesmaeckers genaamd), (dochter van Joannes de Mesmaecker en Anna Berlangier), geb./gedoopt te Essene op 13 februari 1727 (doopheffers waren Arnoldus de Funet en Anna Feyen loco Barbara Berlangier) en is overleden te Elewijt op 19 maart 1805 (28 ventôse XIII). Huwelijksgetuigen waren Guillielmus Verbeeren en Joannes Van de Velde) In de telling van 1755 van Elewijt zijn zij vermeld onder nr 23, man handwerker, in deze van 1796 onder nr 129 en woonachtig in de Rekelstraat nr 97 te Elewijt. Van Waltherius Meulemans en Barbara de Mesmaecker zijn zes kinderen gekend, volgnummers IX.33 t/m IX38..

 

VIII.27  Anna Maria Meulemans, (dochter van Christophorus Meulemans (VII.43) en Joanna Verbist), is geb./gedoopt te Elewijt in 1725, (geen doopakte), en is overleden te ?? (Niet te Elewijt, noch in D&D). Zij huwde mogelijk te Vilvoorde (??) op 2 november 1765 (Niet te Elewijt), met Joannes Baptista Goossens, (zoon van ….), geb./ged. te ?? op ?? (genoteerd in  lijst opzoekingen).

 

VIII.28  Franciscus Meulemans, (reeds koster in 1744, zoon van Christophorus Meulemans (VII.43) en Joanna Verbist), is geb./gedoopt te Elewijt in 1726, (geen doopakte) en is overleden te Elewijt in 1762.  Hij huwde te Elewijt in 1756 met Maria Joanna Robert, geb./gedoopt te ?? (niet in Elewijt, noch in D&D), en  overleden te Elewijt in 1777. Geen huwelijksakte meer. Van Franciscus Meulemans en Joanna Maria Robert zijn twee kinderen gekend, volgnummes IX.49 ..

 

VIII.29  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Christophorus Meulemans (VII.43) en Joanna Verbist), is geb.gedoopt te Elewijt in 1731, (geen doopakte meer) en is vermoedelijk overleden te Elewijt na 1800. (Nog geen index van de B.S.). Hij huwde te Eppegem op 3 september 1758 met Elisabeth de Becker (dochter van Lambertus De Becker en Catharina Van Roy), geb./ged. te Eppegem op 10 augustus 1721, (doopheffers waren Henricus De Becker en Elisabeth van Luvandal), maar het kind Elisabeth De Becker werd verkeerdelijk ingeschreven als Catharina De Backer ipv Elisabeth De Becker). Deze laatste overleed vermoedelijk eveneens te Eppegem na 1800, zij baarde haar laatste kind op 54 jarige leeftijd volgens de akten te Eppegem. Huwelijksgetuigen in 1758 waren Wamtherius Meulemans, (broer van de bruidegom en Joannes De Becker, broer van de bruid. Van Joannes Baptista Meulemans en Elisabeth De Becker zijn vijf kinderen gekend, volgnummers IX.26 e.v. De doopakten van deze kinderen zullen misschien opheldering brengen over de leeftijd van de moeder.

 

VIII.30  Petronella Verbist, (dochter van Augustinus Verbist (VII.46) en Catharina Meulemans), is geb./gedoopt te Elewijt in 1724, (geen doopakte), en is overleden te Elewijt op 5 april1793. Zij huwde te Elewijt in 1755 met Adrianus Verscharen, (zoon van Jacobus Verscharen en Petronella De Lae), geb./ged. te Heindonk  op 19 februari 1728, (doopakten P.R. bij parochie Heffen, doopheffers Adrianus Verscharen en Anna Maria Peeters) en overleden te Elewijt op 15 maart 1756. Kinderen niet meer opgezocht.

 

VIII.31  Joanna Maria Verbist, (dochter van Augustinus Verbist (VII.46) en Catharina Meulemans), is geb./gedoopt te Elewijt 1733, (geen doopakte meer) en is overleden te ?? (Niet te Elewijt). Zij huwde mogelijk te MSR op 30.6.1763 met Joannes Franciscus de Luna de Primontel, ofwel te Vilvoorde op 28.11.1769 met Franciscus Houthuys, (opgenomen in lijst nog op te zoeken).

 

VIII.32  Jacobus Verbist, (zoon van Augustinus Verbist (VII.46) en Cathatina Meulemans), is geb./gedoopt te Elewijt in 1737, (geen doopakte), en is overleden te ... (Niet te Elewijt). Hij huwde te Elewijt in 1774 met Elisabeth de Winter, (geen doopakte), geb./ged. te Elewijt in 1743  (geen doopakte), en overleden te ?? in de B.S. Kinderen niet opgezocht.

 

NEGENDE  GENERATIE

 

IX.1  Francisca Meulemans, (dochter van Christophorus Meulemans (VIII.1) en Maria Verlinden), is geboren/gedoopt te Londerzeel op 30 april 1738, (doopheffers waren Franciscus de Wachter en Ellisabeth Verberght), en is overleden na 20 maanden, te Londerzeel op 12 december 1739.

 

IX.2  Joannes Meulemans, (zoon van Christophorus Meulemans (VIII.1) en Maria Verlinden), is geboren/gedoopt te Londerzeel op 22 april 1739, (gedoopt door de vroedvroouw, doopheffers waren Jan Walschap en Anna Mara van Ingelgem (grootmoeder langs moederszijde) in loco Clara Rottiers), en is overleden na 2 jaar en 2 maanden, te Londerzeel op 14 juni 1741.

 

IX.3  Egidius Meulemans, (zoon van Christophorus Meulemans (VIII.1) en Maria Verlinden), is geboren/gedoopt  te Londerzeel op 3 augustus 1740, (doopheffers waren Egidius Meulemans, oom van het kind en Anna van Ingelgem, grootmoeder langs moederszijde), en is overleden na ca 10 maanden, te Londerzeel op 21 juni 1741. 

 

IX.4  Guillielmus (Willem) Meulemans, onze negende stamvader, (zoon van Christophorus Meulemans (VIII.1) en Maria Verlinden), is geboren/gedoopt te Londerzeel op 3 mei 1742, (doopheffers waren Willem de Bont en Elisabeth van Cauwenbergh), en is overleden te Zandhoven op 7 juni 1810. Hij huwde te Zandhoven op 7 januari 1775 met Suzanne Torfs, (dochter van Joannes Torfs en Anna Maria De Haes), geboren, gedoopt  te Putte (bij Mechelen) op 24 maart 1737 en overleden te ?? (na 15.12.1812, laatste notarisakte over haar). De doopakte van Susanne Torfs te Putte is verdwenen. Huwelijksgetuigen waren Franciscus Nelis en Joannes Hoebergs. Van Guillielmus Meulemans en Suzanne Torfs is slechts één kind gekend, volgnummer X.1, onze volgende stamvader van de tiende generatie.

 

Ook van deze stamvader Guillielmus vonden wij enkele notairsakten in Zandhoven. Hij was een neef van Joannes Baptist Meulemans, broer van zijn vader Christophe. Guillielmus was getrouwd met Suzanna Torfs, dochter van Anna Maria De Haes en wij nemen aan dat Guillielmus een welstellend man was geworden door zijn huwelihjk met Suzanne Torfs. Hierna bondig de inhoud van de notarisakten.

 

1.10.1783: Akte van verkoop van een hoeve met gronden, gelegen te Zandhoven, gelegen Heuvelheide, genaamd “den Saleman”, door Guillielmus Meulemans en zijn vrouw Suzanna Torfs, ge-erfd van Joannes Baptist Meulemans en zijn vrouw Anna Maria De Haes, deze laatste is eveneens overleden.  

21.10.1783: In deze akte doet Guillielmus Meulemans afstand van zijn erfrecht ten vvoordele van zijn broer Joannes Franciscus Meulemans (IX.9), wonende in Londerzeel en aanwezig te Zandhoven. Ool de 68 jarige vader van de beide broers Giellielmus en, Christophorus van Londerzeel, was aanwezig te Zandhoven. Een andere broer Michael (IX.9) wordt niet vermeld in de akte. Wij mogen dus aannemen dat deze broer ook toen al overleden was in 1783, hiervan is na zijn doop geenenkel spoor meer te vinden. Moeder Maria Verlinden was reeds overleden in 1783.

Deze akte is voor ons zeer belangrijk, zij bevestigt dat Guillielmus Meulemans nu te Zandhoven wonend, inderdaad een zoon is van Christophorus Meulemans en Maria Verlinden en dat Guillielmus derhalve in 1742 gedoopt is. Deze akte zullen wij dan ook aanvragen aan het RAB. 

12.1.1786:  Huurcontract van een hoeve met gronden te Zandhoven, aan Jan Van Deuren en zijn vrouw Barbara Catharina Van Der Buijlen door door eigenaar Guillielmus Meulemans.

23.7.1787: Akte van verkoop van een hoeve met gronden, gelegen te Viersel, aan Joannes Baptist Vleugels van Nijlen, door de eigenaar Guillaume Meulemans

13.8.1787:  Guillielmus Meulemans en Suzanna Torfs geven “volmacht tot goedenisse” aan Anna Maria Vleugels van Viersel.

15.11.1787:  Guillielmus Meulemans verkoopt obligatie aan Peter Kerstens (kuiper) en zijn vrouw Maria Thijs van Viersel.

13.12.1787: Notaris Brants van Zandhoven: Akte van verkoop van obligaties door de echtgenoten Guillielmus Meulemans en Suzanna Torrs, nu elf jaar getrouwd en wonende te Zandhoven, zij erfgenaam van haar bemiddelde moeder Anna Maria De Haes en Joannes Baptista Meulemans, beiden overleden. Ook de vader van Guillielmus, Christophorus was reeds overleden te Londerzeel in 1785. Zij verkopen aan het echtpaar Jan Kennis en Isabella Clara van Dijck, wonende te Zoersel.

8.10.1789: Notaris Gummarus Brants te Zandhoven verlijdt een huurcontract voor een hoeve te Viersel, Rondenhof. Pachters zijn Walter Mertens en zijn vrouw Anna Maria Vleugels, eigenaar is Guillielmus Meulemans wonende te Zandhoven.

29.8.1791: Huurcontract voor een hoeve te Vorselaar met gronden aan het echtpaar Henri Crekelds en Anna Catharina Gorremans. Eigenaar is Guillielmus Meulemans gehuwd met Suzanna Torfs, beiden wonende te Zandhoven. Op dit tijdstip was Vlaanderen geannexeerd door de Fransen en was de Republikeinse Franse kalender in voege. Guillielmus was toen 49 jaar.

21.1.1796:  Akte van verkoop van een hoeve met gronden, gelegen te Viersel aan Walter Mertens en zijn vrouw  door Guillielmus Meulemans en zijn vrouw Suzanna Torfs.

16.7.1807: Guillielmus Meulemans verhuurt een hoeve met gronden aan Jan Jozef Cuipers en Theresia Schuerweeghs van Pulle.             

 

Hieronder de doopakte van onze negende stamvader.

T

 

 

Tekst van de huwelijksakte: “7 januari 1775  Solemnizatum est matrimonium inter Guillielmum Meulemans et Susannam Torfs: testes (getuigen) Franciscus Nelis et Joannes Hoebergs”.

 

IX.5  Joanna Meulemans, dochter van Christophorus Meulemans (VIII.1) en Maria Verlinden, is geboren/gedoopt  te Londerzeel op 22 december 1743 (doopheffers waren Jan Sibens en Joanna Bogemans), en is overleden na ca 22 maanden te Londerzeel op 15 mei 1745.

 

IX.6  Clara Meulemans, dochter van Christophorus Meulemans (VIII.1) en Maria  Verlinden, is geb/gedoopt te Londerzeel op 1 maart 1745, (doopheffers waren Egidius Meulemans (oom van het kind) en Clara Geens, en is overleden na elf maanden te Londerzeel op 13 april 1746.

 

IX.7  Joannes Baptista Meulemans, zoon van Christophorus Meulemans (VIII.1) en Maria Verlinden, is geb./gedoopt te Londerzeel op 22 april 1746, (doopheffers waren Jan Baptist Meulemans (oom van het kind) en Cornelia Steenackers), en is overleden na 19 maanden te Londerzeel op 25 november 1747.

 

IX.8  Petrus Meulemans, (zoon van Christophorus Meulemans (VIII.1) en Maria Verlinden) is geb.gedoopt te Londerzeel op 8 oktober 1747, (doopheffers waren Petrus de Bont en Catharina Blommaert), en is overleden na 2 jaar te Londerzeel op 5 oktober 1749.

 

IX.9  Joannes Franciscus Meulemans, (zoon van Christophorus Meulemans (VIII.1) en Maria Verlinden), is geb./gedoopt te Londerzeel op 29 april 1749, (doopheffers waren Petrus Blommaert en Catharina van de Zijpe), en is overleden te Londerzeel op 19 juni 1820. Franciscus huwde te Londerzeel op 12 september 1771 met Anna Maria Gruijs, (dochter van Joannes Gruijs en Anna Janssens), geb./gedoopt te Rijmenam op 20 mei 1750, (dopphef-fers waren Petrus Van der Craeven en Maria Nijs), en overleden te Londerzeel op 21 maart 1830. Getuigen bij verloving en huwelijk waren Jan de Smet, Petrus Meulemans, Christophorus Meulemans en Nicolaes van Segbroeck). Van Joannes Franciscus Meulemans en Anna Maria Gruys zijn negen kinderen gekend, volgnummers IX..

Joannes Franciscus was op 21.10.1783 aanwezig te Zandhoven voor ondertekening van een notairsakte inzake afstand van erfrecht (zie IX.4).

 

IX.10  Gerardus Meulemans, (zoon van Christophorus Meulemans (VIII.1) en Maria Verlinden), is geb./gedoopt te Londerzeel op 4 maart 1751, (doopheffers waren Gerardus Meulemans, grootvader van het kind), en Catharina van den Bergh), en is overleden na 3 dagen te Londerzeel op 7 maart 1751.

 

IX.11  Michael Meulemans, (zoon van Christophorus Meulemans (VIII.1) en Maria Verlinden), is geb./gedoopt te Londerzeel op 15 of 22 oktober 1753, (doopheffers waren Michel de Bont en Catharina van den Bergh), en is overleden te .. (niet L., niet DD). Hij huwde evt. niet in L, noch DD, dus geen enkel verder spoor van deze Michael. In een notarisakte verleden te Zandhoven op 21.10.1783 betreffende afstand van erfrecht door Guillielmus Meulemans (zie IX.4), ten voordele van zijn broer Joannes Franciscus (IX.9), wordt deze Michaël niet meer vermeld. Wel vader Christophorus en de reeds genoemde zoon Joannes Franciscus. Wij mogen dus aannemen dat Michaeël reeds overleden was in 1783 of wist men niet of hij nog leefde? 

 

IX.12  Anna Maria Meulemans, (dochter van Christophorus Meulemans (VIII.1) en Maria Verlinden), is geb./gedoopt te Londerzeel op 28 februari 1755, (doopheffers waren Gerardus Meulemans, grootvader van het kind, en Anna Maria de Haes, (moeder van Suzanne Torfs, deze laatste huwde in 1775 met Guillielmus, (IX.4), broer van dit kind Anna Maria), en is overleden na circa  6 maanden te Londerzeel op 8 september 1755.

 

IX.13  Anna Catharina Meulemans, (dochter van Christophorus Meulemans (VIII.1) en zijn tweede vrouw Maria de Boeck), is geb./gedoopt te Londerzeel op 10 april 1774, (doopheffers waren Laurentius Groen en Catharina de Boeck), en is overleden te Londerzeel ca 1845?? (Nog geen index van overlijdens B.S.). Zij huwde te Londerzeel op 26 september 1796 met Egidius (Gillis) De Smet, (weduwnaar van van Joanna Francisca Van Doorslaer, zoon van Petrus De Smet en Catharina De Moor, ), geb./gedoopt te Londerzeel op 4 januari 1758, (doopheffers waren Egidius De Moor en Judoca De Bont) en is overleden te Londerzeel op 20 november 1823 als echtgenoot. Huwelijksgetuigen waren Guillielmus de Smet, Simon Lauwers, Guillielmus de Boeck en Judocus Van Doorslaer van Malderen, deze laatste vader van de eerste vrouw van Egidius De Smet). Van Egidius De Smet en Anna Catharina Meulemans zijn nog geen kinderen gekend in D&D (kinderen geboren in P.R. en B.S.??)   

 

IX.14  Isabella Barbara Meulemans, (dochter van Christophorus Meulemans (VIII.1) en zijn tweede vrouw Maria de Boeck), is geb./gedoopt te Londerzeel op 23 april 1775, (doopheffers waren Andries van Geel en Catharina van Ingelgem), en is overleden na 20 maanden te Londerzeel op 25 december 1776.

 

IX.15  Laurentius Paulus Meulemans, (zoon van Christophorus Meulemans (VIII.1) en zijn tweede vouw Maria de Boeck), is geb./gedoopt te Londerzeel op 16  september 1776, (doopheffers waren Laurentius Janssens en Meulijer), en is overleden na 18 dagen te Londerzeel op 4 oktober 1776.

 

IX.16  Jacobus Meulemans, (zoon van Christophorus Meulemans (VIII.1) en zijn tweede vrouw Maria de Boeck), is geb./gedoopt te Londerzeel op 22 april 1778, (doopheffers waren Jacobus de Borger en Maria de Melio), en is overleden te ??. Jacobus huwde te ?? (Niet te Londerzeel noch in PR noch BS). Voorlopig geen verder spoor van deze Jacobus..

 

IX.17  Anna Maria Meulemans, (dochter van Christophorus Meulemans (VIII.1) en zijn tweede vrouw Maria de Boeck), is geb./gedoopt te Londerzeel vop 25 noember 1779, (doopheffers waren Antonius van Ingelgem en Anna Maria Gruys ex Rijmenam), en is overleden na 6 jaar en 9 maanden, te Londerzeel op 29 augustus 1786. Maria de Boeck is geboortig van  Humbeek, volgens de doopakte van dit kind.

 

IX.18  Petrus Antonius Meulemans, (zoon van Christophorus Meulemans (VIII.1) en zijn tweede vrouw Maria de Boeck), is geboren te Londerzeel op 24 november 1784, gedoopt te Londerzeel op 25 november 1784, (doopheffers waren Petrus Antonius van Geel en Petronella Theresia de Borger) en is overleden na 11 maanden te Londerzeel op 17 oktober 1785.     

 

IX.19  Guillielmus Meulemans, (zoon van Christophorus Meulemans (VIII.1) en zijn tweede vrouw Maria de Boeck), is postuum geboren, gedoopt te Londerzeel op15 mei 1786, (doopheffers waren Guillielmus Janssens uit Zemst en Petronella van den Eede uit Zemst), en is overleden na 4 maanden te Londerzeel op 9 september 1786.

 

IX.20  Anna Maria Meulemans, (dochter van Egidius Meulemans (VIII.2) en Joanna de Buijser), is geb./gedoopt te Hombeek op 3 oktober 1746, (doopheffers waren Joannes de Buijser en Anna van de Sande), en is overleden te Hombeek op 14 mei 1831. Zij huwde voor de eerste maal te Hombeek met op 7 februari 1775 met Jacobus Andries, (zoon van Henricus Andres en Elisdabeth Vereycken), is  geb./gedoopt te Hombeek op 6 juli 1735 (doopheffers waren Jacobus Vereycken en Elisabeth Vertommen), en is  overleden te Hombeek op 12 september 1781. Huwelijksgetuigen eerste huwelijk waren Joannes Andries en Petrus Meulemans, broer van de bruid.

Anna Maria Meulemans huwde voor de tweede maal te ?? op ?? met Joannes Baptista Spruyt, geb./ged. te ?? op ?? en overleden te Hombeek op 4 mei 1812 (??). Overlijden niet gevonden in Mech.Gen.Bronnen. Er zijn nog geen kinderen gekend van de twee huwelijken van Anna Maria Meulemans. (Joaanes Baptista mogelijk afkomstig van Zemst, zoals Joanna Caharina Spruyt van IX.25 ??)   

 

IX.21  Petrus Meulemans, (zoon van Egidius Meulemans (VIII.2) en Joanna de Buijser), is geb.gedoopt te Hombeek op 9 november 1748, (doopheffers waren Petrus de Buijser en Elisabeth van Moer), en is overleden te Hombeek op 18 september 1806.  Hij huwde te Hombeek op 18 november 1777 met Joanna (ook Anna genaamd) Catharina Buelens, (dochter van Guillielmus Buelens en Anna Maria Van Buuren), geb./gedoopt te Hombeek op 23 februari 1756 (doopheffers waren Petrus Buelens en Catharina Van Buuren), en overleden te Hombeek op12 november 1812. Huwelijksgetuigen waren Guillielmus Buelens en Jacobus Andries. Van Petrus Meulemans en Joanna Catharina Buelens zijn 11 kinderen gekend, volgnummers X…   

 

IX.22  Petronilla Meulemans, (dochter van Egidius Meulemans (VIII.2) en Joanna de Buijser), is geb.gedoopt te Hombeek op 25 december 1750, (doopheffers waren Petrus Vermoest  en Petronella Kavilers), en is overleden  te Hombeek op 31 juli 1753 na 2 jaar en 9 maanden.

 

IX.23  Gerardus Meulemans, (zoon van Egidius Meulemans (VIII.2) en Joanna de Buijser), is geb./gedoopt te Hombeek op 15 mei 1753 (doopheffers waren Gerardus van Hoof en Barbara van Engelgem), en is overleden te Hombeek na slechts 1 maand en 18 dagen geleefde te hebben op 2 juli 1755.. 

 

IX.24  Franciscus Meulemans, (zoon van Egidius Meulemans (VIII.2) en Joanna de Buijser), is geb./gedoopt te Hombeek op 18 september 1755 (doopheffers waren Franciscus Verbruggen en Cornelia Potoms) en is overleden als kind van 9 jaar en 7 maanden te Hombeek op 4 mei 1765.

 

IX.25  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Egidius Meulemans (VIII.2) en Joanna de Buijser), is geb./gedoopt te Hombeek op 12 december 1757, (doopheffers waren Joannes de Buijser en Joanna Lauwers), en is overleden te Hombeek op 10 februari 1839. Joannes Baptista ihuwde voor de eerste maal te Hombeek op 12 april 1785 met Anna Catharina Schelkens, (dochter van Cornelius Schelkens en Catharina Van Dijck), geb.-/gedoopt te Hombeek op 17 augustus 1757 (doopheffers Rumoldus Keuleers en Anna Catharina Schelkens), en is overleden te Hombeek op 5 juni 1794. Huwelijksgetuigen bij het eerste huwelijk waren Cornelius Schelkens en Petrus Meulemans. Uit het huwelijk van Joannes Bapptist Meulemans en Anna Catharina Schelkens zijn vijf kinderen gekend, volgnummer X…

Joannes Baptist hertrouwde te Hombeek op 11 augustus 1794  met Joanna (ook Anna genaamd) Catharina Spruyt, (dochter van Cornelius Spruyt en Catharina Meys), gedoopt te Zemst op 17 februari 1768, (doopheffers waren Joannes Meys en Catharina van Abbernye), en is overleden te Hombeek op 6 november 1852. Huwelijsgetuigen bij dit tweede huwelijk, waren Petrus Meulemans en Joannes Baptista Spruyt. Van Joannes Baptista Meulemans en Joanna Catharina Spruyt werden nog 7 kinderen geboren, (samen 12 kinderen van Joannes Baptista en zijn twee echtegnotes).  volgnummers X…

 

IX.26  Suzanna Torfs, (dochter van Joannes Torfs (VIII.3) en Anna Maria De Haes) is geboren en gedoopt te Putte op 1737 (geen doopakte meer), en is overleden te ?? op ??. Zij huwde te Zandhoven op 1775 met Guillielmus Meulemans, zie IX.4. Zij waren een beetje verwant met elkaar in zover men zou kunnen spreken van half-nicht en half-neef maar er was geen dispensatie nodig voor het huwelijk.   

 

IX.27  Waltherus Josephus Meulemans, (zoon van Joannes Baptist Meulemans (VIII.29) en Elisabeth De Becker), is geb./ged. te Eppegem op1 oktober 1758, (doppheffers waren Waltherius Josephus Meulemans en Elisabeth Catharina Van der Elst) en is overleden te ?? op ??. Waltherius Josephus huwde te ?? op?? met ??  (ontbrekede gegevens genoteerd In lijst in W).

 

IX.28  Joannes Meulemans, (zoon van Joannes Baptist Meulemans (VIII.29) en Elisabeth De Becker), is geb./ged. te Eppegem op  20 januari 1761, (doopheffers  waren Joannes De Becker en Catharina Molemans), en is over-leden te ?? op ?? (niet te Eppegel). Joannes huwde te ?? op ?? (niet te Eppegem) met ….., (dochter van …), geb.ged. te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. (Ontbrekende gegevens in W). 

 

IX.29  Anna Maria Meulemans,  (dochter van Joannes Baptist Meulemans (VIII.29) en Elisabeth De Becker), is geb.ged. te Eppegem op 30 oktober 1764, (doopheffers waren Antonius De Becker en Anna Maria Meule-mans),en is overleden te ?? op ?? (niet te Eppegem PR maar wellicht in de B.S)). Anna Maria huwde te ?? op ?? (niet te Eppegem) …(opgenomen in lijst ontbrekende gegevens).

 

IX.30  Antonius Meulemans, (zoon van Joannes Baptist Meulemans (VIII.29) en Elisabeth De Becker), is geb.ged. te Eppegem op 29 juni 1767 (doopheffers waren Antonius Peutermans en Carolina Cautaers), en is waarschijnlijk overleden in de B.S. te ??. Antonius huwde evt. te ?? (opgenomen in ontbrekende gegevens in W)

 

IX.31  Philippus Meulemans, (zoon van Joannes Baptist Meulemans (VIII.29) en Elisabeth De Becker), is geb./ged. te Eppegem op 1 maart 1771, (doopheffers waren  Philippus Magnus en Anna Verhaeren), en is overleden te ?? op ??. Philippus huwde te ?? op ?? (Niet te Eppegem gehuwd noch overleden). Opgenomen in lijst ontbrekende gegevens in W.

 

IX.32  Petrus Joannes Meulemans, (zoon van Joannes Baptist Meulemans (VIII.29) en Elisabeth De Becker), is geb/ged. te Eppegem op 25 juni 1775 (moeder was 54 jaar), (doopheffers waren Petrus Janssens en Anna De Becker), en is overleden te ?? op ?? (in de B.S.). Petrus Joannes huwde te ?? op ?? (niet in de PR te Eppegem) met ?? …(opgenomen in lijst ontbrekende gegevens in “W”).

 

IX.33  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (VIII.12) en Joanna Janssens), is geb./gedoopt te Londerzeel op 29 maart 1778, (doopheffers waren Jan Baptist Janssens en Joanna Deckers), knecht bij een pachter in de telling van 1796, en is overleden te ??. Jan Baptist huwde eventueel te ?? op ?? (niet in BS Londerzeel) met ??. (Opgenomen in zoeklijst in W).       

 

IX.34  Catharina Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (VIII.12) en Joanna Janssens), is geb./gedoopt te Londerzeel op 2 juli 1780, (doopheffers waren Carolus van Thienen en Anna Catharina van Eeckhout), en is overleden na 4 maanden, e Londerzeel op 9 november 1780.

 

IX.35  Anna Catharina Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (VIII.12) en Joanna Janssens), is geb./gedoopt te Londerzeel op 17 september 1782, (doopheffers waren Antonius Janssens en Anna Catharina Aerts uit Malderen), en is overleden na 48 dagen te Londerzeel op 4 november 1782.

 

IX.36  Petrus Joannes Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (VIII.12) en Joanna Janssens, is geb./gedoopt te Londerzeel op 18 maart 1784 (doopheffers waren Jan Baptist van Eeckhout en Catharina Janssens), en is overleden na 10 jaar en 6 maanden te Londerzeel op 14 september 1794.

 

IX.37  Cornelia Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (VIII.12) en Joanna Janssens), is geb./gedoopt te Londerzeel op 17 november 1787, (doopheffers waren Antonius Janssens en Cornelia Govaerts), en is overleden als “huwbare dochter” te Londerzeel op 24 april 1810.

 

IX.38  Petrus Joannes Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (VIII.12) en Joanna Janssens), is geb./gedoopt te Londerzeel op 30 juni 1791, (doopheffers waren Jan Baptist Janssens en Anna Maria Gruijs), en is overleden na 12 dagen te Londerzeel op 12 juli 1791.

 

IX.39  Dominicus Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (VIII.12) en Joanna Janssens), is geb./gedoopt te Londerzeel op 27 april 1793, (doopheffers waren Dominicus Benedictus Broothuys en Maria Anna Janssens), en is overleden na 18 maanden te Londerzeel op 9 oktober 1794.

 

IX.40  Joannes Baptista  Penninckx, (zoon van Antonius Penninckx (VIII.22) en Catharina Meulemans), is geb./ged. te Elewijt op 6 januari 1753 en is overleden te ??. Gehuwd met Maria Josepha Van Horenbeeck, (dochter van …), geboren te Elewijt ca 1754 en overleden te ?? op ??.

 

IX.41  Joanna Meulemans, (dochter van Waltherius Meulemans (VIII.21) en Barbara de Mesmaecker), is geb./gedoopt te Essene op 25 september 1748, (doopheffers waren Joannes de Mesmaecker en Anna de Berlangier), en is overleden te Elewijt in 1762, op de leeftijd van 14 jaar.     

 

IX.42  Petrus Meulemans, (zoon van Waltherius Meulemans (VIII.21) en Barbara de Mesmaecker), is geb./gedoopt te Elewijt in 1750 en is overleden te Zemst opp 17 februari 1813. Petrus huwde te Zemst op 11 november 1772 met Anna Maria Savoet, (dochter van Ludovicus Savoet en Maria Catharina Cappelle), is geboren te Zemst op 2 februari 1745 en overleden te Zemst of te Leuven ? na haar man ??. Huwelijksgetuigen waren Lodewijk Saevoet en Jan Frans van Bever. Van Petrus Meulemans en Anna Maria Savoet zijn zes kinderen gekend, volgnummer X……(Overlijden vrouw in zoeklijst).

 

IX.43  Franciscus Meulemans, (zoon van Waltherius Meulemmans (VIII.21) en Barbara de Mesmaecker), is geb./gedoopt te Elewijt in 1752 en is overleden te Elewijt in 1762 op de leeftijd van 10 jaar.

 

IX.44  Barbara Meulemans, (dochter van Waltherius Meulemans (VIII.21) en Barbara de Mesmaecker), is geb./ged te Elewijt  in 1755 (geen doopakte meer), en is overleden te Elewijt (?) in de B.S. Zij huwde te Elewijt op 15 januari 1788 met Abraham Van der Vorst, (zoon van Antoon Van der Vorst en ?), geb./ged. te Melsbroek  op ?, (doopheffers waren …) en is overleden te ? op ?. Huwelijksgetuigen waren Wouter Meulemans, (vader van de bruid) en Antoon Van der Vorst (vader van de bruidegom) uit Melsbroek. Nog geen kinderen gekend.  

 

IX.45  Antonius Josephus Meulemans, (zoon van Waltherius Meulemans (VIII.21) en Barbara De Mesmaecker), is geb./ged. te Elewijt in 1756 (doopakte vernield), en is overleden te Eppegem BS (nog niet online). Hij huwde te Eppegem  op 18 januari 1780 met Anna Catharina Tayaerts, (soms verward met Tuyaerts), (dochter van Joannes Tayaerts en Cecilia Pikaerts),  geb./ged. te Eppegem op 25 december 1756 (doopheffers waren ..) en overleden te Eppegem ?? (nog niet online). Huwelijksgetuigen waren Waltherius Meulemans (vader van de bruidegom en Guillielmus Tayaerts (broer van de bruid). Van Antonius Josephus Meulemans en Anna Catharia Tayaerts zijn zes kinderen gekend, volgnummers X.44 e.v.)  (Nog op te nemen in zoeklijst)

 

IX.46  Joannes Baptist, (zoon van Waltherius Meulemans (VIII..) en Barbara De Mesmaecker), is geb./ged. te Elewijt in 1759 (doopakte verdwenen), en is overleden te Brussel (Neder-over-Heembeek) op 3 januari 1833 BS. Hij huwde te Eppegem op 11 oktober 1785 met Elisabeth Tayaerts, (dochter van …), geb./gedoopt te Eppegem in 1764 en overleden te ?? in 1843. Van Joannens Baptist Meulemans en Elisabeth Tuyaerts is één kind gekend, volgnummer X.. (Opgenomen in zoeklijsten).

 

IX.47  Nicolaus Meulemans, (zoon van Waltherius Meulemans (VIII..) en Barbara De Mesmaecker), is geb./ged. te Elewijt in 1761 (geen doopakte), en is overleden te ?? in de B.S.. Hij huwde evt. te ?? op ?? met ?? (Opgenomen in de zoeklijst)

 

IX.48  Elisabeth Meulemans,  (dochter van Waltherius Meulemans (VIII..) en Barbara De Mesmaecker), is ge./gedoopt te Elewijt in 1763 (geen doopakte)  en is overleden te Elewijt op 28 maart 1840. Zij huwde te Elewijt op17 januari 1792 met Cornelius Op de Beeck, landbouwer herbergier,  (zoon van Gerardus Op de Beeck en ?,.) geb./gedoopt te Boortmeerbeek ca 1766 (doopheffers waren ??), en is overleden te Elewijt op 8 juli 1836. Huwelijksgetuigen waren haar broer Petrus Meulemans (IX.34) en Petrus Van de Perre. Op 17 januari 1792 was de bruidegom landbouwer, herbergieren in de volkstelling van 1796 woonde het echtpaar Op de Beeck-Meulemans in de Rekselstraat 127 te Elewijt, de echtgenoot was nog herbergier.Van Cornelius Op de Beeck en Elisabeth Meulemans zijn vijf kinderen gekend, volgnummers X… (Doopdatum man in zoeklijst)

 

IX.49  Franciscus Meulemans, (kleermaker, zoon van Waltherius (Wouter) Meulemans (VIII.21) en Barbara de Mesmaecker), is geb./gedoopt te Elewijt in 1765 en is overleden te Elewijt op 19 maart 1836. Deze Frans is gehuwd te Elewijt op dinsdag 24 februari 1789 met Maria Theresia Verhoeven, (dochter van …), geb./gedoopt te Zemst (?) in 1766 (?)  en overleden te Elewijt op 28 december 1800. Huwelijksgetuigen waren Hendrik van Keerbergen en Wouter Meulemans, vader van de bruidegom. In 1796 woonde dit echtpaar te Elewijt, Dorp 12.  Van Frans Meulemans en Maria Theresia Verhoeven zijn 5 kinderen gekend, volgnummers X…

 

IX.50 Joanna Meulemans, (dochter van Franciscus Meulemans (VIII..) en Joanna Maria Robert), is geb./ged. te Elewijt in 1761 (geen doopakte) en is overleden te Elewijt op 30 januari 1832.  Joanna huwde te Elewijt  op 17 september 1792 met Josephus Wijns, (klompenmaker, zoon van Frans Wijns en Angelina Coosemans), geb.ged. te Elewijt  in 1767 of 1769 ?? (doopheffers waren ..) en overleden te Elewijt op 15 april 1822. Huwelijksgetuigen waren Frans Wijns en Frans Meulemans.Van Josephus Wijns en Joanna Meulemans is één kind gekend, volgnummer X…(Opgenomen in de zoeklijst).

 

IX.51  Maria Elisbeth Meulemans, (dochter van Franciscus Meulemans en Joanna Maria Robert), is geb./gedoopt te Elewijt op 4 april 1763 en overleden te Elewijt op 20 mei 1839.als weduwe. Zij huwde te Elewijt op 23 november 1809 met Joannes de Vos, beenhouwer of bakker, (zoon van Laureis de Vos en Joanna Kerselaers), is gedoopt te Zemst op 28 april 1758 en is overleden te ??  Van Jan de Vos en Maria Elisabeth Meulemans zijn nog geen kinderen gekend.

 

TIENDE  GENERATIE

 

X.1  Petrus Franciscus Meulemans, (zoon van Guillielmus Meulemans (IX.1) en Suzanna Torfs), is geb./gedoopt te Zandhoven op 17 maart 1775, (doopheffers waren Franciscus Nelis en Anna Maria Dehaes), en is overleden te Antwerpen op 12 maart 1833 (woonachtig  in Brasschaat op de Heyde). Hij huwde een eerste maal te Zandhoven op 26 oktober 1795 met Maria Catharina Wouters, (dochter van Joannes Wouters uit Wijnegem en Anna Maria Van Dael uit Broechem), geb/gedoopt te Oelegem op 25 april 1772 ((doopheffers waren Joannes Baptista Lodewycks en Maria Josepha Wils), en overleden te Ekeren (Brasschaat) op 24 september 1806. Huwelijksgetuigen bij dit eerste huwelijk waren Guillielmus Meulemans, vader van de bruidegom en Joannes Baptista Janssens, stiefvader van de bruid.

 

Petrus Franciscus hertrouwde te Edegem op 13 mei 1807 (of 7 mei vplgens zoekrobot ?) met Maria Theresia Janssens, (dochter van Walter Janssens en Suzanna Maria Segers), geb./gedoopt te Antwerpen (parochie Sint-Andries),doopheffers waren Jacobus Philippus Dowie en een tante van het kind, ook een Maria Theresia Janssens) op 20 september 1780 en is overleden te Ekeren (gehucht Brasschaat) op 25 april 1809.

Er traden vier huwelijksgetuigen op bij dit tweede huwelijk met name Joannes de Herdt, Joannes Cornelius de Groof, Mathieu Huybrechts en Joannes Baptista Van den Brande. Alle getuigen ondertekenden de akte en dit in 1807. Uit het eerste huwelijk van Petrus Franciscus Meulemans en Maria Catharina Wouters zijn drie kinderen gekend, en uit het tweede huwelijk met Maria Theresia Janssens is één kind gekend, volgnummers XI.1 tot XI.4.

 

NOTA: Deze Petrus Franciscus vertrok vermoedelijk ca 1800 naar Antwerpen, waar in 1805 zijn zoon Joannes werd geboren. Het gezin Meulemans-Wouters vertrok kort hierna naar de Brasschaatse  Heide, naar het gehucht Brasschaat (was gemeente Ekeren tot 1823). In 1806 overleed zijn eerste vrouw in Brasschaat. In 1809  werd zijn zoon Gommair geboren in Brasschaar (gemeente Ekeren),  Kort na de geboorte van dit kind is zijn tweede vrouw, moeder Janssens overleden. Ook haar kind Gommair overleed. Voor zover we konden nagaan zijn er tussen 1797 en 1805 geen kinderen meer geboren, noch te Zandhoven, noch te Antwerpen.

Tot overmaat van ramp, kreeg Frans Meulemans (als weduwnaar) nog te kampen met een woningbrand te Brasschaat (Ekeren). In het archief van de provincie Antwerpen vonden wij een aanvraag terug tot financiële ondersteuning omwille van deze brand. Er bestond tijdens de periode 1798-1862 een “bijstandfonds bij calamiteiten” in de provincie Antwerpen. De aanvraag werd ingediend op 17 maart 1820 door Frans Meulemans. Voor een goed begrip, een natuurramp werd als een calamiteit beschouwd, w.o. een aardbeving, een vulkaanuitbarsting, een brand enz. Een ziekte zoals het coronavirus dat we nu beleven werd niet als calamitiet beschouwd. Onze stamvader is zelf ook jong gestorven (op 52 jaar), waarschijnlijk overmand door al deze tegenslagen.

Over Frans Meulemans volgende notarisakten:

 

17.11.1812: Proces-Verbaal van voorlopige toewijzing van een partij grondeen, gelegen te Zandhoven, aan Jacob Jozef Meyers, verkocht door Frans Meulemans, namens zijn moeder Suzanna Torfs, weduwe van Guillielmus Meulemans, overleden in 1810 te Zandhoven.

24.11.1812: Definitieve toewijzing, van vorige partij gronden te Zandhoven aan grondeigenaar Jan Gommaar Verlinden van Lier. Verkocht door Frans Meulemans van Brasschaat namens zijn moeder, Susanna Torfs, nog in leven en weduwe van Joannes Baptist Meulemans.

15.12.1812: Verkoop van de laatste eigendommen van Susanna Torfs, weduwe van Guillielmus Meulemans, (weduwe leeft nog), door haar zoon Frans Meulemans, dagloner, wonende in Brasschaat aan JAN GOMMLAAR VERLINDEN, grondeigenaar te Lier. Suzanne Torfs is nog in leven.

 

 

.

Suzanna Torfs, moeder van het kind Petrus Franciscus Meulemans), was gedoopt te Putte (bij Mechelen), doopheffers te Zandhoven, waren Franciscus Nelis en Anna Maria de Haes. Deze laatste was een belangrijke doopgetuige. Zij was de grootmoeder van het kind en was van Londerzeel naar Zandhoven overgekomen voor deze doop van haar kleinkind. Reeds n 1755 was zij doopheffer te Londerzeel van een zusje van haar latere schoonzoon. (Zie IX.12)

 

 

Hierboven huwelijksakte van het eerste huwelijk van Petrus Fraanciscus Meulemans gedoopt te ‘Santhoven’ en Maria Catharina Wouters gedoopt te ‘Oelegem’, beiden alhier wonende. Getuigen Guillielmus Meulemans, vader van de bruidegom en Joannes Baptista Janssens. De 20 jarige bruidegom ondertekende met franciscus meulemans, vader Willem Meulemans kon niet schrijvenen tekende met een kruisje,  de bruid ondertekende eveneens met een kruisje. Het iniatief van de handtekeningen (in 1795) kwam vermoedelijk van de Franse overheersers hier in de Zuidelijke Nederlanden, reeds onder Frans bewind sinds ca 1792.   

Hierna de integrale huwelijksakte van het tweede huwelijk van Petrus Franciscus Meulemans en Maria Theresia Janssens te Edegem op 13 mei 1807. .

 

 

Hierboven de volledige huwelijsakte van het tweede huwelijk van Petrus Franciscus en Maria Theresia Janssens. Dit is de eerste akte van de Burgerlijke Stand (van Edegem), in het Frans (want wij waren geannexeerd bij Frankrijk in 1795). De akten waren zeer uitgebreid en zeer interessant voor de genealoog. Voor een goed begrip waren wij reeds bezet ca 1792. Rond die tijd werden de gemeenten opgericht en de burgerlijk stand ingevoerd. Hierna volgt de volledig omzetting van deze akte in het Frans. Zo krijgt men toch een idee van de inhoud van deze uitgebreide akte.

 

 

Voor geinteresseerden die het Frans niet machtig zijn willen wij sommige fragmenten in het Nederlands vertalen.

 

X.2  Anna Maria Meulemans, (eerste kind en dochter van Joannes Franciscus Meulemans (IX..) en Anna Maria Gruijs), is geb/gedoopt te Hombeek op 29 juni 1772, (doopheffers waren Petrus Meulemans, neef van de vader van het kind en Joanna De Buyser, toen 49 jaar en groottante van het kind) en overleden te ?? op ?? Niet in Hombeek, noch in Londerzeel). Eventueel gehuwd, niet te Hombeek, noch in PR, noch in BS ? Opgenomen in zoeklijst qua huwelijk en overlijden. Mogelijk X te Londerzeel ?  

 

X.3  Joanna Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (IX.) en Anna Maria Gruijs) is geb./gedoopt te Londerzeel op 10 december 1773 (doopheffers waren Antonius Van Thienen en Joanna De Boeck), en is overleden te ?? in de BS (Niet te Londerzeel). Joanna huwde te ?? op ?? (niet in Londerzeel) met Petrus De Coninck, (zoon van …), geb./ged.te ?? op ?? (doopheffers waren… en overleden te ?? op (in de BS.). Van Petus De Coninck en Joanna Meulemans zijn zes kinderen gekend, volgnummers XI...(Opgenomen in zoeklijst).

 

X.4  Anna Catharina Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (IX.) en Anna Maria Gruijs) is geb./gedooppt te Londerzeel op 20 november 1775  (doopheffers waren Guillielmus Meulemans en Catharina Van Beneden), en is overleden als 11 jarig kind te Londerzeel op 24 augustus 1786.

 

X.5  Andreas Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (IX.) en Anna Maria Gruijs) is geb./gedoopt te Londerzeel op 27 oktober 1778, (doopheffers waren Andreas Cock en Judoca De Smedt), en is overleden te ?? (nog niet online). Andreas huwde te Londerzeel op 12 oktober 1801 (20 vendemiarre X) met Joanna Catharina Marevoet, (dochter van Joannes Baptist Marevoet en ??…) (niet te Londezeel) en is overleden te ??. Huwemoklsgetuigen waren  Vader Joannes Franciscus Meulemans en Andreas Van Assche.Van Andreas Meulemans en Joanna Catharina Marevoet werden ?? kinderen geboren (nog op te zoeken) (Opgenomen in zoeklijst).

 

X.6  Joannes Fraanciscus Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (IX.) en Anna Maria Gruijs), is geb./gedoopt te Londerzeel op 21 oktober 1782, (doophefers waren Joannes Franciscus Van den Bergh uit Ulegom en Anna Francisca Gruijs uit Rijmenam, tante van het kind), en is overleden te ?? op ??. Opgenomen in de zoeklijst.

 

X.7  Guillielmus (Wilhelmus) Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (IX. ) en Anna Maria Gruijs. is geb./geddoopt te Londerzeel op 4 april 1785, (doopheffers waren Guillielmus Blommaers en Anna Maria De Smet), en is overleden na 5 maanden te Londerzeel op 20 seotember 1785.

 

X.8  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (IX..) en Anna Maria Gruijs), is geb./gedoopt te Londerzeel op 7 augustus 1786, (doopheffers waren Joannes Baptist Elbers en Joanna Peeters) en is overleden te Londerzeel op 7 januari 1787 als Joannes. Toch nog opgenomen in zoeklijst.

 

X.9  Adrianus Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (IX…) en Anna Maria Gruijs), is geb./gedoopt te Londerzeel op 19 december 1787. De pastoor schreef in het doopregister dat de vader afwezig was bij het doopsel “quia agrotis”. Het is ons niet duidelijk waarom die vader afwezig was. Adrianus is overleden te ?? op ??, niet als kind te Londerzeel. Doopheffers waren Adrianus Verschuren en Joanna Denier uit Muizen. Evt. gehuwd te ?? op ??. Opgenomen in zoeklijst.

 

X.10  Carolus Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (IX…) en Anna Maria Gruijs), is geb./gedoopt te Londerzeel op 26 juni 1790, (doopheffers waren Carolus Van Assche en Joanna Peeters) en overleden te ?? (niet als kind te Londerzeel). Evt. gehuwd te ??. Opgenomen in zoeklijst.

 

X.11  Anna Maria Meulemans, (eerste kind, dochter van Petrus Meulemans (IX..) en Joanna Catharina Buelens), is geboren/gedoopt te Hombeekop 21 april 1778 en is overleden te Hombeek op 24 maart 1844. Doopgetuigen waren Jacobus Andries en Anna Maria Van Beveren. Anna Maria huwde te Hombeek op 4 augustus 1803 (16 thermidor XI)  met Petrus Joannes Van Beneden, (zoon van Joannes Baptist Van Beneden en Petronella Van Beveren), geboren te Hombeek op 1 november 1776 en overleden te Hombeek op 8 juli 1835. Nog geen kinderen gekend.

 

X.12  Joanna Maria Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (IX..) en Joanna Catharina Buelens), is geboren/gedoopt  te Hombeek op 8 oktober 1779 (doopgetuigen waren Guillielmus Buelens en Anna Maria Meulemans) en is overleden te Hombeek na twee maanden op 10 december 1779.     

 

X.13  Maria Theresia Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (IX…) en Joanna Catharina Buelens), is geboren/gedoopt te Hombeek op 13.2.1782, (doopheffers waren Joannes Baptista Meulemans en Joanna Maria Buelens), en is  overleden te Hombeek op 10 februari 1830 als ongehuwde.

 

X.14  Joannes Baptista  Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (IX..) en Joanna Catharina Buelens), is geb./ged. te Hombeek op 14 februari 1784 (doopheffers waren Joannes Baptista Spruyt en Joanna Buelens) en is overleden na twee dagen te Hombeelop 16 februar 1784.

 

X.15  Maria Josepha Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (IX..) en Joanna Catharina Buelens), is geb./ged. te Hombeek 3 december 1784 (doopheffers waren Joannes Baptista Meulemans en Anna Maria De Win) en is overleden na 15 dagen te Hombeek op 18 december 1784.

 

X.16  Joannes Baptista Meulemans, (tweede kind van een tweeling, zoon van Petrus Meulemans (IX..) en Joanna Catharina Buelens), is geb./ged. te Hombeek op 3 december 1784 (doopheffers waren Joannes Baptista Spruyt en Joanna Buelens), en is na één dag overleden te Hombeek op 4 december 1784.

 

X.17  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (IX..) en Joanna Catharina Buelens), is geb./ged. te Hombeek op 24 oktober 1785 (doopheffers waren Joannes Baptista Aerts en Maria Catharina Buelens), en is overleden te Hombeek op 13 maart 1857. Hij huwde te Hombeek op 1 juli 1813 met Maria Elisabeth De Wit, (dochter van Henricus De Wit en Maria Anna Jacobs), geb./ged. te Hombeek op 27 maart 1793, (dopheffers waren Cornelius Jacobs en Elisabeth de Meyer), en is overleden te Hombeek op 21 september 1849. Huwelijksgetuigen waren ??…Van Joannes Baptista Meulemans en Maria Elisabeth De Wit  zijn zeven kinderen  gekend, volgnummer XI…

 

X.18  Elisabeth Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (IX..) en Joanna Catharina Buelens), is geb./ged. te Hombeek op 27 mei 1787 (doopheffers waren Jacobus Buelens en Elisabeth Janssens), en is overleden te Hombeek na 2 jaar en 8 maanden op 26 januari 1790.

 

X.19  Cornelius Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (IX..) en Joanna Catharina Buelens), is geb./ged. te Hombeek op  6 mei 1789, (doopheffers waren Cornelius de Groof en Maria Anna van Buren), en is overleden te Hombeek na 4 jaar en 4 maanden op 15 september 1793.

 

X.20  Rumoldus (?) Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (IX..) en Joanna Catharina Buelens), is geb./ged. te Hombeek op 24 april 1791 (doopheffers waren Rumoldus Verlinden en Joanna Catharina Bulens), en is overleden te ??. (Niet in 6 gem MGB), evt. gehuwd (niet in 6 MGB). Opgenomen in zoeklijst. Het is twijfelachtig of het kind Rumoldus heet, maar vermits de peter Rumoldus heet …De M.G.Bronnen vermelden geen kind Rumoldus gedoopt te Hombeek op 24.4.1791 ! (Geval opgenomen in zoeklijst)

 

X.21  Joannes Franciscus Meulemans, (Jan Frans, zoon van Petrus Meulemans (IX..) en Joanna Catharina Buelens), is geboren/ged. te Hombeek op  8 juni 1793 (doopheffers waren Joannes Franciscus Andries en Anna Maria Picaerts), en  is overleden te Hombeek na 8 maanden op 20 februari 1794. In de begraafakte staat duidelijk dat Joannes Franciscus is overleden en niet Joannes Baptista, zoals vermeld in nr 12 van de 23 begravingen Meulemans te Hombeek in de PR. (Zie bestand M.G.Bronnen).

 

X.22  Maria Francisca Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (IX..) en Joanna Catharina Bulens), is geb./ged. te Hombeek op 22 februari 1795, (doopakte niet gevonden maar de doopdatum werd aldus vermeld in de huwelijksakte), en is overleden te Leest op 27 oktober 1881. Maria Franciscan huwde te Hombeek op 14 mei 1823 met Rumoldus Polspoel, (zoon van Franciscus Polspoel en Anna Catharina De Wit), geb./ged. te Hombeek op 3 augustus 1800 en  overleden te Leest op 22 maart 1886. Van Rumoldus Polspoel en Maria Francisca Meulemans zijn nog geen kinderen gekend. (Er staat nog een uitspraak van een vonnis vermeld in de marge van de huwelijsakte, nog te lezen.

 

X.23  Joannes Franciscus Meulemans, (Jan Frans, zoon van Petrus Meulemans (IX..) en Joanna Catharina Buelens), is geboren te Hombeek op 10 december 1795 (doopheffers waren Joannes Franciscus Tuyaerts en Anna Catharina Spruyt), en is overleden te Hombeek op 11 december 1839. Het  is deze Jan Frans die huwde te Hombeek op 31 oktober 1821 met Anna Catharina Van Rompaey, (dochter van Petrus Van Rompaey en Joanna Catharina Alewaters), geboren te Kapellen-op-den-Bos op 10 november 1797 (doopheffers waren ??) en overleden te Hombeek op 18 november 1867. Van Jan Frans Meulemans en Anna Catharina Van Rompaey is voorlopig één kind gekend, volgnummer XI…

 

X.24  Petrus Joannes Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (IX.) en Joanna (Anna) Catharina Buelens), is geboren/gedoopt  te Hombeek op 1 april 1800 en is overleden te Borgerhout op 1 augustus 1885. Hij huwde te Antwerpen als kantoorbediende op 1 september 1847 (akte nr 473, scan 131), met Theresia Jacobs, (dochter van Joannes Gerardus Jacobs en Maria Helena Peeters), geboren te Lille (Kempen) op 18 juli 1805, ern overleden te Borgerhout op ?? als echtgenote. Index overlijdens Borgerhout, nog niet online. Van Petrus Joannes Meulemans en Theesia Jacobs is één kind gekend, volgnummer XI.29. Opgenomen in zoeklijst voor overlijden echtgenote.

 

Notaa: De geboorte van dit  kind werd aangeegeven bij de Burgerlijke Stand van Hombeek, op 7 april 1834, deze Petrus Joannes was toen al 34 jaar. Het kind was wel gedoopt maar nog niet aangegeven bij de BS wegens de woelige Franse periode in 1800. Dit gebeurde dus in 1834 op de verklaring van ene Henricus Vekemans, oud 50 jaar. Petrus Joannes bestond nu wettelijk en kon ook trouwen. Wij zullen later zien of hij inderdaad daarna getrouwd is. 

 

X.25  Anna Catharina Meulemans, (dochter van Petrus (IX.21) en Joanna Catharina Buelens), is geboren te Hombeek op 8 december 1802 en is overleden te Mechelen op 15 december 1875 als echtgenote. Zij huwde te Hombeek op 7 mei 1835 met Guillielmus Buggenhout, geboren te Heffen op 23 maart 1800  (zoon van Joannes Buggenhout en Maria Catharina Ceulemans), en overleden te Mechelen op 23 januari 1883. Van Guillielmus Buggenhout en Anna Catharina Meulemans is één voorhuwelijks kind gekend, volgnumpmer XI…Nog andere kinderen ??

De moeder van Anna Catharina Meulemans, Joanna Catharina Buelens  was 46 jaar toen zij dit laatste kind baarde.

 

Nota: Ook  dit kind werd op bevel van de REA te Mechelen, ingeschreven in de BS van Hombeek op 7.4.1834. Het kind was toen reeds 31 jaar en 4 maanden en de geboorte werd aangegeven door dezelfde Henricus Vekemans. 

 

X.26   Joannes Franciscus Meulemans, (zoon van Joannes Baptist Meulemans (IX..) en zijn eerste vrouw Maria Catharina Schelkens), is geb./ged. te Hombeek op13 februari 1786 (doopheffers waren  Joannes Baptista Spruyt en Catharina Van Dijck) en is overleden te ?? op ?? (Niet  in de PR van Hombeek, noch in de BS vab MGB, noch gehuwd in de BS van MGB). Opgenomen in de zoeklijsten.

 

X.27  Anna Maria Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (IX..) en zijn eerste vrouw Maria Catharina Schelkens), is geb/ged; te Hombeek op 1 maart 1788 (doopheffers warn Petrus Meulemans en Anna Catharina Schelkens), en is overleden te Hombeek op 17 februari 1850. Zij huwde te Hombeek op 14 oktober1813 met Joannes Baptista Teughels, (zoon van Petrus Josephus Teughels en Petronella Buelens), is geb./ged. te Hombeek op 16 maart 1785, (doopheffers waren Joannes Baptista Teughels en Joanna Verlinden), en is overleden te Hombeek op 20 mei 1851. Van Joannes Baptista Teughels en Anna Maria Meulemans zijn nog geen kinderen gekend.

 

X.28  Rumoldus Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (IX..) en zijn eerste vrouw Maria Catharina Schelkens), is geb./ged. te Hombeek op 31 oktober 1790, (doopheffers waren Rumoldus Schelkens en Anna Maria Meulemans),  en is overleden te Hombeek na 1 jaar en 5 maanden op 26 maart 1792.                 

 

X.29  Anna Catharina Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (IX) en zijn eerste vrouw Maria Catharina Schelkens),is geb./ged. te Hombeek op 29 maart 1793, (doopheffers waren Adrianus Mertens en Anna Catharina Buelens), en is overleden te ?? op ?? (Niet + PR Hombeek, Niet in BS MGB, noch gehuwd  in BS MGB.) Opgenomen in zoeklijsten.

 

X.30  Joanna Maria Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (IX..) en zijn tweede vrouw Joanna Catharina Spruyt) is geb./ged. te Hombeek op 7 september  1795, (doopheffers waren Joannes Baptista Spruyt en Anna Catharina Buelens), en is overleden te ?? op ??..(Niet + PR te Hombeek, noch + BS MGB, noch gehuwd BS/MGB. Opgenomen in zoeklijsten.

 

X.31  Maria Francisca Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (IX..) en zijn tweede vrouw Joanna Catharina Spruyt), is geb./ged. te Hombeek op 28 juni 1797, (doopheffers waren Petrus Nagels en Anna Maria Meulemans), en is overleden te Hombeek op 22 november 1861. Zij huwde te Hombeek op 11 september 1822 met Josephus De Greef, (zoon van Cornelius De Greef en Joanna Catharina Vanmessem), is geboren/ged. te Hombeek op 14 oktober 1793 (doopheffers waren Joanna Loots nomine Anna Catharina Vanmessem), en is overleden te Hombeek op 22 april 1843. Van Josephus De Greef en Maria Francisca Meulemans zijn nog geen kinderen gekend.

 

X.32  Petrus Joannes Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (IX..) en zijn tweede vrouw Joanna Catharina Spruyt) is geb/ged. te Hombeek op 4 januari 1799  en is overleden te Mechelen op 27 april 1846. Petrus Joannes (handwerker,molenaarsgast, marskramer, dagloner), huwde een eerste maal te Hombeek op 10 augustus 1825 met Angelina Mostin (dochter van Joannes Judocus Mostin en Petronella De Vits), gedoopt/geb. in de parochie Meusegem (Wolvertem) op 26 maart 1796, en overleden te Mechelen  op 29 september 1832.  Voor de tweede maal huwde Petrus Joannes te Mechelen op 26 februari 1834 met Elisabeth Cnops, (dochter van Francidscus Cnops en van Maria Labaert), geboren te Mechelen op 8 december 1805 en overleden te Mechelen op 14 januari 1842. Petrus Joannes huwde nog een derde maal te Mechelen op 20 april 1842 met Maria Theresia Van Hoof, (dochter van Antonius Van Hoof en Elisabeth Keulemans), geboren te Leest op 23 september 1821 en overleden te Mechelen op 23 augustus 1863. Uit het eerste huwemijk zijn twee kinderen gekend en uit het tweede huwelijk één, samen drie kinderen,  volgnummers XI.18, XI.19 en XI.20.

In de drie huwelijksakten van Petrus Joannes is er geen twijfel meer omtrent zijn juiste voornamen 1) met Angelina Mostin, 2) met Elisabeth Cnops en 3) met Maria Theresia Van Hoof, telkens Petrus Joannes.  

 

NOTA: De geboorte van deze Petrus Joannes Meulemans werd slechts ingeschreven in de B.S. van Hombeek op 23 october 1824 door een vonnis van de rechtbank van Eerste aanleg te Mechlen. Het kind was geboren en gedoopt te Hombeek op 4 januari 1799. De vader Joannes Baptista gaf de geboorte in 1824 nog aan van zijn zoon Petrus Joannes (bij de BS van Hombeek), die toen reeds 24 jaar oud was en vermoedelijk bij gebrek aan aangifte van zijn geboorte niet kon trouwen voor de wet. In 1799 bestond de B.S. nog niet zo lang (vanaf ca 1795) en de vader had verzuimd de geboorte van dit kind aan te geven bij  de B.S. van Hombeek.

 

X.33  Petrus Antonius Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (IX..) en zijn tweede vrouw Joanna Catharina Spruyt), is geb./ged. te Hombeek op 2 mei 1801, vertrok van Hombeek naar Mechelen op 27 december 1826, en overleed te Mechelen op 20 september 1871. Petrus Antonius, dagloner, landbouwer, herbergier, molenaar, trouwde te Zemst op 8 november 1824  met Joanna Maria Theresia Deye, (dochter van Jacobus Deye en Joanna Ceulemans), geb./ged. te Zemst op 14 maart 1800 (23 ventose VIII), en is overleden te Mechelen op 12 mei 1876. Huwelijksgetuigehn waren Jacobus Deye, Guillielmus Peeters, Petrus Joannes Beullens en Petrus Joanne Geeraerts. Van Petrus Antonius Meulemans en Theresia Deye is één kind gekend, volgnummer XI.17.

 

NOTA: Ook de geboorte van dit kind werd bij vonnis van de R.E.A. van Mechelen ingeschreven op 23 oktober 1824, in de B.S. van de gemeente Hombeek toen het kind al 23 jaar was. Veertien dagen na de uitvoering van dit vonnis kon Petrus Antonius voor de wet trouwen met zijn bruid .

 

X.34  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (IX.25) en zijn tweede vrouw Joanna Catharina Spruyt), is geb./ged. te Hombeek op 1 december 1803 en is overleden te ?? op ??. (Niet in MGBR.), mogelijk te Zemst.  Hij huwde  te Hombeek op 13 december1826 met Maria Josephina Pollaerts, (dochter van Martinus Pollaerts en Maria Theresia Gooskens). De bruid  was  geboren te Hombeek op 30 oktober 1799 en overleden te Mechelen op 19 juli 1866 als echtgenote. Van Joannes Baptista Meulemans en Maria Josephina Pollaerts zijn geen kinderen gekend in Hombeek. Alles wijst er op dat dit echtpaar naar Zemst is vertrokken na hun huwelijk. In Zemst werden al hun kinderen geboren, maar de moeder kreeg daar de voornaam Sophia en haar geboortejaar werd geraamd op 1801. Behoudens tegenbewijs nemen wij voorlopig aan dat Maria Josephina Pollaerts en Sophia Pollaerts dezelfde persoon is. Hun zes kinderen kregen de volgnummers XI.36 t/m XI.41.  

 

NOTA: Joannes Baptista Meulemans  is het derde kind dat door het voornoemd vonnis werd aangegeven bij de BS van Hombeek en moest ingeschreven worden in de B.S. van Hombeek op 23 oktober 1824. Het kind in kwestie was in 1824 toen ook al 20 jaar en 10 maanden.

 

X.35  Maria Theresia Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (IX..) en zijn tweede vrouw Joanna Catharina Spruyt), is geb./ged. te Hombeek  op 18 april 1806,  en is overleden te Leest op 27 juli 1868. Zij huwde te Hombeek op 16 februari 1831 met Jacobus Vervaeck, (zoon van Petrus Vervaeck en Maria Anna Steenmans), geboren te Leest op 30 oktober 1806 en overleden te Leest op 2 april 1867. Nog geen kinderen gekend.

 

X.36   Maria Catharina Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (IX..) en zijn tweede vrouw Joanna Catharina Spruyt), is geb./ged. te Hombeek op 11 maart 1809, en is overleden te Hombeek op 13 juli 1879 als echtgenote. Zij huwde te ? ? op ?? (niet gehuwd te Hombeek ??) met Alexander Van der Zijp, (zoon van ??), geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Nog geen kinderen gekend.  

 

X.37   Josephina Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (IX.) en zijn tweede vrouw  Joanna Catharina Spruyt), is geboren te Hombeek op 26 november 1812  en is overleden te Mechelen op 24 augustus 1893. Josephina (handwerkster, naaister), huwde een eerste maal te Mechelen op 14 oktober 1835 met Petrus Welleman, (zoon van Adrianus Josephus Welleman en Joanna Maria Vercammen), geboren te Mechelen op 23 november 1814 en overleden te Mechelen op 10 Januari 1860. Van Petrus Welleman en Josephina Meulemans zijn acht kinderen gekend, volgnummers XI..

Josephina Meulemans huwde een tweede maal te Mechelen op 2 januari 1861 met Lambertus Sippeleer, geboren te Mechelen op 14 januari 1828, (zoon van Joannes Baptista Sippeler en Anna Maria Van Heelen., weduwnaar van Maria Van Landewijck, overleden te  Mechelen op 8.4.1858).Lambert Sippeler is overleden te Mechelen op 29 januari 1870. Geen kinderen meer uit dit tweede huwelijk.      

 

X.38   Ludovicus Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (IX.34) en Anna Maria Savoet), is geboren te Zemst op 1 maart 1773, (doopheffers waren Ludovicus Savoet en Anna Catharina Boeyckens), en is overleden te Sint-Kathelijne-Waver op 9 januari 1839. Ludovicus (wever), huwde voor de eerste maal te  ?? op 2 oktober 1800 met  Anna Catharina Houwelijckx, (dochter van Petrus Franciscus Houwelijckx en Joanna Verschaeren), geboren te Mechelen in 1774 (??) en overleden te Sint-Kathelijne-Waver op 8 april 1816. Hij hertrouwde te Muizen  op 2 mei 1823 met Maria Elisabeth De Meester, (dochter van Joannes De Meester en Petronilla Herrmans), geb./ged. te Muizen op 17 september 1791 (doopheffers waren Anthonis Hermans en Elisabeth Van der Wouden), en overleden Mechelen op 1 augustus1849. Uit het eerste huwelijk werden 7 kinderen geboren en uit het tweede huwelijk twee, samen 9 kinderen, volgnummers XI…

 

X.39  Maria Theresia Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (IX..) en Anna Maria Savoet), is geb./ged. te Zemst op 5 december 1774, (doopheffers waren Waltherius Josephus Meulemans en Maria Catharina Cappellen) en is overleden te ??. (mogelijk te Zemst in 1838 ?). Maria Theresia huwde evt. te Zemst op 9 maart 1802 (19 ventôse X) met Joannes Baptista De Rots (?) (Huwelijksakte nog op te zoeken in Zemst). Opgenomen in zoeklijsten. 

 

X.40  Wilhelmus (Willem of Guillielmus) Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (IX.34) en Anna Maria Savoet), is geboren te Zemst op 10 maart 1776, (doopheffers waren Wilhelmus Van Messem en Barbara Mesmaecker), en is overleden te ANTWERPEN op 1 april 1845 (+ akte nog niet online dd 21.10.2019).  Willem huwde  te Hulsberg (Nuth) (Nederlands Limburg) op ???  (circa 1814) met Maria Cornelia Senden, ged./geboren in Hulsberg (Nederlands Limburg) in 1787 en is overleden te Antwerpen op 24 januari 1834 (nog niet online). Het is deze Wilhelmus die als suikerbakker van Zemst naar Antwerpen overwaaide om daar zijn geluk te gaan beproeven en daar een Antwerpse tak Meulemans’en oprichtte. Van Wilhelmus Meulemans en Maria Cornelia Senden zijn vijf  kinderen gekend, volgnrummers  XI….

 

X.41  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (IX.34) en Anna Maria Savoet), is geboren te Zemst op 7 januari 1778 (doopheffers waren  Joannes Bulens en Barbara Meulemans), en is overleden te ?? in de B.S.  Hij huwde eventueel te ?? op ?? . Opgenomen in zoeklijsten.I

 

X.42  Joannes  Franciscus Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (IX.34) en Anna Maria Savoet), is gedoopt/geb. te Zemst op 19 september 1780 (doopheffers waren Joannes Baptist Parnevil en Maria Catharina Meijsmans) en is overleden te Zemst ? in 1834 ?. Hij huwde te ?? op ?? met Anna Maria Matthijs, (dochter van Matthias Matthijs en Barbara Theresia Jacqmotte), is geboren te ?? in 1789 en overleden te ?? in 1866. Van Joannes Franciscus Meulemans en Anna Maria Matthijs werden ?? kinderen geboren, volgnummers XI…(Opgenomen in zoeklijsten)

 

X.43  Joanna Catharina Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (IX.34) en Anna Maria Savoet), is geb./ged. te Zemst op 14 februari 1783, (doopheffers waren Nicolaus Meulemans en Joanna Catharina Vanmessem), en is overleden na drie maanden te Zemst op 15 mei 1883.  

 

X.44  Josephus Meulemans, (zoon van Antonius Josephus Meulemans (IX.43) en Anna Catharina Tayaerts), is geb./ged. te Eppegem op 17 juni 1780 (doopheffers waren Waltherius Josephus Meulemans, grootvader van het kind en Anna Cathnarina Tayaerts of Tuyaeerts uit Weert), en is overleden te ?? op ??. Hij huwde evt. te …  

 

X.45  Elisabeth Meulemans, (docher van Antonius Josephus Meulemans (IX.43) en Anna Catharina Tayaerts), is geb./ged. te Eppegem op 8 juli 1781 (doopheffers waren Joannes Baptista Meulemans,oom van het kind en Elisabeth Tuyaerts, de meter ondertekende zelf met “tuyaerts”), en is overleden te ??. Zij huwde evt…..

 

X.46  Joannes Franciscus Meulemans, (zoon Antonius Josephus Meulemans (IX.43) en Anna Catharina Tayaerts, nu Tuyaerts geschreven), is geb./ged. te Eppegem op 6 december 1783 (doopheffers waren Franciscus van Nerom uit Blaasvelt en Barbara De Mesmaecker uit Esschene, grootmoeder van het kind). Joannes Franciscus Meulemans overleed te ?? op ?? en huwde evt.te ?? op ?? met Maria Theresia De Wilder, (dochter van …), gedoopt te ?? op 1786 (doopheffers waren ??) en overleden te ?? op 1852 ??. Van Joannes Franciscus Meulemans en Maria Theresia De Wilder werden …geboren, volgnummers XI…(voorlopig één kind)

 

X.47  Joanna Meulemans, (dochter van Antonius Josephus Meulemans (IX.43) en Anna Catharina Tayaerts of Tuyaerts) is geb./ged. te Eppegem op 7 november 1786 (doopheffers waren Joannes Franciscus Meulemans uit Elewijt en Joanna Tuyaerts uit Eppegem), en is overleden te ?? op ??, evt. gehuwd te ?? op ??

 

X.48  Maria Josepha Meulemans, (dochter van Antonius Josephus Meulemans (IX.43) en Anna Catharina Tuyaerts), is geb./ged. te Eppegem op 30 oktober 1790, (doopheffers waren Petrus Tuyaerts uit Eppegem en Elisabeth Meulemans uit Elewijt), en is overleden te ?? op ??. Zij huwde evt. te ?? op ?? …    

 

X.49  Joanna Maria Meulemans, (dochter van Antonius Josephus Meulemans (IX.43) en Anna Catharina Tayaerts), is geb./ged. te Eppegem op 4 december 1796, (doopheffers waren Joannes Baptist Tayaerts uit Elewijt en Anna Catharina Van Nerom uit Eppegem), en is oveerleden te ?? op ??. Joanna Maria huwde evt. te ?? op ??

 

X.50  Josephus Meulemans, (zoon van Joannes Baptist Meulemans (IX.44) en Elisabeth Tayaerts), is geb.ged. te Eppegem op 22 maart 1786 (doopheffers wareb Waltherius Josephus Meulemans uit Elewijt en Anna Maria Somers uit Weerde), en is overleden te Brussel op 14 maart 1847. Hij huwde te Neder-over-Heembeek op 6 oktober 1819 met Anna Maria Theresia Adriaens, (dochter van ..) geb./ged. te ?? in 1794 en overleden te ?? in 1877. Van Josephus Meulemans en Anna Maria Adriaens is één kind gekend, volgnummer XI.. (Nog op te nemen in zoeklijsten).

 

X.51   Waltherius (Wouter) Josephus Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (IX.36) en Maria Theresia Verhoeven), is geb./gedoopt te Elewijt op 3 januari 1790 (doopheffers waren Wouter Meulemans (grootvader van het kind) en Barbara Maria Verhoeven uit Zemst), en is  overleden te ?? op ??. Hij huwde evt. te ?? op ?? met ?? (huwelijk en overlijden nog niet online). Opgenomen in zoeklijsten

 

X.52  Barbara Meulemans, (dochter van Franciscus Meulemans (IX.36) en Maria Theresia Verhoeven) is geb./gedoopt te Elewijt op 30 mei 1791, (doopheffers waren Petrus Meulemans (oom van het kind), en Barbara (de) Mesmaecker),grootmoeder van het kind, en is overleden te Elewijt in 1870 (akte nog niet online). Zij huwde als dienstmeid te Elewijt op 2 juli 1819 met Philippus (Filips) Van Campenhout, (dagloner, zoon van Petrus Van Campenhout en Barbara Van Steeweghen), gedoopt te Elewijt op 15 mei 1792 (doopheffers waren Philippus Muyldermans en Maria Theresia Van Inweghen), en is overleden te Elewijt op 25 januari 1838.Huwelijksgetuigen waren Antoon Peeters, Jacobus Haesaerts, Joannes Masson en Frans Meulemans, vader van de bruid. Van Filips Van Campenhout en Barbara Meulemans zijn vier  kinderen gekend, volgnummers XI.. 

 

X.53  Maria Anna Meulemans, (dochter van Franciscus Meulemans (IX.36) en Maria Theresia  Verhoeven), is geb./gedoopt te Elewijt op 7 augustus 1792 (doopheffers waren Antoon Meulemans en Matia Anna Coosemans) en is overleden te Elewijt op 3 oktober 1849. Zij (winkelierster), huwde te Elewijt op 2 december 1829 met Josephus (Gielis) Mommens (schrijnwerker, zoon van Joannes Mommens en Joanna Francisca Van der Leijden), is geb./ged. te  Berg op 21 januari 1807, en is overleden te Elewijt op ?? (nog niet online). Van Josephus Mommen en Maria Anna Meulemans zijn nog geen kinderen gekend. (Opgenomen in zoeklijst overlijdens voor man).

 

X.54  Cornelius Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (IX.36) en Maria Theresia Verhoeven) is geb./gedoopt te Elewijt op 15 november 1793, (doopheffers waren Corneel op de Beeck en Maria Josepha de Wit), en is overleden te Elewijt op 1 september 1805, nog geen 12 jaar oud.

 

X.55   Joannes Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (IX.36) en Maria Theresia Verhoeven), is geb./gedoopt te Elewijt in 1800 en is overleden na 5 jaar te Elewijt op 15 augustus 1805.

 

X.56  Petronilla Wijns (ook Wyns genaamd), (dochter van Josephus Wijns (IX.50) en Joanna Meulemans), is geboren te Elewijt op 8 september 1799 (doopheffers waren …) en is overleden te ?? op ??. Zij huwde als naaister te Elewijt op 28 januari 1840 met Lambertus Guillielmus Sottiaux, (zoon van Libertus Sottiaux en Elisabeth Catharina Plevoets), is geboren te Sint-Truiden op 22 januari 1799 (doopheffers waren …), (weduwnaar van Anna Catharina De Greef, deze overleden te Hever op 28 juli 1839). De bruidegom overleed te ?? op ??.Huwelijksgetuigen op 28 januari 1840 waren Jacobus Wijns, Guilliam Mannaerts, Antonius Haas en Joannes Tesseur.  

 

X.57  Barbara Op De Beeck, (dochter van Cornelius  Op de Beeck (IX..) en Elisabeth Meulemans), is geb./ged. te Elewijt op 18 november 1792 (doopheffers waren Josephus Wijns en Barbara Mesmaeckers) en is overleden te ?? in de B.S. Zij huwde te Elewijt als landbouwster op 4 februari 1831 met Petrus Joannes Serneels, (zoon van Joannes Serneels en Anna Maria Peeters), is geboren te Berg op 30 augustus 1805 en overleden te ?? op  ??. Getuigen bij het huwelijk waren Hendericus Steemans, Jan Frans Van Calster, Lambertus Verschueren en Joannes Baptist Verschaeren.  (Opgenomen in zoeklijsten).

         

X.58  Franciscus Op de Beeck, (zoon van Cornelius Op de Beeck (IX..) en Elisabeth Meulemans), is geb./ged. te Elewijt op 1793 en is overleden te Elewijt op 18 april 1810. (Zoeklijst)

 

X.59  Jacobus Op de Beecl, (zoon van Cornelius Op de Beeck (X..) en Elisabeth Meulemans), is geb./ged. te Elewijt op 1802 en is overleden te Elewijt op 1 augustus 1805. (Zoeklijsten)

 

X.60  Joanna Maria Elisabeth Op de Beeck,  (dochter van Cornelius Op de Beeck (IX..) en Elisabeth Meulemans) is geb./ged. te Elewijt op mei 1804 ..(Zoeklijsten)

 

X.61  Maria Elisabeth Op de Beeck, (dochter van Cornelius Op de Beeck (IX) en Elisabeth Meulemans), is geb./ged. te Elewijt op november 1808 …(zoeklijsten)

 

ELFDE  GENERATIE

 

XI.1  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Petrus Franciscus Meulemans (X.1) en Maria Catharina Wouters), is geb./gedoopt te Zandhoven op 11 december 1795, (doopheffers waren Joannes Baptista Janssens en Suzanna Torfs, oma van het kind) en is overleden te Wuustwezel op 12 maart 1847. Hij huwde in de gemeente  Ekeren (gehucht Brasschaat) op 19 april 1820 met Catharina Vicario (dochter van Jacobus Vicario en Anna Maria Vandemarc of Vandemac), geb./ged. in de parochie Sint-Andries te Antwerpen op 10 mei 1794, (doopheffers waren Petrus de Graef en Catharina Demoorjaen) en zij overleed te Wuustwezel op 27 februari 1873. Catharina Vicario was de eerstgeborene van een tweeling, het tweede kind werd Joanna Catharina genoemd. Huwelijksgetuigen waren Petrus Franciscus Meulemans, vader van de bruidegom en Joannes Baptista Baek. Van Joannes Baptista Meulemans en Catharina Vicario zijn negen kinderen gekend, volgnummers XII.1 t/m XII.9.

 

Hierna de doopakte van Joannes Baptista Meulemans (XI.1):

 

 Over de huwelijksakte van Joannes Baptista Meulemans en Catharina Vicario zullen wij het kort houden. Het huwelijk vond plaats te Ekeren op 19 april 1820. De akte werd nog volledig in het Frans opgesteld, nochtans was Napoleon reeds verslagen in 1815 en waren wij onder Hollands Bewind gekomen. Hierna de aanhef van deze akte van ruim twee bladzijden.

 

  

Wij bezorgen graag de volledige huwelijksakte van Joannes Baptista Meulemans en Catharina Vicario aan iedereen die daarin geinteresseerd  is.

 

XI.2  Anna Maria Meulemans, (dochter van Petrus Franciscus Meulemans (X…) en Maria Catharina Wouters), is geb./gedoopt te Zandhoven op 12 januari 1797 (doopheffers waren grootvader Guillielmus Meulemans en Anna Maria Boets) en is overleden te ??. Anna Maria Meulemans huwde met Vincentius de Potter, (zoon van ..), geb./ged. te ? (doopheffers waren …) en is overleden te ? Nog geen kinderen gekend. (Opgenomen in zoeklijsten).

 

XI.3  Joannes Meulemans, (zoon van Petrus Franciscus Meulemans (X…) en zijn eerste vrouw Maria Catharina Wouters), is geboren te Antwerpen, (ouders woonden toen in Antwerpen volgens de geboorteakte) op 14 september 1805 (27 fructidor XIII), en is overleden te Borgerhout op 7 december 1879. Hij huwde als dienstbode, voor de eerste maal te Brasschaat op 4 oktober 1830 (akte niet online), met Maria Theresia Hendrickx, geboren te Schoten op 2 februari 1798 (geen doopakte meer, dochter van Franciscus Hendrickx en Joanna De Schutter), (weduwe van Carolus Van Dijck, deze overleden te Ekeren Brasschaat op 10 oktober 1829). Maria Theresia Hendrickx overleed te Brasschaat op 14 januari 1837. (X-akte en +-akte nog niet online).

 

Joannes Meulemans huwde voor de tweede maal te Brasschaat op 15 maart 1837 met Isabella de Bakker, (dochter van Joannes Baptist De Bakker en Anna Maria Van Antwerpen), geboren te Brasschaat op 8 april 1809 en overleden te Brasschaat op 15 december 1837. Kinderen ?

 

Voor de derde maal huwde Joannes Meulemans te Brasschaat op 8 mei 1838 met Maria Ellisabeth Notiens, (weduwe van Adrianus Van Aerde, deze overleden te Brasschaat op 6 augustus 1829), Maria Elisabeth Notiens, is de dochter van Adrianus Notiens en van Anna Maria Hellemans). De bruid is geboren te Ekeren op 29 augustus 1795 en overleden te ? op ??.

 

Joannes is een vierde maal gehuwd met Maria Nuet ?? Van Joannes Meulemans en Maria Theresia Hendrickx zijn vier kinderen gekend, volgnummers XII…,van het tweede huwelijk ?? kinderen. Opgenomen in zoeklijsten.

 

NB.: Op 13 maart 1856 deed deze Joannes een aanvraag bij het hulpfonds Bijstand bij calamiteiten ter ondersteuning van financiële hulp omwille van een woningbrand. Dit fonds heeft bestaan in de provincie Antwerpen van 1798-1862. Een woningbrand werd erkend als een calamiteit zoals een natuurramp (aardbevingen, vulkaanuitbarstingen enz.). Ook zijn vader Petrus Fraanciscus deed destijds een dergelijke aanvraag om dezelfde reden.Wij vonden een notarisakte verleden te Breht ,waarin deze Jan mogelijk met zijn vierde vrouw Maria Nuet een ander huis kocht te Brecht van een zekere Adriaan Broomans van Brecht. Dit is maar een hypothese, de akte moet nog nader bestudeerd worden.

In een notarisakte verleden te Brecht dd 18.3.1867, (hij was toen 62 jaar), was deze Jan partij bij een publieke verkoop, samen met zijn zoon Petrus (XII.15). Vader Jan woonde in 1867 in Brecht waar hij in 1856 een woning had gekocht samen met zijn vierde vrouw Maria Nuet ?

Noarisakte verleden te Brecht op 25.3.1867: Jan Meulemans, wonende te Brecht, verkoopt haaf en goed, zijnde meubelen en gereedschappen, hij was toen 62 jaar.

 

XI.4  Gommair Meulemans, (zoon van Petrus Franciscus Meulemans (X…) en zijn tweede vrouw Maria Theresia Janssens) is geboren te Ekeren (gehucht Brasschaatse Heide), op 9 april 1809 en is overleden te Ekeren  na 17 dagen op 26 april 1809, één dag na hett overlijden van zijn moeder.      

 

XI.5  Joannes Franciscus De Coninck, (zoon van Petrus de Coninck (X.2) en Joanna Meulemans), is geboren te Willebroek op 7 maart 1798 (of 1 juli 1799 ?), (doopheffers waren Joannes van den Bosch i.p.v. Franciscus Meulemans, grootvader van het kind, en Anna de Backer) en is oveerleden te ??

 

XI.6  Maria De Coninck, (dochter van Petrus de Coninck (X.2) en Joanna Meulemans), is geboren te Willebroek op 27 december 1800 (gedoopt 28 december 1800), (doopheffers waren Petrus Josephus de Coninck en Anna Maria Meulemans) en is overleden te ??

 

XI.7  Elisabeth De Coninck, (dochter van Petrus de Coninck (X.2) en Joanna Meulemans), is geboren te Willebroek op 30 juni 1804, gedoopt 1 juli 1804), (doopheffers waren Petrus de Coninck en Maria Elisabeth Deckers), en is overleden te ??

 

XI.8  Jacobus De Coninck, (zoon van Petrus de Coninck (X.2) en Joanna Meulemans), is geboren te Willebroek op 2 maart 1807, gedoopt 3 maart 1807), doopheffers waren Rumoldus Eeraerts en Anna Maria Gruys, grootmoeder van het kind), en is overleden te Willebroek op 9 maart 1807, begraven 10 maart 1807, …

 

XI.9  Anna Catharina De Coninck, (dochter van Petrus de Coninck (X.2) en Joanna Meulemans), is geboren te Willebroek op 22 oktober 1808, (doopheffers waren Petrus Apers en Anna Maria Gruys, grootmoeder van het kind) …

 

XI.10  Carolus De Coninck, (zoon van Petrus de Coninck (X.2) en Joanna Meulemans), is geboren en gedoopt te Willebroek op 8 februari 1811, (doopheffers waren Carolus Meulemans oom van het kind, en Petronella Smets),

 

XI.11  Clara Meulemans, (dochter van Joannes Bapatista Meulemans (X.14) en Maria Elisabeth De Wit), is geboren te Hombeek op 6 augustus 1814 en is als ongehuwde jonge dochter van 29 jaar, overleden te Hombeek op 2 december 1843.  

 

XI.12  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (X.14) en Maria Elisabeth De Wit), is geboren te Hombeek op 6 november 1816 en is overleden te Hombeek na 15 dagen op 21 november 1816.

 

XI.13  Francisca Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (X.14) en Maria Elisabeth De Wit), is geboren te Hombeek op 21 augustus 1818 en is overleden te Hombeek op 28 september 1863. Zij huwde te Hombeek op 19 april 1849 met Joannes Baptist Van Beneden, (zoon van Joannes Franciscus Van Beneden en van Anna Catharina Spoelders), is geboren te Hombeek op 21 oktober 1816 en is overleden te Hombeek op 24 oktober 1890. Joannes Baptist Van Beneden huwde nog een tweede maal met Joanna Catharina Alewaters maar hierover deden wij geen verdere opzoekingen.  Nog geen kinderen gekend van Joannes Baptist Van Beneden en Francisca Meulemans.

 

XI.14  Joanna Maria Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (X.14) en Maria Elisabeth De Wit), is geboren Hombeek op 6 april 1821 en is overleden te Mechelen op 3 februari 1868. Zij huwde te Hombeek op 13 augustus 1847 met Cornelius Verbist, (zoon van Joannes Baptista Verbist en Maria Theresia Goovaerts),  geboren te Mechelen op 13 juli 1816 en overleden te Mechelen op 19 oktober  1868. (Er zouden vijf kinderen Verbist geboren zijn ??).  

 

XI.15  Rumoldus Ludovicus Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (X.14) en Maria Elisabeth De Wit), is geboren te Hombeek op 25  maart 1824 en is overleden te Hombeek als ongehuwde op 11 mei 1873.

 

XI.16  Josephus Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (X.14) en Maria Elisabeth De Wit), is geboren te Hombeek op 17 november 1826 en is als ongehuwde overleden te Hombeek op 19 januari 1882.

 

XI.17  Cornelius Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (XI.14) en Maria Elisabeth De Wit), is geboren te Hombeek op 25 november 1829 en is overleden te Hombeek als kind van twee jaar en zes maanden op  Hombeek op 27 mei 1832.

 

XI.18  Cornelius Marcus Meulemans (zoon van Joannes Baptista Meulemans (XI.14) en Maria Elisabeth De Wit), is geboren te Hombeek op 25 april 1833 en is overleden als ongehuwde te Hombeek op 17 augustus 1891 op de leeftijd van 58 jaar en 4 maanden.

 

XI.19  Maria Victoria Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XI.14) en Maria Elisabeth De Wit), is geboren te Hombeek op 19 maart 1836 en is overleden te Leest op 21 februari 1872. Maria Victoria huwde te Hombeek op 23 mei 1867 met Joannes Franciscus Vandenheuvel, (zoon van Egidius Vandenheuvel en Maria Francisca Potums), is geboren te Hombeek op 14 augustus 1841 en overleden te Leest na 1918 (akte nog niet online). Nog geen kinderen gekend.

 

XI.20  NN. Meulemans, (doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht van Joannes Baptista Meulemans (XI.14) en Maria Elisabeth De Wit), is doodgeboren te Hombeek op 14 maart 1839.

 

XI.21  Francisca Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (X.19) en Anna Catharina Van Rompaey), is geboren te Hombeek op 18 december 1821 en is te Hombeek overleden na 21 dagen op 9 januari 1822. 

 

XI.22  Maria Elisabeth Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (X.19) en Anna Catharina Van Rompaey), is geboren te Hombeek op 1  mei 1824 en is overleden na 7 dagen te Hombeek op 7  mei 1824.

 

XI.23  Theresia Amelia Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (X.19) en Anna Catharina Van Rompaey), is geboren te Hombeek op 9 april 1826 en is overleden te Hombeek op 31jarige leeftijd als ongehuwde jonge dochter te Hombeek op 29 juni 1857.

 

XI.24  Josephus Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (X.19) en Anna Catharina Van Rompaey), is geboren te Hombeek op 21 december 1828 en is overleden te Hombeek op bijna zesjarige leeftijd op 23 oktober 1834.

 

XI.25  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (X.19) en Anna Catharina Van Rompaey), is geboren te Hombeek op 16 augustus 1831 en is overleden als echtgenoot, te Hombeek op 24 juli 1883. Hij huwde te Leest op 24 december 1863 met Petronella De De Borger, (dochter van Franciscus De Borger en Maria Josepha Van den Heuvel), geboren te Tisselt op 4 mei 1838 en overleden te Hombeek op 18 november 1925. Van Joannes Baptista Meulemans en Petronella De Borger zijn twee kinderen gekend, volgnummers  XII. ..

 

XI.26  Justina Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (X.19) en Anna Catharina Van Rompaey), is geboren te Hombeek op 26 september 1833 en is overleden op bijna vierjarige leeftijd te Hombeek op 8 augusrus 1837.

 

XI.27  Joannes Fredericus Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (X.19) en Anna Catharina Van Rompaey), is geboren te Hombeek op 4 november 1836 en is overleden te Hombeek op 29 december 1867. Hij huwde te Hombeek op 30 december 1865  met Anna Clara Verhelpen, geboren te Hombeek op 22 juni 1837 (dochter van Antonius Verhelpen en Catharina Michiels), en overleden te Hombeek op 5 oktober 1874.. Van Joannes Fredericus Meulemans en Anna Clara Verhelpen is één kind gekend, volgnummer XII…   

Anna Clara is nog hertrouwd maar daar werd nog niet verder naar gezocht.

 

XI.28  Elisabeth Meulemans, (postuum geboren dochter van Joannes Franciscus Meulemans (X.19) en Anna Catharina Van Rompaey, is geboren te Hombeek op 26 januari 1840 en is overleden te Leest op 12 januari 1926 als weduwe. Zij huwde te Mechelen op 11 november 1868 met Jacobus Vloebergh, (zoon van Franciscus Vloebergh en van Anna Catharina Van Riet), is geboren te Leest op 28 juli 1841 en is overleden te Leest  op 1 juni 1925. Van Jacobus Vloebergh en Elisabeth Meulemans zijn nog geen kinderen gekend.

(Joannes Baptista Meulemans, oom van het kind (X.14) gaf de geboorte aan van dit kind, daar de vader van het kind overleden was).

 

XI.29  Joannes Baptist Josephus Meulemans, (zoon van Petrus Joannes Meulemans (X.24) en Theresia Jacobs), is geboren te Antwerpen op 10 maart 1849 en is na 5 maanden en 18 dagen overleden te Mechelen op 28 augustus 1849.   

 

XI.30  Joannes Baptista Buggenhout, (geboren als Meulemans, zoon van Anna Catharina Meulemans, later gehuwd met Guillielmus Buggenhout), is gebboren te Hombeek op 13 oktober 1824 en is overleden te Mechelen op 11 mei 1888 als echtgenoot. Hij huwde te Brussel ca 1850 (niet in MGB) met Catharina Cloekaert, dochter van onbekende moeder. Zij was een vondeling, vindplaats Antwerpen, geboren te Antwerpen op 1 januari 1826 en overleden te ?? op ?? (niet in MGB). Geen kinderen gezocht, ouders geen Meulemans’en. De vondeling werd opgenomen in het vondelingenhuis te Brussel, vandaar dat ze huwde in Brussel. In het archief van “Bijstand aan hulpbehoevenden door de provincie Antwerpen” bestaat een dossier dat wij vonden dankzij de zoekrobot van het RAB.

 

XI.31  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Petrus Joannes Meulemans (X.32) en zijn eerste vrouw Angelina Mostin), is geboren te Hombeek op 3 oktober 1825 en is overleden te ?? op ??. (Niet in de 6 MGB). Bij de aangifte van de geboorte van dit kind werd verkeerdelijk voor de vader Joannes Meulemans vermeld, maar de vader is wel degelijk als Petrus Joannes gedoopt. (zie X.32). Als moeder werd in de geboorteakte van dit kind, Angelina Mostin vermeld. Joannes Baptist  huwde eventueel te ?? op ?? (Niet in de 6 MGB). Opgenomen in zoeklijsten.

 

XI.32  Petrus Joannes Meulemans, (zoon van Petrus Joannes Meulemans (X.32) en zijn eerste vrouw Angelina Mostin), is geboren te Mechelen op 4 november 1829 en is overleden te Mechelen op 18 mei 1871 als echtge-noot. Hij huwde te Mechelen op 21 april 1852 met Joanna Welleman, (dochter van Philippe Welleman en van Joanna Catharina Cnops), geboren te Mechelen op 5 september 1830 en overleden te Mechelen  op 22 februari 1897. Van deze Petrus Joannes Meulemans en Joanna Welleman, zijn twee kinderen gekend, volgnummers  XII…

NOTA: De geboorteakte van deze Petrus Joannes vermeldt verkeerdelijk ook als vader Joannes Meulemans ipv Petrus Joannes, en als moeder, Carolina Mostin. Ook in zijn  huwelijksakte met Joanna Welleman, wordt dezelfde fout gemaakt. Er is zelfs in de parochie Meusegem (Wolvertem) , geen Carolina Mostin geboren, wel een Angelina Mostin. 

 

XI.33  Franciscus Meulemans, (zoon van Petrus Joannes Meulemans (X.32) en van zijn tweede vrouw Elisabeth Cnops), is geboren te Mechelen op 28 november 1834 en is overleden te Mechelen  op 8 februari 1897 als echtgenoot. Hij huwde te Mechelen op 15 juli 1857 met Rosalia Beke, (dochter van Ivan Beke en Florentina Bonnerez), geboren te Ingelmunster op 3 februari 1832 .en overleden te Mechelen  op 28 januari 1903.  In de geboorteaakte van dit kind Franciscus, compareert de vader als Petrus Joannes Meulemans. Van Franciscus Meulemans en Rosalia Beke is één kind gekend, volgnummer XII..   

 

XI.34  Jacoba (Jacqueline) Meulemans, (dochter van Andreas Meulemans (X.3) en Joanna Catharina Marevoet), is geboren te Londerzeel op 26 juni 1804 (7 messidor XII), (getuigen aangifte geboorten  waren Joannes Franciscus Meulemans en August Van Causbroeck) en is overleden te ???. Zij huwde als werkster, te Londerzeel op 15 oktober 1844 met Petrus Stephanus Scheers, (zoon van Guillielmus Scheers en Cornelia De Maeyer), is geboren te Ruisbroek op 7 september 1803 (21 fructidor XI) en is overleden te ?? Nog geen kinderen gekend. (Opgenomen in zoeklijsten).

 

XI.35  Maria Anna Meulemans, (dochter van Andreas Meulemans (X.3) en Joanna Catharina Marevoet) is geboren te Londerzeel op 23 maart 1807 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde eventueel te ?? op ?? (nog niet online). Opgenomen in zoeklijsten.

 

XI.36  Franciscus Meulemans, (zoon van Andreas Meulemans (X.3) en Joanna Catharina Marevoet), is geboren te Londerzeel op 8 maart 1810 en is overleden te  ?? op ??. Hij huwde eventueel te ?? op ?? (nog niet online). Opgenomen in zoeklijsten.

 

XI.37  Joanna Francisca Meulemans, (dochter van Andreas Meulemans (X.3) en Joanna Catharina Marevoet), is geboren te Londerzeel op 12 juni 1815 en is overleden te ?? op ??. Hij huwde evt. te ?? op ?? met ?? (nog niet online) …(Opgenoemen in zoeklijst).

 

XI.38  Rosalia Meuelams, (dochter van Petrus Antonius Meulemans (X.26) en Maria Theresia Deye), is geboren te Mechelen op 14 apri 1827 en is als ongehuwde overleden te Mechelen op 18 januari 1896.

 

XI.39  Maria Josepha Meulemans, (dochter van Petrus Antonius Meulemans (X.26) en Maria Theresia Deye), is geboren te Mechelen op 3 augustus 1829 en is overleden te BRUSEL op 17 augustus 1849. Zij was slechts 20 jaar en 14 dagen, ongehuwd en zonder beroep. De stad Brussel zond een uittreksel van de overlijdensakte naar Mechelen op 13 december 1849. In welke omstandigheden zij nog zo jong en in Brussel overleed konden wij nog niet achterhalen. Vermoedelijk “diende” zij te Brussel.

 

XI.40  Augustinus Meulemans, (zoon van Petrus Antonius Meulemans (X.26) en Maria Theresia Deye), is geboren te Mechelen op 28  maart 1836 en is overleden te Mechelen op 2 januari 1878. Hij huwde te Mechelen op 25 november 1857 met Elisabeth Stekkens,  (dochter van Jacobus Steklens en van Joanna Catharina Jacobs), geboren te Mechelen op 8 januari 1827 en overleden te ??? op ??.Van Augustinus Meulemans en Elisabeth Stekkens is voorlopig één kind gekend, volgnummer  XII… (Opgenomen in zoeklijst).

 

XI.41  Martinus Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (X.29) en Sophia Pollaerts), is geboren te Zemst op 14 oktober 1828 en is overleden te Hombeek op 15 augustus 1898. Hij huwde te Hombeek op 8 april 1858 met Josepha Leemans, geboren te Hombeek op 12 januari 1832, (dochter van Matheus Leemans en Anna Maria Hunnaerts) en overleden te Hombeek op 10 april 1903.  Van Martinus Meulemans en Josepha Leemans zijn ?? kinderen gekend, volgnummers XII…

 

XI.42  Franciscus Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (X..29) en Sophia Pollaerts), is geboren te Zemst op 6 juni 1834 en is overleden te Mechelen op 12 december 1901. Hij huwde te Zemst op 9 mei 1860 met Joanna Van Tolhuysen, (dochter van Joannes Baptista Van Tolhuysen en Anna Maria Emmerechts), geboren te Hombeek op 8 maart 1829 en overleden te Mechelen op 11 maart 1879 (Niet juist, is niet in MGBR overleden ??. Van Franciscus Meulemans en Joanna Van Tolhuysen zijn 7 kinderen geboren, maar nog niet allemaal gekend, volgnummers XII…De huwelijksakte staat nog niet online. Opgenomen in zoeklijst voor overlijden vrouw Van Tolhuysen.

 

XI.43  Rosalia Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (X.17) en Sophia Pollaerts), is geboren te  Zemst op 7 september 1836 en is overleden te ?? op ??. Zij (landbouwster), huwde te Zemst op 9 februari 1865 met Ludovicus Alexander Leen, (zoon van Christianus Leen en Philippina Delahaey), geboren te Hombeek op 26 augustus 1834 en overleden te ?? op ??, waarschijnlijk + te Zemst ??. Huwelijksgetuigen waren Joannes Baptista Vercammen, Joannes Baptista Verdoodt, Joannes Baptista Leen en Eduardus Van der Sype.De overlijdensakten staan nog niet online. Geen van beiden overleden te Mechelen. Van Ludovicus Alexander Leen en Rosalia Meulemans zijn nog geen kinderen gekend. Opgenomen in zoeklijsten.

 

XI.44  Maria Theresia Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (X..) en Sophia Pollaerts), is geboren te Zemst op 17 mei 1839 en is overleden te Mechelen op 15 augustus 1898 als weduwe. Zij huwde te Zemst op 23 januari 1862 met Balthazar De Doncker, (zoon van Jpannes Baptist De Doncker en Anna Catharina Van Humbeeck), geboren in Kapelle-op-den-Bos op 27 mei 1829  en overleden te Kapellen-op-den-Bos op (voor 1898).?? . Huwelijksgetuigen waren Mattheus Lauwers, Joannes Baptist Lauwers, Joannes Baptist Verdoodt en Carolus Antonius De Doncker, broer van de bruidegom. Nog geen kinderen gekend. Opgenomen in zoeklijst.

 

XI.45  Maria Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (X..) en Sophia Pollaerts), is geboren te Zemst op 27 februari 1842  en is overleden te ?? op ??. Zij (dienstmeid), huwde te Zemst op 28 januari 1880 met Joannes Cornelius Jacobs, (landbouwer, zoon van Joannes Baptista Jacobs en Maria Elisabetha Van Dam), geboren te Weerde (op Zenne) op 6 november 1838 en overleden te ?? op ??. Huwelijksgetuigen waren Peeter Van Boxem, Peeter Jan Rydans, Petrus Joannes Cloetens en Joannes Baptist Lauwers.

Overlijdensakten nog niet online. Opgenomen in zoeklijsten. Nog geen kinderen gekend.

 

XI.46  Joannes Franciscus Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (X..) en Sophia Pollaerts), is geboren te Zemst op 20 januari 1831 en overleden te Mechelen op 12 maart 1903. Hij huwde te Mechelen  op 19 september 1855 met Maria Josephina De Wit, (weduwe van Jacobus Peeters, overleden te Mechelen op 14 oktober 1854). De bruid was geboren te Leest op 26 oktober 1817 en is overleden te Mechelen op 8 april 1897 ( dochter  van Joannes Baptista De Wit en Clara Bosmans). Van Joannes Franciscus Meulemans en Maria Josephina De Wit is één kind gekend, volgnummer XII… (Dit lid staat niet op zijn juiste plaats = eigelijk XI.41),

 

XI.47  Clara Welleman, (voorkind van Josephina Meulemans, gewettigd bij huwelijk met Petrus Welleman (X.20), is geboren te Hombeek op 29 december 1833, en is overleden te Mechelen op 28 oktober 1854 als ongehuwde 20-jarige.

 

XI.48  Anna Catharina Welleman, (dochter van Petrus Welleman (X.) en Josephina Meulemans, is geboren te Mechelen op 24 juli 1836 en is overleden te Mechelen op 15 december 1907. Zij huwde te Mechelen op 22 april 1863 met Désiré Constant  Fontier, (zoon van Louis Guillaume Fontier en Marie Thérèse Deroy), geboren te Kortrijk op 11 december 1838 en overleden te Mechelen op 12 maart  1876. Van dit echtpaar werden zeven kinderen geboren die we niet meer vermelden.

 

XI.49  Philippus Welleman, (zoon van Petrus Welleman (X.) en Josephina Meulemans), is geboren te Mechelen op 10 november 1840 en overleden te Mechelen als ongehuwde 18-jarige jongeman, te Mechelen op 29 augustus 1859, spinner van beroep.

 

XI.50  Anna Catharina Virginia Welleman, (dochter van Petrus Welleman (X.) en Josephina Meulemans), is geboren te Mechelen op 25 oktober 1843 en is na 9 dagen overleden te Mechelen op 3 november 1843.

 

XI.51  Joannes Baptista Welleman, (zoon van Petrus Welleman (X…) en Josephina Meulemans), is geboren te Mechelen op 1 juni 1845 en is overleden te Mechen op 26 augustus 1889. Hij huwde te Mechelen als schildersgast op 15 juni 1870 met Joanna Theresia Vermeulen, (dochter van Cornelius Vermeulen en Agnes Papillon), is geboren te Mechelen op 20 maart 1851 en overleden te Mechelen op 20 juni 1903. Geen kinderen meer vermeld.

 

XI.52  Joannes Baptista Welleman, (zoon van Petrus Welleman (X…) en Josephina Meulemans), is geboren te Mechelen op 20 november 1847 en is overleden te Mechelen op 26 augustus 1899. Hij huwde te Mechelen als schildersgast op 17 augustus 1870 met Catharina Antonia Vermeulen, (dochter van Louis Vermeulen en Dorothée Heijmans), is geboren te Mechelen op 25 november 1846 en overleden te Mechelen op 3 februari 1900. Geen kinderen meer vermeld.  

 

XI.53  Josephus Welleman, (zoon van Petrus Welleman (X..) en Josephina Meulemans), is geboren te Mechelen op 31 mei 1850 en is overleden te Mechelen op 21 juni 1879 (begraven 23 juni 1879). Hij huwde te Mechelen op 11 december 1877 met Joanna Sophia Van Asbroeck, (dochter van Joannes Baptist Van Asbroeck en Anna Catharina Muyldermans), is geboren te Rumst op 2 mei 1855 en overleden te Mechelen op 4 mei 1894.

Joanna Sophia Van Asbroeck hertrouwde na juni 1879 met ene Henricus Wouters uit Mechelen waar wij niet verder op ingaan. 

 

XI.54  Catharina Joanna Welleman, (dochter van Petrus Welleman (X..) en Josephina Meulemans), is geboren te Mechelen op 8 juli 1855 en is overleden te Mechelen op 10 juni 1915. Zij huwde te Mechelen op 5 december 1876 met Jan Pete, (zoon van Jean Joseph Pete en Petronille Wauters),  is geboren te Brussel op 11 juli 1852 en overleden te Mechelen op 9 oktober 1894. Geen kinderen opgezocht van dit echtpaar.

 

XI.55  Maria Meulemans, (geboren als Houwelijckx), onwettige dochter van Anna Catharina Houwelijckx, gewettigd als Meulemans op 2 oktober 1800  door het huwelijk van Ludovicus Meulemans en Houwelijckx zie X.38), is geboren te Zemst in 1798 (?) (niet gevonden in index B.S. Zemst) en overleden te ?? op ??. Van deze Maria Meulemans is één onwettige zoon gekend (Guillielmus), volgnummer XII….(Ontbrekende gegevens opgenomen in zoeklijsten).

 

XI.56  Joanna Maria Meulemans, (nog een onwettige dochter van Ludovicus Meulemans (X..) en Anna Catharina Houwelijckx), is geboren te Zemst op 1 mei 1799 en overleden te Mechelen op 3 februari 1860.  Zij huwde te Mechelen op 10 juni 1835 met Cornelius Ruytjens, (zoon van Joannes Cornelius Ruytjens en Anna Catharina Celen, weduwnaar van Jacqueline De Jonghe, deze geboren te Riemst en er overleden op 29 augustus 1833). Cornelius is geboren te Mechelen op 19 april 1805 en overleden te Mechelen op 18 maart 1860 als weduwnaar van Jacquleine De Jonghe en van Joanna Maria Meulemans. Mogelijk zijn er nog kinderen van Cornelius Ruytjens en Joanna Maria Meulemans, nog niet naar gezocht.  

 

XI.57  Anna Maria Meulemans, (dochter van Ludovicus Meulemans (X.21) en Anna Catharina Houwelijckx), is geboren te Sint-Kathelijne-Waver op 18 september 1801 en is overleden te Sint Kathelijne Waver op 18 augustus 1807. Deze Anna Maria is als wettig kind geboren van Ludovicus Meulemans en Houwelijckx. (Opgenomen in zoeklijsten. 

 

XI.58  Guillielmus Meulemans, (zoon van Ludovicus Meulemans (X.21) en Anna Catharina Houwelijckx,), is geboren te Sint-Kathelijne-Waver op 16 augustus 1802, gedoopt in de parochie Sint Jan te Mechelen en is overleden te Mechelen op 17 november 1868. Hij huwde een eerste maal te Walem op 15 oktober 1828 met Petronella Hendrickx, (docher van Joannes Hendrickx en Anna Maria Gilis), geboren te Walem op 13 oktober 1802 en is overleden te Mechelen op 16 oktober 1844. Noch de geboorte, noch de doop van het kind werden in die woelige Franse tijd geregistreerd. Het kind bestond dus in feite niet. Op 31.12.1824 wordt het kind dan toch geregistreerd in het geboorteregister van Sint-Kathelijne-Waver krachtens een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen dd 31.10.1824. Het kind was toen al 22 jaar. Vier jaar later trouwde Guillielmus dan met zijn eerste vrouw.

Guillielmus (wever), hertrouwde te Leest op 13 november 1845 met Maria Anna Leemans, (dochter van Joannes Franciscus Leemans en van Maria Peeters),  geboren te Leest op 22 maart 1804 (1 germinal XII) en is overleden te Mechelen op 13 maart 1880.  Uit het eerste huwelijk werden  ?? kinderen geboren en uit het tweede …, volgnummers XII..

 

XI.59  Joanna Meulemans, (dochter van Ludovicus Meulemans (X.21) en Anna Catharina Houwelijckx), is geboren te Sint-Kathelijne-Waver op 3 september 1804 (16 fructidor XII), en is overleden te Mechelen op 24 januari 1862.  Zij huwde te Sint-Kathelijne-Waver op 30 maart 1831 met Guillielmus Symons, (zoon van Petrus Symons en Anna Elisabeth Carmeliet), geboren te Sint-Kathelijne-Waver op 13 april 1805 (23 germinal XII)I en is overleden te Mechelen op 8 juni 1866.  Nog geen kinderen gekend. 

 

XI.60  Elisabeth Meulemans, (dochter van Ludovicus Meulemans (X.21) en Anna Catharina Houwelijckx), is geboren te Sint-Kathelijne-Waver op 25 oktober 1808 en overleden te Mechelen op 28 mei 1856. Zij huwde te Mechelen op 3 juli 1833 met Josephus Verelst, (zoon van Joannes Baptista Franciscus Verelst en Anna Maria Van Roey), geboren te Heist-op-den-Berg op 5 september 1788 en overleden te Mechellen  op 12 augustus 1851 als weduwnaar van Elisabeth Henderickx (geboren te Berlaar, overleden te Mechelen), en als echtgenoot van Elisabeth Meulemans. Eén kind gekend van Josephus Verelst en Elisabeth Meulemans (volgnummer XII...)

 

XI.61  Petrus Franciscus Meulemans, (zoon van Ludovicus Meulemans (XI.21) en Anna Catharina Houwelijckx), is geboren te Sint-Kathelijne-Waver op 15 september 1810 en is aldaar overleden op 6 oktober 1812.

 

XI.62  Josephina Meulemans, (dochter van Ludovicus Meulemans (XI.21) en zijn tweede vrouw Elisabeth De Meester), is geboren te Sint-Kathelijne-Waver op 19 juli 1824 en is overleden te Mechelen op 28 mei 1849 als begijn, ongehuwd.

 

XI.63  Joanna Maria Meulemans, (dochter van Ludovicus Meulemans (X..) en van zijn tweede vrouw Elisabeth De Meester), is geboren te Sint-Kathelijne-Waver op 9 februari 1827, en overleden te Mechelen op 14 januari 1883. Zij huwde te Mechelen op 12 september 1849 met Petrus Joannes Jacobs, (zoon van Petrus Joannes Jacobs en Maria Catharina Peeters, en reeds weduwnaar van Paulina Francisca De Becker, deze overleden  te Mechelen op 27 augustus 1848.), geboren te Mechelen op 18 augustus 1820 en overleden te Mechelen op 12 april 1895. Nog geen kinderen gekend van Pieter Jan Jacobs en Joanna Maria Meulemans.

 

XI.64  Joannes Guilielmus Meulemans, (zoon van Wilhelmus Meulemans (X.40) en Maria Cornelia Senden), is geboren te Antwerpen op 13 april 1814 en is overleden te Antwerpen op 6 december 1878 als weduwnaar. Hij huwde als suikerbakker te Antwerpen ca 1840 (?) met Anna Cornelia Rossau, (dochter van …), geboren te Broechem ??  op 1908 ?? en overleden te Antwerpen in 1872. Er is voorlopig één kind gekend van Joannes Guillielmus Meulemans en Anna Cornelia Rossa, volgnummer XII. Opgenomen in zoeklijsten voor ontbrekende gegevens.

 

XI.65   Petrus Josephus Meulemans, (zoon van Wilhelmus Meulemans (X.) en Maria Cornelia Senden), is geboren te Antwerpen op 27 oktober 1815 en is overleden te Antwerpen op 23 maart 1876. Hij woonde in de Jesusstraat 50 te Antwerpen en was 60 jaar, 4 maanden en 25 dagen. Het overlijden werd aangegeven door o.m. zijn schoonbroer Joannes Stephanus De Kuyper, 56 jaar in 1876. Petrus Josephus Meulemans (winkelknecht), huwde te Antwerpen op 27 september 1848 met Joanna Franqué, (herbergierster, dochter van Joannes Josephus Franqué en van Joanna Snyers), geboren te Antwerpen op 16 mei 1825 en overleden te Antwerpen in 1904. (Akte nog nieet online). Van Petrus Josephus Meulemans en Joanna Franqué zijn twee  kinderen gekend, volgnummers XII…(Opgenomen in zoeklijst overlijde50 n echtgenote).

 

XI.66  Franciscus Meulemans, (zoon van Wilhelmus Meulemans (X.) en Maria Cornelia Senden), is geboren te Antwerpen op 2 oltober 1820 en is overleden te Antwerpen  na 3 jaar op 10 november 1823.

 

XI.67  Petrus Joannes Meulemans, (zoon van Wilhelmus Meulemans (zoon van Wilhelmus Meulemans (X.) en Maria Cornelia Senden, is geboren te Antwerpen  in september1822  en is overleden na 15 maanden te Antwerpen op 22 december 1823. (Opgenomen in zoeklijst voor juiste geb.datm).

 

XI.68  Jacobus Joannes Meulemans, (zoon van Wilhelmus Meulemans (X..) en Maria Cornelia Senden), is geboren te Antwerpen  op 16 maart 1829 (akte 580) en is overleden te Antwerpen op 27 augustus 1879. Hij huwde event. met ?? Opgenomen in zoeklijsten.     

 

XI.69  Joannes Baptista Meulemans, (zoon vanJoaanes Franciscus Meulemans (X.46) en Maria Theresia De Wilder), is geboren te Eppegem op 25 oktober 1830 en is overleden te Eppegem op 6 oktober 1869. Hij huwde te Eppegem op 31 juli 1857 met Maria Rosalia Pauwels, (dochter van …), is geboren te ?? ca 1837 en is overleden te ?? op ??. Nog geen kinderen gekend. 

 

XI.70  Isidoor Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (X.42) en Anna Maria Matthijs), is geboren te  Zemst in 1811 (nog geen index geboorten Zemst) en is oerleden te ?? op ??. Hij huwde eventueel te ?? op ?? (nog niet online) met ?? (Opgenomen in zoeklijsten).

 

XI.71  Jacobus Meulemans, (zoon van Joannes Franciscs Meulemans (X.42) en Anna Maria Matthijs), is geboren te Zemst in  1814 (nog geen index geboorten Zemst) en is overleden te ?? op ??. Hij huwde eventueel te ?? op ?? (nog niet online) met ?? (Opgenomen in zoeklijsten).

 

XI.72  Petronella Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (X.42) en Anna Maria Matthijs), is geboren te Zemst in 1816 (nog geen index geboorten Zemst), en is overleden te ?? op ??. Zij huwde eventueel te ?? op ?? (nog niet online) met ?? (opgenomen in zoeklijlsten).

 

XI.73  Paulina  Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (X.42) en Anna Maria Matthijs), is geboren l te Zemst in 1818 (Nog geen index geboorten Zemst), en is overleden te ?? op ??. Zij huwde eventueel te ?? op ??  met ?? (nog niet online, opgenomen in zoeklijsten).  

 

XI.74  Franciscus Meulemans, (zoon van Joannes Fraanciscus Meulemans (X.42) en Anna Maria Matthijs), is geboren te Zemst in 1820 (nog geen index geboorten te Zemst), en is overleden te ?? op ??. Hij huwde evt. te ?? op ?? met ?? (nog niet online, opgenomen in zoeklijsten).

 

XI.75  Henricus (Hendrik), Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (X.42) en Anna Maria Matthijs), is geboren te Zemst in 1824 (Nog geen index geboorten Zemst), en is overleden te ?? in ??. Hij huwde evt te ?? op ?? met ?? (nog niet online, opgenomen in zoeklijsten).

 

XI.76  Carolus Franciscus Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (X.42) en Anna Maria Matthijs), is geboren te Zemst  in 1828 (nog geen index geboorten Zemst), en overleden te ?? in 1902. Hij huwde te ?? op ?? met Maria Anna Verboomen, (dochter van Gerardus Verboomen en Isabella De Rom), is geboren te ?? in 1831 en overleden te ?? in 1914. Van Carolus Franciscus Meulemans en Maria Anna Verboomen zijn ??.. kinderen gekend, volgnummers XII…(Opgenomen in zoeklijsten).

 

XI.77  Joanna Carolina Meulemans, (dochter van Josephus Meulemans (X..) en Anna Maria Theresia Adriaens), is geboren te ?? in 1827 en is overleden in 1871 te ??

 

XI.78  Joannes Franciscus Van Campenhout, (zoon van Filips Van Campenhout (X.52) en Barbara Meulemans), is geboren te Elewijt op 26 september 1819 en is overleden te Elewijt op 2 augustus 1885. Hij huwde te Zemst op 22 oktober 1856 met Maria Catharina Van Boxem, (dochter van Petrus Van Boxem en Maria Anna Nagels), is geboren te Zemst op 12 augustus 1821 en is overleden te ?? op ??. Huwelijksgetuigen waren Petrrus Van Boxem, Petrus Van Dyck, Augustinus Van Campenhout en Judocus Steemans.

 

XI.79  Joannes Baptista Augustus Van Campenout, (zoon van Filips Van Campenhout (X.52) en Barbara Meulemans), is geboren te Elewijt op 7 januari 1824 …

 

XI.80  Hubertus Medardus Van Campenhout, (zoon van Filips Van Campenhout (X.52) en Barbara Meulemans), is geboren te Elewijt op 30 januari 1826 …

 

XI.81  Franciscus Julianus Frederik Van Campenhout, (zoon van Filips Van Campenhout (X.52) en Barbara Meulemans), is geboren te Elewijt op 17 oktober 1829 en is overleden te ?? op ??. Hij huwde Elewijt op 12 juli 1863 met Barbara Paulina Mathijs ….

 

TWAALFDE GENERATIE

 

XII.1  Joanna Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XI.1) en Catharina Vicario), is geboren te Ekeren (gehucht Brasschaat) op 5 oktober 1820 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde te Brasschaat op 12 oktober 1839 met Jacobus Leenaerts, (zoon van Theodorus Leenaerts en Anna Maria Van Aert), is geboren te Wuustwezel op 18 februari 1809 en overleden te ?? op ??. Van Jacobus Leenaerts en Joanna Meulemans is één kind gekend, volgnummer XIII.1.

Van Jacob Lenaerts en Joanna Meulemans vonden wij een notarisakte, verleden te Ekeren op 12 november 1842 waarin de echtgenoten optraden als partij (huurders) inzake “vercijnsing”. Het is een huurcontract “avant-la-lettre” tussen hen en een zekere Joanna Vercammen. Zij waren resp. handwerker en handwerkster en gingen zich vestigen op de Klaverheide te Brasschaat.   

 

XII.2  Anna Maria Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XI.1) en Catharina Vicario), is geboren te Ekeren (gehucht Brasschaat) op 7 februari 1824 en overleden te …Zij huwde in de gemeente Brasschaat op 30 november 1843 met Guillielmus Vandenbleeken, (woonachtig in Deurne, zoon van Lambertus Vandenbleeken en Joanna Stoops), geboren te Wuustwezel op 4 mei 1816 en overleden te ??  op ??. Nog geen kinderen gekend. Zoeklijsten.

 

XII.3  Joannes Baptist Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (X.1) en Catharina Vicario), is geboren te Ekeren (gehucht Brasschaat) op 1 augustus 1826) en is overleden te ?? op ??. Hij huwde evt. te ?? op ?? met ?? …Opgenomen in zoeklijsten.

 

XII.4  Petrus Joannes Meulemans, is onze twaalfde stamvader, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (XI.1) en Catharina Vicario), is geboren te Wuustwezel op 27 februari 1829 en overleden te Herselt op 2 april 1894. Hij huwde in de gemeente Mortsel op 18 mei 1857met Maria Christina Brusseleers, (onwrttige dochter van Maria Barbara Brusseleers)., geboren te Herselt (gehucht Ramsel) en gedoopt te Ramsel 14 december 1835 (doopheffers waren Joannes Franciscus Brusselaerts en Isabella Maria Brusselaerts, oom en tante van het kind) en overleden te Brugge op 29 maart 1915.Van Petrus Joannes Meulemans en Marria Christina Brusseleers werden zeven kinderen geboren, waaronder een doodgeboren kind en een als kind gestorven, volgnummers XIII.1 t/m XIII.7.

 

Hierna de geboorteakte van Petrus Joannes Meulemans, geboren te Wuustwezel op 27 februari 1829.

 

Deze geboorteakte opgesteld in de gemeente Wuustwezel in 1829 was nu eindelijk in het Nederlands. Merk op dat we heel dicht bij de onafhankelijkheid van BELGIË waren.Deze voorvader heeft er misschien nog mee voor gestreden.

 

 

Hierboven de overlijdensakten van Petrus Joannes Meulemans, overleden te Herselt op 2 april 14894 en van zijn echtegote

Maria Christina Brusseleers, overleden te Brugge op 29 maart 1915. De gemeente Brugge had nagelaten dit overlijden mede te delen aan de gemeente Herselt, Maria Christina was nooit afgeschreven te Herselt en nooit ingeschreven te Brugge.

 

XII.5  Anna Maria Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XI.1) en Catharina Vicario), is geboren te Wuustwezel op ?? en is overladen op 11 jarige leeftijd, te Wuustwezel op 13 november 1842.

 

XII.6  Joannes Franciscus Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (XI.1) en Catharina Vicario), is geboren te Wuustwezel op 29 januari 1834 en is overleden te ??. Hij huwde te Wuustwezel op 18 april 1860 met Anna Catharina Reynaerts, (dochter van Catharina Reynaerts), geboren te ?? op  ?? en overleden te ?? op ??. (Nog geen evt. kinderen gekend, opgenomen in zoeklijsten.

 

N.B;: Notarisakte verleden te Brecht dd4.9.1900: Jan Frans Meulemans en zijn vrouw Anna Catharina Reynaerts verkopen een huis te Wuustwezel aan de echtgenoten Ferdinand FRANS en NN Verheyen.

 

XII.7  Rosina Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XI.1) en Catharina Vicario), is geboren te Wuustwezel op 10 mei 1836 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde te ?? op ?? met Joannes Baptist MARCEL, (zoon van ….), geboren te ?? in ca 1842 en is overleden te ?? op ??.   Opgenomen in zoeklijsten. Van Joannes Baptist MARCEL en Rosina Meulemans, is een onwettige dochter geboren en een wettige dochter,, volgnummer XIII.9 en XIII.10.

 

XII.8  Maria Theresia Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XI.1) en Catharina Vicario), is geboren te Wuustwezel op 30 juni 1838 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde evt. te ??. Opgenomen in zoeklijsten. 

 

XII.9  Guillielmus Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (XI.1) en Catharina Vicario), is geboren te Wuustwezel op 21 juni 1842 en is na 11 maanden overleden te Wuustwezel op 5 mei 1843.

 

XII.10  Maria Elisabeth Meulemans, (dochter van Joannes Meulemans (X..) en zijn eerste vrouw Maria Theresia Hendrickx), is geboren te Brasschaat op 27 oktober  1831 en is overleden op 14 jaar en 9 maanden, te Brasschaat op 20 juli 1846.

 

XII.11  Maria Meulemans, (dochter van Joannes Meulemans en zijn eerste vroouw Maria Theresia Hendrickx), is geboren te Brasschaat op 27 oktober 1831 en is overleden te ??. Zij huwde te ?? Opgenomen in zoeklijsten.

 

XII.12  Joannes Franciscus Meulemans, (zoon van Joannes Meulemans en zijn eerste vrouw Maria Theresia Hendrickx), is geboren te Brasschaat op 13 maart 1834 en is overleden te Borgerhout op 11 december 1898. Joannes Franciscus Meulemans, (natiewerker), huwde te Antwerpen op 1 december 1864 met Anna Helena Serroyen, geboren te Overpelt op 6 januari 1838 en overleden te Borgerhout op 15 oktober 1915. (akte 419). Van Joannes Franciscus Meulemans en Anna Helena Serroyen zijn zes kinderen gekend, volgnummrs XIII…

 

XII.13  Herman Meulemans, (zoon van Joannes Meulemans en zijn eerste vrouw Maria Theresia Hendrickx), is geboren te Brasschaat op 26 juni 1835 en is overleden te ??. Hij huwde evt. te ?? op ?? met ?? (opgenomen in zoeklijsten. 

 

XII.14  Henri Meulemans, (zoon van Joannes Meulemans en zijn tweede vrouw Isabella de Bakker), is geboren te Brasschaat op 13 december 1837 en is overleden na 3 dagen te Brasschaat op 16 december 1837.

 

XII.15  Petrus Meulemans, (zoon van Joannes Meulemans (XI.3) en zijn derde vrouw Maria Notiens), is geboren te Brasschaat op 5 juni 1839 en is overleden te ?? op ??. Hij huwde evt. te Brasschaat als herbergier, op 20 april 1864 met Anna Maria De Meyer, (dochter van …), geboren te ?? in 1865?? en overleden te ?? 1909. Van Petrus Meulemans en Anna Maria De Meyer’ werden ?? kinderen geboren, volgnummers XIII.. (Opgenomen in zoeklijsten).

 

NB: Deze Peter is partij in een publieke verkoop in een notarisakte van 19.3.1867 verleden te Brecht. Ook zijn vader Joannes (Jan, zie XI.3) was partij in deze akte. Er is nog niet geweten over welke verkoop het hier gaat. Bij notarisakte van 13.7.1891 verkoopt Peter Meulemans, herbergier te Brecht een huis gelegen te Brecht aan het echtpaar Jacob Ooms en zijn vrouw NN Janssens, beiden wonende te Brecht. 

 

XII.16  Joannes Franciscus Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (XI.23) en Petronella De Borger), is geboren te Hombeek op 22 april 1864 en is overleden na 12 dagen te Hombeek op 4 mei 1864.

 

XII.17  Fredericus Joannes Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (XI.23) en Petronella De Borger), is geboren te Hombeek op 22 april 1864 als tweede kind van een tweeling, en is overleden als ongehuwde te Hombeek op 6 november 1896 op 32 jarige leeftijd en 7 maanden.

 

XII.18  Catharina Amelia Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XI.23) en Petronella De Borger), is geboren te Hombeek op 26 december 1865 en is overleden te ?? op ?? (niet in MGB). Zij huwde te Hombeek op 8 juni 1898 met Petrus Joannes Verbruggen, (zoon van Laurentius Franciscus Verbruggen en Maria Theresia Van der Stocken), is geboren te Zemst op 9 september 1862 en overleden te ?? op ?? (niet in MGB). Nog geen kinderen gekend. Opgenomen in zoeklijsten voor de overlijdens.  

 

XII.19  Joannes Ludovicus Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (XI.23) en Petronella De Borger), is geboren te Hombeek op 18 oktober 1867 en is overleden te Hombeek op 30 juli 1959. Hij huwde te  Hombeek op 17 november 1891 met  Maria Hortensia De Witte, geboren te Gijsegem (O-Vl.) op 3 februari 1873 (dochter van Pieter Jan Frans De Witte en Maria Josepha Van Gijsegem), en overleden te ?? op ??.(Niet in de MGN). Van Joannes Ludovicus Meulemans en Maria Hortensia De Witte zijn voorlopig ?? kinderen gekend, volgnummers XIII. (Opgenomen in zoeklijst voor overlijden vrouw).

 

XII.20  Maria Francisca Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XI.23) en Petronella De Borger), is geboren te Hombeek op 9 september 1869 en is overleden als ongehuwde te Hombeek op 10 november 1948 op de leeftijd van 79 jaar.

 

XII.21  Joanna Catharina Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XI.23) en Petronella De Borger), is geboren te Hombeek op 20 november 1871 en is overleden op als kind van 8 jaar en 9 maanden te Hombeek op 15 augustus 1880.

 

XII.22  Josephus Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (XI.23) en Petronella De Borger), is geboren te Hombeek op 30 december 1877 en is als ongehuwde overleden te Hombeekop 8 augustus 1946, op de leeftijd van 68 jaar.       

 

XII.23  Julianus Franciscus, (zoon van Joannes Fredericus Meulemans (XI.25) en Anna Clara Verhelpen), is geboren te Hombeek op 9 april 1866 en is overleden na 1 jaar en vijf maanden te Hombeek op 25 september 1867.

 

XII.24  Maria Antonia Meulemans, (dochter van Joannes Fredericus Meulemans (XI.25) en Anna Clara Verhelpen), is postuum geboren te Hombeek op 5 januari 1868 en is overleden te Hombeek op 25 maart 1909. Zij huwde te Hombeek op 24 november 1890  met Edmondus Franciscus De Kempeneer, (zoon van Joannes Franciscus De Kempeneer en Maria Paulina Tersago), is geboren te Hombeek op 8 januari 1868 en is overleden te Hom-beek op 26 december 1949. Nog geen kinderen gekend.  

 

XII.25  Antonius Meulemans, (zoon van Petrus Joannes Meulemans (XI.12) en Joanna Welleman), is geboren te Mechelen op 8 januari 1850 en is overleden te Mechelen op 30 juni 1898.  Hij huwde te Mechelen op 26 augustus 1874 met Catharina Josephina Lavreys, (dochter van Martinus Lauvreys en Petronella Van den Rhyn), geboren te Duffel op 14 juli 1856 en overleden te Mechelen op 29 september 1899. Van Antonius Meulemans en Catrharina Josephus Lavreys zijn …kinderen  gekend, volgnummer XIII…

 

XII.26  Franciscus Meulemans, (zoon van Petrus Joannes Meulemans (XI.12) en Joanna Welleman), is geboren te Mechelen op 15 mei 1853 en is overleden te Mechelen op 4 december 1883. Hij huwde te Mechelen op 26 januari 1875 met Maria Theresia Lettani, (dochter van Joannes Lettani en van Joanna Catharina Marivoet), geboren te Mechelen op 9 februari 1854 en overleden te Mechelen op 5 augustus 1938 als 1) Weduwe van Franciscus Meulemans, 2) Weduwe van Christoffel Lodewijk Peten, 3) Echtgenote van Jan Frans Marivoet. Maria Theresia Lettani huwde dus nog tweemaal na het overlijden van Franciscus Meulemans. Van Franciscus Meulemans en Maria Theesia Lettani zijn …kinderen gekend, volgnummer XIII…Van haar tweede en derde huwelijk werden de afstammelingen niet  opgezocht, vermits deze niet meer de naam Meulemans dragen.

 

XII.27  Joanna Meulemans, (dochter van Petrus Joannes Meulemans (XI.12) en Joanna Welleman), is geboren te Mechelen op 4 september 1856 en is overleden na bijna 5 jaar te Mechelen op 29 augustus 1861.

 

XII.28  Ludovicus Meulemans, (zoon van Petrus Joannes Meulemans (XI.12) en Joanna Welleman), is geboren te Mechelen op 17 september 1860 en is overleden na 50 dagen te Mechelen op 7 november 1860. 

 

XII.29  Maria Antonia Meulemans, (dochter van Petrus Joannes Meulemans (XI.12) en Joanna Welleman), is geboren te Mechelen op 3 november 1861 en is overleden te Mechelen op 5 november 1888 als echtgenote.  Zij huwde te Mechelen op 17 januari 1887 met Jan Frans Kinnet, geboren te Mechelen  op 25 december 1861 en overleden te Mechelen op 13 februari 1941. Van Jan Frans Kinnet en Maria Antonia Meulemans is één kind gekend, volgnummer XIII…

 

XII.30  Thomas Emmanuel Meulemans, (zoon van Petrus Joannes Meulemans (XI.12) en Joanna Welleman), is geboren te Mechelen op 1 januari 1866 en is overleden na ongeveer 2 jaar en 3 maanden te Mechelen op 9 april 1868.      

 

XII.31  Maria Theresia Louisa Meulemans, (dochter van Petrus Joannes Meulemans (XI.12) en Joanna Welleman), is geboren te Mechelen op 21 september 1868 en is overleden na één jaar en 7 maanden te Mechelen op 16 april 1870.

 

XII.32  Anna Maria  Meulemans, (dochter van Franciscus Meulemans (XI.13) en Rosalia Beke), is geboren te Mechelen op 22 februari 1863 en is overleden te Mechelen op 11 april 1950. Zij huwde te Mechelen op 12 oktober 1881  met Egied Jozef Maarien, (zoon van Jozef Marien en Joanna Keyaerts), geboren te Mechelen op 18 april 1858 en overleden te Mechelen op 15 september 1927. Nog geen kinderen gekend.

 

XII.33  Melania Meulemans, (dochter van Augutinus Meulemans (XI..) en Elisabeth Stekkens), is geboren te Mechelen op 22 september 1851 en is overleden te Mechelen op 7 mzzrt 1931. Zij huwde te Mechelen op 11 augustus 1875 met Petrus Josephus Amandus Hublau, (zoon van Adrianus Marcus Josephus Hublau en van Francisca Judith Van Loy), geboren te Mechelen op 19 oktober 1851 en overleden te Mzxhelen op 29 maart 1901. Nog geen evt. kinderen gekend.

 

XII.34  Joanna Maria Meulemans, (dochter van Martinus Meulemans (XI.36) en Josepha Leemans), is geboren te Hombeek op 13 september 1859 en is overleden op 9 jarige leeftijd te Hombeek op 11 december 1868. van Martinus Meulemans (XI.36)

 

XII.35  Maria Sophia Meulemans, (dochter van Martinus Meulemans (XI.36) en Josepha Leemans), is geboren te Hombeek op 16 juni 1861 en is overleden na acht dagen te Hombeek op 24 juni 1861.

 

XII.36  Rosalia Meulemans, (dochter van Martinus Meulemans (XI.36) en Josepha Leemans), is geboren te Hombeek op 9 augustus 1862 en is overleden te ?? op ?? (niet in 6 MGB). Zij huwde evt. te ?? op ?? (niet in 6 MGB). Opgenomen in zoeklijsten.

 

XII.37  Matheus Meulemans, (zoon van Martinus Meulemans (XI.36) en Josepha Leemans), is geboren te Hombeek op 3 juli 1864 en is overleden na 5 dagen te Hombeek op 8 juli 1864.

 

XII.38  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Martinus Meulemans (XI.36) en Josepha Leemans), is geboren te Hombeek op 3 juli 1864 en is overleden na 23 dagen te Hombeek op 26 juli 1864.

 

XII.39  NN. Meulemans, (dochter van Martinus Meulemans (XI.36) en Josepha Meulemans), doodgeboren kind van het vrouwelijk geslacht, te Hombeek op 22 februari 1866.

 

XII.40  Maria Sophia Meulemans, (dochter van Martinus Meulemans (XI..36) en Josepha Leemans), is geboren te Hombeek op 24 augustus 1867 en overleden te ?? op ?? (niet in MGB). Zij huwde te Hombeek op 22 augustus 1891 met Joannes Baptist Stache, (zoon van Joannes Josephus Stache en Maria Catharina Calonne), is geboren te Saint-Géry (provincie Namen) op 24 mei 1863 en is overleden te ?? op ?? (niet in MGB). Nog geen kinderen gekend. Opgenomen in zoeklijsten.

 

XII.41  Joannes Franciscus Meulemans, (zoon van Martinus Meulemans (XI.36) en Josepha Leemans), is geboren te Hombeek op 6 maart 1869 en is overleden na vijf jaar en 4 maanden te Hombeek op 4 juli 1874.

 

XII.42  Franciscus Meulemans, (zoon van Martinus Meulemans (XI.36) en Josepha Leemans), is geboren te Hombeek op 3 november 1870 en is overleden na 1 jaar en 6 maanden te Hombeek op 19.5.1872.

 

XII.43  Ludovicus  Alexander Meulemans, (zoon van Martinus Meulemans (XI.36) en Josepha Leemans), is geboren te Hombeek op 25 juni 1874 en is overleden te Hombeek op 15 oktober 1927. Hij huwde te Hombeek op 5 oktober 1895 met Maria  Ludovica  Dubin, (dochter van Jacobus Dubin en Francisca Walschap), geboren te Leest  op 26 oktober 1873 en overleden als weduwe te Hombeek op 2 augustus 1939. Van Ludovicus (Louis) Alexander Meulemans en Maria Ludovica Dubin werden ?? kinderen geboren, volgnummers XIII….

 

XII.44  Maria Sophia Meulemans, (dochter van Franciscus (Frans) Meulemans (XI.20) en Joanna Van Tolhuysen), is geboren te Mechelen op 25 februari 1861 en is overleden na 5 jaar en 4 maanden te Mechelen op 7 juli 1866.  

 

XII.45  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Franciscus (Frans) Meulemans (XI.41) en Joanna Van Tolhuysen), is geboren te Mechlen op 17 november 1862 en is overleden te ?? op na 1932 ?? (nog niet online). Hij huwde te Mechelen op 23 november 1885 met Joanna Maria Raes, (dochter van Gommarus Raes en Isabella Antonia Gommaerts), geboren te Mechelen op 6 maart 1864 en overleden te Mechelen op 15 december 1932 als echtgenote. Van Joannes Baptist Meulemans en Joanna Maria Raes zijn drie kinderen gekend, volgnummer XIII…(Opgenomen in zoeklijst overlijden man).

 

XII.46  Maria Catharina Meulemans, (dochter van Franciscus (Frans) Meulemans (XI.41) en Joanna Van Tolhyuysen), is geboren te Mechelen op 4 januari 1865 en is overleden te ?? op ?? (nog niet online). Zij huwde te Mechelen op 11 oktober 1884 met Ferdinand Willems, (zoon van Jan Frans Willems en Isabella Smets), geboren te Mechelen op 3 augustus 1859 en overleden te Mechelen op 17 december 1951 als weduwnaar. Van Ferdiand Willems en Maria Catharina Meulemans werden …kinderen geboren, volgnummers XIII….(Opgenomen in zoeklijst voor overlijden vrouw).

 

XII.47  Josephina Meulemans, (dochter van Franciscus Meulemans (Frans) (XI.41) en Joanna Van Tolhuysen), is geboren te Mechelen op 27 oktober 1867 en is overleden na 5 maanden te Mechelen op 8 april 1868.

 

XII.48  Guillielmus (Willem) Meulemans, (zoon van Franciscus (Frans) Meulemans (XI.41) en Joanna Van Tolhuysen), is geboren te Mechelen op 26 oktober 1871 en is overleden te Mechelen op 5 september 1957. Hij huwde te Mechelen op 19 december 1891 met Joanna Maria Lamarque, (dochter van Ivo Lamarque en Regina Verelst), is geboren te Mechelen op 22 december 1871 en is overleden te Mechelen op 27 februari 1944 als echtgenote. Van Willem Meulemans en Joanna Maria Lamarque zijn vier kinderen gekend, volgnummer XIII…

 

XII.49  Eduardus Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (XI.41) en Joanna Van Tolhuysen), is geboren te Mechelen op 1 maart 1876 en is overleden te Mechelen op 6 december 1933. Hij huwde te Mechelen op 8 december 1900  met Albertina Hendrika Jürgens, (dochter van Augustinus Jürgens en Maria Frederica Tuymans), geboren te Mechelen op 21 september 1879 en overleden te Mechelen op 15 juni 1967. Van Eduard Meulemans en Albertina Hendrika Jügens zijn vier kinderen gekend, volgnummer XIII…. 

 

XII.50  Sophia Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (XI..) en Maria Joseephina De Wit), is geboren te Mechelen op 5 januari 1857 en is overleden na 3 jaar en 11 maanden te Mechelen op 16 december 1860.

 

XII.51  Guillielmus Meulemans, (onwettige zoon van Maria Meulemans (XI.54) van Zemst),  is geboren te Mechelen op 29 september 1828 en overleden na 23 maanden te Sint-Kathelijne-Waver op 1 september 1830.

 

XII.52  Elisa  Meulemans, (dochter van Guillielmus Meulemans (XI.) en zijn eerste vrouw Petronella Hendrickx), is geboren te Mechelen op 10 juli 1829 en  overleden te ?? op ??. Zij huwde evt. te ??  op ?? ..Niet overleden noch gehuwd in MGB. Opgenomen in zoeklijsten.

 

XII.53  Joannes Henricus Meulemans, (zoon van Guillielmus Meulemans (XI.) en zijn eerste vouw Petronella Hendrickx), is geboren te Mechlen op 28 oktober 1830 en is overleden na 8 maanden  te Mechelen op 3 juli 1831.

 

XII.54  Joannes Baptista Fredericus Meulemans, (zoon van Guillielmus Meulemans (XI.) en zijn eerste vrouw Petronella Hendrickx), is geboren te Mechelen op 26 augustus 1832 en is overleden na één jaar en zeven maanden te Mechelen op 21 maart 1834.

 

XII.55  Joanna Maria Rosalia Meulemans, (dochter van Guillielmus Meulemans (XI.) en zijn eerste vrouw Petronella Hendrickx), is geboren te Mechelen op 11 oktober 1833 en is overleden  na 7 maanden en 17 dagen te Mechelen op 28 mei 1834.

 

XII.56  Guillielmus (Willem) Meulemans, (zoon van Guillielmus Meulemans (XI.) en zijn eerste vrouw Petronella Hendrickx), is geboren te Mechelen op 26 febuari 1835 en overleden te Evere op 3 oktober 1893. Hij huwde te Mechelen op 25 mei 1864 met Theresia Paulina Terbruggen, (dochter van Petrus Franciscus Terbruggen en Theresia Veekmans), geboren te Mechelen op 15 oktober 1835 en overleden te Evere ?? op ??. Van Guillielmus Meulemans en Theresia Paulina Terbruggen is één kind gekend, volgnummer XIII…Opgenomen in zoeklijst voor overlijden vrouw. 

 

XII.57  Joanna Maria Victotia Meulemans, (dochter van Guillielmus Meulemans (XI.) en zijn eerste vrouw Petronella Hendrickx), is geboren te Mechelen op 14 november 1836 en is overleden na 8 maanden, te Mechelen op 11 juli 1837.

 

XII.58  Anna Catharina Victoria Meulemans, (dochter van Guillielmus Meulemans (XI.) en zijn eerste vrouw Petronella Hendrickx), is geboren te Mechelen op 25 november 1841 en is overleden na circa 8 maanden te Mechelen op 18 juli 1842.

 

XII.59  Cornelius Laurentius Meulemans, (landbouwer bij zijn eerste huwelijk, later “encaisseur” bij de Nationale Bank, zoon van Guillielmus Meulemans (XI.) en zijn tweede vrouw, Maria Anna Leemans), is geboren te Mechelen op 4 april 1847 en is overleden te Leest op 10 juni 1917. Cornelius Laurentius, huwde voor de eerste maal te Leest op 10 mei 1876 met Amelia Vloebergh, (dochter van Petrus Joannes Vloebergh en Joanna Catharina Fierens), geboren te Leest op 31 mei 1845 en overleden te Leest op 20 december 1880.

Cornelius Laurentius huwde voor de tweede maal te Londerzeel op 19 september 1881 met Sophia Rosalia Moens, (dochter van Franciscus Joannes Moens en Rosalia Doms, deze + Ramsdonk op 22 november 1878), is geboren te Ramsdonk op 23 januari 1849 en is overleden te Mechelen op 21 september 1927. Uit het eerste huwelijk werden vier kinderen geboren, en uit het tweede huwelijk twee, samen 6 kinderen, volgnummers XIII.60 t/m XIII.65.

 

HIERNA ENKELE AFBEELDINGEN VAN CORNELIUS LAURENTIUS MEULEMANS EN ZIJN TWEE ECHTGENOTES IN CHRONOLOGISCE VOLGORDE

 

 

Hierboven geboorteakte van AMELIA VLOEBERGH, (dochter van Petrus Joannes Vloebergh en Joanna Catharina Fierens),is geboren te Leest op 31 mei 1845. (Zie XII.59).

 

 

Hierboven rouwprentje van Amelia Vloebergh, overleden te Leest op 20 december 1880, nauwelijks 11 dagen na de geboorte van haar laatste kind Leo (Leon) te Leest op 9 december 1880.

 

 

      

 

Hierboven een zeer oude trouwfoto van Corenlius Laurentius Meulemans met zijn tweede vrouw Sofie Rosalia Moens op 19 september 1881. Deze foto is dus 138 jaar oud. Laurentius was 34 jaar, en Rosalia Moens was er 32. Laurentius was na het overlijden van zijn eerste vrouw in 1880 achtergebleven met 4 jonge kinderen waarvan het oudste kind ca 4 jaar was en het jongste slechts 9 maanden. Hij moest dus zo vlug mogelijk een nieuwe moeder vinden voor zijn kinderen. De pastoor van Leest zal zeker mee gezocht hebben. En of ze goed gezocht hebben. Wij konden het niet laten alle trouwfoto’s in te voegen die ons werden toegezonden.(Volgnummer XII.59).   

 

 

      

 

Hierboven links Cornelius Laurentius Meulemans ca 1910. Foto rechts: Cornelius Laurentius Meulemans t.g.v. een gezellig samenzijn met de vrienden in de tuin Meulemans te Leest ook ca 1910. Wij menen de gastheer te herkennen in de staande heer, tweede van rechts, maar wij kunnen ons vergissen ?

 

  

 

Hierboven: Nog een saamenzijn met enkele vrienden te Leest ca 1910. Hier zijn we zeker dat de zittende tweede persoon van links de gastheer Corenlius Laurentius is. Uit deze groepsfoto werd een van de vorige foto’s genomen waarop hij alleen te zien is. Dat konden ze in die tijd ook al. (Twee maal dezelfde foto maar in een verschillend tintje). (volgnummer XII.59).

 

   

 

Hierboven links  rouwprentje van Cornelius Laurentius  Meulemans, overleden te Leest op 10 juni 1917, midden hetzelfde prentje een beetje vergeeld, rechts de voorzijde van het tweede prentje.

 

  

 

Hierboven: foto van de familie Meulemans te Leest ca einde 1917 (?). Mogelijk was Corneel Laurent Meulemans reeds overleden en is de vrouw uiterst links zijn tweede echtgenote, Rosalia Moens, weduwe sinds 10 juni 1917. Enkele kinderen  uit de twee huwelijken omringen haar, wellicht Florimond (en zijn echtgenote),Victor (en zijn  echtgenote),  Marie Meulemans was nog ongehuwd.De kleine jongen van ca 11 jaar zou wel eens het oudste zoontje van Florimond kunnen zijn, namelijk Laurent E.C. Meulemans, geboren in 1906. Verbeter ons als het niet juist is.

 

 

Hierboven rouwprentje van Sophia Rosalia Moens, (tweede vrouw en weduwe van Cornelius Laurentius Meulemans), is overleden te Mechelen op 21 september 1927, 10 jaar na het overlijden van haar echtgenoot. 

 

 

    

 

Hierboven bidprentje van Jan Dumont, hoofdonderwijzen van de jongensschool te Leest waar de vijf zonen van Cornelius Laurentius Meulemans (XII.59) school hebben gelopen. 

 

XII.60  Maria Elisabeth Verelst, (dochter van Josephus Verelst (XI..) en Elisabeth Meulemans), is geboren te Mechelen op 3 januari 1836  en overleden te Mechelen op 17 januari 1874 als echtgenote. Zij huwde te Mechelen op 25 juni 1862 met Joannes Henricus Andries, (zoon van Joannes Baptist Andries en Cornelia Verschooten),  was reeds weduwnaar van Elisabeth Hendrickx, deze overleden op 24 januari 1833). Joannes Heneicus Andries, is geboren te Mechelen op 20 november 1837 en is overleden te Mechelen 6 juli 1913. Er zijn nog geen eventuele kinderen gekend.  

 

XII.61  Petrus Eduardus Meulemans, (zoon van Joannes Guillielmus Meulemans (XI.63) en Anna Cornelia Rossau) is geboren te Antwerpen op 9 mei 1843 (akte 967) …

 

XII.62  Josephus Meulemans, (zoon van Joannes Guillielmus (XI.63) en Anna Cornelia Rossau), is geboren te Antwerpen op 21 februari 1845 …

 

XII.63  NN Meulemans, (zoon van Joannes Guillielmus  Meulemans (XI.63) en Anna Cornelia Rossau), is geboren te Antwerpen op 30 januari 1851 en is overleden te Antwerpen na één dag op 31 januari 1851.

 

XII.64  Joanna  Meulemans, (dochter van Petrus Josephus Meulemans (XI..) en Joanna Franqué), is geboren te Antwerpen op 12 oktober 1849 en is overleden te Antwerpen op 25 december 1938. Joanna Meulemans (strijkster), huwde te Antwerpen op 23 augustus 1873 met Cesar Johannes Bijl, (timmermansgast,  later schipper,  zoon van Constantinus Bijl en van Sara Helena Wiltenburg), geboren te Vlissingen (Nederland) op 24 december 1852  (of 14 december 1851, aldus vermeld in huwelijksakte, akte nr976, scan nr 283/412) en overleden te Antwerpen op 7 december 1927. De overlijdensakte staat nog niet online op 4 november 2019. Huwelijksgetuigen waren Joannes Meulemans, magazijnier, oud 59 jaar,oom van de bruid, Van Cesar Johannes Bijl en Joanna Meulemans zijn vijf kinderen gekend, volgnummers XIII…Huwelijksakte nog evt. in te voegen).

    

 

Hierboven links: blad uit het huwelijksboekje van Cesar Joannes Bijl en Joanna Meulemans, met de voornamen van de vijf kinderen en de doopdata van deze kinderen. Hierboven rechts: is m.i. geen blad uit het huwelijksboekje, maar een uittreksel uit het overlijdensregister van de twee echtgenoten: 9 december 1927 (overlijden man) en 25 december 1938, oerlijden van Joanna Meulemans.

 

 

Hierboven overlijdensbericht (rouwbrief) van Joanna Meulemans, overleden te Antwerpen op 25 december 1938. Er staan echter zes fouten in dit bericht. 1) De naam Byl  moet eigelijk Bijl zijn. 2) De naam “Couwenberg” moet “Cauwenberg zijn. 3) “Cantrijn” is correct bij August maar fout bij Louis Cantrain. 4) Immé ipv Imme. 5) Grootste fout is ongetwijfeld “Meuldermans” wat  natuuurlijk MEULEMANS” moet zijn. 6) Ook de overlijdensdatum is verkeerd, moet 25 zijn ipv 26 december.  

 

XII.65 Coleta Meulemans, (dochter van Petrus Josephus Meulemans (XI.64) en Joanna Frabqué), is geboren te Antwerpen op 13 januar 1852 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde ?? op ?? met Petrus Josephus Gustavus Condes, (letterzetter, zoon van ??), is geboren te Antwerpen op 6 november 1852  en is overleden te Antwerpen op 4 maart 1887.??. Van dit echtpaar is één kind gekend, volgnummer XIII…

 

XII.66  Henricus Meulemans, (zoon van Petrus Josephus Meulemans (XI..) en Joanna Franqué), is geboren te Antwerpen op 13 juni 1854 en is overleden te ? ..Henricus (huisschildersgast), huwde te Antwerpen op 13 mei 1880 met Maria Anna Christiana Sevenants, (dochter van Petrus Sevenants en Maria Van den Broeck), geboren te Alken op 16 maart 1849 en overleden te ?? Van Henricus Meulemans en Maria Anna Christiana Sevenants zouden vier kinderen geboren zijn, maar voorlopig hebben wij nog maar gegevens van één kind, volgnr XIII…Henricus baatte een stoeterij uit.

 

XII.67  Franciscus Meulemans, (zoon van Carolus Franciscus Meulemans (XI.74) en Maria Anna Verboomen), is geboren te ?? in 1854, en overleden te ?? op ??. Hij huwde evt. te ?? .op ?? …Opgenomen in zoeklijst.

 

XII.68  Maria Theresia Meulemans, (dochter van Carolus Franciscus Meulemans (XI.74) en Maria Anna Verboomen), is geboren te ?? in 1856 en is overleden te ?? in 1925. Zij huwde met Joannes Baptist Bettens (zoon van …), is geboren te ?? 1850  en overleden te ?? op ??. Nog geen kinderen gekend. Opgenomen in zoeklijsten.

 

XII.69  Isisoor Meulemans, (zoon van Carolus Franciscus Meulemans (XI.74) en Maria Anna Verboomen), is geboren te ?? in 1861 en is overleden te ?? op ??. Hij huwde evt. te ?? op ?? met …. (Opgenomen in zoeklijsten).

 

XII.70  Maria Theresia Augustina, (dochter van Carolus Franciscus Meulemans (XI.74) en Maria Anna Verboomen), is geboren te ?? in 1863 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde evt. te ?? op ?? met … (opgenomen in zoeklijsten)

 

XII.71  Elisabeth Isabella Meulemans, (dochter van Carolus Franciscus Meulemans (XI.74) en Maria Anne Verboomen), is geboren te ?? in 1865 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde evt. te ?? op ?? met …(Opgenomen in zoeklijsten) 

 

XII.72  Clemencia (Clemence) Augustina Meulemans, (dochter van Carolus Franciscus Meulemans (XI.74) en Maria Anna Verboomen), is geboren te ?  op 1867 en is overleden te ?? op 1953. Zij huwde te Leuven op 4 juni 1887 met  Joannes (Jan) Josephus Vanheukelom, (zoon van Jacobus Henricus Vanheukelom en Anna Catharina Bastiaenssen), geboren te Geel op 31 juli 1859 en overleden te Kessel-Lo op 29 juni 1932. Van Jan Vanheukelom en Clemence Augustina Meulemaans werden …kinderen geboren, volgnummers XIII…Jan Vanheukelom was politiecommissaris van Kessel-Lo. (Opgenomen in zoeklijsten).

 

        

 

Hierboven links. Clemencia Meulemans, en rechts haar echtgenoot Joannes (Jan) Josephus Vanheukelom, politiecommissaris van Kessel-Lo,zie XII.68. Joannes Van Heukelom werd begraven in de abdij van Vlierbeek (Kessel-Lo). Uiterst rechts zijn foto op het graf.

 

DERT IENDE  GENERARIE

 

XIII.1  Joanna  Maria Lenaerts, (dochter van Jacobus Lenaerts (XII.1) en Joanna Meulemans), is geboren te ?? in 1853 en overleden te ?? in 1898 …Zij huwde voor de eerste maal te ?? op ?? met ??..., geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??.

Zij hertrouwde te Brasschaat als tapster, op18 september 1892 met Joannes Antonius Cornelissen, handwerker, (zoon van Adrianus Cornelissen en Theresia Schaepen), is geboren te Brecht op ?? en overleden te ?? op ??. Eventuele kinderen worden niet meer vermeld.

 

XIII.2  Joannes Baptista Meulemans (Jan Pin genaamd), (zoon van Petrus Joannes Meulemans (XII.4) en Maria Christina Brusseleers), is de dertiende stamvader van ondergetekende, geboren en gedoopt te Ramsel, (toen nog een gehucht van Herselt) op 14 oktober 1857, en is overleden te Herselt (Blauberg) op 22 december 1940. Jan Meulemans huwde te Herselt op 17 februari 1881 met Josephina van de Velde, (dochter van Norbertus van de Velde en van Anna Catharina Hermans), geboren te Herselt op 22 december 1859 en is overleden te Herselt (Blauberg) op 23 september 1933.

Van Jan en Fien werden 14 kinderen geboren maar er zijn er drie jong gestorven. Zie volgnummers XIV.1 t/m XIV.14.

(Geboorteakte Jan Meulemans: staat online in RAB scan ?, akte nr 135)

(Geboorteakte Fien Van de Velde: staat online in RAB, scan 390, aktenr 150)

(Huwelijksakte Jan en Fien: staat online in RAB, scan 360, akte nr 2)

(Overlijdensakten van beiden: nog niet online).

 

           

 

Hierboven het echtpaar Jan Meulemans (alias Jan Pin) en Fien Van de Velde (alias Fien Vel)

 

 

Hierboven foto t.g.v. het gouden huwelijksjubileum van Jan Meulemans en Josephina Van de Velde op 17 februari 1931. Jan en Fien op de onderste rij, omringd door negen van hun elf  kinderen, een kind is reeds overleden en een is afwezig. De man op de bovenste rij, de derde van rechts, is de jongste broer van Jan en tevens zijn petekind, namelijk Wannes Meulemans, woonachtig in Deurne bij Antwerpen (zie XIII.7)    

 

 

Hierboven Jan Meulemans (alias Jan Pin) circa 1938 bij het bezoek van neven en nichten uit Zaventem, afstammelingen van zijn broer Louis. (Zie XIII.3). Hij was toen al blind.

 

   

 

Hierboven links, overlijdensakte en bidprentje van Josephena Van de Velde, rechts bidprentje van Joannes Baptista Meulemans, alias Jan Pin.

 

XIII.3  Joannes Franciscus Meulemans (alias Sus Pinnekes), (zoon van Petrus Joannes Meulemans en Maria Christina Brusseleers), is geboren te Herselt op 1 mei 1861 en is overleden te Borgerhout (ziekenhuis) op 28 mei 1935. Hij huwde te Herselt op 26 december 1883 met Maria Theresia Stalmans, (dochter van Joannes Baptista Stalmans en Maria Elisabeth Van Rooy),  geboren te Herselt op 3 april 1862 en overleden te Deurne op 18 april 1914. Joannes Franciscus Meulemans hertrouwde te Deurne op 30 augustus 1919 met Maria Constantia Verschueren, (reeds weduwe van Petrus Ludovicus Van Beek, deze overleden te Borgerhout op 3 mei 1918), dochter van Joannes Baptista Verschueren en van Catharina Verbeeck), geboren te Vremde op 1 augustus 1872 en overleden te Deurne op 20 oktober 1958. Bij het eerste huwelijk waren er vier getuigen maar niet verwant met de gehuwden. Bij het tweede huwelijk traden op als getuigen, Carolus Meulemans, zoon uit het eerste huwelijk van de bruidegom en Franciscus Verschueren, broer van de bruid. Van Joannes Franciscus Meulemans en Maria Theresia Stalmans zijn negen kinderen gekend, volgnummers XIV…

(Geboorteakte Joannes Franciscus, online in RAB, scan 565, akte nr 56).

(Geboorteakte Maria Theresia Stalmans: online in RAB, scan 671, akte nr 38)

(Geboorteakte Maria Constantia Verschueren: online in RAB, scan 45, akte nr 12)

(Huwelijksakte eerste huwelijk: online in RAB, scan 460, akte nr 18)

(Huwelijksakte tweede huwelijk: nog niet online)

(Overlijdensakten van deze drie personen: nog niet online)

 

 

 

 

Hierboven uittreksel uit het trouwboekje waarin de 9 kinderen zijn ingeschreven van Sus Meulemans en Trees Stalmans.

 

     

 

Hierboven huwelijksakte van het eerste huwelijk Joannes Franciscus Meulemans en Maria Theresia Stalmans te Herselt op 26 december 1883. Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren. (zie volgnummer XIII.2).

 

 

Hierboven Maria Theresia Stalmans, beter gekend als Trees Pinnekes, eerste vrouw van Sus Pinnekes, deze broer van onze eigen stamvader Jan Meulemans, alias Jan Pin.

 

XIII.4  Ludovicus (Louis) Meulemans, (zoon van Petrus Joannes Meulemans (XII…) en Maria Christina Brusseleers), is geboren te Herselt op 2 januari 1865 (doopheffers waren Franciscus Brusselaers en Anna Barbara Brusselaers) en is overleden te Zaventem op 17 mei 1936. Hij huwde te Herselt op 20 december 1893 met Rosalia Van Neijlen, niet Van Neylen) (minderjarige dochter van Ludovicus Van Neijlen en van Anna Catharina Angelina Magnus), geboren te Waarloos op 14 maart 1875 en overleden te Zavventem op 12 januari 1941. Haar beide ouders waren overleden en zij was dus al wees. De vier huwelijksgetuigen waren geen familie van de comparanten gehuwden. Van Louis Meulemans en Rosalia Van Neijlen werden veertien kinderen geboren, volgorde XIV…

(Geboorteakte Ludovicus, online in RAB, scan 999, akte nr 4).

(Geboorteakte Rosalia, online in RAB, scan 66, akte nr 4)

(Huwelijksakte online in RAB, scan 195/196, akte nr 33)

(Overlijdensakten nog niet online)

   

 

Hierboven “de kaart van eenzelvigheid” van Louis Meulemans, afgeleverd door de gemeente “Saventhem” op 11 oktober 1915. Louis was slechts 1 m 54 groot wegens zijn handicap.

 

       

 

Hierboven foto’s van Rosalia Van Neijlen en Louis Meulemans

 

       

 

Hierboven de bidprentjes van Louis Meulemans en Rosalia Van Neylen (moet zijn Van Neijlen).

 

XIII.5  Catharina Meulemans, dochter van Petrus Joannes Meulemans (XII….) en Maria Christina Brusseleers, is geboren te Herselt op 18 februari 1867 en is reeds overleden na bijna 18 maanden, te Herselt op 16 augustus 1868. De ouders woonden nu in de gemeente Herselt en niet meer in de nieuwe gemeente Ramsel (sinds 1865 zelfstandige gemeente  geworden). Wij vonden de doopakte in de parochie Herselt. De geboorteakte is te vinden in het RAB, scan 102, akte nr 17 en de overlijdensakte in het RAB, scan 262, akte nr 59.

 

XIII.6  NN.  Meulemans, waarschijnlijk doodgeboren kind (vrouwelijk) van Petrus Joannes Meulemans en Maria Christina Brusseleers), geboren te Herselt op 15 oktober 1871 (geen geboorteakte geregistreerd in de B.S. van Herselt), in nood gedoopt door de vroedvrouw, ingeschreven in de doopregisters van de parochie Herselt. De pastoor schreef in het doopregister “obiit eodem die” d.i. “overleden op dezelfde dag”. Het overlijden werd echter wel geregistreerd in de B.S. van Herselt. (Zie  akte online in RAB, scan 516, akte nr 105).

    

XIII.7  Isabella Maria Meulemans, (dochter van Petrus Joannes Meulemans (XII…) en Maria Christina Brusseleers), is geboren te Westmeerbeek op 5 januari 1873, gedoopt in de parochie Westmeerbeek (doopheffers waren Josephus Jacobus Verlinden en Isabella Maria ’S Jongers),  en is overleden te La Hulpe (Terhulpen) op 23 december 1940. Zij huwde te Herselt op 23 september 1892 met Joannes Franciscus Van de Velde, (zoon van Norbertus Van de Velde en Anna Catharina Hermans, en broer van onze eigen stammoeder Josephina Van de Velde, zie XIII.1), geboren te Herselt op 19 juli 1868 en overleden te Herent (rusthuis) op 6 december 1956. Van Franciscus Van de Velde en Isabella Meulemans werden dertien kinderen geboren, volgnummers XIV…

(Geboorteakte Franciscus Van de Velde: staat online in RAB, scan 209, akte nr 52).

(Geboorteakte Isabella Meulemans: staat online in RAB, scan 1058, akte nr 1.)

(Huwelijksakte Franciscus en Isabella: staat online in RAB, scan 152, akte nr 31)

(Overlijdensakten van beiden, nog niet online).

 

 

 

 

 

 

XIII.8  Joannes Baptista Meulemans, (Wannes genaamd), jongste kind en zoon van Petrus Joannes Meulemans en Maria Christina Brusseleers. Hij was de jongste broer van onze eigen stamvader Jan en tevens zijn petekind. Hij werd geboren te Westmeerbeek op 13 november 1875, gedoopt in de parochiekerk van Westmeerbeek op 14 november 1875. Doopheffers waren zijn 18 jarige broer Joannes Baptist  Meulemans en Bernardina De Peuter. Wannes overleed te Borgerhout op 15 april 1936 en bleef ongehuwd. In 1931 was hij aanwezig in Blauberg bij de viering van het gouden huwelijksjubileum van zijn oudste broer Jan (Pin) en Fien Van de Velde. (Zie foto bij het volgnummer XIII.1 en de andere foto bij generatie XIV. Enkele dagen na het overlijden van zijn vader vertrok hij als 18 jarige naar Deurne bij Antwerpen waar ook zijn broer Sus naartoe was getrokken in 1887.      

 

 

Hierboven van l. n.r.: Wannes Meulemans, jongste broer van Jan (Pin), Magdalena (Lein) Meulemans (XV.29), Maria Theresia (Trees) Meulemans, (XIV.12), Fien Van de Velde en Jan Meulemans (XIII.1). De foto dateert van ca 1930, toen Fien nog leefde.

 

XIII.9  Maria Catharina Meulemans, (onwettige dochter van Rosina Meulemans (XII.7), is geboren te Wuustwezel op 31 augustus 1855 en overleden te ?? op ??. De vader zou volgens de geboorteaakte Joannes Baptista MARCEL zijn maar hij heeft het kind niet erkend bij huwelijk van de ouders).  (gevonden in zoekrobot RAB tussen de Meulemans’ebn).

 

XIII.10  Mathildis Carolina MARCEL, (dochter van Joannes Baptist MARCEL (XII.7) en Rosina Meulemans), is geboren te Borgerhout op 18 september 1874 en is overleden na 2 jaar, 1 maand en 21 dagen te Antwerpen op 10 november 1876. 

 

XIII.11  Maria Catharina Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (XII.12) en Anna Helena Serroyen), is geboren te Antweerpen op 25 augustus 1866 ….

 

XIII.12  Josephina Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (XII.12) en Anna Helena Serroyen), is geboren te Antwerpen op 15 juli 1868 en is overleden te Borgerhout op 29 januari 1939.  Zij huwde te Borgerhout op 8 april 1893 met Constantinus Goossens, diamantslijper, geboren te Meer op 26 oktober 1868 en overleden te Borgerhout op 18 december 1904. Van Constantinus Goossens en Josephina Meulemans zijn  twee kinderen gekend, volgnrs XIV…

 

XIII.13  Josephus Joannes Fraanciscus Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (XII.12) en Anna Helena Serroyen), is geboren te Borgerhout op 17 maart 1870  en is gesneuveld in 1917 als soldaat in W.O.I. Hij was reeds als vermist opgegeven sinds 1914. 

 

XIII.14  Maria Philomena Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (XII.12) en Anna Helena Serroyen), is geboren te Borgerhout op 18 januari 1872 ….

 

XIII.15  Carolus Franciscus Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (XII.12) en Anna Helena Serroyen), is geboren te Borgerhout op 4 maart 1873 …

 

XIII.16  Lucia Maria Nicolaas Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (XII.12) en Anna Helena Serroyen), is geboren te Borgerhout op 31 oktober 1877.  

 

XIII.17  Maria Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (XII.15) en Anna Maria De Meyer), is geboren te Brecht op 22 juni 1863, mogelijk gehuwd met ene Jan Frans Matthyssens ??

NB: Jan Frans Matthyssens (timmerman), en Maria Meulemans, wonende te Brecht kopen een huis bij aktte dd 6.2.1919 verleden te Brecht, van Henri Puype (jachtwachter) en diens vrouw NN Oostvogels, wonende te Brecht. Maar het kan ook Joanna Catharina Meulemans zijn (XIII.18), nog te onderzoeken !

 

XIII.18  Joanna Catharina Meulemans, (dochter van Petrus Meulemans (XII.15) en Anna Maria De Meyer) is geboren te Brecht in 1867 …

 

XIII.19  Petrus Joannes Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (XII.15) en Anna Maria De Meyer), is geboren te Brecht op 1 augustus 1869 en is overleden te ?? op ??. Hij huwde als schildersgast Brecht op 5 november 1902 met Joanna Maria Claessens, (dochter van ….), geboren te Brecht in 1873 en overleden te ?? op ??. Van Petrus Joannes Meulemans en Joanna Maria Claessens werden ??? kinderen geboren, volgnummers XIV…

NB: Uit een notarisakte verleden te Brecht dd 9.8.1913: Peeter Jan Meulemans (schilder, zie XIII.19), wonende te Ekeren, koopt bij akte van 9.8.1913 een obligatie van het echtpaar Corneel Melis en zijn vrouw NN Verhoeven, wonende in Oostmalle.i

 

XIII.20  Franciscus Meulemans, (zoon van Petrus Meulemans (XII.15) en Anna Maria De Meyer), is geboren te Brecht op 20 oktober 1874 en is overleden te ?? op ??. Hij huwde te ?? op ?? met Philomena Van De Reeck (ook Van Reck), (dochter van ??), geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op …….

 

NB.: Frans Meulemans van Brasschaat en zijn vrouw NN Van De Reeck kopen bij akte van 29.1.1919 verleden te Brecht, een huis van Joseph François Verbeuren, wonende in Le Hâvre (Frankrijk).

Notarisakte van 5.6.1910: Het echtpaar (Jan) Frans Meulemans, schilder, en Philomena Van Reck doet een gift. Meer details zijn ons nog niet bekend. De notaris vermeldde in de akte als voornamen Jan Frans ipv Frans. Het echtpaar woonde in Brasschaat maar de akte werd verleden voor een notaris te Brecht.     

 

XIII.21  Maria Petronilla Meulemans, (dochter van Joannes Ludovicus Meulemans (XII.19) en Maria Hortensia De Witte), is geboren te Hombeek op 9 januari 1892  en is overleden als ongehuwde te Hombeek 16 maart 1958.

 

XIII.22  Maria Ludovica Meulemans, (dochter van Joannes Ludovicus Meulemans (XII.19) en Maria Hortensia De Witte), is geboren te Hombeek op 21 augustus 1893 en is overleden na één jaar en 8 maanden te Hombeek op 11 maart 1895.

 

XIII.23  Sepherinus Julius Alexander Meulemans, (zoon van Joannes Ludovicus Meulemans (XII.19 en Maria Hortensia De Witte), is geboren te Hombeek op 20 augusttus 1894 en is overleden na 8 jaar en 9 maanden te Hombeek op 20 mei 1903.

 

XIII.24  Victor Jozef Meulemans, (zoon van Joannes Ludovicus Meulemans (XII.19) en Maria Hortensia De Witte), is geborren te Hombeek op 28 april 1908 en is overleden te ?? op ??. (Niet in de 6 MGB). Opgenomen in de zoeklijsten.

 

XIII.25  Alphonsus Martinus Meulemans, (zoon van Antonius Meulemans (XII.17) en Catharina Josephina Lavreys), is geboren te Mechelen op 12  februari 1875 en is overleden te ?? op ?? (nog niet online). Hij huwde te Mechelen op 18 mei 1896 met Wilhelmina Gruythuysen, (dochter van Hendrik Matthias Gruythuysen en Anna Van der Staey), geboren te Tiel (Nederland), op 17 februaru 1878 en overleden te ?? op ?? (nog niet online). Van Alphonsus Martinus Meulemans en Wilhelmina Gruythysen zijn zes kinderen gekend volgnummers XIV…(Opgenomen in zoeklijsten voor de overlijdens).

 

XIII.26  Franciscus Meulemans, (zoon van Antonius Meulemans (XII.17) en Catharina Josephina Lavreys), is geboren te Mechelen op 23 februari 1877 en is overleden te ?? op ?? (niet als kind, niet in 6 MGB). Eventueel gehuwd ca 1900 ? Opgenomen in zoeklijsten.

 

XIII.27  Maria Catharina Meulemans, (dochter van Antonius Meulemans (XII.17) en Catharina Josephina Lavreys), is geboren te Mechelen op 6 maart 1878 en is overleden na één maand en acht dagen te Mechelen op 14 april 1878.

 

XIII.28  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Antonius Meulemans (XII.17) en Catharina Josephina Lavreys) is geboren te Mechelen op 10 juni 1879 en is overleden te Borgerhout op ?? (na 1918).. Hij huwde te Mechelen op 3 juli 1899 met Maria Theressia Van Acker, (dochter van Karel Camiel Van Acker en Clemencia Mathildis Dervyn), is geboren te Mechelen op 3 februari 1880 en is overleden te Mechelen op 22 februari 1960 als weduw. (Na 1918). Nog geen kinderen gekend van dit echtpaar. Opgenomen in zoeklijst voor + man.

 

XIII.29  Antonia Meulemans, (dochter van Antonius Meulemans (XII.17) en Catharina Josephina Lavreys), is geboren te Mechelen op 10 december 1880 en is overleden (niet in 6 MGB). Antonia huwde te Mechelen op 21 augustus 1899 met Jozef Jan Albert Langenus, (zoon van Corneel Langenus en Maria Christina Van der Auwera), is geboren te Mechelen op 6 januari 1879 en is overleden te ?? (niet in 6 MGB). Het huwelijk werd ontbonden te Mechelen op 29 juli 1922. Van Jozef Jan Albert Langenus en Antonia Meulemans zijn nog geen kinderen gekend. Opgenomen in zoeklijst voor de overlijdens. 

 

XIII.30  Leontina  Meulemans, (dochter van Antonius Meulemans (XII.17) en Catharina Josephina Lavreys), is geboren te Mechelen op 13 juni 1883 en is overleden na 13 maanden te Mechelen op 27 juli 1884.

 

XIII.31  Maria Josephina Meulemans, (dochter van Antonius Meulemans (XII.17) en Catharina Josephina Lavreys), is geboren te Mechelen op 31 augustus 1885 en is overleden te ??  op ??. (woone in 1966 te Brussel als weduwe). Zij huwde te Mechelen op 13  januari 1906 met Frans Pieter Verschaeren, (zoon van Jan Frans Verschaeren en Anna Maria ALBORT), is geboren te Mechelen op 28 maart 1882 en is overleden te Mechelen op 2 januari 1966 als echtgenoot. Van Frans Pieter Verschaeren en Maria Josephina Meulemans is één kind gekend, volgnummer XIV…(Opgenomen in zoeklijst voor overlijden weduwe).

 

XIII.32  Melania Joanna Francisca Meulemans, (dochter van Antonius Meulemans (XII.17) en Catharina Josephina Lavreys), is geboren te Mechelen op 12 september 1888 en is overleden te Mechelen op 20 juli 1914.  Zij huwde te Mechelen op 15 januari 1914 met Frans Jan Van Win, (zoon van Frans Jan Van Win en Maria Theresia Slachmuylders), geboren te Mechelen op 11 oktober 1887 en is overleden te Mechelen op 26 oktober 1962.

Frans Jan Van Win hertrouwde nog met Coleta Janssens en na dezes overlijden met een derde vrouw  Bertha Goetgebuer die hem overleefde. Wij hebben deze laatste twee huwelijken niet verder opgezocht. Van Frans Jan Van Win en Melania Joanna Francisca Meulemans is één kind gekend, volgnummer XIV…

 

XIII.33  Albertus Joannes Andreas Meulemans, (zoon van Antonius Meulemans (XII.17) en Catharina Josephina Lavreys), is geboren te Mechelen op 26 april 1890 (niet overleden noch gehuwd in de 6 MGB). Opgenomen in de zoeklijsten.

 

XIII.34  Francisca Elisa Meulemans, (dochter van Antonius Meulemans (XII.17) en Catharina Josephina Lavreys), is geboren te Mechelen op 8 december 1893 en is overleden te ?? op ?? (na 1968, nog niet online). Zij huwde een eerste maal te Mechelen op 1 februari 1913 met Jan Lodewijk Vanhooff, (zoon van Piter Vanhooff en Maria Paulina Willems), is geboren te Mechelen op 19 maart 1888 en is overleden in Wood Green (Graafschap Middlesex (Engeland) op 22 oktober 1918.

Francisca Elisa Meulemans, trouwde voor de tweede maal te Mechelen op 13 januari 1923 met Leo Edmond Van den Eynde, (zoon van Jacob Emmanuel Van den Eynde en Maria Lowies Lahaye, echtgescheiden van Maria Angela Lauwers), geboren te Mechelen op 15 augustus 1892 en overleden te Mechelen op 30 oktober 1957 als echtgenoot van Francisca Elisa Meulemans. Er zijn nog geen kinderen gekend uit de twee huwelijken Vanhooff-Meulemans en Van den Eynde-Meulemans. Opgenomen in zoeklijst voor overlijden van de echtgenote.      

 

XIII.35  Eugenius Fraanciscus (Eugeen Frans) Meulemans, (zoon van Antonius Meulemans (XII.17) en Catharina Josephina Lavreys), is geboren te Mechelen op 7 september 1896 en overleden te ?? op ??.Nog niet online in MGB). Hij huwde mogelijk met NN Van den Abeele …. (datum eventueel huwelijk nog niet online in MGB, evenmin overlijden, niet als kind overleden). Opgenomen in zoeklijsten.

 

XIII.36  Joannes Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (XII.18), en Maria Theresia Lettani), is geboren te Mechelen op 7 juni 1875 en nog dezelfde dag overleden te Mechelen op 7 juni 1875.

 

XIII.37  Joannes Franciscus Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (XII.18) en Maria Theresia Lettani), is geboren te Mechelen op 20 januari 1879 en is overleden te ?? op ??. Jan Frans Meulemans huwde te Mechelen op 28 augustus 1899 met Catharina Josepha Melaerts, (dochter van Corneel Melaerts en Josephina Van der Vorst), is geboren te Mechelen op 13 november 1878 en is overleden te Mechelen op 3 februari 1913 als echtgenote. Van Joannes Franciscus Meulemans en Catharina Josepha Melaerts zijn nog geen kinderen gekend. Opgenomen in zoeklijst voor overlijden man.

 

XIII.38  Antonius Leopoldus Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (XII.18) en Maria Theresia Lettani), is geboren te Mechelen op 9 januari 1882 en is overleden na 2 jaar en 11 maanden te Mechelen op 16 december 1884.

 

XIII.39  Josephus Kinnet, (geboren als Josephus Meulemans, onwettige zoon van Maria Antonia Meulemans, en Jan Frans Kinnet, haar echtgenoot op 17.11.1887), is geboren te Mechelen op 7 juli 1881, overleden ??, gehuwd ?. Opgenomen in zoeklijsten.    

 

XIII.40  Maria Kinnet, (geboren als Maria Meulemans, onwettige dochter van Maria Antonia Meulemans, wettige echtgenote van Jan Frans Kinnet op 17.11.1887), is geboren te Mechelen op 10 april 1884, overleden ??; gehuwd ??. Opgenomen in zoeklijsten.

 

XIII.41  Hortensia Josephina Kinnet, (geboren als onwettige dochter Hortensia Josephina Meulemans), is geboren te Mechelen op 21 februari 1886. Hortensia Josephina werd gewettigd als Kinnet door het huwelijk van haar ouders Jan Frans Kinnet en Maria Antonia Meulemans te Mechelen op 17 januari 1887. Overleden te ??, gehuwd ??. Opgenomen in zoeklijsten.  

 

XIII.42  Martinus Adolphus Eduardus Meulemans, (zoon van Ludovicus Alexander Meulemans (XII.39) en Maria Ludovica Dubin), is geboren te Hombeek op 22 januari 1896 en is overleden te ?? op ?? (na 1968, nog niet online in MGB), evt. gehuwd (niet in MGB). Opgenomen in zoeklijsten.

 

XIII.43  Maria  Amelia Meulemans, (dochter van Ludovicus Alexander Meulemans (XII.39) en Maria Ludovica Dubin), is geboren te Hombeek op 24 juli 1897 en is overleden in MGB na 1968. Zij huwde te Hombeek op 8 mei 1920 met Hendrik Lauwers, (zoon van Franciscus Lauwers en Maria Louisa Eeckelaers), geboren te Hofstade op 7 mei 1896 en overleden te Mechelen (ziekenhuis) op 31 maart 1957 (overlijdingsakte ingeschreven in Hombeek op 17 april 1957. Nog geen kinderen gekend. Opgenomen in zoeklijst voor overlijden vrouw.

 

XIII.44  Rosalia Meulemans, (dochter van Ludovicus Alexander Meulemans (XII.39) en Maria Ludovica Dubin), is geboren te Hombeek op 29 oktober 1899 en is overleden na 7 dagen te Hombeek op 5 november 1899.

 

XIII.45  Franciscus (Frans) Meulemans, (zoon van Ludovicus Alexander Meulemans (XII.39) en Maria Ludovicaa Dubin), is geborebn te Hombeek op 8 november 1900 en is overleden te ?? op ?? (na 1968). Hij huwde te Mechelen op 17 juni 1922  met Bertha Philippina Spinoy, (dochter van Pieter Frans Spinoy en Maria Delphina Van Nieuwenhove), is geboren te Mechelen op 7 april 1899 en overleden te ?? op ?? (na 1968). Van Franciscus Meulemans en Bertha Philippina Spinoy is één kind gekend, volgnummer XIV. ..(Overlijdens nog niet online, opgenomen in zoeklijsten).

 

XIII.46  Maria Josephina Meulemans, (dochter van Lucovicus Alexander Meulemans (XII.39) en Maria Ludovica Dubin), is geboren te Hombeek op 13 juli 1903 en is overleden op de leeftijd van 16 jaar te Hombeek op 11 oktober 1919.

 

XIII.47  Joannes  Franciscus Meulemans, (zoon van Ludovicus Alexander Meulemans (XII.39) en Maria Ludovica Dubin), is geboren te Hombeek op 28 maart 1907 en is overleden te ?? op ??. Hij huwde te …?? (Niet X, noch + in MGB). Opgenomen in zoeklijsten.

 

XIII.48  Joannes Franciscus Meulemans, (zoon van Ludovicus Alexander Meulemans (XII.39) en Maria Ludovica Dubin), is geboren te Hombeek op 9 juli 1908 en is overleden na 1968 (nog niet online). Hij huwde te Leest op 3 februari 1940 met Maria Angelina De Prins, (dochter van Philippus Josephus De Prins en Maria Elisabeth Buelens), is geboren te Leest op 19 december 1905 en is overleden te ?? op ?? (na 1968 nog niet online). Nog geen kinderen gekend. Opgenomen in zoeklijsten voor overlijdens.

 

XIII.49  Arthur Meulemans, (zoon van Ludovicus Alexander Meulemans (XII.39) en Maria Ludovica Dubin), is geboren te Hombeek op 5 oktober 1913 en is overleden na 8 maanden te Hombeek op 7 augustus 1914.

 

XIII.50  Rosalia  Meulemans, (dochter van Ludovicus Alexander Meulemans (XII.39) en Maria Ludovica Dubin), is geboren te Hombeek op 28 juli 1916 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde evt. na 1943 (nog niet online). Opgenomen in zoeklijsten.  

 

XIII.51  Victor Meulemans, (zoon van Ludovicus Alexandeer Meulemans (XII.39) en Maria Ludovica Dubin), is geboren te Hombeek na 1917 en is overleden te ?? na 1968.??. Hij huwde met Victorina Bulens (na 1943), geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Nog geen enkel gegeven online ! Van Victor Meulemans en Victorina Bulens is één kind gekend, volgnummer XIV. Opgenomen in zoeklijsten.

 

XIII.52  Coleta Meulemans, (onwettige dochter van Joanna Maria Raes), later gewettigd door het huwelijk van haar moeder met Joannes Baptista Meulemans te Mechelen op 23 november 1885 (XII.22), is geboren als Coleta Raes te Mechelen op 12 juli 1885 en is overleden na 8 maanden te Mechelen op 21 maart 1886.

 

XIII.53  Julia Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XII.22) en Joanna Maria Raes), is geboren te Mechelen op 26 maart 1887 en is overleden na 3 maanden te Mechelen op 21 juni 1887.

 

XIII.54  Frans Meulemans, (zoon van Joannes Bapotista Meulemans (XII.22) en Joanna Maria Raes), is geboren te Lannoy (Noord-Frankrijk) op 3 april 1890 en is overleden te Mechelen op 10 februari 1949. Hij huwde te Mechelen op 7 april 1913 met Isabella Antonia Raes, (dochter van Maria Philomena Raes), geboren te Mechelen op 25 januari 1890 en overleden te Mechelen op 26 september 1957. Van Frans Meulemans en Isabella Antonia  Raes is één kind gekend, volgnummer XIV…

 

XIII.55  Joannes Franciscus (Jan Frans) Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (XII.22) en Joanna Maria Raes), is geboreen te Mechelen op 16 februari 1903 en is overleden na 2 dagen te Mechelen op 18 februari 1903.

 

XIII.56  Franciscus Willems, geboren als Meulemans, (onwettige zoon van Maria Catharina Meulemans (XII.29), en Ferdinand Willems), is geboren te Mechelen op 1 februari 1884 en overleden te ?? op ??. Het kind werd gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders op 11 oktober 1884 te Mechelen …

 

XIII.57  Franciscus Meulemans, (zoon van Guillielmus of Willem Meulemans (XII.22) en Joanna Maria Lamarque), is geboren te Mechelen op 16 april 1892 en is overleden na 39 dagen, te Mechelen op 25 mei 1892.

 

XIII.58  Catharina Constancia Meulemans, (dochter van Guillielmus (Willem) Meulemans (XII.22) en Joanna Maria Lamarque), is geboren te Mechelen op 8 augustus 1893 en is overleden na 24 dagen te Mechelen op 1 september 1893.

 

XIII.59  Celina Meulemans, (dochter van Guillielmus of Willem Meulemans (XII.22) en Joanna Maria Lamarque), is geboren te Mechelen op 25 september 1896 en is overleden na 5 maanden te Mechelen op 23 februari 1897.

 

XIII.60  Jan Meulemans, (zoon van Guillielmus/Willem Meulemans (XII.22) en Joanna Maria Lamarque), is geboren te Mechelen op 28 februari 1898 en is overleden na 10 maanden en 14 dagen te  Mechelen op 14 januari 1899. 

 

XIII.61  Maria Meulemans, (dochter van Guillielmus/Willem Meulemans (XII.22) en Joanna Maria Lamarque), is geboren te Mechelen op 8 oktober 1900 en is niet overleden te Mechelen als kind, vermoedelijk na 1968, evt. gehuwd na 1943 in de MGB. Opgenomen in de zoeklijsten.

 

XIII.62  Franciscus Meulemans, (zoon van Eduardus Meulemans (XII.24) en Albertina Hendrika Jürgens), is geboren te Mechelen op 16 augustus 1901 en is overleden na 2 jaar en acht maanden te Mechelen op 13 april 1903.

 

XIII.63  Maria Philomena Meulemans, (dochter van Eduardus Meulemans (XII.24) en Albertina Hendrika Jürgens), is geboren te MLechelen op 6 oktober 1904  en is overleden te ?? op ?? (Na 1968 in MGB). Zij huwde te Mechelen op 28 maart 1925 met Ivo Jan Smits, (zoon van Willem Jozef Smits en Rosalia Lauwers), is geboren te Mechelen op 22  december 1901 en is overleden na 1968 in MGB. Nog geen kinderen gekend. Opgenomen in zoeklijst overlijdens.

 

XIII.64  Guillielmus (Willem) Rosalia Eduard Meulemans, (zoon van Eduardus Meulemans (XII.24) en Albertina Hendrika Jürgens), is geboren te Mechelen op 2 mei 1908 en is overleden na 1968 in MGB (nog niet online). Hij huwde te Mechelen op 26 november 1934 met Rosalia Crauwels, (dochter van Jan Baptista Crauwels en Joanna Catharina Dieten), is geboren te Mechelen op 28 mei 1912 en is overleden na 1968 in de MGB. Nog geen kinderen Meulemans gekend. Opgenomen in zoeklijsten voor overlijdens.

 

XIII.65  Maria Theresia Leonia Meulemans, (dochter van Guillielmus Meulemans (XII..) en Theresia Paulina Terbruggen), is geboren te Mechelen op 8 juni 1865 en is overleden te Mechelen op 15 november 1917.  Zij huwde te Mechelen op 11 augustus 1886 met Eduard Stevens, (zoon van Pieter Jozef Stevens en Antonia Van Hoof), geboren te Mechelen op 10 juni 1862 en overleden te ?? (Niet in MGB). Nog geen kinderen gekend van dit echtpaar. Opgenomen in zoeklijst voor overlijden man. 

 

XIII.66  Maria Clothilde Meulemans, (dochter van Guillielmus Meulemens (XII..) en Theresia Paulina Terbruggen), is geboren te Mechelen op 21 maart 1867 en is als ongehuwde overleden te Mechelen op 28 november 1941. (Nog niet online).

 

XIII.67  Virginia Henrietta Meulemans, (dochter van Guillielmus Meulemans (XII..) en Theresia Paulina Terbruggen), is geboren te Mechelen op 3 juli 1869 en is overleden na 3 jaar en 5 maanden te Mechelen op 1 december 1872.

 

XIII.68  Guillielmus Josephus Ludovicus Meulemans, (zoon van Guillielmus Meulemans (XII..) en Theresia Paulina Terbruggen), is geboren te Mechelen op 17 september 1871 en is overleden na 7 maanden te Mechelen op 20 april 1872.

 

XIII.69  Maria Theresia Laurentia Meulemans, (dochter van Guillielmus Meulemans (XII.) en Theresia Paulina Terbruggeen), is geboren te Mechelen op 9 mei 1878 en is overleden te ?? (niet in MGB). Zij huwde evt. (niet in MGB). Opgenomen in zoeklijst voor huwelijk en overlijden.

 

XIII.70  Franciscus Laurentius Maria Meulemans, (zoon van Guillielmus Meulemans (XII..) en Theresia  Paulina Terbruggen), is geboren te Mechelen op 11 maart 1880 en is overleden na 24 dagen te Mechelen op 3 april 1880.

 

XIII.71  Florimondus Joannes Maria Meulemans, (alias “de Flore van Leemans”, meester meubelmaker, zoon van Cornelius Laurentius Meulemans (XII.59) en zijn eerste vrouw Amelia Vloebergh), is geboren te Leest op 17 februari 1877 en is overleden te Mecheln op 27 maart 1960. Florimondus huwde voor de eerste maal te Leest  op 9 mei 1905 met Paulina Maria Joanna De Boeck, (dochter van Joannes Baptista De Boeck en Melania Daelemans), geboren te Leest op 8 maart 1875 en is overleden te Mechelen op 6 april 1929. Van Florimondus Joannes Maria Meulemans en Paulina Maria Joanna De Boeck werden drie kinderen geboren, volgnummers XIV.

 

Florimondus Joannes Maria Meulemans huwde voor de tweede maal te Mechelen op 8 maart 1933 met Elisabeth Van Nieuwenhove, (weduwe van George Henri Hubertt JANNES, deze overleden te Mechelen op 3 juni 1930), dochter van Marinus Van Nieuwenhove en van Catharina Huygens). Elisabeth Van Nieuwenhove is geboren te Mechelen op 15 mei 1883 en is overleden te Mechelen op 8 maart 1965 als weduwe van G.H.H. Jannes en van Florimond Joannes Maria Meulemans.

 

   

 

Hierboven klasfoto’s van alleen jongens te Leest ca 1885.Uiterst links hoofdonderwijzer Jan Dumont. Ergens op de foto staan ook de drie zonen (Florimond, Victor en Leon) van Laurent Meulemans en zijn eerste vroouw Amelia Vloebergh. Wie kan ze er uit halen ? (volgnummer XIII.60)

 

       

 

Foto links: Prachtige huwelijksfoto van het eerste huwelijk van Florimond Meulemans en Paulina De Boeck op 9 mei 1905, dus deze foto is ruim 114 jaar oud. Het jonge echtpaar is piekfijn uitgedost, om door een ringetje te halen.De fotografie in het Mecjelse was in die tijd ook al schitterend. Foto rechts: Aan de bruidsjurk te zien is dit een foto van de bruid, dus ook in 1905. Hetzelfde kan gezegd worden van de foto uiterst rechts, dit is ook de bruidegom alleen op de huwelijksdag in 1905.  (XIII.60)

 

 

Foto hierboven staat ook bij Cornelius Laurentius Meulemans (XII.59), de tweede persoon van rechts (staande), zou dan Cornelius kunnen Zijn.

Wij hebben deze foto ook bij Florimond gezet (XIII.60) want sommigen menen in de zittende persoon uiterst rechts Florimond Meulemans, de oudste zoon van Cornelius Laurentius te herkennen. 

             

         

 

Hierboven bidprentje voor-  en achterzijden van Pauline De Boeck, (eerste echtgenote van Florimond Meulemans), overleden te Mechelen op 6 april 1929, ze was pas 54 jaar geworden (XIII.60). 

 

     

 

Hierboven twee foto’s van Florimond Meulemans, grootvader van de acht kinderen van Victor Meulemans. In 1939 was hij peter van het oudsre kind Walter van Victor Meulemans. De foto links ramen wij van ca 1950 (toen ca 73 jaar) en de rechter van ca 1957, toen 80 jaar. Drie jaar later in 1960 is hij overleden. (XIII.60).

 

     

 

Hierboven bidprentje van Florimond Meulemans (weduwnaar van Paulina De Boeck) verso en recto, overleden te Mechelen op 27 maart 1960 op de leeftijd van 83 jaar (XIII.60). Dat hij ook nog de echtgenoot was  van Elisabeth Van Nieuwenhove, werd niet op het bidprentje vermeld.

 

 

 

Hierboven twee foto’s van Maria Francisca Hortensia De Boeck, zus van Paulina De Bpeck, en derhalve ook een dochter van Melania Daelemans.  

 

   

 

Hierboven links: Nog eens Maria Francisca Hortensia De Boeck op latere leeftijd, naast haar het  bidprentje van haar moeder  Melania DAELEMANS, weduwe van Jan Baptist De Boeck. Melania Daelemans  was de moeder van Paulina De Boeck en van de reeds vernoemde zus Maria Francisca Hortensia De Boeck, dus de schoonmoeder van Florimond Meulemans. Melania Daelemans overleed te Leest op 9 januari 1909.   

 

XIII.72  Victor Josephus Guillielmus Meulemans, (meester meubelmaker,  zoon van Cornelius Laurentius Meulemans (XII.) en zijn eerste vrouw Amelia Vloebergh), is geboren te Leest op 12 mei 1878 en overleden te Mechelen op 4 maart 1956. Hij huwde te Heffen op 27 november 1909 met Clementina Celina Feremans, (dochter van Joannes Medardus Feremans en Maria Nathalia Daer), geboren te Heffen op 3 augustus 1879 en overleden te Zemst op 18 september 1958. Hij was de grootvader en peter van Elisabeth (Betty) Meulemans, de eerste Mechelse Meulemans die wij contacteerden (zie XV.105). Van Victor Josephus Guillielmus Meulemans en Clementina Celina Feremans werden twee kinderen geboren, volgnummers XIV.51 en XIV.52.

 

 

Huwelijksfoto van Victor Meulemans en Celine Feremans, gehuwd te Heffen op 27 november 1909. (Zie voorlopig volgnummer XIII.61).

 

 

Op de footo hierboven staat ofwel vader Cornelius Laurentius (XII.59), (tweede van rechts staande), ofwel twee zonen van deze Cornelius Laurentius, nl. zijn tweede zoon Victor (XIII.61), de staande persoon uiterst links, en ook zijn oudste zoon Florimond Meulemans, zittende persoon uiterst rechts, (zie XIII.60). De meningen zijn verdeeld. 

 

           

 

Hierboven foto links: Victor Meulemans (XIII.61) de hiervoor voornoemde grootvader. Volgens de overlijdensakte van zijn kind Rosalia (XIV.51), was hij meubelmaker van beroep. Victor had een meubelfabriek te Mechelen die wijd en zijd gekend was.

Hierboven foto midden en  rechts: Victor Meulemans (XIII.61), met een duivenmelkerstrofee.

 

           

 

Hierboven bidprentje van Victor Josephus Guillielmus Meulemans, (de meubelfabrikant, man van Celina Feremans), overleden te Mechelen op 4 maart 1956 (XIII.61).

 

     

 

Hierboven bidprentje (verso en recto) van Clementina Celina Feremans, (weduwe van Victor Meulemans, de meubelfabrikant), overleden te Zemst op 18 september 1958 (XIII.61).

 

XIII.73  Maria Paulina Meulemans, (Marie,dochter van Cornelius Laurentius Meulemans (XII..) en Amelia Vloebergh), is geboren te Mechelen op 6 september 1879 en is overleden te Mechelen op 5 maart 1961. In 1879 oefende vader Laurent Meulemans het beroep uit van “cabaretier”, wat toen vrij vertaald “herbergier” betekende.  Maria Paulina Meulemans huwde te Mechelen op 24 april 1919 met Remi Karel Ludovicus Kets, (boekhouder, zoon van Casimir Kets en Maria Romania Rasschaert), geboren te Kalken (voorheen Calken in de provincie Oost-Vlaanderen), op 12 juni 1888  en overleden te Mechelen op 27 februari 1973. Van Remi Kets en Maria Paulina Meulemans is één kind geboren, volgnummer XIV…

 

 

 

Hierboven klasfoto van jongens en meisjes uit ca 1885 te Leest. De grootmoeder van Karel Op De Beéck, (die mij deze foto’s bezorgde) Maria (Marie) Paulina Meulemans staat op de tweede rij, de tweede van links, met een prikgaatje in het voorhoofd. Zij was geboren in september 1879 en toen ongeveer zes jaar oud.

 

 

 

Foto van de processie te Leest ca 1905, een gebruik dat totaal verdwenen is. Op de voorgrond Marie Meulemans (XIII.62), voor de vlag met bovenaan het kruisbeeld, met in haar linkerhand een paternoster en in haar rechterhand haar missaal. Ze was in 1905 ca 25 jaar en nog ongehuwd. Ze zou slechts veel later trouwen met Remi Kets.(Zie foto hierna).

 

  

 

Hierboven links: Trouwfoto van Remi Kets en Maria (Marie) Paulina Meulemans, wettelijk gehuwd te Leest op 24 april 1919. De foto dateert van 19 april 1919 en dat betekent dat het een foto is t.g.v. het kerkelijk huwelijk te Mechelen op 19 april 1919. Normaal dient er eerst voor de wet getrouwd maar het zou kunnen dat Remi en Marie de rollen omgekeerd hebben in 1919. Rechts foto van Marie alleen op dezelfde dag.  

 

 

 

        

 

Hierboven links foto van Marie Meulemans zoals ze werd genoemd, foto’s  midden en rechts, Remi Kets en Marie Meulemans t.g.v. de 75e verjaardag van Marie op 6.9.1954. De twee dames op de middenste foto zijn ons niet bekend. 

 

     

 

Hierboven: Rouwbrief en bidprentje (voor- en achterzijde) van Marie Meulemans, (echtgenote van Remi Kets), overleden te Mechelen op 5 maart 1961, op de leeftijd van 81 jaar en 6 maanden (zie XIII.62). 

 

   

 

Hierboven links, woning van Marie Meulemans en Remi Kets XIII.62), gelegen Overheide 32 te Mechelen, hoogste  woning van de straat en eerste plat dak van Mechelen. Daarnaast een stuk van het meubelatelier van Victor Meulemans,(zoon van Cornelius Laurentius Meulemans, vader  van Laurent Meulemans, deze vader van Betty en Christiane Meulemans). Boven op het atelier staat het bewuste duivenhok. Deze foto dateert van einde van de jaren 1960. Hierboven, rechts foto van de rustplaats van Remi Kets en Marie Meulemans op het kerkhof van Mechelen.

 

 

Hierboven: Rouwbrief van Remi Kets,( weduwnaar van Marie Meulemans), overleden te Mechelen op zijn 84e jaar en 8 maanden dd 27 februari 1973.

 

XIII.74  Leo Petrus Constantinus Meulemans, (Leon genaamd), (meubelmaker, zoon van Cornelius Laurentius Meulemans (XII…) en Amelia Vloebergh), is geboren te Leest op 9 december 1880 en is overleden te Mechelen op 3 oktober 1967. Hij huwde te Leest als meubelmakersgast, op 26 november 1912  met Maria Melania Henrica De Coster, (dochter van Constantinus De Costeer en Joanna Eugenia De Win),  geboren te Leest op 25 oktober 1887 en overleden te Mechelen op 28 mei 1967. Van Leon Meulemans en Melanie De Coster werd één kind geboren, volgnummer XIV…

 

 

Foto hierboven in de rouwkapel van Marie Meulemans in maar 1961: links Laurent, oudste zoon van Florimond Meulemans (XIV.65) en rechts Leon Meulemans (80 jaar in 1961), broer van Marie en oom van Laurent naast hem. Leon zal in 1967 overlijden.

 

 

 

Hierboven rouwbrief van Leo(n) Meulemans, (zoon van Cornelius Laurentius Meulemans), overleden te Mechelen op 3 oktober 1967, op de leeftijd van bijna 87 jaar. (zie verder XIII.63).

 

XIII.75  Petrus Cornelius Emilius Maria Meulemans, (kassier Nationale Bank, zoon van Cornelius Laurentius Meulemans (XII.) en van zijn tweede vrouw Sophia Rosalia Moens), is geboren te Leest op 21 januari 1883 en is overleden te Mechelen op 14 juni 1962. Emilius Meulemans huwde te Hombeek op 20 februari 1919 met Joanna Rosalia Maria Victoria De Keyser, (dochter van Alfons Victor De Keyser en van MariaaConstantia Vermeulen),  geboren te Mechelen op 20 juni 1887 en overleden te O.L.Vr. Waver op 7 december 1973. Van Emiel Meulemans en Rosalia De Keyser werd één kind geboren, volgnummer XIV…

 

   Hiernaast Emiel Meulemans op het kerkhof bij de begrafenis van zijn halfzuster Marie Meulemans in maart 1961. Hij was toen 78 jaar.

 

 

 

Hierboven herdenkingsprentje van Emiel Meulemans, overleden op 14 juni 1962 (als echtgenoot van Rosalie De Keyser), op de leeftijd van 79 jaar, ruim één jaar na het overlijden van zijn zuster Marie.

 

 

Foto hierboven in de zomer van 1964, de oudere dame links is Rosalia De Keyser, weduwe van Emiel Meulemans, naast haar, dochter Rosa Meulemans (XIV.71), vooraan de kinderen Jan Op De Beéck (zie XV.122 en Ria Op De Beéck, (zie XV.121). De kinderen Op De Beéck waren kleinkinderen van Marie Meulemans, deze laatste  zuster van de overleden Emiel Meulemans.

 

 

XIII.76  Hubertus Maria Leo Meulemans, (zoon van Cornelius Laurentius Meulemans (XII. .) en diens tweede echtgenote Sophia Rosalia Moens), is geboren te Leest op 11 december 1884 en is als ongehuwde overleden te Mechelen op 18 januari 1945.

 

     

 

Hierboven foto links: Hubert Meulemans (XIII.65).

Hierboven foto rechts: staande Victor Meulemans(XIII.57) en zittend Hubert Meulemans (XIII.65), zijn halfbroer. Het waren beiden verwoede duivenmelkers. Ze worden hier in de bloemen gezet en ontvangen een grote beker voor hun duivenprestaties. (Foto van 1925).

 

 

Hierboven: De broers Hubert en Victor Meulemans als duivenmelkers.

 

 

 

Hierboven: Nog een hobby van Nonkel Hubert, op stap met zijn paard.

 

       

 

Hierboven links: Bidprentje van Hubert Meulemans (XIII.65),overleden te Mechelen op 18 januari 1945, op de leeftijd van 60 jaar,  rechts graf van Hubert Meulemans. (XIII.65).

 

XIII.77  Susanna Petronella Bijl (ook Byl genaamd), (dochter van Cesar Johannes Bijl en Joanna Meulemans), is geboren te Antwerpen op 24 december1873 en is overleden te Antwerpen op op 2 januari 1876 om 11 u. Het kind was 2 jaar en 9 dagen. De overlijdensakte vermeldt “Byl“, overleden in de Jesusstraat 50 sectie 3, de vader was 24 jaar en de echtgenote Joanna Meulemans was 26 jaar.

 

XIII.78   Petrus Josephus Joannes Franciscus Bijl, (John genaamd), (zoon van Cesar Johannes Bijl (Xii…) en Joanna Meulemans), is geboren te Antwerpen  op 13 maart 1878 en is overleden te Antwerpen op 28 januari 1957. Hij huwde te Antwerpen op 7 februari 1925  met Elisabeth Couwenberg, (dochter van Franciscus Couwenberg en Colette Grieten), geboren te Antwerpen op 25 juni 1885 en is overleden te Antwerpen  op 15 novemberr 1955. Van Petrus Josephus Joannes Franciscus Bijl en Elisabeth Couwenberg is één kind gekend, volgnummer XIV…

 

     

 

Hierboven links huwelijksboekje van Perus Josephus Joannes Franciscus Bijl en Elisabeth Coouwenberg, getrouwd te Antwerpen op 7 februari 1925. Rechts de inschrijving van de geboorte van hun enig kind Gaston Cesar Joseph Bijl, geboren te Antwerpen op 27 februari 1926.

 

XIII.79  Helena Augusta Bijl, (dochter van Cesar Johannes Bijl en Joanna Meulemans), is geboren te Antwerpen  op 5 maart 1880 en is overleden te ?? Zij huwde te ?? op ?? met Augustinus Cantrijn, geboren te Antwerpen op 27 februari 1878 en is overleden te Aalst op 4 november 1932. Van Augustinus Cantrijn en Helena Ausuta Bijl is één kind geboren, volgnummer XIV…..

 

XIII.80  Coleta Joanna Bijl, (dochter van Cesar Johannes Bijl en Joanna Meulemans), is geboren te ? op 7 mei 1887 en is overleden te ? ?. Zij huwde te ?  op ? met Max Immé, geboren in Duitsland ? en overleden te ?? Van Max Immé en Coleta Joanna Bijl werd één kind geboren, volgnummer XIV… 

 

XIII.81  Josephina Alberta Cesarina Bijl, (dochter van Cesar Johannes Bijl en Joanna Meulemans), is geboren te Antwerpen  op 29 oktober 1891 en is overleden te ? in 1961. Zij huwde te ?  op ?  met Joannes Henricus Verschueren, geboren te Wortel op 28 maart 1875 en overleden te Antwerpen op 14 maart 1949. Van Joannes Henricus Verschueren en Josephina Alberta Cesarina Bijl zijn geen kinderen gekend.

 

XIII.82  Joanna Josephina Condes, (dochter van Petrus Josephus Gustaves Condes (XII.64) en Coleta Meulemans), is geboren te Antwerpen op 28 mei 1879 en is overleden te Antwerpen na 10 maanden op 23 maart 1880

 

XIII.83  Amatus Josephus Condes, (zoon van Petrus Josephus Gustavus Condes (XII.64) en Coleta Meulemans), is geboren te Antwerpen op 27 maart 1878 en is overleden te Antwerpen na 3 maanden en 19 dagen op 16 juli 1878 om 9 u.

 

XIII.84  Maria Condes, (dochter van Petrus Josephus Gustavus Condes XII.64)  en Coleta Meulemans), is geboren te Antwerpen op 12 mei 1890 en is na twee dagen, overleden te Antwerpen op 14 mei 1890.

 

XIII.85  Joannes Meulemans, (zoon van Henricus Meulemans (XII..) en Maria Anna Christiana Sevenants), is geboren te Antwerpen op 23 maart 1881 en is overleden te ??  op 9 december 1951 …Joannes (diamantslijper), huwde te Borgerhout op 9 oktober 1907 met Constantia Jansen, (dochter van Josephus Jansen en Carolina Proost), geboren te Borgerhout op 9 februari 1884, en is overleden te Antwerpen op 13 september 1951. Van Joannes Meulemans en Constantia Jansen zijn ?? kinderen gekend, volgnrs XIV…

 

VEERTIENDE  GENERATIE

 

 

Foto van Jan Meulemans en Fien Van de Velde t.g.v. hun gouden huwelijksjubileum op 17 februari 1931, ditmaal omringd door hun kinderen (zie XIV1 tot XIV.14),

(waarmee we hierna verder gaan), en hun kleinkinderen van de XVe generatie.

 

 

 

Hierboven de namen van de personen die voorkomen op de foto van de kinderen en kleinkinderen van Jan Pin en Fien Vel. (zie foto hiervoor)

 

XIV.1  Victoria (Toor) Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans en Josephina van de Velde), is geboren te Herselt op 18 november 1881.Ze werd nog dezelfde dag gedoopt in de parochiekerk van Herselt. Haar doopheffers waren Petrus Joannes Meulemans (grootvader van het kind) en Victoria Hermans. Zij trad in het klooster te Sint-Niklaas in 1905..Zij overleed te Sint-Niklaas op 16 mei 1946. Juffrouw Victoria Meulemans trad toe tot de Congregatie van de “Jozefienen”  in Sint-Niklaas. Na vijf jaar, in 1910, legde zij haar eeuwige geloften af en werd klooserzuster onder de naam van zuster Maria Gonzagua. De orde der Jozefienen stond bekend als een strenge orde. In februari 1931 mocht zij vermoe-delijk voor het eerst terug naar haar geliefde Blauerg ter gelegenheid van de viering van het gouden huwelijks-jubileum van haar ouders. Van deze blijde gebeurtenis werden twee foto’s genomen en als oudste kind zit zij op beide foto’s  naast haar vader. Van haar kloosterleven in Sint-Niklaas is weinig geweten onder de familieleden. Indien ons nog de tijd gegund wordt, vragen wij aan de “Jozefienen” te Sint Niklaas informatie over haar leven aldaar.       

 

 

 

    

 

Hierboven foto van zuster Maria Gonzagua, geboren als Victoria Meulemans, in 1905 (zij was toen  24 jaa oudr),de foto is reeds ca 114 jaar oud.

 

XIV.2  Franciscus (Sus) Meulemans, (zoon van Joannes Baptista Meulemans (XIII.1) en Josephina van de Velde), (veertiende stamvader van ondergetekende), is geboren te Herselt op 7 februari 1883, en dezelfde dag gedoopt in de parochie Herselt (doopheffers waren, Joannes Franciscus Meulemans, oom van het kind en Maria Christina Brusseleers, grootmoeder van het kind), en is overleden te Westmeerbeek op 10 juni 1956. Hij trouwde te Herselt op 10 juli 1906 met Anna Maria Verboven, (dochter van Petrus Alphonsus Verboven en van Joanna Dams), geboren te Herselt op 26 oktober 1886, nog dezelfde dag gedoopt in de parochie Blauberg, doopheffers waren, Henricus Dams, grootvader van het kind langs moederszijde en Anna Maria Verbeeren, grootmoeder van het kind langs vaderszijde. Anna Maria Verboven overleed te Wiekevorst op 2 mei 1971. Huwelijksgetuigen waren Triphon Swinnen, Petrus Verlinden en Joannes Van den Bosch. Van Franciscus Meulemans en Anna Maria Verboven zijn acht kinderen geboren, volgnummers XV.1 tot XV.8, maar hiervan zijn er drie jong gestorven. Grootvader Franciscus Meulemans haalde zijn gouden huwelijksjubileum niet, hij stierf dag op dag, één maand te vroeg.

(Geboorteakte Franciscus Meulemans: In RAB online scan 76, akte nr 16).

(Geboorteakte Anna Maria Verboven: Scan 202, akte nr 93).

(Huwelijksakte Meulemans-Verboven: Scan 437/438 alte nr 20).

 

        

 

HIERBOVEN HET ECHTP£AAR  FRANCISCUS  MEULEMANS  EN  ANNA MARIA VERBOVEN CIRCA  1910. Foto rechts: Het lemen huis uiterst  rechts, met zicht op de achterkant  was dit van Franciscus  Meulemans ca 1928 op de Suikerberg, te Kipdorp (Kiedorp). Geestelijkbehoorde het tot de parochie Westerlo (de kinderen moesten naar school te Westerlo), maar wereldlijk behoorde Kipdorp tot de gemeente Herselt. Het huis daarnaast stond aan de andere kant van de weg en daar woonde zijn broer Petrus (Peer) Meulemans. Deze laatste heeft zijn lemen huis afgebroken en er een stenen gezet, dat er nu nog staat. Franciscus is kort na 1928 vertrokken naar de Stippelberg te Heultje Westerlo en in 1938 verhuisde hij naar zijn laatste woonplaats Westmeerbeek waar hij overleed in 1956. Hij werd ca 1929 in Kipdorp opgevolgd door een andere broer Josephus (Teppe), Uiteindelijk werd ook dit huis afgebroken en het is nu nog altijd weiland.

Foto onderaan: Kerkplein Westmeerbeek anno 1900 met nog de oude kerk die later als ruïne werd geklasseerd. In dit dorp heeft mijn grootvader Sus gewoond van 1938 tot aan zijn dood in 1956.    

 

         

 

Links: Franciscus Meulemans, circa 1950, rechts zijn bidprentje van 10 juni 1956, daarnaast grootmoedeer Marie Verboven (links op de foto) ergens op de markt ca 1960.

 

       

 

Links het gezin van Franciscus (Sus) Meulemans en Marie Verboven met hun zes kinderen. Wij denken dat het een foto is van rond het jaar 1930. Midden foto van ca 1937 voor het winkeltje op de stjppelberg te Heultje-Westerlo,vlnr: Maria Meulemans,(ca 16 jaar), vader Sus, moeder Marie, een onbekende neef uit Brussel ?, en Roza Meulemansn ca 18 jaar, ook dochter van Sus en Marie, foto rechts Marie Verboven naast haar huisje in Westmeerbeek tussen de bloeiende perzikenbomen, ca 1965. (Zie XIV.2).

 

 

Hierboven bidprentje van Anna Maria Verboven, grootmoeder van ondergetekende.

 

XIV.3  Florentia (Rans) Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans en Josephina van de Velde), is geboren te Herselt op 2 december 1884, en gedoopt in de parochie Herselt op 3 december 1884 , (doopheffers waren Louis Meulemans, oom van het kind en Florentia Van de Velde, tante van het kind). Florentia Meulemans overleed te Etterbeek op 13 september 1949. Florentia huwde te Herselt op 17 juni 1903 met Joannes Antonius Pauwels, (zoon van Eduardus Pauwels en Theresia Daems), is geboren te Langdorp (gehucht Wolfsdonk), op 6 april 1876 en overleden te Sint-Lambrechts-Woluwe op 3 januari 1960. Er bestaat geen bidprentje van deze tante Rans en ook van Antoon Pauwels bezitten wij geen bidprentje.

Het is ons niet bekend sinds wanneer dit echtpaar gescheiden leefden, zij zijn nooit wettelijk gescheiden. Tante Rans had rond de jaren 1940 (waarschijnlijk nog veel vroeger), een andere partner, een zekere Miel, een melkboer, en zij woonde  in de Veldstraat  te Etterbeek. Huwelijksgetuigen  waren Petrus Verlinden, Triphon Swinnen, Joannes Van den Bosch en Josephus Verlinden. Van Joannes Antonius Pauwels en Florentia Meulemans werden drie kinderen geboren, volgnummers XV.9, XV.10 en XV.11.   

(Geboorteakte Joannes Antonius Pauwels: Online in RAB, scan 51, akte nr 32).

(Geboorteakte Florentia Meulemans: Online in RAB, scan 134, akte nr 114.

(Huwelijksakte Pauwels-Meulemans: Online in RAB, scan 203/204, akte nr 12.

(Overlijdensakten nog niet online).

 

(Noot van de samensteller: Joannes Antonius Pauwels was een broer van Joannes Pauwels en deze laatste was gehuwd met Rosalia Van de velde, jongste zuster van Josephina Van de Velde en dus tante van Florentia Meulemans. Het is een beetje ingewikkeld maar wij willen het familieverband aantonen tussen de Meulemans’en en de Van de Velde’s.

 

  

 

Hierboven huwelijksakte van Antonius Pauwels en Fmorentia Meulemans te Herselt in 1903, 1e en 2e deel met hieronder de handtekeningen van de jonggehuwden.

 

         

 

Hierboven Florentia Meulemans (Tante Rans). Zij staat ook nog op de twee foto’s van 1931 bij het gouden jubileum van haar ouders.

 

XIV.4  Petrus Franciscus Meulemans (alias Peer Pin), (zoon van Joannes Baptista  Meulemans en Josephina Van de Velde), is geboren te Herselt op 11 juni 1887, dezelfde dag gedoopt in de jonge parochie van Blauberg  (pas opgericht in 1857). Doopheffers van dit kind waren Petrus Franciscus Van de Velde, oom van het kind en Isabella Maria Meulemans, tante van het kind. Petrus Franciscus Meulemans overleed te Geel (ziekenuis) op 30 mei 1974. Hij huwde te Herselt op 4 juli 1912 met Maria Angelica Eyckmans, (dochter van Franciscus Eyckmans en Maria Suzanna Holemans), is geboren te Herselt op 19 juni 1890 en zij overleed te Herselt op 11 november 1980. Huwelijksgetuigen waren Crephinus Huygen en Franciscus Jacobs, geen bloedverwanten van de gehuwden.Van Petrus Franciscus Meulemans en Maria Angelica Eyckmans zijn negen kinderen gekend, volgnummers XV.12  tot XV.20.

(Geboorteakte Petrus Franciscus: online in RAB, scan 223, aktenr 50).

(Geboorteakte Maria Angelica: online in RAB: scan 335, akte nr 59).

(Huwelijksakte en overlijdensakten nog niet online in RAB).

 

 

Bovenaan Petrus alias Peer Pin ca  1960 ?

Onderaan. Peer en Marie in 1972 tgv hun diamanten bruiloft. Links: zijn zuster Francisca Meulemans uit Wiekevorst of met haar kloosternaam Zuster Maria Landrada.

 

 

Hierboven links: Maria Eyckmans met haar derde kind Rosalia (de twee vorige waren reeds gestorven), In de linker bovenhoek haar echtgenoot Peer in een ovalen uitsnijding. Wat men toen al kon ca 1918 ? Rechts soldaat Peer in groot ornaat tgv een wederoproeping.

 

 

 

 

 

 

       

 

Hierboven bidprentjes van Maria Eyckmans en Petrus Meulemans

 

XIV.5  Francisca (E.Z.  Maria Landrada) Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XIII.1) en Josephina Van de Velde), is geboren te Herselt op 28 september 1889 en gedoopt in de parochie Blauberg op 29 september 1989, doopheffers waren Joannes Baptista Meulemans (Nonkel Wannes) en Francisca Van de Velde, tante van het kind. Zij  overleed  te Wiekevorst op 5 februari 1975 als kloosterzuster. De jonge Francisca trad in het klooster van Berlaar op 13 september 1911 bij de zusters van het H. Hart van Maria en koos de kloosternaam Maria Landrada. Ook zij, was aanwezig in Blauberg bij de viering van het gouden huwelijksjubileum van haar ouders (zie foto bij nr XIII.1). Op zondag 9 juni 1963 nodigde zij alle familileden uit voor de viering van haar gouden kloosterjubileum te Wiekevorst. Hiervan werd een foto gemaakkt die hierna volgt en een lijst van de 113 personen op de foto.   

(Geboorteakte online in RAB: scan nr 307, aktenr 80).

 

 Herinneringsprentje aan die dag van 9 juni 1963 te Wiekevorst.

 

 

Familiefoto genomen op 9 juni 1963 te Wiekevorst tgv het gouden professiejubileum van zuster Maria Landrada, geboren als Francisca Meulemans. 

 

 

Hierboven kopie van dezelfde  familiefoto met de 113 personen die wij genummerd hebben. Op de volgende twee bladzijden kunt u dan de naam vinden van een bepald nummer. Het lijkt ons vooral interessant voor de kinderen in 1963 op de onderste rij.

 

  

Hierboven eerste deel (1-56) met de namen van de personen op de foto van Wiekevorst

 

 

 

Hierboven tweede deel (57-113) met de namen van de personen op de familiefoto van Wiekvorst.

 

 

 

Hierboven foto van zuster Maria Landrada (in de wereld Francisca Meulemans) en haar bidprentje

 

XIV.6  Ludovicus Joannes Meulemans, (alias Wiite Pin), (zoon van Joannes Baptista Meulemans (XIII1) en Josephina van de Velde), is geboren te Herselt op 25 maart 1891 en gedoopt op dezelfde dag in de parochie Blauberg. Doopheffers waren Petrus Van de Velde en Rosalia Van de Velde, oom en tante van het kind. Hij overleed te Herselt op 18 september 1962. Louis Meulemans huwde te Herselt op 29 juni 1923 met Maria Josephina Verboven, (dochter van Petrus Alphonsus Verboven en van Joanna Dams), daarenboven  jongere zuster van Anna Maria Verboven, zie XIV.2), geboren te Herselt op 14 februari 1897 en overleden te Herselt  op 23 december 1969. Huwelijksgetuigen waren Achilles Verbist en Ludovicus Van Dingenen, geen bloedverwanten. Van Ludovicus Meulemans en Josephina Verboven werden zes kinderen geboren, volgnummers XV…

(Geboortakte Ludovicus Meulemans: online in RAB, scan 10, akte nr 33)

(Geboorteakte Josephina Verboven: online in RAB, scan 242, akte nr 21).

(Huwelijksakte en overlijdensakten nog niet online).

 

 

 

Hierboven Louis Meulemans, alias Witte Pin,  ca 1955.

 

 

Hierboven de bidprentjes van Ludovicus Meulemans en Josephina Verboven.

 

XIV.7  Josephus Meulemans, (alias Teppe Pin, zoon van Joannes Baptista Meulemans (XIII.1) en Josephina van de Velde), is geboren te Herselt op 4 januari 1893, als eerste kind van de tweeling), nog dezelfde dag gedoopt in de parochie Blauberg, (doopheffers waren Josephus Verbeeck en Rosalia De Ceulaer) en is overleden te Geel (ziekenhuis) op 30 maart 1972. Hij huwde te Herselt op 10 november 1913 met Isabella Maria Coolkens, (volgens geboorteakte, later Maria Isabella), dochter van Gummarus Coolkens en Francisca Verachtert), geboren te Herselt of Westerlo op 1 juni 1893, gedoopte in de parochiekerk van …, doppheffers waren ….. Zij overleed te Herselt op 6 april 1953, in de ouderdom van 59 jaar en 10 maanden. De huwelijksgetuigen waren geen bloedverwanten van de gehuwden. Van Josephus Meulemans en Isabella Maria Coolkens werden zeven kinderen geboren, volgnummers XV…

(Geboorteakte Josephus Meulemans: Online in RAB, scan 77, akte nr 2)

(Geboorteakte Isabella Maria Coolkens: Online in RAB, scan 90, akte nr 56)

(Huwelijksakte en overlijdensakten nog niet online). 

 

 

Hierboven Josephus Meulemans (Teppe pin) en Isabella Maria Coolkens

 

Hierboven nog een foto van Isabella Maria Coolkens.

 

 

Hierboven de bidprentjes van het echtpaar Meulemans-Coolkens.

 

XIV.8  Coleta Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XIII.1) en Josephina van de Velde), is geboren te Herselt op 4 januari 1893 als tweede kind van de tweeling, is gedoopt in de parochie Blauberg, (doopheffers waren Franciscus Van de Velde, oom van het kind (zie 13.6) en Coleta Goovaerts) en zij overleed te Herentals (ziekenhuis) op 4 februari 1974. Coleta  Meulemans huwde te Herselt op 10 september 1919 met Simon Michaël PLU, (zoon van Ludovicus Plu en Maria Theresia Philomena Clerckx), geboren te Veerle op 18 maart 1895 en overleden te Brussel op 15 oktober 1968. De twee huwelijksgetuigen waren geen bloedverwanten van de gehuwden. Van Simon Plu en Coleta Meulemans werden vier kinderen geboren, volgnummer XV…

(Geboorteakte Simon Plu, online in RAB, scan 20, akte nr 11).

(Geboorteakte Coleta Meulemans, online in RAB, scan 77, akte nr  3).

(Huwelijksakte en overlijdensakten nog niet online). 

 

 

 

Hierboven nog een gelegenheidsfoto van het echtpaar en de bidprentjes van beiden.

 

XIV.9  Maria Rosalia Meulemans, (Marie, Mie), (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XIII.1) en Josephina Van de Velde), is geboren te Herselt op 31 januari 1895, is gedoopt in de parochie Blauberg op 1 februari1895, (doopheffers waren Norbertus Van den Broeck en Victoria Meulemans, oudste zuster van het kind) en is overleden te Herselt op 11 november 1922 (27 jaar en 10 maanden). Zij huwde te Herselt op 12 april 1918 met Petrus Josephus Franciscus Pauwels (alias Teppe van Henkes), (zoon van Henricus Pauwels en Maria Rosalia Peetermans), geboren te Herselt op 5 april 1897 en overleden te Herselt (rusthuis) op 12 april 1984. Huwelijksgetuigen bij het eerste huwelijk waren Josephus Alphonsus Huygens en  Ludovicus Rens, geen bloedverwanten van de gehuwden.

P. Josephus F. hertrouwde te Herselt op 9 juli 1924 met Josephina Branders, (dochter van Albertus Constantinus Branders en Carolina Smolders), geboren te Herselt op 27 april 1892 en overleden te Herselt op 1 oktober 1981.  Huwelijksgetuigen bij het tweede huwelijk waren Franciscus Branders, gendarm, wonende te Antwerpen, broer van de bruid en Ludovicus Van Dingenen. Uit het eerste huwelijk werden vier kinderen geboren, van Josephine Branders werd één kind geboren en uit het tweede huwelijk werden twee kinderen geboren, dus samen 7 kinderen, volgnummers XV….

 

(Geboorteakte Josepus Pauwels: online in RAB, scan 248 akte nr 45)

(Geboorteakte Maria R. Meulemans: online in RAB, scan 161, akte nr 17).

(Geboorteakte Josephina Branders: online in RAB, scan 51, akte nr 58).

(De twee huwelijksakten en de drie overlijdensakten staab nog niet online).

 

  

 

Hierboven links: Jozef Pauwels, rechts zijn eerste vrouw Marie Meulemans.  

 

 

Hierboven foto uit 1918: Het jonge gezin Jozef Pauwelsd en Marie Meulemans met hun eerste kindje Rosa Pauwels (zie XV.38).

 

 

 

Hierboven de jonge Josephina Branders circa 1915 (dus 23 jaar) en haar bidprentje.

 

XIV10  Ludovica Clementina (Mans) Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XIII.1) en Josephina van de Velde), is geboren te Herselt op 24 oktober 1896, op

dezelfde dag gedoopt in de parochie Blauberg, (doopheffers waren Ignatius Van den Broeck, oom van het kind en Florentia Meulemans, oudere zuster van het kind), en is overleden te Westerlo op 8 april 1971. Zij huwde te Schaarbeek op 2 mei 1917 met Franciscus (Sus) Van den Broeck, (zoon van Ignatius Van den Broeck en Francisca Van de Velde, deze zuster van Josephina Van de Velde (zie XIII.1),  Franciscus en Clementina waren derhalve neef en nicht langs de moeders). Sus Van den Broeck is geboren te Herselt op 27 juli 1897 en is overleden te Kraainem op 15 mei 1967. Huwelijksgetuigen te Schaarbeek waren Jacobus Van de Velde, (Kobe Vel), oom van bruid en bruidegom en Joannes Van den Broeck, oom van de bruidegom. Het kerkelijk huwelijk vond dezelfde dag plaats na het wettelijk huwelijk in de Sint-Servaas parochie van Schaarbeek, met dispensatie tweede graad wegens verwantschap. De getuigen waren dezelfde als bij het wettelijk huwelijk. Van Franciscus Van den Broeck en Ludovica Clementina Meulemans werden acht kinderen geboren, volgnummers XV….

 

(Geboorteakte Lucovica Clementina Meulemans staat online in RAB, scan 226, akte nr 117).

(Geboorteakte van Franciscus Van den Broeck, staat online in RAB, scan 258, akte nr 82).

(Huwelijksakte en twee overlijdensakten staan nog niet online).

 

 

Hierboven het gezin Sus Van den Broeck en Clementina Meulemans (Tante Mans) met 6 van hun kinderen in 1941 tgv de plechtige communie van Marie Trees Van den Broeck. Ook ondergetekende (het kleine jongentje tussen de beide meisjes op de onderste rij), was aanwezig met zijn ouders. Uiterst links Sus en de vierde van links Tante Mans.

 

 

Bovenaan de huwelijksakte van het echtpaar Van den Broeck-Meulemans. Onderaan het voltallig gezin van Sus Van den Broeck en Clementina Meulemans met hun acht kinderen, foto van circa 1950.

 

 

XIV.11  N.N. Meulemans, (mannelijk doodgeboren kind van Joannes Baptista Meulemans (XIII.1) en Josephina Van de Velde), is doodgeboren te Herselt op 8 srptember 1898. Er bestaat geen geboorteakte van, uiteraard ook geen doopakte. Vader Jan gaf het kind aan bij de burgerlijke stand van Herselt en hiervan werd een akte opgemaakt die wij hierna zullen oubliceren. Het kind ontving geen voornaam (hetgeen nu in 2018 wel wettelijk kan) maar werd geregistreerd als N.N. Meulemans, d.i. “nomen nescio”, of “non nominandus”, ik weet de naam niet of niet te noemen persoon.  Deze akte staat online in het RAB onder het scannummer 599 en de akte heeft als nummer 39.

 

 

XIV.12  Maria Theresia (Trees) Meulemans, (dochter en laatste kind van Joannes Baptista Meulemans (XIII.1) en Josephina van de Velde), is geboren te Herselt op 7 januari 1900, op dezelfde dag gedoopt in de parochie Blauberg, (doopheffers waren Franciscus Meulemans, haar oudste broer toen 17 jaar), en Maria Theresia Verbeeck, echtgenote van Petrus Van de Velde en tante van het kind), en is overleden te Geel (ziekenuis) op 21 april 1972. Zij huwde te Herselt op 28 februari 1930 met Antonius Ludovicus Josephus Sools, (zoon van Joannes Baptista Sools en Coleta Rosalia Pauwels), geboren te Testelt op 8 oktober 1902 en overleden te Herselt op 24 februari 1990. Huwelijksgetuigen waren Achilles Verbist,en Josephus Laeremans, geen bloedverwanten van de trouwers. Van Louis Sools en Trees Meulemans werden drie kinderen geboren, volgnummers XV…

(Geboorteakte Louis Sools online in RAB, scan 57, akte nr 40.)

(Geboorteakte Maria Theresia Meulemans online scan 51, akte nr 3).  

(Huwelijksakte en de twee overlijdensakten nog niet online)

 

 

 

XIV.13  Petrus Franciscus Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (XIII.2) en Maria Theresia Stalmans), is geboren te Herselt (Blauberg) op 24 maart 1885, is nog dezelfde dag gedoopt in de parochie Blauberg, doopheffers waren Petrus Milis en Elisabeth Van Roy, grootmoeder van het kind langs moederszijde. Het kind overleed na 20 maanden te Herselt (Blauberg) op 26 november 1886.

(Geboorteakte Petrus Franciscus Meulemans, online in RAB, scan 149, akte nr 28).

(Overlijdensakte idem, online in RAB, scan 737, akte nr 50)

 

 

Hierboven geboorteakte van het eerste kind van Joannes Franciscus Meulemans en Maria Theresia Stalmans, genaamd Petrus Franciscus, nog geboren te Herselt op 24 maart 1885 en reeds na twintig maanden overleden.

 

XIV.14  Albertus Carolus Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (XIII.2) en Maria Theresia Stalmans), is geboren te Borsbeek op 10 oktober 1887  en is overleden te Antwerpen op 18 december 1970. Hij huwde te Borsbeek op 16 december 1913 met Bertha De Clercq, (dochter van Adolf De Clercq en Philomena Rogghe), is geboren te Eke op 26 febriari 1890 en overleden te Deurne op 18 maart 1966. Van Albertus Carolus Meulemans en Bertha De Clercq werden twee kinderen geboren, volgnummers XV….

(Geboorteakte Albertus Carolus Meulemans: NIET online in RAB, wel in Ned.Sit in scan 166, akte nr 25). 

(Geboorteakte Bertha De Clercq, online in RAB, scan 139, akte nr 17)

(Huwelijksakte mogelijke online in Nederlandse site “Stamboomzoeker nl”, nog na te gaan, te Borsbeek 16.12.1913.)

(Twee overlijdenakten nog niet online).

 

 

 

Hierboven links, geboorteakte van Albertus Carolus Meulemans, geboren te Borsbeek op 10 oktober 1887 (XIV.14) en rechts de geboorteakte van zijn echtgenote Bertha De Clercq, geboren te Eke op 26 februari 1890..

 

 

XIV.15  Ludoivicus (Louis)  Leonardus Maria Meulemans, (zoon van Joannes Fraanciscus Meulemans (XIII.2) en Maria Theresia Stalmans), is geboren te Deurne op 25 juni 1891 en is overleden te Antwerpen op 24 maart 1968. Hij huwde voor de eerste maal te Borgerhout op 1 februari 1913 met Anna  Francisca  Paverick, (dochter van Ludovicus Franciscus Paverick en van Anna Catharina D’heur), geboren te Borgerhout op 18 sptember 1892 en zij overleed te Borgerhout op 18 oktober 1957 in het Sint Erasmusgasthuis.

Louis Meulemans (trambestuurder, alias “ting ting”), hertrouwde na  oktober 1957 te ?? op ?? met Carolina Ludovica Maria Cleiren, (dochter van Antonius Cleiren en van Maria …), geboren te  Merksem op  27 septemer 1891 en overleden te Borgerhout op 2 april 1965. Uit het huwelijk van Louis Meulemans en Anna Paverick werden vijf kinderen geboren, volgnummers XV…       

(Geboorteakte Ludovicus L.M. Meulemans staat online, scan 41, akte nr 139).

(Geboorteakte eerste vrouw Anna Francisca Paverick staat online, scan 83, akte nr 792)

(Geboorteakte tweede vrouw Carolina L.M. Cleiren, staat online, scan 1250, akte nr 280)

(Huwelijksakten eerste en tweede huwelijk, nog niet online, tenzij in Ned. Site ?).

(Drie overlijdensakten nog niet online).

 

 

 

Hierboven geboorteakte van Ludovicus (Louis) Meulemans, geboren te Deurne op 25 juni 1891.

 

 

 Hierboven gebboorteakte van Anna Francisca Paverick, geboren te Borgerhout op 18 september 1892.

 

 

Hierboven links Louis Meulemans voor zijn tram, rechts zijn eerste vrouw, Anna Francisca Paverick van dit echtpaar vijf kinderen.

 

XIV.16  Ludovicus Franciscus Meulemans, (zoon van Joannes Franciscus Meulemans (XIII.2) en Maria Theresia Stalmans) is geboren te Deurne op 15 maart 1893 en is overleden te Deurne op17 april 1895 als kind van 2 jaar en één maand.

(Geboorteakte staat online in RAB, scan 437, akte nr 63).

(Overlijdensakte staat online in RAB, scan 185, akte nr 60).

 

 

Hierboven geboorteakte van Ludovicus Franciscus Meulemans (XIV.16), geboren te Deurn op 15 maart 1893 en er overleden op 17 april 1895.

 

XIV.17  Anna Maria Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (XIII.2) en Maria Theresia Stalmans), is geboren te Deurne op 3 november 1894 en is overleden te Deurne op 27 augustus 1895, na 9 maanden en 24 dagen. Op vier maanden tijd verloren de ouders twee kindjes. 

(Geboorteakte van Anna Maria Meulemans staat online in RAB, scan 709, akte nr 291).

(Overlijdensakte van Anna Maria Meulemans staat online in RAB, scan 200, akte nr 115).  

 

 

Hierboven geboorteakte van Anna Maria Meulemans (XIV.17), geboren te Deurne op 3 november 1894 en reeds overleden na negen maanden.

 

XIV.18  Maria Rosalia Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (XIII.2) en Maria Theresia Stalmans), is geboren te Deurne op 16 augustus 1896 en is overleden te Antwerpen op 14 februari 1947. Zij huwde te Deurne op 28 april 1916 met Ludovicus Constantinus De Ridder, (echtgescheiden van Pelagia Catharina De Raedt),  zoon van Gerardus Petrus De Ridder en van Maria Cleybergh), geboren te Borgerhout op 23 november 1890 en is overleden te Borgerhout op 2 november 1918 (neergeschoten door de duitsers tijdens de eerste wereldoorlog). Huwelijksgetuigen waren Louis Meulemans, broer van de bruid en Jan De Ridder, broer van de bruidegom.

Maria Rosalia hertrouwde te Ossendrecht (Nederland) op 2 november 1931 met Dominicus Laenen, (echtgescheiden van Pelagia Catharina De Raedt, meerderjarige zoon van Fran-ciscus Laenen en van Philomena Bertels), geboren te Wiekevorste op 13 januari 1886 en overleden te ??  op ??. Huwelijksgetuigen bij het tweede  huwelijk te Ossendrecht waren, Antonius Helsen en Maria Mertens, inwoners van Ossendrecht. Uit het huwelijk van Louis De Ridder en Maria Rosalia Meulemans werden twee kinderen geboren, volgnummers XV….Uit haar tweede huwelijk zijn geen kinderen gekend.

(Geboorteakte van Maria Rosalia Meulemans staat online, scan 281, akte nr 209).

(Geboorteakte van Ludovicus Constantinus De Ridder, staat online, scan 529, akte nr 1000).  

(Geboorteakte van Dominicus Laenen, staat online op scan 9, akte nr 4).

(Huwelijksakten en overlijdensakten  staan nog niet online).

 

 

Hierboven geboorteakte van Maria Rosalia Meulemans (XIV.18), geboren te Deurne op 16 augustus 1896.

 

 

Hierboven het jonge gezin van Louis De Ridder en Roza Meulemans ‘XIV.18) met hun eerste kindje John, foto van circa 1916 ? 

 

 

XIV.19  Maria Philomena Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (XIII.2) en Maria Theresia Stalmans), is geboren te Deurne op 3 november 1898, en is overleden te Borgerhout op 14 maart 1965. Zij huwde als fabriekswerkster op haar 19e verjaardag, te Deurne op 3 november 1917 met Julianus Dierckx, (diamantbewerker, zoon van Carolus Hubertus Dierckx en van Joanna Catharina Lijsen), geboren te Borgerhout op 18 december 1896 en is overleden te Antwerpen op 23 december 1949. Huwelijksgetuigen waren August Dierckx, broer van de bruidegom en Rosalia De Ridder, zuster van Louis De Ridder. Deze Louis was gehuwd met Roslalia Meulemans, (zuster van de bruid) en zou het jaar daarop laffelijk neergeschoten worden door de Duitsers tijdens wereldoorlog I. (Zie XIV.18). Van Julianus Dierckx en Marie Meulemans werd één kind geboren, volgnummer XV…

(Geboorteakte van Maria Philomena Meulemans staat online in scan 758, akte nummer 296.

(Geboorteakte van Julianus Dierckx, staat online in scan 607, akte nummer 1152).

(Huwelijksakte en de overlijdensakten staan nog niet online).

 

 

Hierboven geboorteakte van Maria Philomena Meulemans (XIV.19), geboren te Deurne op 3 november 1898.

 

 

Hierboven het  jonge echtpaar Marie Meulemans (19 jaar) en Jules Dierckx (20 jaar) wellicht op hun trouwdag en de verjaardag van Marie op 3 november 1917 ?

 

 

 

Hierboven links: Marie Meulemans op latere leeftijd en rechts bidprentje van Jules Dierckx. Daarnaast nog een foto van Marie Meulemans.(XIV.19)

 

XIV.20  Dymphna Maria Anna Meulemans, (dochter van Joannes Franciscus Meulemans (XIII.2) en Maria Theresia Stalmans), is geboren te Deurne op 22 april 1901 en is overleden te Deurne op 7 juli 1959. Zij huwde te Deurne (?) circa 1925 (?) met Victor Loots, (zoon van Joannes Julianus Loots en Rosalia Vranken), geboren te Borgerhout 18 januari 1900 en overleden te Deurne op 13 november 1975. Huwelijksgetuigen waren ….Van Victor Loots en Anna Meulemans werd één king geboren, volgnummer XV….

(Geboorteakte van Dymphna Maria Anna Meulemans, staat online in scan 407, akte nummer 122).

(Geboorteakte van Victor Loots staat online in scan 426  akte nummer 57).

(Huwelijksakte nog niet online, maar plaats en datum huwelijk voorloppig onbekend)

(Overlijdensakten nog niet online)

 

 

 

Hierboven geboorteakte van Victor Loots, (XIV.20), geboren te Borgerhout op 18 januari 1900.

 

 

Hierboven geboorteakte van Dymphna Maria Anna Meulemans (XIV.20), geboren te Deurne op 22 april 1901.

 

 

Hierboven Anna Meulemans, echtgenote van Victor Loots (XIV.20).

 

XIV.21  Angelica Joanna Meulemans, dochter van Joannes Franciscus Meulemans (XIII.2) en Maria Theresia Stalmans) is geboren te Deurne op 22 november 1907 en is de dag nadien overleden te Deurne op 23 november 1907.

(Geboorteakte van Angelica Joanna Meulemans staat in RAB, scan 174, akte nummer 346). (Evt. nog invoegen indien later nog genoeg data).

(Overlijdensakte van dit kind staat in RAB, scan 89, akte nummer 176).

 

XIV.22  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Herselt op 2 februari 1894 (dezelfde dag gedoopt in de parochie Blauberg). Doopheffers waren Joannes Baptista Meulemans, dit kan de oudste oom geweest zijn van het kind, (Jan toen 36 jaar) of zijn jongste oom Wannes (toen 18 jaar), meter was Maria Christina Brusseleers, de grootmoeder van het kind.  Deze boreling werd Wannes genoemd zoals zijn vermoedelijke peter Wannes, en is overleden te Brussel op 23 maart 1950. Hij huwde te Zaventem op 17 januari 1919 met Adelia Smets, (dochter van Hendrik Willem Smets en van Maria Christina Liekens), geboren te Meerbeek op 30 december 1895 en overleden te Ganshoren op 16 maart 1982. Huwelijksgetuigen waren Hector De Vos enPieter Schoutens, geen bloedverwanten van de gehuwden. Van Joannes Baptista Meulemans en Adelia Smets werden vijf kinderen geboren, volgnummers XV…Van dit echtpaar hebben wij geen foto.

(Geboorteakte van Joannes Baptista Meulemans staat online in scan119, akte nummer 11). (Evt. nog invoegen indien genoeg ruimte).

(Geboorteakte van Adelia smets staat online in scan 44 akte nr 23).

(Huwelijksakte staat nog niet online, evt. later nog invoegen).

(De twee overlijdensakten staan nog niet online). 

 

XIV.23  Josephina Meulemans, (dochter van Ludovicus Meulem:ans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Langdorp  op 20 augustus 1895 en is overleden te Watermaal-Bosvoorde op 10 november 1981. Zij huwde te Marchin (nabij Hoei), op 26 augustus 1919 met Emile Joseph Warnant, (zoon van Eugène Alexis Jpseph Warnant en van Valérie Anetta Dispas), geboren te Marchin  op 26 december 1884 en overleden te Marchin op 27 mei 1966. Huwelijksgetuigen waren Maximilien Dohmen, schoonbroer van de bruidegom en Charles Dispas, oom van de bruidegom. Van Emile Joseph Warnant en Josephine Meulemans werd één kind geboren, volgnummer XV…

(Geboorteakte van Josephine Meulemans staat online in RAB, scan 53, akte nummer 53). (Evt. nog invoegen)

(Geboorteakte van Emile Joseph Warnant staat online in RAB, scan 159, akte nummer 124).

(Huwelijksakte nog niet online) (Evt. nog invoegen van boek)

(Twee overlijdensakten eveneens nog niet online).

 

   

 

Hierboven Emile Warnant en Josephine Meulemans (XIV.23)

 

XIV.24  Maria Meulemans, (later Marie genaamd, dochter van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Langdorp op 23 januari 1898 en is overleden te Brussel op 15 januari 1965. Zij huwde circa 1920 vermoedelijk te Zaventem met Pierre Joseph Van der Elst, (zoon van Pierre Joseph Van der Elst Sr en Joanna  Maria Heurckmans), geboren te Tervuren op 13 maart 1873 en overleden te Tervuren op 29 september 1955. Van Pierre Joseph Van der Elst en Marie Meulemans werd één kind geboren, volgnummer XV…

(Geboorteakte Maria Meulemans, staat online in scan 78, akte nr 6. (Nog evt. invoegen indien genoeg ruimte).

(Geboorteakte Pierre Joseph Van der Elst, staat online, in scan 29, akte nr 16).

(Huwelijksakte nog niet online)

(Twee overlijdensakten nog niet online).

 

 

Hierboven Marie Meulemans, echtgenote van Pierre Joseph Van der Elst (XIV.24).

 

 

 

Hierboven geboorteakte van Pierre Joseph Van der Elst, echtgenoot van Marie Meulemans (XIV.24, geboren te Tervuren op 13 maart 1873.

 

XIV.25  Amanda Meulemans, (dochter van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Langdorp op 11 augustus 1899 en is overleden te Vilvoorde op 22 juni 1992. Zij huwde te Zaventem op 26 februari 1919 met  Hippolyte Leclercq, (bakker, zoon van Joannes Franciscus Leclercq en Maria Odile Vandriessche), geboren te Laken (toen zelfstandige gemeente tot 1920) op 13 januari 1891 en overleden te Diegem op 23 novmber 1944. Huwelijksgetuigen waren Leonard Dumoncau en August Dewit, geen bloedverwanten van de gehuwden). Van Hippolyte Leclercq en Amanda Meulemans werden drie kinderen geboren, volgnummers XV….

(Geboorteakte Amanda Meulemans staat in Ned.site, scan 94, akte nummer 54). (Nog evt. invoegen).

(Geboorteakte Hippolyte  Leclercq staat in Ned.site, scan 24, akte nummer  39). (Nog evt. invoegen indien genoeg ruimte).

(Huwemijksakte nog niet online).

(Beide overlijdensakten nog niet online).

 

 

 

XIV.26  Maria Isabella Clementina Meulemans, (dochter van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Langdorp op 4 december 1901 en is overleden te Zaventem op 3 oktober 1946. Zij huwde als fabriekwerkster te Zaventem op 18 juni 1921 met Emilius Goossens, (metaalbewerker, zoon van Joannes Baptista Goossens en Maria Ludovica Vanderpelen), geboren te Zaventem op 10 februari 1896 en overleden te Vilvoorde op 13 december 1976. Emiel Goossens hertrouwde te Zaventem op 15 april 1950 met Maria Theresia Ooms, (dochter van …), geboren te Zaventem op 30 juli 1903 en overleden te Zaventem op 14 juli 1962. Huwelijksgetuigen bij het eerste huwelijk waren Hendrik Boeckmans, schoonbroer van de bruidegom en Petrus Van der Elst, schoonbroer van de bruid. Van Emiel Goossens en Clementina Meulemans werd één kind geboren, volgnummer XV…

(Geboorteakte M.I.Clementina Meulemans nog niet online)

(Geboorteakte Emiel Goossens, vernietigd te Zaventem)

(Geboorteakte van Maria Theresia Ooms vernietigd te Zaventem).

(Twee huwelijksakten nog niet online)

(Drie overlijdensakte nog niet online)

Naar deze akten zal later nog gezocht worden. 

 

 

 

XIV.27  Petrus Gerardus (Jerom) Meulemans, (zoon van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Langdorp op 13 maart 1904 en is overleden te Vilvoorde (ziekenhuis) op 23 maart 1992. Hij huwde te Kortenberg (?) op 19 februari 1927 met Irma Maria Olbrechts, (dochter van ….), geboren te Kortenberg op 31 mei 1903, (dochter van ….) en overleden te Vilvoorde (ziekenhuis) op 10 oktober 1991. Huwelijksgetuigen waren ….Van Petrus Gerardus Meulemans en Irma Maria Olbrechts werd één kind geboren, volgnummer XV…

(Geboorteakte Petrus Gerardus Meulemans, nog niet online.

(Geboorteakte van Irma Maria Olbrechts staat online in scan 78, akte nummer 20).

(Huwelijksakte nog niet online)

(Beide overlijdensakten nog niet online).

 

                                        

 

                                         Hierboven Petrus Gerardus (Jerom) Meulemans (XIV.27)

 

 

 

Hierboven de bidprentjes van Gerard Meulemans en Irma Olbrechts.

 

XIV.28  Franciscus Ludovicus Meulemans, zoon van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Winksele op 1 december 1905 en is overleden na 42 dagen, te Bertem op 11 januari 1906.

(Geboorteakte van Franciscus Ludovicus Meulemans staat online in scan 96, akte nummer 45)

(Overlijdensakte van idem staat online in scan 663, akte nummer 7).

 

 

Hierboven geboorteakte van Franciscus Ludovicus Meulemans (XIV.28), geboren te Winksele op 1 december 1905.

 

XIV.29  Maria Joanna Meulemans, (dochter van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Zaventem op 29 november 1906 en is overleden na 2 dagen te Zaventem op 1 december 1906.

(Geboorteakte van Maria Joanna Meulemans van Zaventem is vernietigd).

(Overlijdensakte van idem van Zaventem is eveneens vernietigd).

(Later nog eens nagaan of er een index bestaat van geboorten en overlijdens).

 

XIV.30  Leopold Meulemans, (zoon van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Sint-Stevens-Woluwe op 3 januari 1908 en is overleden te Vilvoorde (ziekenhuis) op 2 juni 1994. Hij huwde te Diegem op 15 december 1950 met Maria Van Huynegem, (dochter van …, weduwe van ? Claes), geboren te Grimbergen op 23 februari 1916 en overleden te Zaventem op 25 december 1980. Huwelijksgetuigen waren …Uit het huwelijk van Leopold Meulemans en Maria Van Huynegem werden geen kinderen geboren. Uit het eerste huwelijk Claes-Van Huynegem werden twee kinderen Claes geboren, volgnummers XV. P.M vermeld.

(Geboorteakte Leopold Meulemans staat nog niet online in St.-Stevens-Woluwe)

(Geboorteakte Maria Van Huynegem ook nog niet online)

(Huwelijksakte te Diegem gevraagd op 9.11.2018, zie mail).

(Twee overlijdensakten nog niet online).

 

 

Hierboven het overlijdensbericht van Maria Van Huynegem, weduwe Claes en echtgenote van Leopold Meulemans (XIV.30). De twee kinderen (dochters uit haar eerste huwelijk Claes-Van Huynegem)  staan eveneens vermeld op de rouwbrief.

Boven dit bericht foto van Leopold Meulemans (XIV.30).

 

XIV.31  Elvina Rosalia Maria Meulemans, (dochter van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Kraainem op 1 december 1910 en is overladen te Vilvoorde (ziekenhuis) op 1 november 1990. Zij huwde vermoedelijk te Zaventem circa 1930 met Petrus Prosper Strijbos, (zoon van ? Strijbos en ? Bordui), geboren te Temse op 8 september 1908 en is overleden te Zaventem op 12 juni 1973. Van Petrus Prosper Strijbos en Elvina Meulemans werden vijf kinderen geboren, volgnummers XV…

(Geboorteakte van Elvina R.M. Meulemans is vernietigd).

(Geboorteakte van P. Prosper Strijbos staat online in scan 176, akte nummer 336, evt. nog in te voegen).

(Huwelijksakte staat nog niet online).

(Beide overlijdensakten staan nog niet online). 

 

 

XIV.32  Joannes Baptista (Jan Baptist) Meulemans, (zoon van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosallia Van Neijlen), is geboren te Sint-Stevens-Woluwe op 20 februari 1913 en is aldaar  overleden na 4 maanden en 17 dagen op 7 juli 1913.

(Geboorteakte en overlijdensakte nog niet online op 10.11.18). 

 

XIV.33  Ludovicus Augustinus Meulemans, (zoon van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Sint-Stevens-Woluwe op 1 februari 1914 en is overleden te Veltem-Beisem (HERENT) op 26 januari 1996. Hij (draadwever), huwde te Zaventem op 1 september 1934 met Maria Ludovica Van der Wildt, (fabriekwerkster, dochter van Thomas Van der Wildt en van Maria Delphina Melon), geboren te Veltem-Beisem op 6 januari 1914 en overleden te Zaventem (rusthuis) op 19 september 2015. Ze bereikte de hoge oouderdom van 101 jaar, 8 maanden en 13 dagen. Wij bezochten haar nog in het rusthuis te Zaventem toen haar honderdste verjaardag werd gevierd. Huwelijksgetuigen waren Jan Baptist Meulemans, broer van de bruidegom en Prosper Strijbos, schoonbroer van de bruidegom, echtgenoot van Elvina Meulemans. Van Gust Meulemans en Wils Van der Wildt werd één kind geboren, volgnummer XV…

(Geboorteakte van August Meulemans nog niet online).

(Geboorteakte van Wis Van der Wildt nog niet online)

(Huwelijksakte nog niet online)

(Twee overlijdensakten nog niet online).

 

 

 

 

 

 

Op 1 september 1994 vierden Gust en Wis (XIV.33) hun diamanten huwelijksjubileum. Ondergetekende was er ook bij (zie uiterst links achter de staande dame). Gust is in 1996 overleden en Wis in 2015..

 

 

Hierboven bidprentje van Gust Meulemans, overleden te Veltem-Beisem op 26 januari 1996.

 

 

 

Hierboven bidprentje van Wis Van der Wildt (XIV.33), overleden te Zaventem op 19 september 2015 op de leeftijd van 101 jaar, 8 maanden en 13 dagen.

 

XIV.34  Maria Christina Meulemans, (dochter van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Sint-Stevens Woluwe op 20 augustus 1917 en is aldaar overleden na 4 maanden en zes dagen op 26 december 1917.

(Geboorteakte en overlijdensakte van dit kind staan nog niet online).

 

XIV.35  Maria Julia Meulemans, (veertiende en jongste kind van Ludovicus Meulemans (XIII.3) en Rosalia Van Neijlen), is geboren te Zaventem op 23 augustus 1919 en is overleden te Zaventem op 9 november 2000. Zij huwde als fabriekwerkster, eerstt kerkelijk in de parochiekerk van Zaventem op 11 juni 1937, de dag nadien op 12 juni 1937 wettelijk “ten gemeentehuize Saventhem”  met Emiel Lodewijk Hauwelaert, (schoenmalersgast, zoon van  Henricus Hauwelaert en van Delpyna Van Gijsegem), geboren te Aalst op 22 maart 1909 en overleden te Vilvoorde (ziekenuis) op 6 januari 1978. Huwelijksgetuigen waren Seraphin Hauwelaert, broer van de bruidegeom en Leopold Meulemans, broer der bruid. Van Emiel Hauwelaert en Julia Meulemans werden vier kinderen geboren, volgnummers XV…

(Geboorteakte van Julia Meulemans nog niet online).

(Geboorteakte van Emiel Hauwelaert staat online in scan 74, akte nr 238).

(Huwelijksakte staat nog niet online.

(Beide overlijdensakten staan nog niet online).

 

             

 

Hierboven het echtpaar Emiel Hauwelaert en Julia Meulemans

 

 

 

Hierboven bidprentje van het jongste kind van Louis Meulemans en Rosalia Van Neijlen (XIV.35)

 

A partir du numéro d’ordre XIV.36, la famille VAN DE VELDE apparaît dans l’arbre généalogique de la famille MEULEMANS. Les Van de Velde’s sont d’origine une famille flamande de la commune HERSELT (province d’Anvers), mais les descendants sont devenus des Wallons, habitant principalement dans la province Wallon-Brabant. Nous allons traduire les mots principaux en français pour faire plaisir à nos membres francophones. Le couple Jean François Van de Velde et Isabelle Marie Meule-mans (XIII.6) a eu treize enfants qui suivent ci-après. (XIV.36-XIV.48)  

 

XIV.36  Maria Theresia Van de Velde, (dochter van Joannes Franciscus Van de Velde (XIII.6) en Isabella Maria Meulemans), is geboren (est née) te Herselt op 30 augustus 1892 als Maria Theresia MEULEMANS en gewettigd bij huwelijk van de ouders op 23 september 1892. Het kind  Maria Theresia is gedoopt op 31 augustus 1892 in de parochie Blauberg (gehucht van Herselt), doopheffers waren Joannes Baptista Meulemans, haar oudste oom en Maria Theresia Stalmans, tante van het kind en vrouw van Fransciscus Meulemans, ook oom van het kind, die al in Deurne woonde. Maria Theresia (Marie) Van de Velde is overleden (décédée) te Deurne op 18 maart 1971. Op 15 jarige leeftijd huwde zij (elle est mariée) te Herselt op 22 januari 1908 met Josephus Pauwels,  (zoon van Ludovicus Pauwels en Amelia Viskens), geboren (né) te Herselt op 22 mei 1878, en overleden (décédé) te ?? op ??. Maria Theresia en Josephus Pauwels zijn echtgescheiden (sont divorcés) te Tervuren op 17 januari 1929. Huwelijksgetuigen bij het eerste huwelijk waren Petrus Verlinden en Joannes Franciscus Van den Bosch, geen bloedverwanten van de gehuwden.

Maria Theresia hertrouwde (Marie Thérèse s’ est remariée) te Bergen-Op-Zoom, Nederland, (Les Pays-bas), op 31 maart 1930 met Amedeus Michaël Blommé, (douanier, zoon van …) geboren te Antwerpen (Anvers) op 29 november 1898 en overleden te Antwerpen op 22 augustus 1948. Uit het huwelijk van Josephus Pauwels en Maria Theresia Van de Velde werden twee kinderen geboren, volgnummer XV…

(Geboorteakte van Maria Theresia Van de Velde staat online, scan 60, akte nummer 90).

(Geboorteakte van Josephus Pauwels staat online in scan189, akte nummer 49).

(Geboorteakte van Amedeus Michaël Blommé, staat online in scan 751, akte nummer 7340). (Akte nog opzoeken in Nede.Site voor zoon van ???)

(Huwelijksakte van Josephus Peuwels en M.Th. Van de Velde staat online in scan 565/566, akte nummer 4).

(Huwelijksakte van Blommé-Van de Velde nog niet online).

(Drie overlijdensakten nog niet online). 

 

 

Hierboven geboorteakte van Maria Theresia Meulemans, later gewettigd bij huwelijk ouders als Maria Theresia Van de Velde (XIV.36). Louis Meulemans, nog een oom van het kind gaf de geboorte aan van dit onwettig kind van zijn zuster Isabella Maria in 1892..

 

 

XIV.37  Modestus Van de Velde, (zoon van Joannes Franciscus Van de Velde (XIII.6) en Isabella Maria Meulemans), is geboren (né) te Herselt op 1 maart 1894, is gedoopt (est baptisé)  in de parochie Blauberg (gehucht van Herselt). Doopheffers waren Modestus Van den Broeck en  Rosalia Van de Velde (jongste tante van het kind),  en is overleden (décédé) te La Hulpe op 30 december 1975. Hij huwde als dagloner (il est marié comme journalier) te La Hulpe op 30 april 1921 met Rosalie Kumps, (zonder beroep, echgescheiden (divorcée) van Felix Vanhooland, dochter van Pierre Kumps en van Anne-Marie Caron), geboren te Overijse op 13 oktober 1885 en  overleden te La Hulpe op 8 februari 1976. Modeste Van de Velde en Rosalie Kumps hadden geen kinderen (pas d’ enfants).

(Geboorteakte van Modest Van de Velde staat online, scan 121, akte nummer 20).

(Geboorteakte van Rosalie Kumps staat online, scan 691, akte nr 133). (Nog op te zoeken in Ned.Site en invoegen).

(Huwelijksakte staat nog niet online).

(Beide overlijdensakte staan nog niet online).

 

 

Hierboven gebboorteakte van Modestus Van de Velde (14.37), geboren te Herselt op 1 maart 1894.

 

 

 

Hierboven eerste deel van de hwelijksakte van Modeste Van de Velde en Rosalie Kumps te La Hulpe op 30 april 1921.

 

 

Deuxième partie de l’acte de mariage de Modeste Van de Velde et Rosalie Kumps, avec les signatures des mariés et des témons.

 

 

Ci-dessus les actes du décès de Modeste Van de Velde et Rosalie Kumps (XIV.37).

 

XIV.38  Coleta Maria Van de Velde, (derde kind en dochter van Joannes Franciscus Van de Velde (XIV.6) en Isabella Maria Meulemans), is geboren (née) te Herselt op 23 juli 1895, zij is gedoopt (baptisé) op dezelfde dag in de parochie Blauberg (gehucht van Herselt ou un hameau de Herselt, parrain et marraine Carolus Peetermans en Coleta Govaerts. Coleta  is overleden (décédée) te Lasne (OHAIN) op 6 juli 1981). Coleta huwde voor de eerste maal (Colete est mariée pour la première fois) te Overijse op 23 december 1926  met Jean Baptiste Van der Kelen, (serrist, weduwnaar ou veuf) van Catharina Vandenbranden,  zoon van Jean François Van der Kelen en Marie Cathérine Soninckx), geboren (né) te Overijse op 13 januari 1859 en overleden te Overijse op 24 februari1932.

Colete Marie Van de Velde huwde voor de tweede maal (pour la deuxième fois), te Overijse op 26 augustus 1933 met Maurice Pierre Octavie Degryse, geboren (né) te Ieper op 2 mei 1906 en overeden te Ohain op 2 december 1943. Coleta huwde voor de derde maal (Colet eest mariée pour la troisième fois) te La Hulpe op 29 december 1952 met Louis Joseph Kumps, geboren (né) te Elsene (Ixelles) op 21 februari 1904 en overleden te La Hulpe op 23 januari 1955. Van Coleta Van de Velde werden twee voorhuwelijkse kinderen geboren, die erkend werden door haar tweede man Maurice Degryse en die op 26 augustus 1933 de naam Degryse kregen in plaats van Van de Velde. (Zie volgnummers XV.91 en XV.92).

(Geboorteakte van Coleta Maria Van de Velde staat online, scan177, akte nummer 78).

(Geboorteakte van Jean Baptiste Van der Kelen staat online, scan 125, akte nummer 9).

(Geboorteakte van Maurice Pierre Octavie Degryse nog niet online).

(Geboorteakte van Louis Joseph Kumps nog niet online).

(De drie huwelijksakten staan nog niet online).

(De vier overlijdensakten staan nog niet online). 

 

 

Hierboven geboorteakte van Coleta Maria Van de Velde (XIV.38), geboren Herselt 23.7.1895.

 

 

 

Hierboven akte van het eerste huwelijk van Coleta Van de Velde en Jan Baptist Van der Kelen te Overijse op 23 december 1926.

 

 

XIV.39  Joannes (Jean) Van de Veldle, (vierde kind en zoon van Joannes Franciscus (XIII.6) en Isabella Maria Meulemans), is geboren (né) te Herselt op 26 juni 1897, en is overleden (décédé) te Ukkel op 24 juni 19680. Hij huwde (est marié) te Huldenberg op 5 november 1921 met Maria Catharina De Keyser, (dochter van Guilielmus Alphonsus De Keyser en Maria Louisa Sttuyck), geboren te Huldenberg op 5 november 1900 en overleden te Overijse op 7 oktboer 1986. Van Jan Van de Velde en Maria Catherina De Keyser werden twee kinderen geboren, volgnummers XV…

(Geboorteakte Joannes Van de Velde staat online in scan 256, akte nummer 74).

(Geboorteakte van Maria Catharina De Keyser staat online in scan 117, akte nummer 36)

(Huwelijksakte van 1921 staat nog niet online).

(De twee overlijdensakten staan nog niet online).

 

 

Hierboven geboorteakte van Joannes Van de Velde (XIV.39), geboren te Herselt op 26.6.1897.

 

 

Hierboven geboorteakte van Maria Catharina De Keyser (XIV.39), geboren te Huldenberg op 5 november 1900

 

 

 

Hierboven van links naar rechts: Leonard Van de Velde (zie later XIV.43),  Maria Catharina De Keyser, vrouw van Jan Van de Velde en ten slotte Jan Van de Velde zelf, broer van Leonard Van de Velde. 

 

XIV.40  Franciscus (François) Van de Velde, (vijfde kind en zoon van Joannes Franciscus Van de Velde (XIII.6) en Isabella Maria Meulemans), is geboren (né) te Herselt op 13 juli 1899 en is overleden te Rixensart op 27 november 1976. Hij huwe als ijzerdraaier (il est mariécomme tourneur en fer) te Genval op 19 februari 1927 met Denise Ghislaine Voets, (dochter van François Voets en van Julie Lecomte), geboren te Rixensart op 11 september 1905 en overleden te Rixensart op 28 maart 1991. Van François Van de Velde en Denise Ghislaine Voets werden twee kinderen geboren, volgnummers XV…..

(Geboorteakte van Franciscus Van de Velde staat online op scan 28, akte nr 89).

(Geboorteakte van Denise Voets staat online op scan 275, akte nr 49).

(Huwelijksakte staat nog niet online)

(De twee overlijdensakten staan nog niet online).

 

 

Hierboven geboorteakte van Franciscus (François), geboren te Herselt op 13 juli 1899).

 

 

 

 Hierboven geboorteakte van Denise Ghislaine Voets, (XIV.40), geboren te Rixensart op 11 september 1905.

 

 

 

Hierboven huwelijksakte van Franciscus Van de Velde en Denise Voets.

Ci-dessus acte de mariage de François Van de Velde et Denise Voets, mariés à Genval le 19 février 1927.

 

XIV.41  Victoria Van de Velde, (dochter van Joannes Franciscus Van de Velde (XIII.6) en Isabella Maria Meulemans), is geboren (née) te Herselt op 28 juli 1901 en is overleden op vier jarige leeftijd (cécédée à l’ age de quatre ans) te Herselt op 10 september 1905.

(Geboorteakte van Victoria Van de Velde, staat op scan 54 akte nr 103). (Nog evt invoegen)

(Overlijdensakte  van idem staat in scan 204 akte nr 58) (Nog evt invoegen).

 

XIV.42  Petrus Norbertus (Pierre NORBERT) Van de Velde, (zevende kind en zoon van Joannes Franciscus Van de Velde (XIII.6) en Isabella Maria Meulemans, is geboren (né) te Herselt op 10 juli 1903, gedoopt (baptisé) in de parochie Blauberg (hameau de Herselt) op 11 juli 1903. Doopheffers (parrain et marraine) waren Petrus Meulemans (neef van het kind) en Maria Vercammen. Pierre Norbert Van de Velde is overleden (décédé) te La Hulpe op 23 april 1977. Hij huwde (marié) te Ohain op 30 maart 1929 met Hortense Sylvie LAMBERT, (dochter van ou fille de ….), is geboren (née) te Ohain op 18 mei 1900 en overleden (décédée) à Etterbeek op 20 september 1958. Van Norbert Van de Velde en Hortense Sylvie Lambert zijn geen kinderen gekend.

(Geboortakte van Pierre Norbert Van de Velde staat online in scan 249, akte nummer 93). (Evt. nog invoegen)

(Geboorteakte van Hortense  S. Lambert staat online, in scan 112, akte nummer 28). (Evt. nog invoegen)

(Huwelijksakte staat nog niet online).

(Twee overlijdensakten staan nog niet online).  

 

 

Hierboven op de bovenste rij, de tweede van links is Hortense Sylvie Lambert, vrouw van Pierre Van de Velde en de derde van links, is Pierre Van de Velde (XIV.42) in 1930 ter gelegenheid van het huwelijk van Martin Van de Velde en Leonie Leblicq (zie later XIV.44)

 

 

Overlijdensakte van Pierre Van de Velde (XIV.42). Acte de décès de Pierre Van de Velde (XIV.42)

 

XIV.43  Ignatius (Ignace) Van de Velde, (achtste kind en zoon van Joannes Franciscus Van de Velde (XIII.6) en Isabella Maria Meulemans), is geboren te Herselt op 31 juli 1905, dezezelfde dag gedoopt in de parochie Blauberg (gemeente Herselt). Doopheffers waren Ignace Van den Broeck, aangetrouwde oom van het kind, (echtgenoot van Francisca Van de Velde), en Theresia Verbeek aangetrouwde tante van het kind (vrouw van Petrus Van de Velde). Ignace Van de Velde overleed te La Hulpe op 8 november 1990 in ongehuwde staat.

(Geboorteakte van Ignatius Van de Velde staat online in scan 447, akte nummer 92) (evt nog invoegen).

(Overlijdensakte van idem staat nog niet online).

 

 

Hierboven geboorteakte van Ignatius Van de Velde (XIV.43), geboren te Herselt op 31 juli 1905.

 

XIV.44  Martinus Norbertus (Martin Norbert) Van de Velde, (neuvième enfant et fils de Jean François Van de Velde (XIII.6) et Isabelle Marie Meulemans), est né à Herselt le 25 juillet 1907. L’ enfant est baptisé le même jour dans la paroisse de Blauberg (Herselt). Le parrain était Martinus Norbertus Van Hout et la marraine était Marie Van de Velde, une tante de l’ enfant. Martin Van de Velde est décédé à Nivelles le le 9 décembre 1999. Il était  marié à La Hulpe le 22 mars 1930 à Jeanne Léonie Leblicq, (fille de Désiré Guillaume Leblicq et de Marie Françoise Meerschaert), née à La Hulpe le 28 juillet 1908 et décidée à Bruxelles le 18 décembre 1952. Pierre Norbert Van de Velde, frère du marié, et  Vincent Meerschaert, oncle de la mariée, étaient les témoins de mariage.  Il était né deux enfants de Martin Van de Velde et Jeanne Léonie Leblicq, numéros d’ ordre XV….

(L’ acte de naissance de Martinus Norbertus Van de Velde se trouve au scan 628, acte numéro 82).

(L’acte de naissance de Jeanne Léonie Leblicq se trouve au scan 83, numéro 34).

(L’ acte de mariage n’est pas encore online)

(Les deux actes du décès ne sont pas encore online).   

 

 

Ci-dessus l’ acte de naissance à Herselt le 25 juillet 1907 de Martin Norbert Van de Velde (XIV.44).

 

 

Ci-dessus première partie de l’ acte de mariage de Martin Norbert Van de Velde et Jeanne Léonie Leblicq.

 

 

Ci-dessus deuxième partie de la même acte de mariage avec les signatures des mariés, des témonis et de Isabella Meulemans, mère du marié.

 

 

PS. La photo ci-dessus droit des deux hommes, c’est Léonard et PIERRE NORBERT Van de Velde.

 

XIV.45  Maria Ludovica (Marie Louise) Van de Velde, (tiende kind en dochter van Joannes Franciscus Van de Velde (XIII.6) en Isabella Maria Meulemans), is geboren (née) te Herselt op 21 januari 1909. Cette enfant est baptisé le 22 janvier 1909 dans la paroisse Blauberg (Herselt). Le parrain était Modeste Van de Velde, son frère aîné et la marraine était Maria Constantia Peeters. Marie Louise Van de Velde est décédée à Waterlael-Boitsfort le 23 janvier 1999. Elle est mariée à Watermael-Boitsfort le 12 novembre 1932 à Louis Henri Ghislain Carlier, (fils de ….), né à Pondrôme le 23 janvier 1906 et il est décédé à Wavre le 6 mars 1981. Louise avait une enfant avant le mariage et une enfant de Louis Carlier, numéros d’ordre XV.99 en XIV.100.

(Acte de naissance de Louise Van de Velde se trouve online, scan 778, acte numéro 15) (Evt. à ajouter).

(Acte de naissance de Louis Carlier n’ est pas encore online.)

(Acte de mariage pas encore online).

( Les deux actes de décès pas encore online.)

 

 

XIV.46  Leonard Van de Velde, (elfde kind en zoon van Joannes Franciscus Van de Velde (XIII.6) en Isabella Maria Meulemans), is geboren (est né) te Overijse op 24 november 1910 en is overleden (est décédé) te Waterlo op 31 januari 2001. Hij huwde (est marié) voor de eerste maal te La Hulpe op 16 juli 1932 met Victoria Orlans, (dochter van ….), née à La Hulpe le 27 mai 1912, et décédée à Tervuren le 18 avril 1970.

 

Leonard Van de Velde huwde voor de tweede maal te Sint-Gillis op 28 november 1970, (est marié pour la deuxième fois), met Joanna Maria Van der Meeren, (dochter van Franciscus Vandermeeren en Anna Catharina Smets), weduwe van Alphonse Auguste Denis Birembaux, geboren te Antoing op 25 december 1904 en overleden te Sint-Gillis op 25 juli 1962). Joanna Maria Van der Meeren is geboren (est née) te Huldenberg op 11 december 1910 en is overleden te Waterlo op 19 september 1996. Huwelijksgetuigen bij het huwelijk van Leonard Van de Velde en Joanna Maria Van der Meeren waren Alphonse Birembaux, zoon van de bruid en Jean Van de Velde, broer van de bruidegom. Uit de twee huwelijken van Leonard Van de Velde zijn geen kinderen gekend. Uit het eerste huwelijk van Joanna Maria Van der Meeren (met Birembaux) werd één kind geboren, volgnummer XV….

(Geboorteakte van Leonard Van de Velde staat online, scan 203, akte nummer 178). (nog evt. in te voegen).

(Geboorteakte van Victoria Orlans, staat online, scan 178, akte nummer 27).

(Geboorteakte van Joanna Maria Van der Meeren, staat online, scan 175, akte nummer 35).

(Geboorteakte van Akphonse Auguste Denis Birembaux staat online, scan 200, akte nummer 85)

(De drie huwelijksakten staan nog niet online).

(De vier overlijdensakten staan nog niet online).       

  

 

Ci-dessus l’ acte de mariage de Léonard Van de Velde et Jeanne Marie Vandermeeren à Saint-Gilles le 28.11.1970.

 

 

Voor verdere foto’s van Leonard Van de Velde, verwijzen wij naar het volgnummer XIII.6 de gezinsfoto in 1930, naar het volgnummer XIV.39, samen met zijn broer Jan Van de Velde en diens vrouw, en naar het volgnummer XIV.42, samen met zijn broer Pierre Norbert Van de Velde.

Nous référons aux numéros d’ordre XIII.6, XIV.39 et XIV.42 pour plus de photos de Léonard Van de Velde.   

 

XIV.47  Victorine Van de Velde, (douzième enfant et fille de Jean François Van de Velde (XIII.6) et Isabelle Marie Meulemans), est née à Overijse le 24 octobre 1912 et elle est décédée à Uccle le 31 juillet 1959. Victorine est mariée à ?  ca 1935 à Louis Fernand Joseph Ghislain JOURION, (dit Maurice, fils de ….), né à Nivelles le 9 septembre 1910 et décédé à Sainte-Ode le 14 favrier 1978. Trois enfants sont nés du marriage de Maurice Jourion et Victorine Van de Velde, numéros d’’ ordre XV…

(Acte de naissance de Victorine Van de Velde n’ est pas encore online). (Eventuellement à ajouter).

(Acte de naissance de Louis F.J.G. Jourion  se trouve online, scan 382, numéro d’ acte 157). (Encore ajouter)

(Acte de mariage pas encore online).

(Les deux acte de décès pas encore online).

 

 

XIV.48  Maria Rosalina Van de Velde, (treizième et dernière enfant et fille de Jean François Van de Velde (XIII.) et Isabelle Marie Meulemans), est née à Overijse le 23 décembre 1915 et elle est décédée à Wavre le 5 août 1994. Elle est mariée à Bruxelles le 31 octobre 1942 à Eugène Hubert Delannay, (fils de …), né à Beclers le 5 fevrier 1900 et décédé à Bruxelles le 4 décembre 1965. Il ‘ny a pas d’ enfants connu de Eugène Hubert Delannay et Marie Rosaline Van de Velde.

(Acte de naissance de Maria Rosalina Van de Velde n’est pas encore online). (A ajouter plus tard)

(Acte de naissance de Eugène Hubert Delannay se trouve online, scan 784, numéro 2) (A Ajouter plus tard)

(Acte de mariage pas encore online).

(Les deux actes de décès ne sont pas encore online).

 

  

 

Ci-dessus Rosalie Van de Velde, (XIV.48) la plus jeune enfant de Jean François Van de Velde et Isabelle Marie Meulemans (XIII.6).

 

XIV.49  Anna Cornelia Goossens, (dochter van Constantinus Goossens en Josephina Meulemans), is geboren te Borgerhout op 1.1.1895 en is overleden te ? op ?. Van Anna Cornelia is één (onwettig) kind gekend, volgnujmmer XV…

 

XIV.50  Joannes Josephus Goossens, (zoon van Constantinus Goossens en Josephina Meulemans), is geboren Borgerhout op 22 maart 1900 en is overleden te Antwerpen op 6 maart 1960. Joannes Josephus, diamantwrker, huwde te Antwerpen op 2 april 1921 met Helena Leopoldina Van Nieuwenhuyse, geboren te Antwerpen op 8 augustus 1899 en overleden te Deurne op 4 juli 1994. Van dit echtpaar zijn drie kinderen geboren, volgnummers XV…  

 

XIV.51  Francisca Florentina Meulemans, (dochter van Petrus Joannes Meulemans (XIII.10) en Joanna Maria Claessens), is geboren te ?? in 1900 ….

 

XIV.52  Emma Catharina Meulemans, (dochter van Petrus Joannes Meulemans (XIII.10) en Joanna Maria Claessens), is geboren te ?? in 1904 …

 

XIV.53  Florentinus Mattheus Meulemans, (zoon van Petrus Joannes Meulemans (XIII.10) en Joanna Maria Claessens), is geboren te Brasschaat in 1905 …

 

XIV.54  Maria Ludovica Meulemans, (dochter van Petrus Joannes Meulemans (XIII.10) en Joanna Maria Claessens), is geboren te Brasschaat in 1907 …

 

XIV.55  Edgard Adriaan Meulemans, (zoon van Petrus Joannes Meulemans (XIII.10) en Joanna Maria Claessens), is geboren te Brasschaat op 10 februari 1913 en overleden te Ekeren op 18 maart 1976. Hij huwde te Beveren (Waas) op 24 oktober 1934 met Alice Aimée Clemence Maurice Plaetevoet, (dochter van Aimé René Plaetevoet en Maria Stepania Vander Cruyssen), is geboren te Merkem op 7 sptember 1913 en is overleden te Ekeren op 26 februari 2002. Eventuele kinderen nog op te zoeken

 

 

 

 

 

XIV.56  Augustinus Meulemans, (zoon van Alphonsus Martinus Meulemans (XIII11), en Wilhelmina Gruythuysen), is geboren te Mechelen op 5 november 1897 en is overleden te ?? op ??. (Nog niet online). Hij huwde te Mechelen op 10 mei 1920 met Augustina Coleta Van Genechten, (dochter van Andreas Alfons Van Genechten en Hendrika Theresia Blereau), is geboren te Mechelen op 26 november 1899 en is overleden te ?? op ??. Overmijden echtgenote nog niet online, evenmin kinderen ?

 

XIV.57  Joannes (Jan) Meulemans, (zoon van Alphonsus Martinus Meulemans (XIII.11) en Wilhelmina Gruythuysen), is geboren te Mechelen op 15 mei 1899 en is overleden na 2 maanden en 8 dagen te Mechelen op 23 juli 1899.

 

XIV.58  Anna Maria Meulemans, (dochter van Alphonsus Martinus Meulemaans (XIII.11) en Wilhelmina Gruythuysen), is geboren te Mechelen op 2 september 1900 en is na één maand overleden te Mechelen op 1 oktober 1900.

 

XIV.59  Franciscus (Frans) Meulemans, (zoon van Alphonsus Martinus Meulemans (XIII.11) en Wilhelmina Gruythysen), is geboren te Mechelen op 4 juni 1903 en is nog dezelfde dag overleden te Mechelen op 4 juni 1903.

 

XIV.60  Joannes Baptista Meulemans, (zoon vn Alphonsus Martinus Meulemans (XIII.11) en Wilhelmina Gruythuysen), is geboren te Mechelen op 15 februari 1906 en is overleden te Mechelen na vijf jaar en zeven maanden op

7 september 1911.

 

XIV.61  Josephina Paulina Meulemans (dochter van Alphonsus Martinus Meulemans (XIII.11) en Wilhelmina Gruythuyseb), is geboren te Mechelen op 5 maart 1911 en is overleden na 4 maanden te Mechelen op 9 juli 1911.

 

XIV.62  Franciscus (Frans) Verschaeren, (onwettige zoon van Maria Josephina Meulemans), geboren als Franciscus Meulemans te Mechelen op 16 januari 1905, gewettigd als Verschaeren bij het huwelijk van zijn ouders te Mechelen op 13 januari 1906  van Frans Pieter Verschaeren en Maria Josephina Meulemans. Frans Verschaeren overleed te ?? op ??.

 

XIV.63  Ludovica (Louisa) Francisca Van Win, (geboren als onwettige dochter Meulemans van Melania Joanna Francisca Meulemans. Her kind werd gewettigd tot Van Win, door het huwelijk van de moeder met  Frans Jan Van Win, te Mechelen op 15 januari 1914. Het kind Louisa Francisca werd geboren te Mechelen op 1 september 1907.

 

XIV.64  Maria Van Win, is geboren als onwettig kind Maria Meulemans, dochter van Melania Joanna Francisca Meulemans (XIII.17) ), in 1914 gewettigd tot Van Win, huwelijk van de moeder met Frans Jan Van Win. Het kind werd geboren te Mechelen op 22 september 1909.

 

XIV.65  Frans Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (Xiii.24) en Bertha Spinoy), is geboren te Mechelen (?) in 1923 en is nog in leven op 8 maart 2019. Hij huwde met Maria Louisa Verbruggen, geboren te ?? in 1919. Van Frans Meulemans en Maria Louisa Verbruggen zijn twee kinderen gekend, volgnummers XV… 

 

XIV.66  Maria (Mariette) Meulemans, (dochter van Franciscus Meulemans (XIII.24) en Bertha Spinoy), is geboren te Mechelen op 19 februari 1933. Zij huwde met Georges Houmans, geboren te Brussel in 1931. Van  Georges Houmans en Maria Meulemans werden twee kinderen geboren, waarvan geen verdere gegevens gekend zijn.

 

XIV.67  Marcel Meulemans, (zoon van Victor Meulemans (XIII.) en Victorine Buelens), is geboren te Zemst in 1946 en is overleden te ?? in 2012 ? Hij huwde met Hilda Beukelaers, geboren te Eppegem op 23 april 1949. Van Marcel Meulemans en Hilda Beukelaers is één kind gekend, volgnumer XV.. 

 

XIV.68  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Frans Meulemans (XIII.33) en Isabella Antonia Raes), is geboren te Mechelen op 28 mei 1913 en is overleden te ?? op ?? (nog niet online). 

 

XIV.69  Eugeen Willem Stevens, (zoon van Eduard Stevens (XIII…) en Maria Theresia Leonia Meulemans), is geboren te Mechelen op 17 november 1885 en is overleden te Mechelen op 17 mei 1886.

 

XIV.70  Laurent Emiel Corneel Melania Maria Meulemans, (zoon van Florimondus Joannes Maria Meulemans (XIII) en  Paulina Maria Joanna De Boeck), is geboren te Mechelen op 26 mei 1906, en is overleden te Mechelen op 21 augustus 1961 als ongehuwde.

 

        

 

Hierboven prentje van de plechtige H. communie van Laurent Meulemans op 17 mei 1917, negen dagen voor zijn eljfde verjaardag, voor- en achterzijde. (volgnummer XIV.64).

 

 

 

Dit is de voetbalploeg van het Sint-Romboutscollege in 1923. Laurent Meulemans maakte er deel van uit, vermoedelijk als middenvelder. Priester leraar en coach van de ploeg hanteerde duidelijk het 5-3-3 systeem, drie verdedigers, drie middenvelders en vijf aanvallers waaronder een rechts- en een linksbuiten (de extremen die de lijn afliepen).. Laurent staat op de tweede rij (bij de middenvelders), uiterst rechts, geknield op de rechter  knie, in zijn 17de levensjaar. 

 

 

 

 

 

 

Hierboven twee foto’s van de jonge Laurent E.C.M.M. Meulemans,(XIV.64), zoon van Florimond en Paulina De Boeck, soldaat milicien  ca 1925. Zo te zien had hij nog geen strepen of sterren maar wel een paard.

 

   

 

Hierboven links: Nonkel Laurent Meulemans met de zes oudste kinderen van zijn broer Victor Meulemans en Mariette Huybrechts tgv de eerste commnie van Resi (uiterst rechts in communiekleed)) op 11 juni 1950.  Naast Nonkel Laurent het oudste meisje Godelieve, op de tweede rij vlnr de oudste jongen Walter,dan Lutgarde en de communiecant Theresia (Resi). Derde rij vooraan, Guido en en naast Guido, de kleine Rita . Foto rechts, Nonkel Laurent bij dezelfde gelegenheid, hij was toen ca 44 jaa. (XIV.64). Stefaan en Dirk waren nog niet geboren. Deze foto staat ook bij het oudste kind Walter, zie XV.108.

 

.

 

Hierboven links Laurent Meulemans (XIV.64), in de rouwkapel van zijn tante Marie Meulemans in maart 1961 en rechts Leon Meulemans, (zie XIII.63), broer van de overledene toen ook al 80 jaar. Pikant detail: Laurent Meulemans zou in augustus van datzelfde jaar ook komen te overlijden op de leeftijd van 55 jaar. 

 

 

Hierboven rouwbrief van Laurent Meulemans, zoon van Florimond, overleden op 21 augustus 1961, nog maar 55 jaar en bijna 3 maanden.

 

     

 

Hierboven rouwprentje van Laurent Meulemans, zoon van Florimond, overleden als ongehuwde op de leeftijd van 55 jaar en 3 maanden. (XIV.64)

 

 

Hierboven twee foto’s genomen bij de begrafenis van Laurent Meulemans te Mechelen in augustus 1961. Op de onderste foto herkennen wij vlnr Godelieve, Lutgarde en Resi Meulemans, drie nichten van de overleden Nonkel Laurent.

 

XIV.71  Rosalia Sophia Maria Meulemans, (Rosalie, dochter van Florimondus Joannes Maria  Meulemans (XIII..) en Paulina Maria Joanna De Boeck), is geboren te Mechelen op 17 april 1909 en is overleden te Mecheln op 6 december 1997 als ongehuwde. Zij oefende het beroep van boekhoudster uit, zie hierna haar behaalde diploma’s.

 

   

 

Hierboven voor-, achterzijde van het plechtige communieprentje en pl.communiefoto van Rosalie Meulemans, dochterje van Florimond Meulemans en Paulina De Boeck. Zij deed haar plechtige communie in de parochiekerk van het H. Hart te Mechelen op 21 maart 1920 en was toen 10 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

 

 

 

Op 17 jarige leeftijd behaalde Rosalia Meulemans haar diploma in de stenografie (methode Meysmans), met de grootste onderscheiding in de Vlaamse taal. Hiervan getuigen de twee diploma’s hierboven uitgereikt op 8 juni 1926 door Het Nationaal Instituur voor stenografie van Brussel. Zij haalde een snelheid van 100 woorden per minuut. (Zie volgnummer XIV.65).

 

 

Op dezelfde dag 8 juni 1926 kreeg zij ook het diplima van dactylografie in de Franse taal met grote onderscheiding van hetzelfde instituut. Haar snelheid was 40 woorden per minuut en dit in de Franse taal wat haar moedertaal niet was, nemen we aan en zij was nog maar 17 jaar.

 

 

 

 

 Op 21 juli 1926 verkreeg zij met onderscheiding ookhet diploma van Handelswetenschappen in al de vakken van het Middelbaar Onderwijs “onderstaan in de Vrije Middelbare school”  te Mechelen. Op 17 jaar had zij dus reeds haar humanioria studies be-eindigd en dat in 1926. Van een knappe studente gesproken.

 

 

En tenslotte om de kroon op het werk te zetten, behaalde zij op 5 augustus 1926, het diploma van BOEKHOUDEN in de Middelbare school van “Lorette” te Mechelen “met groote onderscheiding” en dit op de leeftijd van 17 jaar, 3 maanden en 18 dagen.Wij menen dat deze prestatie toch wel eens extra in de kijker  mocht gezet  worden, gelet op haar jeugdige leeftijd. Wie zij  juist was vindt U onder het volgnummer XIV.65. 

 

 

Hierboven Rosalia Meulemans, dochter van Florimond en Paulina De Boeck, op naar schatting 35 jarige leeftijd, dit zou dan een foto van ca 1945 zijn. Zij was een gediplomeerde boekhoudster, zie hiervoor haar behaalde dipmoma’s. Ze werd ruim 88 jaar en bleef haar ganse leven ongehuwd. (zie XIV.65).  

 

   

 

Hierboven rouwbrief van Rosalie Meulemans, dochter en tweede kind van Florimond Meulemans en Paulina De Boeck.

 

     

 

Hierboven voor-  en achterzijde van het bidprentje van Rosalie Meulemans, dochter van Florimond Meulemans, overleden als “juffrouw”  te Mechelen op 6 december 1997 in de gezegende leeftijd van 88 jaar.

 

 

Hierboven nog eens het rouwprentje van Rosalie Meulemans (XIV.65). Onze medewerkers waren zo ijverig dat het ons tweemaal werd toegezonden, dat verdient ze wel. Ze werd precies 88 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

 

XIV.72  Victor Josephus Victoria Meulemans, (Onderwijzer, “meester Meulemans voor de studenten”),, zoon van Florimondus Joannes Maria Meulemans (XIII.) en Paulina Maria Joanna De Boeck), is geboren te Mechelen op 18 augustus 1913 en is overleden te Mechelen op 13 februari 1991. Victor  huwde te Antwerpen op 10 juli 1938 met Maria (Mariette) Xaveria Aloysia Huybrechts, (dochter van Petrus Joannes Huybrechts en NN Gilleir), geboren te Antwerpen op 24 oktober 1909 en is overleden te Duffel op 19 augustus 2000. Van Victor Josephus Victoria Meulemans en Maria Xaveria Aloysia  Huybrechts  werden acht kinderen geboren, volgnummers XV.108 t/m XV.115.

N.B. In principe mag de geboorteakte van de echtgenote en de huwelijksakte reeds openbaar gemaakt worden, maar geen van beide akten zijn al gedigitaliseerd. Het Rijksarchief van Brussel beschikt niet over voldoende personeel en heeft daardoor een grote achterstand opgelopen.

 

 

Hierboven unieke foto van baby Victor  Meulemans, geboren op 18 augustus 1913. Zou dit een eindejaarsfoto geweest zijn van 1913, wij durven er ons niet over uitspreken, wij laten het over aan bevoegde mensen.In ieder geval heeft het waarschijnlijk veel geduld gevergd om een baby er zo fotogeniek te laten uitzien. De baby is verbaasd wat er gaat gebeuren of heeft hij het vogeltje gezien ? Fantastische foto en ook al ruim 106 jaar oud ! Gezien de baby reeds mooi rechtop kan zitten opteren wij voor ca maart 1914 als tijdstip van de foto.  

 

                    

 

Hierboven:  Jeugdfoto’s van Mariette Huybrechts, 1)  ca 1916/1917 (eerste communie). 2) Foto midden van ca 1918/1919. 3)  Rechts, plechtige communiefoto van Mariette Huybrecfhts, geboren te Antwerpen op 24 oktober 1909. Naar schatting is deze foto dus van mei 1921, op de leeftijd van 11 jaar en 7 maanden. Zij was de dochter van het echtpaar Huybrechts-Gilleir. (volgnummer XIV.66 Meulemans-Huybrechts).

 

 

         

 

Hierboven voor- en achterzijde van het  plechtige communieprentje  van Victor Meulemans (zoon van Florimond),en foto t.g.v. zijn pl.communie in 1924 in de parochiekerk van het H.Hart te Mechelen. Let op het leuke hoedje van de  plechtige communiecant Victor, in 1924 11 jaar en bijna 8 maanden. Nu bijna 96 jaar later is dit geen mode meer menen wij of kan dit ooit terugkeren ? Zeg nooit, nooit.

 

          

 

Hierboven: Twee foto’s van Victor Meulemans, zoon van Florimond, bij het leger als onderluitenant ca 1938, waarschijnlijk reserveofficier met één ster). Naar verluidt zou hij later een tweede  ster  gekregen hebben en dan was hij werkelijk luitenant.  (volgnur XIV.66. 

 

 

Hierboven twee huwelijksfoto’s van Victor Meulemans en Mariette Huybrechts, gehuwd te Antwerpen op 10 juli 1938. Ze zien er allebei stralend uit, meer valt hierover niet te zeggen. (volgnummer XIV.66).

 

 

Hierboven:De jonge onderwijzer Victor Meulemans, zoon van Flormond Meulemans, de studenten noemden hem met veel eerbied “Meester Meulemans”, maar voor vrienden en kennissen was hij  “De Fikke” die gedurende vele jaren onderwijzer van het zesde leerjaar was in het Sint Romboutscollege van  Mechelen. (Foto circa 1940)

 

     

 

Hierboven: Links de moto van onderwijzer Victor Meulemans, één van zijn hobby’s die hij beoefende, hij had er misschien nog. Rechts, Victor Meulemans op zijn moto, in aangepaste kledi,j klaar voor een tochtje met de moto. Foto ca 1939.    

 

       

 

Hierboven vlnr drie foto’s van het gezin Victor Meulemans: links kleine foto: Achteraan van l.n.r. moeder Mariette en vader Victor, Godelieve, Lutgarde en Resi. Daarvoor vlnr. Guido, Karly uit Oostenrijk, Rita, Stefaaan en de kleine Dirk helemaal vooraan. De oudste zoon Walter was afwezig.In de plaats daarvan staat er een Oostenrijkse  gastjongen tussen. Wij nemen aan dat de kleine Dirk 3 of 4 jaar zou zijn, dan is de foto van 1957/1958. Deze foto staat ook bij Walter, zie XV.108

 

Daarnaast rechts, de grotere foto met pastoor Proost.Bovenaan vlnr. Lutgarde, Walter, Resi, Godelieve, Guido.

Daaronder, de kleine Dirk met moeder Mariette,,Rita, Pastoor Proost, Karly van Oostenrijk (tussen pastoor Proost en vader Victor), dan vader Victor, dan Stefaan. Vermits hier ook de Oostenrijkse jongen aanwezig was, lijkt mij deze foto ook van 1957/1958. Er staan 11 personen op, de ouders, de 8 kinderen en de Oostenrijkse gastjongen.       

 

Hierboven uiterst rechts, nog een foto van het gezin Victor Meulemans en Mariette Huybrechts in hun tuin.

Deze drie foto’s van de kinderen Meulemans-Huybrechts hebben wij ook geplaatst bij het oudste kind van Victor, nl. Walter Meulemans, zie volgnummer XV.108. Achteraan vlnr. Resi, Lutgarde, Godelieve, Guido en Walter.

Vooraan, Stefaan, vader Victor, Dirk, moeder Mariette, en Rita.Ook deze foto ramen wij genomen in het jaar 1957/1958.

 

 

 

Hierboven foto van rond 1958 genomen op Nekkerspoel Mechelen. Van links naar rechts herkennen we, Guido Meulemans, moeder Mariette Huybrechts, Dirk op de arm van Lutgarde, Resi. Vooraan Stefaan en Rita Meulemans. In feite is het moeder Mariette (echtgenote van onderwijzer Victor Meulemans) en zes van haar kinderen.

 

 

 

Hierboven twee foto’s waarop in feite dezelfde personen staaan. Bij de tweede foto werd links en rechts gewisseld. Wij herkennen op de linker foto, bovenste rij, vlnr. en dan de 4e persoon,Florimondus Meulemans, reeds een hoogbejaard man in die tijd (ca 1958, jaar van de expo), vermits hij geboren was in 1877. Op dezelfde rij maar dan van rechts naar links, Nonkel Laurent, broer van onderwijzer Victor, Mariette Huybrechts (vrouw van voornoemde victor), Petrus Huybrechts, (vader van Mariette), Tante Rosalie Meulemans, (zuster van Victor) en Pastoor Proost. Voor het tijdstip van de foto hebben wij ons gebaseerd op de oude Florimond Meulemans, vader van onderwijzer Victor.In 1960 zou Florimond overlijden in zijn 83e levensjaar.

  

 

Hierboven: Links Laurent (XIV.68),  zoon van Victor Meulemans, rechts onderwijzer Victor Meulemans (XIV.66), zoon van Florimond in de rouwkapel van Marie Meulemans in maart 1961.

 

 

Hierboven onderwijzer Victor Meulemans (uiterst rechts op de foto) van l.n.rechts zijn vier zonen, Dirk, Stefaan, Guido en Walter, bij het overlijden van Laurent, (broer van Victor) in augustus 1961, kort na het overlijden van Marie Meulemans, (tante van Victor),.in maart 1961. (Zie XIV.68)

 

 

 

Nog een foto van de begrafenis van Nonkel Laurent (broer van onderwijzer Victor),overleden  in augustus 1961 met op de voorgrond de kleine Dirk Meulemans (ca 7 jaar), vader Victor met achter zijn schouder zoontje Guido, kleine Stefaan en daarachter de oude Leon Meulemans (XIII.63), nog een oom  van Victor en derhalve nog een broer van Victor ’s vader Florimond.

 

 

Hierboven een foto uit het programma “VTM Klasgenoten” dat destijds van start ging op VTM in 1989 met de helaas reeds overleden Guideo De Praetere. Onderwijzer Victor Meulemans zit hier vooraan rechts tussen de gebroeders Rene en Manu Verreth (acteurs uit De Collega’s) die o.a.bij hem in de klas hebben gezeten van het zesde leerjaar ca 1951-1952, zoals trouwens allen die nog op de foto staan. Wij herkennen ook acteur Jaak Van Assche (ook bekend geraakt als Jean De Pesser in De Collega’s). Die tweeling Verreth is geboren in 1940 maar Victor Meulemans zag reeds  het levenslicht in1913. Als wij aannemen dat dit programma werd opgenomen in 1989 dan was meester Victor toen reeds ca 76 jaar. Wij hebben die uitzendingen allemaal gezien maar wie kon toen vermoeden dat deze Victor later in onze stamboom zou opduiken. Wij moeten eerlijk bekennen dat ons weinig is bijgebleven van deze uitzendingen, dertig jaar geleden. 

 

   

 

Rouwbrief van onderwijzer Victor Meulemans (zie XIV.66).

 

 

 

Hierboven rouwprentje van onderwijzer Victor Meulemans, met links zijn foto. Hij overleed op de leeftijd van 77 jaar en 6 maanden. (XIV.66).

 

  

 

Hierboven rouwbrief van Mariette Hubrechts, weduwe van onderwijzer Victor Meulemans, overleden te Duffel op 19 augustus 2000, bijna 90 jaar.

 

 

 

Hierboven rouwprentje met foto van Mariette Huybrechts, weduwe van onderwijzer Victor Meulemans. Zij werd 90 jaar en 10 maanden. (XIV.66).

 

       

 

 

Hierboven vlnr:  de ouders van Mariette Huybrechts, nl .Petrus Joannes Huybrechts en Amelia Joanna GILLEIR, daarnaast haar vader Petrus Joannes Huybrechts, dan haar moeder Amelia Johanna Gilleir, en tenslotte nog eens haar vader Petrus  Joannes ca 1955 ? Dochter Mariette Huybrechts was geboren in 1909, wij mogen aannemen dat haar ouders rond  1880 geboren  waren. Zo kunt u zelf een idee vormen van het jaar van bovenstaande foto’s. De geboorteakten van de ouders van Mariette staan nog niet online. Zie verder volgnummer XIV.66.

 

             

 

Hierboven vlnr: foto van Philomena Callens, was gehuwd met Joannes Baptista Gilleir, daarnaast  het bidprentje van Philomena Callens, geboren te Contich op 9 juni 1853 en overleden in 1938 te Antwerpen. Zij was  de grootmoeder van Mariette Huybrechts langs moederszijde. Zie lid XIV.66.

 

3        

 

Hierboven bidprentje van Catharina Huybrechts (Zuster Martha van den H. Petrus), orde der Carmelietessen te Mechelen. Zij was geboren te “Rethy” op 12 mei 1854 en was een groottante van Mariette Huybrechts langs vaderszijde of m.a.w. een zuster van grootvader Huybrechts. Ook van de grootvader en van de vader van Mariette konden wij de aktes niet vinden om dezelfde voornoemde reden. Wij zullen hiervoor nog enkele jaartjes moeten wachten. (zie volgnummer XIV.66)

 

XIV.73  Rosalia Medard Maria Meulemans, (dochter van Victor Josephus Guillielmus Meulemans (XIII.10) en Clementina Celina Feremans), is geboren te Mechelen op 14 februari 1911 en is overleden te Mechelen als kind van 4 jaar, op 6 maart 1915.

 

 

 

Hierboven zeldzaam bidprentje van het vierjarig kindje van Victor Meulemans en Celine Feremans, geboren in 1911 en overleden in 1915.

 

XIV.74  Laurent Constantia Victor Meulemans, (zoon van Victor Josephus Guillielmus Meulemans (XIII.10) en Clementina Celina Feremans), is geboren te Mechelen op 20 november 1916 en is overleden te Duffel op 18 juni 1988. Hij huwde te Mechelen op 10 november 1942 met Dorothea Josephina Emiel Lenaerts, (dochter van Frans Napoleon Lenaerts en Elisa Alphonsina Kerselaers), geboren te Mechelen op 13 april 1921 en is overleden te Bonheiden op 8 maart 2002. Van Laurent Victor Meulemans en Dorothea Josephina Lenaerts werden twee kinderen geboren, volgnummers XV…

 

     

 

Hierboven voor- en achterzijde herinneringsprentje aan de Plechtige H. Communie van Laurent Meulemans, gedaan in de parochiekerk van het H.Hart te Mechelen op 25 maart 1928 (leeftijd 11 jaar en 8 maanden) (zie verder XIV.68)

 

       

 

Hierboven links, huwelijksfoto van het jonge echtpaar in 1942 van  Laurent Meulemans en Dora Lenaerts (XIV.52), de ouders van onze eerste Mechelse contactvrouw Betty Meulemans  (zie XV.105). Foto rechts zou eveneens een huwelijksfoto van hetzelfde echtpaar betreffen. Is dit juist ??

 

  

 

Hierboven Dorothea (Dora) Lenaerts (echtgenote van Laurent Meulemans), met haar twee schattige dochtertjes Christiane en Betty Meulemans ca 1948 ?

 

 

Hierboven links: Laurent Meulemans (XIV.68), zoon van Victor de meubelfabrikant, rechts de onderwijzer Victor, (XIV.66), zoon van Florimond Meulemans, in de rouwkapel van Marie Meulemans in maart 1961. De vaders van deze twee neven-kozijns waren dus broers.

 

 

 

Foto hierboven: De persoon links is Alfons Op De Beéck (echtgenoot van Rosalie Kets (XIV.69), de persoon rechts is Laurent Meulemans (XIV.68)(zoon van Victor, de meubelfabrikant), op de begrafenis van die andere Laurent Meulemans (zoon van Florimond Meulemans), deze laatste Laurent, overleden op 21 augustus 1961.

 

 

 

Hierboven begrafenis Laurent Meulemans, zoon van Florimond (XIV.64)in augustus 1961.Vooraan in de ri herkennen we, de andere Laurent (neef van de overledene), zoon van Victor 1, (XIV.68), Alfons Op De Beéck, (XIV.69), daarna drie dochters van onderwijzer Victor, Godelieve, Resi en Lutgarde Meulemans.

 

 

Hierboven tekening van Laurent Meulemans door Fraans Op De Beéck.

 

 

Hierboven rouwbrief van Laurent Meulemans,echtgenoot van Dorothea Lenaerts. Hierna zijn bidprentje.

 

 

Hierboven bidprentje van Laurent Meulemans, echtgenoot van Dora Lenaerts, overleden te Duffel op 18 juni 1988, oud 71 jaar en 7 maanden.

 

   

 

Hierboven links en rechts de beide delen van de rouwbrief van Dora Lenaerts, weduwe van Laurent Meulemans, overleden op bijna 81-jarige leeftijd. Hierna haar bidprentje. 

 

  

 

Hierboven bidprentje van Dora Lenaerts, weduwe van Laurent Meulemans, overleden te Bonheiden op 8 maart 2002, bijna 81  jaar.

 

XIV.75  Rosalia Maria  Kets, (dochter van Remi Kets (XIII…) en Maria Paulina Meulemans), is geboren te Leest op 13 februari 1920 en is overleden te Leuven op 25 mei (of september) 1965. Zij huwde te Mechelen op 11 augustus 1947 met Alfons Op De Beéck, (onderwijzer/bediende), geboren te Mechelen op 11 november 1921 en overleden te Bonheiden op 3 maart 2011. Van Alfons Op De Beéck en Rosalia Maria Kets werden vijf kinderen geboren, volgnummers XV..

 

         

 

Hierboven voor- en achterzijde herinneringsprentje aan de Plechtige Communie van Rosalie Kets, gedaan in de parochiekerk van het H.Hart te Mechelen op 22 maart 1931 op 11-jarige leeftijd.

 

 

Hierboven Rosalie Kets in het park in  O.L.V.Waver ca 1936, op ca 16-jarige leeftijd.

 

  

 

Hierboven: Rosalie Kets op paardje van haar oom Hubert Meulemans, wij ramen ca 1938 ? De dame voor haar is ons niet bekend.

 

 

 

Hierboven nog een jeugdfoto van Rosalie Kets, leeftijd onbekend.

 

 

Trouwfoto van Alfons Op De Beéck en Rosa Kets te Mechelen op 11 augustus 1947. (Zie voorlopig volgnummer XIV.69).

 

 

Hierboven: Het echtpaar Alfons Op De Beéck en Rosalia Kets met hun drie jongste kinderen, Lena (9 jaar), Ria (vijf jaar) en kleine Jan (2 jaar) in het najaar van 1960. De kinderen vindt u terug in de vijftiende generatie.

 

 

Hierboven: Het gezin van Alfons Op De Beécl en Rosalia Kets te Mechelen op 11 mei 1961 met hun vijf kinderen (XIV.69).

 

 

 

Hierboven links: Alfons Op De Beéck (XIV.69) en rechts Laurent Meulemans, (XIV.68), (zoon van Victor Meulemans de meubelfabrikant), op de begrafenis van die andere Laurent Meulemans, (zoon van Florimond), overleden op 21 augustus 1961.

 

 

Hierboven: Rouwbrief van Rosalie Kets, echtgenote van Alfons Op De Beéck, zeer jong overleden op 45-jarige leeftijd te Leuven op 25 september 1965. Alfons bleef achter met vijf jonge kinderen. (Zie verder XIV.69).

 

 

 

Hierboven bidprentje van Rosalie Kets, voor- en achterzijde, echtgenote van Alfons Op De Beéck, haar jongste kind van de vijf  was slechts zeven jaar (zie volgnummer XIV.69).

 

 

Hierboven: Vader Alfons Op De Beéck met zijn drie zonen en twee dochters op 11 november 1996. Moeder Rosalie Kets was helaas al in 1965 overleden. (XIV.69).

 

XIV.76  Albertus Laurentius Eugenius Meulemans, (zoon van Leo Petrus Constantinus Meulemans (XIII…) en Maria Melania Henrica De Coster), is geboren te Mechelen op 24 januari 1915 en is overleden te Bonheiden op 21 januari 1970. Hij (meubelmaker), huwde voor de eerse maal te Mechelen op 13 december 1937 met Julia Maria Koussener, (herbergierster, dochter van Joannes Baptist Koussener en Maria Theresia Rombouts), geboren te 6 november 1907 en overleden te ?? op ??. Dit huwelijk werd ontbonde en Albert Laurentius Eugeen trouwde  voor de tweede maal te ?? op ?? met Jeanne Vandendorpel, geboren te ?? en overleden te ??. Nog geen evt. kinderen gekend.

 

 

Hierboven: links menu van de feestmaaltijd t.g.v. de plechtige H. communie van Albert Meulemans (zoon van Leon Meulemans), op 21 maart 1926 in de parochiekerk H. Hart te Mechelen.

 

 

Hierboven: Rouwbrief van Albert Laurent Eugeen, (zoon van Leon Meulemans), overleden te Bonheiden op 21 maart 1970 (zie verder XIV.70).

 

XIV.77  Rosa Alfonsina Emilia Meulemans, (dochter van P.C.Emiel M. Meulemans (XIII.) en J.Rosalia Maria De Keyzer), is geboren te Mechelen op 20 februari 1921 en is overleden als ongehuwde in het rusthuis “Huyze De Pauw” te O.L.V. Waver op 27 mei 2010. Zij was zeer gekend te Mechelen als onderwijzeres.

 

     

 

Hierboven plechtige kommunieprentje (voor- en achterzijde) van de toen 11-jarige Rosa Meulemans op 13 maart 1932 in de parochie Sint-Jan-Berchmans te Mechelen.

 

      Hiernaast foto van de onderwijzeres Rosa Meulemans in maart 1961, dit zou dan wel eens kunnen geweest zijn bij de begrafenis van haar tante Marie Meulemans. Rosa was toen 40 jaar.

 

 

 

Foto uit de zomer van1964: achteraan links, onderwijzeres Rosa Meulemans en haar moeder Rosalia De Keyser, weduwe van Emiel Meulemans.

Vooraan: twee kinderen Op De Beeck, Ria en Jan, kleinkinderen van Marie Meulemans (zie XV.121 en XV.122).   

 

 

Hierboven rouwprentje van Rosa Meulemans, overleden in het rusthuis te O.LVr. Waver op ruim 89-jarige leeftijd.

 

XIV.78  Gaston Cesar Joseph Byl, (zoon van Petrus Josephus Joannes Bijl en Elisabeth Couwenberg), is geboren te Antwerpen op 27 februari 1926  en naar wij hopen nog in goede gezondheid.  Hij huwde te ? op 7 april 1956  met Cecilia Scheldeman, geboren te Berchem (nabij Antwerpen), op 16 december 1928 en overleden te ’s Gravenwezel op 29 maart 2017. Van dit echtpaar werden drie kinderen geboren, volgnummer XV… 

 

XIV.79  NN.  Cantrijn, (dochter van Augustinus Cantrijn en Helena Augusta Bijl), is geboren te ??  op ?? en overleden te ?? op ??. Zij huwde te ?? op ?? met Louis de Luyck, geboren te ?? op ?? en overleden te ?? op ??. Van Louis de Luyck en NN. Cantrijn zijn twee kinderen gekend, volgnummers XV…    

 

XIV.80  NN. Immé, (dochter van Max Immé en Coleta Joanna Bijl), is geboren te ?? op ?? en is overleden te ?? op ??. Zij huwde met Erich Rappfilber, geboren te ? op ?. Van Erich Rappfilber en NN. Immé werd één kind geboren, volgnummer XV…  

 

XIV.81  Juliana Carolina Henrica Meulemans, (dochter van Joannes Meulemans (XIII) en Constantia Jansen), is geboren te Borgerhout op 14 juli 1908 en is overleden te ? op 1993. Zij was gehuwd met Franciscus Meulders, …..Van dit echtpaar is één kind gekend, volgnummer XV…

 

XIV.82  Josephus (Jos) Christiaan Franciscus Meulemans, (zoon van Joannes Meulemans (X.III…) en Constantia Jansen), is geboren in Amersfoort (Nederland) op 23 december 1915 en is overleden te Borgerhout op 14 september 2002. Jos Meulemans (verzekeringsagent), huwde te Antwerpen op 2  juni 1951 met Angèle Roelandts, (dochter van Josephus Reoelandts en Elvira Dené), geboren te Antwerpen op 20 februari 1930 en dus begin februari 2018 is ze 88 geworden. Van Jos Meulemans en Angèle Relandts zijn drie kinderen gekend, volgnummers XV                                             

 

VIJFTIENDE  GENERATIE

 

XV.1  Josephina Meulemans, (dochter van Franciscus Meulemans en (XIV.2) Anna Maria Verboven), is geboren te Herselt op 9 december 1906 en is overleden te Ramsel op 12 januari 1969. Josephina trouwde te Westerlo op 29 september 1929 met Joannes Ludovicus De Winter, (zoon van Petrus Augustinus Ludovicus De Winter en Melania De Ceulaer), geboren te Ramsel op 13 september 1905 en  overleden te Lier op 14 september 1990. Van Joannes Ludovicus De Winter en Josephina Meulemans is één kind gekend, volgnummer XVI.1. Dit echtpaar staat reeds op de foto van 1931 (bij de veertiende generatie) die genomen werd ter gelegeheid van de gouden bruiloft van de grootouders van Josephina Meulemans.

(Geboorteakte van Josephina Meulemans staat online, scan 570, akte nr 169).

(Geboorteakte van Joannes Ludovicus De Winter, nog niet online).

(Huwelijksakte nog niet online).

(De twee overlijdensakten nog niet online).

 

 

Hierboven Josephina Meulemans circa 1925 (?)

 

 

 

Hierboven bidprentje van Wannes De Winter en van zijn echtgenote Josephina Meulemans (XV.1)

 

XV.2  Joanna Rosalia Meulemans, (dochter van Franciscus Meulemans (XIV.2) en Anna Maria Verboven), is geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 7 augustus 1908 en is overleden na 2 jaar, te Sint-Lambrechts-Woluwe op 24 december 1910.

(Noch geboorteakte, noch overlijdensakte staat online).

 

XV.3  Clementina Ludovica Meulemans, (dochter van Franciscus Meulemans (XIV.2) en Anna Maria Verboven), is geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 5 juli 1910 en is overleden te Herentals (ziekenhuis) op 26 mei 1995. Clementina trouwde te Zoerle-Parwijs op 12 januari 1933 met Marcus Dionisius De Win, (zoon van Joannes Martinus De Win en Joanna Scheers),  geboren te Westerlo op 29 september 1910 en overleden te Hulshout op 27 oktober 1991. Opmerkelijk detail in de geboorteakte in 1910 in Westerlo: de geboorteakte vermeldt “Dewin” maar de vader van het kind odertekende de geboorteakte met “De Win”.”  Van Denis De Win en Clementina Meulemans zijn drie kinderen gekend, volgnummers XVI.2, XVI.3 en XVI.4.

(Akten staan  nog niet online).

 

     

 

Links: Foto uit ca 1918, de drie oudste kinderen van Franciscus Meulemans en Marie Verboven, van links naar rechts:

Josephina (XV.1), Clementina (XV.3), en Alfons (XV.4).

Rechts: Fotot uit 1983: Denis De Win en Clementina Meulemans vijftig jaar getrouwd (jubilarissen, zittend uiterst links),

 

                

 

Twee artikels uit de krant over het gouden huwelijksjubileum van Denis en Clementina. Links de jubilarissen met hun kinderen, kleinkinderen en achterklleinkinderen.

Rechts: Een krantenknipsel over hun leven.   

 

 

 

Hierboven links: Bidprentje van Denis De Win (XV.3).

Hierboven rechts: Bidprentje van Clementina Meulemans (XV.3).

 

XV.4  Pierre Alphonse Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (XIV.2) en Anna Maria Verboven), is geboren te Châtelineau op 20 maart 1913 en is overleden te Bonhrifrn op 18 februari 1995. Hij huwde te Westerlo met Anna Maria Clementina Aerts, (dochter van Joannes Baptista Aerts en Maria Theresia Wouters), is geboren te Westerlo op19 augustus 1908 en is overleden te Herentals op 8 december 1973. Van Alfons Meulemans en Clementina Aerts werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI.5 en XVI.6.

 

       

 

Hierboven foto links Clementina Aerts (Clemence, Mans),op de leeftijd van ca 15 jaar, (in 1923), daarnaast op de leeftijd van 20 jaar (ca 1928) ? (zie XV.4).

 

 

Hierboven groepsfoto van de leden van de Koninklijke  fanfare “De Nethezonenen” uitt Westleerbeek ca 1951/1952. Wij herkennen op de tweede rij (bovenaan) van l.n.r. de vierde persoon Alfons Meulemans (toen 38 jaar)(zie volgnummer XV.4) en op de derde rij (van boven te beginnen), uiterst links zijn vader Franciscus Meulemans (alias Sus Pin), toen ca 68 jaar (zie volgnummer XIV.2). 

 

           

 

Hierboven links: Alfons Meulemans, circa 1955,foto midden Clementina Aerts en Alfons Meulemenas t.g.v. de plechtige communie van hun kleinzoon Theo in 1970, foto  rechts Clementina Aerts circa 1971, (zie volgnummer XV.4).  

 

 

Hierboven links, bidprentje van Clementina Aerts, echtgenote van Alfons Meulemans (XV.4). Hierboven rechts bidprentje en daarnaast foto van Alfons Meulemans. (XV.4).

 

XV.5  Rosalia Maria Meulemans, (Roza, dochter van Franciscus Meulemans (XIV.2) en Anna Maria Verboven), is geboren te Herselt op 24 januari 1919 en is overleden te Leuven (ziekenhuis) op 7 mei 1998. Zij huwde te Westmeerbeek op 9 mei 1942 met Victor Van Egdom, geboren te Booischot op 6 september 1919 en overleden te Lier op 12 maart 1995. Van Victor van Egdom en Roza Meulemans werden drie kinderen geboren, volgnummers XVI.7, XVI.8 en XVI.9.

 

     

 

Links: Op deze foto van circa 1930 staat Roza Meulemans als jong meisje van ca 12 jaar, uiterst links. Rechts: Op deze foto van 1983 zit de 64 jarige Roza op de onderste rij, de derde van links. Haar echtgoot Victor van Egdom staat op de bovenste rij, uiterst links.

 

 

 

Mobilisatiefoto van ca 1939: Sus Meulemans met vrouw en kinderen tussen de Belgische soldaten.Wij herkennnen op de voorste rij: Maria Meulemans, dochter van Sus, Jef Meulemans, zoon van Sus, en de andere dochter Rosa Meulemans, circa 20 jaar. Op de achterste rij, moeder Marie Verboven, dan een onbekende, dan vadeer Sus die efkens komt piepen en dan Alfons Meulemans, de oudste zoon die toen reeds getrouwd was.  

 

 

 

 

 

Hierboven bidprentje en foto van Victor Van Egdom, echtgenoot van Roza Meulemans (XV.5).

 

XV.6  Maria Theresia Meulemans, (dochter van Franciscus Meulemans (XIV.2) en Anna Maria Verbboven), is geboren te Herselt op 2 september 1921 en is overleden te Westerlo (rusthuis) op 31 augustus 2014. Zij huwde te Westmeerbeek op 28 juni 1945 met August Verstappen, geboren te Westerlo op 11 augustus 1923 en overleden te Westerlo (rusthuis) op 1 april 2014. Van August Verstappen en Maria Meulemans werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI.10 en XVI.11.

 

               

 

Hierboven foto links: Het echtpaar Maria Meulemans en Gust Verstappen.  Foto midden: Circa 1937, de 16 jarige Maria Meulemans, links op de achterste rij, de winkeljuffrouw van dienst op de Stippelberg. Het kleine jongentje op de voorgrond is ondergetekende, het kleine meisje daarnaast is Maria Van de Putte, een buurmeisje. Foto rechts: Maria Meulemans, het jonge meisje uiterst links rond dezelfde periode 1937, dan haar vader Sus, haar moeder Marie, dan een neef uit Brussel ? (wie kan ons helpen), en dan Roza Meulemans, haar zuster.

 

 

 

Hierboven bidpreentje en foto van Maria Meulemans, echtgenote van August Verstappen (XV.6).

 

 

 

Hierboven bidprentje en fotot van August Verstappen, echtgenoot van Maria Meulemans (XV.6).

 

XV.7  Maria  Meulemans, (dochtertje  van Franciscus Meulemans (XIV.2) en Anna Maria Verboven), is geboren te Herselt op 18 augustus 1923 (12 uur middag) en overleden na 27 uren te Herselt op 19 augustus 1923 (15 u in de namiddag). Dit kind werd niet in het trouwboekje vermeld.

 

             

 

Hierboven links: Geboorteakte van het vroeg gestorven kindje Maria Meulemans; Rechts: de overlijdensakte van dit kind Maria Meulemans.

 

XV.8  Josephus (Jef) Meulemans, (zoon van Franciscus Meulemans (XIV.2) en Anna Maria Verboven), is geboren te Herselt op 25 oktober 1924 en is overleden aan de gevolgen van een dubbele longontsteking te Westmeerbeek op 19 april 1940. Hij was dus nauwelijks 15 jaar en 5 maanden. Wij hebben van hem nog enkele schrijfboeken gevonden waaruit we herna enkele “pennevruchten”  uit zijn schooltijd  afdrukken (school in Zoerle-Parwijs).

 

               

 

Hierboven links: Jefke Meulemans in de deuropening van het café “In den loozen hoek” te Westmeerbeek circa 1939, hij was toen 15 jaar.  Midden: Nieuwjaarsbrief geschreven door mijn oom (ook Jozef Meulemans genaamd), aan zijn peter op 1 januari 1937. Hij ging toen naar school in Zoerle-Parwijs en was in oktober 1936, 12 jaar geworden. Rechts: Zijn bidprentje.

 

 

XV.9  Maria Rosalia Pauwels, (dochter van Joannes Antonius Pauwels (XIV.3) en Florentia Meulemans), is geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 18 februari 1905 en is overleden te Sint-Lambrechts-Woluwe op 24 mzi 1972.  Zij huwde te Etterbeek op 16 mei 1931 met Marie Frans Georges Vankan, geboren te ?? op ??. en overleden te Sint-Lambrechsts-Woluwe op 3 april 1964. Zij hadden geen kinderen.

 

 

 

Van links naar  rechts: Georges Vankan, François (Mieke) Pauwels, haar man Lucien Zinjé en Rosalie Pauwels, echtgenote van Georges Vankan.

 

XV.10  Karel (Charles) Pauwels, (zoon van Joannes Antonius Pauwels (XIV.3) en Florentia Meulemans), is geboren te Sint-Lambechts-Woluwe op 5 januari 1907 en is overleden te Etterbeek op 22 december 1970. Hij huwde te Schieren (Groot-Hertogdom-Luxemburg) op 14 oktober 1932 met Marie Urbing, (dochter van Nicolas Urbing en Cathérine Flammang),  geboren te Schieren (G-H-Lux) op 27 juni 1906 en overleden te Ettelbrück (G-H-Lux) op 21 februari 1974.  Van Charles Pauwels en Marie Urbing werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI.12 en XVI.13.

 

 

Copie du carnet de mariage entre Charles Pauwels et Marie  Urbing, à Schieren le 14.10.1932.

 

XV.11  Maria Francisca (Françoise) Pauwels, (dochter van Joannes Antonius Pauwels (XIV.3) en Florentia Meulemans), is geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 24 april 1909, en is overleden te Schaarbeek op 23 oktober 1997. Zij huwde te Etterbeek op 24 april 1948 met Jonkheer Lucien Alexander Zinjé, geboren te Sint-Joost-ten-Noode op 5 juni 1911 en overleden te Schaarbeek op 20 april 1980. Zie dit echtpaar op de foto bij XV.9, de twee personen in het midden). Zij hadden geen kindeen.

 

XV.12  Maria Simonne Meulemans, (dochter van Petrus Franciscus Meulemans (XIV.4) en Maria Angelica Eyckmans), is geboren te Châtelineau op 23 juli 1913 en is overleden na 2 maanden en 25 dagen aldaar op 18 oktober 1913. (Akten nog niet online).

 

XV.13  Jean Pierre Meulemans, (zoon van Petrus Franciscus Meulemans (XIV.4) en Maria Angelica Eyckmans), is geboren te Châtelineau op 2 augustus 1914 en aldaar overleden na 28 dagen op 30 augusttus 1914. (Akten staan nog niet online). 

 

XV.14  Rosalia Meulemans, (dochter van Petrus Franciscus Meulemans (XIV.4) en Maria Angelica Eyckmans), is geboren te Herselt op 28 augustus 1915 en is overleden te Herselt op 17 oktober 2002. Zij huwde met Joannes Franciscus Van Calster, geboren te Booischot op11 maart 1914 en overleden te Herselt op 4 november 1999. Van Joannes Franciscus Van Calster en Rosalia Meulemans zijn zeven kinderen gekend, volgnummers XVI….(Nog geen akten online).  

 

 

 

Hierboven bidprentje van Roza Meulemans, echtgenote van Frans Van Calster (XV.14).

 

 

 

Hierboven bidprentje van Frans Van Calster, echtgenoot van Roza Meulemans (XV.14).

 

XV.15  Suzanne Josephine Meulemans, (dochter van Petrus Franciscus Meulemans (XIV.4) en Maria Angelica Eyckmans), is geboren te Gilly op 3 september 1919 en is overleden te Geel op 26 augustus 1970. Zij huwde met Josephus Bernardus Van Elst, geboren te Westerlo op 27 mei 1913 en overleden te Geel op 6 juni 1977. Er staan nog geen akten online. Van Josephus Bernardus Van Elst en Suzanne Josephine Meulemans zijn zeven kinderen gekend, volgnummer XVI….

 

 

 

Hierboven bidprentje van Josephine Meulemans en haar echtgenoot Jozef Van Elst. (XV.15).

 

XV.16  Simonne Margerithe Ghislaine Meulemans, (dochter van Petrus Franciscus Meulemans (XIV.4) en Maria Angelica Eyckmans), is geboren te Gilly op 20 november 1920 en is overleden te Herselt op 26 januari 2015. Zij huwde te Herselt op 18 september 1942 met Ludovicus Marcellus De Groot, geboren te Herselt op 27 december 1920 en overleden te Leuven (ziekenuis) op 14 november 1988. Van Ludovicus Marcellus De Groot en Simonne Meulemans zijn twee kinderen gekend, volgnummers XVI…….

 

 

Hierboven links, bidprentje van Louis De Groot, echtgenoot van Simonne Meulemans (XV.16)

Hierboven rechts, bidprentje van Simonne Meulemans, echtgenote van Louis De Groot (XV.16).

 

XV.17  Marie Meulemans (Nie genaamd), (dochter van Petrus Franciscus Meulemans (XIV.4) en Maria Angelica Eyckmans), is geboren te Gilly op 26 maart 1922 en is overleden te Herselt op 20 november 2013. Zij huwde te Herselt op 24 april 1946 met Lodewijk Jozef Coolkens, geboren te Herselt op 1 april 1923 en overleden te Herselt op 7 december 2005. Van Louis Coolkens en Marie (Nie) Meulemans werd één kind geboren, volgnummer XVI…

 

 

 

Hierboven bidprentje met foto van Louis Coolkens, echtgenoot van Marie (Nie) Meulemans (XV.17)

 

 

Hierboven bidprentje en foto van Marie (Nie) Meulemans, echtgenote van Louis Coolkens (XV.17).

 

XV.18  Ludovicus Franciscus Meulemans, (zoon van Petrus Franciscus Meulemans (XIV.4) en Maria Angelica Eyckmans), is geboren te Herselt op 19 november 1928, is gehuwd op 24 april 1954 met Julia Maria Voordeckers, geboren te Geel op 14 september 1932 en overleden te Westerlo op 24 september 2019. Van Louis Meulemans en Julia Voordeckers werden vier kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

 

Hierboven bidprentje van Julia Voordeckers, echtgenote van Louis Meulemans, overleden te Westerlo op 24 september 2019.(XV.18)

 

XV.19  Alfons Franciscus Meulemans, (zoon van Petrus Franciscus Meulemans (XIV.4) en Maria Angelica Eyckmans), is geboren te Herselt op 9 november 1929 en is overleden te Veerle op 5 februari 2009. Hij huwde met Maria Cecilia Mans, geboren te Herselt op 25 april 1931 en overleden te Leuven (ziekenhuis) op 16 september 2006. Van Alfons Meulemans en Cecilia Mans werden twee kinderen geboren, volg-nummers XVI…

 

 

Hierboven Alfons Meulemans en zijn echtgenote Cecilia Mans rond naar schatting het jaar 2000. Fons was een neef van de vader van ondergetekende.Wij hebben Fons en Cil nog bezocht in 2005 toen wij in Herselt zijn komen wonen. Het jaar daarna is Cecilia reeds overleden. (XV.19).

 

 

 

Hierboven bidprentje van Cecilia Mans, echtgenote van Alfons Meulemans. (XV.19)

 

 

Hierboven bidprentje van Alfons Meulemans, echtgenoot van Cecilia Mans (XV.19).

 

XV.20  Anna Germana Meulemans, (dochter van Petrus Franciscus Meulemans (XIV.4) en Mariaa Angelica Eyckmans), is geboren te Herselt op 13 augustus 1931 en overleden te Herselt in het rusthuis op 16 november 2019. Zij huwde voor de eerste maal met Joannes Florentinus Heiremans, geboren te Herselt op 12 juli 1930 en overleden te Leuven (ziekenhuis) op 9 december 1957.

Zij hertrouwde te Herselt op 2 januari 1960 met Leopoldus Josephus Barbara Daems, geboren te Herselt op 6  januari 1922 en overleden te Herselt ?? op ?. Dit huwelijk werd ontbonden te Herselt op 4 februari 1982. Uit het eerste huwelijk werd één kind geboren, en uit het tweede huwelijk twee kinderen, samen drie kinderen, volgnummers XVI….

 

 

Hierboven bidprentje van Florent Heiremans, eerste echtgenoot van Anna Meulemans (XV.20).

 

 

Hierboven bidprentje van Anna Meulemans, weduwe van Florent Heiremans, overleden te Herselt op 16 november 2019.

 

XV.21  Petrus Alfons Meulemans, (zoon van Ludovicus Joannes Meulemans (XIV.6) en Maria Josephina Verboven), is geboren te Herselt op 22 oktober 1923 en is overleden als ongehuwde te Herselt op 26 februari 2012.

 

 

 

Hierboven bidprentje van Alfons Meulemans, zoon van de Witte en Fien Verboven (XV.21)

 

XV.22  Joannes Baptista Meulemans, (zoon van Ludovicus Joannes Meulemans (XIV.6) en Maria Josephina Verboven), is geboren te Herselt op 4 mei 1926 en is overleden te Geel op 29 mei 1968. Hij huwde te Westerlo met Maria Ludovica Geens, geboren te Geel op 11 april 1932 en overleden te Geel op 28 april 2010.

Louisa Geens hertrouwde met Antonius Josephus Van Alphen, geboren te Hoogstraten op 18 maart 1930 en overleden te Geel op 8 september 2016. Uit het huwelijk van Jan Meulemans en Louisa Geens werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…

  

 

 

Hierboven bidprentje van Jan Meulemans, eerrste echtgenoot van Louisa Geens (XV.22).

 

 

Hierboven bidprentje van Toon Van Alphen, tweede echtgenoot van Louisa Geens (XV.22).

 

XV.23  Franciscus Meulemans, (zoon van Ludovicus Joannes Meulemans (XIV.6) en Maria Josephina Verboven), is geboren te Herselt op 23 november 1928. Hij huwde op 29 juni 1992 met Odette Seraphine Salens, geboren te Herent op 7 mei 1947.  

 

XV.24  Petrus Josephus Meulemans, (zoon van Ludovicus Joannes Meulemans (XIV.6) en Maria Josephina Verboven), is geboren te Herselt op 24 december 1931. Hij huwde te Veerle op 20 september 1958 met Maria Victoria Augusta Peeters, geboren te Herselt op 28 oktober 1934. Van Jos Meulemans en Marie Peeters werden drie kinderen geboren, volgnummers XVI….  

 

XV.25  Maria Anna Meulemans, (dochter van Ludovicus Joannes Meulemans (XIV.6) en Maria Josephina Verboveen), is geboren te Herselt op 9 april 1934 en is overleden te Turnhout (ziekenhuis) op 12 april 2015. Zij huwde te Herselt op 21 november 1959 met Gustaaf Aerts, geboren te Herselt op 7 mei 1932. Van Gustaaf Aerts en Maria Meulemans werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…. 

 

 

Hierboven bidprentje van Maria Meulemans echtgenote van Staf Aerts (XV.25).

 

XV.26  Henricus Meulemans, (zoon van Joannes Ludovicus Meulemans (XIV.6) en Maria Josephina Verboven), is geboren te Herselt op 1 december 1936. Hij huwde te Herselt op 26 augustus 1961 met Anna Ferdinanda Godelieva Aerts, geboren te Herselt op 7 oktober 1939. Van Henri Meulemans en Anna Aerts werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI..

 

 

Hierboven: Koning Boudewijn bezocht in 1963 de melkerij van Rotselaar waar hij ploegbaas Henri Meulemans begroette.

 

XV.27  Anna Maria Josephina Meulemans, (dochter van Josephus Meulemans (14.7) en Maria Isabella Coolkens), is geboren te Herselt op 3 juli 1913 en is overleden te Herselt op 26 december 1946. Zij huwde te ? op ? met Augustus Edmondus Mans, (zoon van Josephus Mans en Isabella Torfs),  geboen te Herselt op 10 november 1909 en overleden te Herselt  op 5 juni 1982. Van Anna Maria Josephina Meulemans en Edmond Mans werden zes kinderen geboren, volgnummers XVI…

(Geboorteakte van Anna M.J. Meulemans nog niet online)

(Geboorteakte van Augustus Edmondus Mans staat online, scan 856, akt nr 169).

(Huwelijksakte en overlijdensakten nog niet online). 

 

 

Hierboven bidprentje van Edmond Mans, en van zijn echtgenote Anna Maria Josephina Meulemans (XV.27).

 

XV.28  Joannes (Jan) Baptista Meulemans, (zoon van Josephus Meulemans (14.7) en Maria Isabella Coolkens), is geboren te Herselt op 31 december 1914 en is overleden te Zolder (gemeente Heusden-Zolder) op 6 mei 1992. Hij huwde op 14 augustus 1943 met Josephina Van den Broeck, (dochter van Franciscus Van den Broeck en Clementina Meulemans), geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 26 augustus 1917 en is overleden te Heusen-Zolder op 13 april 2002. Van Jan Meulemans en Josephine Van den Broeck werd één kind geboren, volgnummer XVI.

Jan Meulemans was ook een bekende “coureur” tot hij stopte in 1940 wegens de oorlog en onderscheidde zich vooral in de cyclo crossen. Spijtig dat W.O. II een abrupt einde maakte aan zijn wielercarriere. Hij behaalde verscheidene grote koersen, wij publiceren hiervan ook een foto.

 

Hierboven de jonge Jan Meulemans foto circa 1935 ?

 

 

Hierboven Jan Meulemans en Fin Van den Broeck, foto van circa 1943 ?

 

 

 

Hierboven Jan Meulemans na een van zijn vele overwinningen, trekt de trui aan van provinciaal kampioen van Antwerpen circa 1938. Foto rechts Jan Meulemans en zijn vrouw Josephine Van den Broeck op bezoek bij zijn kozeijn Alfons Meulemans (van Nonkel Sus uit Westmeerbeek) ca 1941. De foto werd genomen voor de kerk van Heultje-Westerlo. De man rechts op de foto is ons onbekend.  

 

Hierboven Josephinen Van den Broeck t.g.v. haar verjaardag op 26 augustus 2000 (83 jaar).

 

    

Hierboven bidprentje met foto van Jan Meulemans, overleden te Zolder op 6 mei 1992.

 

 

Hierboven bidprentje met foto van Josephine Van den Broeck, overleden te Heusen-Zolder op 13 april 2002.

 

XV.29  Magdakena Joanna Meulemans, (dochter van Josephus Meulemans (XIV.7) en Maria Isabella Coolkens), is geboren te op 11 oktober 1917 en is overleden te Veerle (Laakdal) op 22 maart 1999. Zij huwde te Herselt op 12 mei 1944 met Alfons Jozef Pauwels, geboren te Varendonk op 19 maart 1914 en overleden te Veerle (Laakdal) op 4 juli 1993. Van Alfons Pauwels en Magdaalena Meulemans werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…  

 

    

 

Hierboven bidprentje van Magdalena (Lein) Meulemans en haar echtgenoot Alfons Pauwels (XV.29).

 

XV.30  Petrus Augustinus GerebernusCarolina Meulemans, (zoon van Josephus Meulemans (XIV.7) en Maria Isabella Coolkens), is geboren te Geel op 15 januari 1926 en is overleden te Geel op 3 februari 1989. Hij huwde te Averbode op 1 december 1951 met Bertha Maria Magdalena Van Opstal, geboren te Averbode op 7 november 1932. Van Gerebernus Meulemans en Bertha Van Opstal werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

 

 

Hierboven bidprentje en foto van Gerebernus Meulemans, echtgenoot van Bertha Van Opstal (XV.30).

 

XV.31  Josephus Joannes Clementina Maria Meulemans, (zoon van Josephus Meulemans (XIV.7) en Maria Isabella Coolkens), is geboren te Geel op 16 november 1927 en is na amper drie maanden overleden te Herselt op 10 februari 1928.

 

XV.32  Franciscus JOSEPHUS Achilles Nelly (Jefke) Meulemans, (zoon van Josephus (Teppe) Meulemans (XIV.7) en Maria Isabella Coolkens), is geboren te Geel op 4 december 1929 en is overleden te Geel (ziekenhuis) op 8 juli 2013. Hij huwde te Herselt op 28 december 1949 met Rosalia Maria Janse, geboren te Herselt op 27 maart 1927. Van Jefke Meulemans en Roza Janse werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

 

Hierboven Jefke van den Teppe op 26 augustus 2000 tgv het verjaardagfeest van zijn schoonzuster Fin Van den Broeck.

 

 

Hierboven bidprentje van Jefke Meulemans, echtgenoot van Roza Janse (XV.32).

 

XV.33  Achilles François Meulemans, (zoon van Josephus Meulemans (XIV.7) en Maria Isabella Coolkens), is geboren te Leuven op 13 november 1932. Hij huwde te Ramsel op 16 april 1956 met Rachel Bertha Camiel De Ceulaer, geboren te Ramsel op 15 januari 1937. Van Achiel Meulemans en Rachel De Ceulaer werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI….

 

 

Hierboven Achiel  Meulemans tgv de verjaardag van Fin Van den Broeck op 26 augustus 2000.

 

XV.34  Josephina Plu, (dochter van Simon Michaël Plu (XIV.8) en Coleta Meulemans), is geboren te Herselt op 1 januari 1920 en is overleden te Sinnt-Pieters-Woluwe op 4 maart 1954. Zij huwde circa 1945 met Charles Albert Hannick, geboren te Etterbeek op 29 augustus 1919 en overleden te ?  (vermoedelijk in Frankrijk) op ? .

Deze Charles Albert Hannick hertrouwde te Brussel op 15 februari 1956 met Lucette FRANCOIS, geboren in de Franse stad ALBERT op 16 mei 1932 en overleden te ?  op ?. Uit het eerste  huwelijk (Hannick-Plu) is één kind gekend, en uit het tweede  huwelijk Hannick-François zijn twee kinderen gekend, (totaal drie kinderen), volgnummers XVI…  

 

XV.35  Marie Philomène Plu, (dochter van Simone Michaël Plu (XIV.8) en Coleta Meulemans), is gebboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 10 februari 1922 en na één maand en 18 dagen aldaar overleden op 28 maart 1922.

 

XV.36  Henri Plu, (zoon van Simon Michaël Plu (XIV.8) en Coleta Meulemans), is geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 12 mei 1926 en is aldaar overleden na 15 dagen op 27 mei 1926.

 

XV.37  Jean Baptiste Plu, (zoon van Simon Michaël Plu (XIV.8) en Coleta Meulemans), is geborren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 17 juni 1928 en is overleden te Sint-Lambrechts-Woluwe op 17 januari 2015.Hij huwde te Sint-Lambrechts-Woluwe op 22 april 1950 met Marie Lucienne Deullens, geboren te Etterbeek op 18 april 1928 en  overleden te Etterbeek op 20 januari 2000. Van Jean Baptiste Plu en Marie Lucienne Deullens zijn twee  kinderen gekend, volgnummers XVI….

 

 

 

Hierboven rouwbrief en foto van Jean Plu (XV.37), overleden op 17 januari 2015.

 

XV.38  Maria Rosalia  Pauwels (Roos van den Teppe van Henkes genoemd), (dochter van Petrus Josephus Franciscus Pauwels (XIV.9) en Maria Rosalia Meulemans), is geboren te Herselt op 22 februari 1918 en is overleden te Reet (rusthuis) op 27 decembeer 2014. Zij huwde te Antwerpen op 4 september 1943 met Gerardus Franciscus Graft, geboren te Tilburg (Nederland) op 25 oktober 1917 en overleden te Edegem op 12 maart1993. Uit het huwelijk van Gerard Graft en Roza Pauwels werden drie kinderen geboren, volgnummers XVI..

(Nog geen bidprentje van Roza Pauwels).

 

 

 Hierboven bidprentje van Gerard Graft, echtgenoot van Rosalia Pauwels (XV.38).

 

XV.39  Maria Josephina  Pauwels, (dochter van Petrus Josephus Franciscus Pauwels (XIV.9) en Maria Rosalia Meulemans), is geboren te Herselt op 10 april 1919 en is overleden te Wilrijk op 29 juni 2008. Zij huwde te Antwerpen op 30 oktober 1937 met François Muys, geboren te Antwerpen op 22 november 1914 en overleden te Wilrijk op 7 juli 1985. Van François Muys en Josephina Pauwems werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

 

 

Hierboven bidprentje van Frans Muys, echtgenoot van Fien Pauwels (XV.39).

 

XV.40  Felix Gerardus Achiel Branders, (zoon van Petrus Josephus Franciscus Pauwels (XIV.9) en diens tweede vrouw Josephine Branders),  is geboren te Herselt op 24 augustus 1920 en is overleden te Mol op 5 november 2008. Hij huwde te Eindhout op 11 januari 1947 met Maria Bertha Wellens, geboren te Eindhout op 14 augustus 1926 en nog in leven op 30.11.2018. Van Achiel Branders en Bertha Wellens werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

XV.41  Joannes Baptista Pauwels, (zoon van Petrus Josephus Franciscus Pauwels (XIV.9) en Maria Rosalia Meulemans), is geboren te Herselt op 3 juli 1921 en is overleden te Berchem op 14 mei 2009. Hij huwde te Klemskerke op 11 september 1948 met Ritha Margaretha Willaert, geboren te Vlissingen (Nederland) op 23 mei 1927. Van Jan Pauwels en Ritha Willaert zijn vijf kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

XV.42  Franciscus Pauwels, (zoon van Petrus Josephus Franciscus Pauwels (XIV.9) en Maria Rosalia Meulemans), is geboren te Herselt op 6 november 1922 en is overleden na 6 maanden te Herselt op 9 mei 1923.

 

XV.43  Ludovicus Pauwels, (zoon van Petrus Josephus Fraanciscus Pauwels (XIV.9) en diens tweede vrouw Josephina Branders), is geboren te Herselt op 9 september 1925 en is overleden als ongehuwde te Herselt op 16 mei 2012.

 

XV.44  Maria Anna Pauwels, (dochter van Petrus Josephus Franciscus Pauwels (XIV.9) en diens tweede vrouw Josephina Branders), is geboren te Herselt op 13 maart 1927 en is overleden in het woonzorgcentrum Perwijs te Zoerle-Parwijs (Westerlo) op 13 november 2017. Zij huwde te Herselt op 21 mei 1949 met Joannes Baptista Josephus Mans, geboren te Herselt op 1 februari 1925 en overleden te Geel (ziekenhuis) op 30 juni 2010. Van Tist Mans en Anna Pauwels werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…  

 

 

 

Hierboven bideprentje van Anna Pauwels, echtgenote van Tist mans (XV.44)

 

XV.45  Josephina Van den Broeck, (dochter van Franciscus Van den Broeck (XIV.10) en Ludovica Clementina Meulemans), is geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 26 augustus 1917 en is overleden te Heusen-Zolder op 13 april 2002. Zij huwde met Joannes Baptista Meulemans (Jan), (zoon van Josephus Meulemans en Maria Isabella Coolkens), geboren te Herselt op 31 december 1914 en overleden te Heusden-Zolder op 6 mei 1992. Zij waren neef en nicht en voor alle verdere info verwijzen we naar haar echtgenoot, volgnummer XV.28.

 

XV.46  Joannes (Jean) Van den Broeck, (zoon van Franciscus Van den Broeck (XIV.10) en Ludovica Clementina Meulemans), is geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 6 april 1919 en is overleden te Anderlecht op 31 oktober 1999. Hij huwde te Anderlecht op 15 september 1945 met Henriette  Philomène Timmermans, geboren te Anderlecht op 13 laart 1923 en is overleden te ?? op ??. Zij hadden geen kinderen.

 

 

 

Hierboven bidprentje van Jean Van den Broeck, echtgenoot van Henriette Timmermans (XV.46).

 

XV.47  Jean Baptiste Joseph (Jef) Van den Broeck, (zoon van Franciscus Van den Broeck (XIV.10) en Ludovica Clementina Meulemans), is geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 21 mei 1921 en is overleden te Sint-Lambrechts-Woluwe op 1 februari 1975. Hij huwde te ? op ?  met Germaine Emilie Rosalie De Wilde, geboren te Schaarbeek op 10 mei 1924 en overleden te ?? op  2012 ? Geen kinderen.

 

   

 

Hierboven links: Jef Van den Broeck (van Tante Mans) met zijn koersvelo ca 1940 ? (XIV.47), rechts eveneens Jef Van den Broeck, van Tante Mans (XV.47).

 

  

 

Hierboven bidprentje van Jef Van den Broeck, echtgenoot van Germaine De Wile (XV.47).

 

XV.48  Petrus Franciscus (Cois) Van den Broeck, (zoon van Franciscus Van den Broeck (XIV.10) en Ludovica Clementina Meulemans), is geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 13 maart 1923 en is overleden te Schaarbeek op 11 maart 1978. Hij huwde te Watermaal-Bosvoorde op 22 september 1945 met Eliane Marie Augustine Marinelli, geboren te Parijs (Frankrijk) op 10 september 1925. Als ze nu nog leeft, is ze 93 jaar. Het huwelijk werd ontbonden te Watermaal-Bosvoorde op 28 februari 1978. Er waren geen kinderen uit hun huwelijk. 

 

  

 

Hierboven links: De kleine François deed zijn plechtige communie in 1935 (XV.48). Foto rechts: Cois Van den Broeck ca 17/18 jaar, foto van 1940/1941 ?

 

 

                                                          

 

Hierboven links, op de keerzijde van de foto staat geschreven: foto van 2.2.1945. Hierboven midden: Cois Van den Broeck en Eliane Marinella, getrouwd op 22 september 1945, mogelijk waren ze hier al getrouwd. Rechts:: foto uit 1949, van l.naar r.: Cois Van den Broeck, zijn ex vrouw, Eliane Marinella, dan Clementina Aerts, moeder van ondergetekend met kleine zusje op de arm, ondergetekende en zijn vader Alfons Meulemans. De foto werd genomen t.g.v. een bezoek van Cois en zijn Eliane te Westmeerbeek in de café “In den loozen hoek”.

 

 

Hierboven bidprentje van François Van den Broeck (XV.48).

 

XV.49  Ernest Joannes Van den Broeck, (zoon van Franciscus Van den Broeck (XIV.10) en Ludovica Clemantina Meulemans), is geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 28 april 1925 en is overleden te Heusden-Zolder op 14 januari 1989. Hij huwde te Sint-Lambrechts-Woluwe op 19 juli 1952 met Paula Elisabeth Louise Vanmessem, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 3 november 1929 en nog in leven.Van Ernest Van den Broeck en Paula Vanmessem zijn zes kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

 

Hierboven bidprentje van Ernest Van den Broeck, echtgenoot van Paula Vanmessem (XV.49).

 

XV.50  Maria Theresia Van den Broeck, (dochter van Franciscus Van den Broeck (XIV.10) en Ludovica Clementina Meulemans), is gebboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 12 mei 1929 en is overleden te Watermaal-Bosvoorde op 5 januari 1996. Zij huwde te Sint-Lambrechts-Woluwe op 24 juni 1950 met Jacques Joseph Charles Devlieger, gebboren te Sint-Pieters-Woluwe op 12 november 1926 en overleden te Kraainem op 12 november 1989. Van Jacques Devlieger en Marie Therese Van den Broekc werd één kind geboren, volgnummer XVI…

 

 

Hierboven Marie Therese Van den Broeck (7 jaar in 1936) en haar zusje Madeleine Van den Broeck (2 jaar), foto van ca 1936 ? (XIV.50 en XIV.51)

 

 

 

 

   

 

Hierboven fotos uit 1941: Marie Thérèse doet haar plechtige communie in 1941:  Achteraan de plechtige communicant, onderste rij van l. naar rechts: Madeleine Van den Broeck, Joske Meulemans, is ondergetekende en Elisabeth Van den Broeck. Foto rechts: de plechtige commnuniecant Marie Trees in 1941 met op de voorgrond de kinderen Jos Meulemans en haar zusje Madeleine Van den Broeck. 

 

   

 

Hierboven bidprentje en foto van Jacques Devlieger,echtgenoot van Maria Theresia Van den Broeck (XV.50)

 

 

Hierboven bidprentje van Marie Therese Van den Broeck, echtgenote van Jacques De Vlieger (XV.50).

 

XV.51  Josephine Madeleine Van den Broeck, (dochter van Franciscus Van den Broeck (XIV.10) en Ludovica Clementina Meulemans), is geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 1 maart 1934 en is overleden te ?  op 6 maart 2014. Zij huwde te Sint-Lambrechts-Woluwe op 31 december 1955 met Pierre Marie Scheers, geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 17 september 1933 en overleden te Wezembeek-Oppem op 9 juli 2008. Van Pierre Scheers en Madeleine Van den Broeck werden drie kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

 

 Hierboven Madeleine Van den Broeck op de verjaardag van haar zus Josephine op 26 augustus 2000.

 

XV.52  Elisabeth Van den Broeck, (dochter van Franciscus Van den Broeck (XIV.10) en Ludovica Clementina Meulemans), is geboren te Sint-Lambrechts-Woluwe op 8 mei 1936 en is overleden te ?? op ??. Zij huwde te Sint-Lambrechts-Woluse op 11 mei 1957 met Pierre Phideel Stroobandt, geboren te Opdorp op 5 juli 1933 en overleden te Buggenhout op 12 oktober 1998. Van Pierre Stroobandt en Ellisabeth Van den Broeck werden vier kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

 

Hierboven Elisabeth Van den Broeck op de  verjaardag van haar zuster Josephine op 26 augustus 2000

 

 

 

Hierboven bidprentje van Pierre Stroobandt, echtgenoot van Elisabeth Van den Broeck (XV.52).

 

XV.53  Rosalia Coleta Sools, (dochter van Antonius Ludovicus Josephus Sools (XIV.12) en Maria Theresia Meulemans), is geboren te Herselt op 4 november 1930. Zij huwde te Herselt op 27 december 1957 met Carolis (Karel) Verstappen, geboren te Herselt op februari 1915 4 en overleden te Leuven (ziekenhuis) op 23 november 1988. Van Karel Verstappen en Roza Sools zijn vier kinderen gekend, volgnummers XVI…

 

 

Hierboven bidprentje van Karel Verstappen, echtgenoot van Roza Sools (XV.53)

 

XV.54  Maria Magdalena Josephina Sools, (dochter van Antonius Ludovicus Josephus Sools (XIV.12) en Maria Theresia Meulemans), is gebboren te Herselt op 25 maart 1933 gehuwd te Herselt op 6 juli 1963 met Michel Frans Mangelschots, geboren te Vorst (Kempen) op 8 mei 1937. Uit het huwelijk van Michel Mangelschots en Josephina Sools werden twee kinderen gebboren, volgnummers XVI…

 

XV.55  Alfons Sools, (zoon van Antonius Ludovicus Josephus Sools (XIV.12), is geboren te Herselt op 26 juli 1936. Hij huwde te Herselt op 25 augustus 1962 met Joanna Rosa Siongers, geboren te Herselt op 26 december 1938. Van Alfons Sools en Jeanne Siongers werden drie kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

XV.56  Rachella Philomena Eugenius Meulemans, (dochter van Albertus Carolus Meulemans (XIV.14) en Bertha De Clercq), is geboren te Deurne op 20 april 1914 en is overleden te Wilrijk op 2 juli 1992. Zij huwde een eerste maal met Petrus Jacobus Vermant, geboren te Terhagen op 12 december 1899 en overleden te Vilvoorde op 10 december 1948.

Rachelle Meulemans huwde voor de tweede maal met Renatus Leon Dubois, geboren te Berchem op 19 november 1904 en overleden te Borgerhout op 23 oktober 1985. Van Petrus Jacobus Vermant en Rachella Meulemans werd één kind geboren, volgnummer XVI..   

 

XV.57  Marcel Adolf Meulemans, (zoon van Albertus Carolus Meulemans (XIV.14) en Bertha De Clercq) is geboren te Deurne op 5 mei 1916 en is overleden te Deurne op 22 januari 1976.  Hij huwde met Joanna Theresia Josephina Selslagh, (dochter van Corneel Louis Selslagh en Barbara Maria Josepha Van Rompaey), geboren te Wilrijk op 6 januari 1905 en overleden te Deurne op 18 december 1979. Van dit echtpaar zijn geen kinderen gekend.

 

XV.58  Catharina Francisca Meulemans, (dochter van Ludovicus Leonardus Maria Meulemans (XIV.15) en Anna Francisca Paverick), is geboren te Borgerhout op 4 juni 1913 en is overleden na 6 maanden te Borgerhout op 16 december 1913.

 

XV.59  Rosalia Ludovica Meulemans, (dochter van Ludovicus Leonardus Maria Meulemans (XIV.15) en Anna Francisca Paverick), is geboren te Borgerhout op 23 november 1914 en is overleden te Deurne (Antwerpen) op 11 mei 1994. Zij huwde een eerste maal te Borgerhout op 11 juni 1935 met Ludovicus Carolus Catharina Rottiers,  geboren te Borgerhout op 27 juni 1910 en overleden te ?  op ?. Dit huwelijk werd ontbonden te Borgerhout op 9 april 1949.

Rosa Meulemans huwde een tweede maal te Borgerhout op 26 april 1952 met  Jozef Anselmus Maria Kruysweegs, geboren te Antwerpen op 14 juli 1914 en overleden te Deurne op 20 juni 1989. Er zijn geen kinderen gekend uit de beide huwelijken.

 

XV.60  Carolus Albertus Mathildis Meulemans, (zoon van Ludovicus Leonardus Maria Meulemans (XIV.15) en Anna Francisca Paverick), is geboren te Borgerhout op 1 september 1917 en overleden te Borgerhout op 6 maart 1978. Hij huwde te Borgerhout op 29 juni 1946 met Prudentia Ludovica Geuens, geboren te Borgerhout op 13 juli 1927 en nog in leven op 1.12.2018. Van Karel Meulemans en Louisa Geuens werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

 

XV.61  Irena Ludovica Meulemans, (dochter van Ludovicus Leonardus Maria Meulemans (XIV.15) en Anna Francisca Paverick), is geboren te Borgerhout op 26 juli 1921 en is overleden te Antwerpen op14 augustus 2003. Zij huwde te Borgerhout op 29 augustus 1942 met Josef Ludwig Groszkowski, geboren te Moers (Duitsland) op 16 mei 1917 en overleden te Antwerpen op 20 april 1975. Van Josef Groszkowski en Irena Meulemans is één kind gekend, volgnummers XVI….

 

XV.62  Michaël Ludovicus Maria Meulemans, (zoon van Ludovicus Leonardus Maria Meulemans (XIV.15) en Anna Francisca Paverick), is geboren te Borgerhout op 2 september 1922 en is overleden te Antwerpen op 13 februari 1977. Hij huwde te Borgerhout op 17 november 1945 met Rosalia Maria Arthur Wauters, geboren te Borgerhout op 19 juni 1925 en overleden te Merksem  op 24 juni 2011. Rosalia Wauters hertrouwde te Antwerpen op 24 juni 1980 met Frans Bellens, geboren te Antwerpen op 13 maart 1923 en overleden te Antwerpen op 2 februari 2005. Van Michaël Meulemans en Rosa Wauters is één kind gekend, volgnummer XVI.111.

 

 

XV.63  Joannes Ludovicus (John genaamd) De Ridder, (zoon van Ludovicus Constantinus De Ridder (XIV.18) enMaria Rosalia Meulemans), is geboren te Deurne op 27 april 1914 en is overleden te Lier op 20 januari 1999. Hij huwde te Ranst op 28 augustus 1937 met Julia Maria Claes, (dochter van Carolus Pancratius Claes en Stephania Godelieve Steylaerts), geboren te Ranst  op 22 september 1914 en overleden te Ranst op 30 september 2000. Van John De Ridder en Julia Claes werden zes kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

XV.64  Karel De Ridder, (zoon van Ludovicus Constantinus De Ridder en Maria Rosalia Meulemans), is geboren te Deurne op 5 juni 1918 en is overleden te µantwerpen op 15 april 1992. Hij huwde te München-Gladbach (Duitsland) op 20 april 1945 met Olga Matuchina, geboren te Lebedin (Oekraïne) op 1 september 1923. Mogelijk is zij nog in leven op 1 december 2018. Van Karel De Ridder en Olga Matuchina is één kind geboren, volgnummer XVI…

 

 

Hierboven foto en bidprentje van Karel De Ridder (XV.64).

 

XV.65  Franciscus Joannes Dierckx, (zoon van Julianus Dierckx (XIV.19) en Maria Philomena Meulemans), is geboren te Borgerhout op 25 augustus 1919 en is overleden te Antwerpen op 5 december 2000. Hij huwde te Antwerpen op 14 september 1946 met Joanna Maria Van de Straete, geboren te Wilrijk op 20 augustus 1924 en nog in leven ?? Van Franciscus Joannes Dierckx en Joanna Maria Van de Straete zijn twee kinderen gekend, volgnummers XVI…

 

XV.66  Julienne Rosa Loots, (dochter van Victor Loots en Dymphna Maria Anna Meulemans), is geboren te Deurne op 15 mei 1927 en mogelijk nog in leven ? Zij huwde te Deurne op 9 juni 1951 met Emilius Joannes Maria Reyniers, geboren te Borgerhout op 20 september 1927 en overleden te Antwerpen op 13 augustus 2003. Er zijn geen kinderen gekend.

 

XV.67  Marie Louise Meulemans, (dochter van Joannes Baptista (XIV.22) en Adelia Smets), is geboren te Kraainem op 30 oktober 1919 en is overleden te ? op ?. Zij huwde te Brussel (2e district) op 24 mei 1941 met Frederic Victor ANTOINE, geboren te Anderlecht op 19 november 1918 en overleden te Anderlecht op 26 juni 2003. Van Frederic Antoine en Marie Louise Meulemans werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

 

XV.68  Germaine Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XIV.22) en Adelia Smets), is geboren te Zaventem op 17 oktober 1923 en is overleden als ongehuwde te Braine l’Alleud op 24 december 1981.    

 

XV.69  Yvonne Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XIV.22) en Adelia Smets), is geboren te Wezembeek-Oppem op 29 mei 1926 en is overleden te ? op ?. Zij huwde te Evere op 6 februari 1946 met Stanley Frederick Mair, ‘zoon van Henry Mair en Harrieth Titler),  geboren te Islington (Londen, Engeland) op 13 maart 1924 en overleden te Rochester (Kent, Engeland) op 30 maart 1991. Er waren geen kinderen. 

 

 

XV.70  Clement Antoon Meulemans, (zoon van Joannes Baptista  Meulemans (XIV.22) en Adelia Smets), is geboren te Zaventem op 27 maart 1931 en nog in leven ? Hij is partner van Monique Nelly Serruys, geboren te Dilbeek op 10 mei 1935. Geen kinderen.

 

XV.71  Maria Rosalie Meulemans, (dochter van Joannes Baptista Meulemans (XIV.22) en Adelia Smets), is geboren te Zaventem op 10 november 1932 en is overleden te Brussel op 28 oktober 1976. Zij huwde met Albert Alexis Veulemans, geboren te Tienen op 23 mei 1931 en nog in leven ? Van Albert Veulemans en Rosalie Meulemans werd één kind geboren, volgnummer XVI.

 

XV.72  Jeanne Alberte Valérie Warnant, (dochter van Emile Joseph Warnant (XIV.23) en Josephina Meulemans), is geboren te Vierset-Barse op 5 april 1930 en is nog in leven ? Zij huwde te Marchin op 15 april 1950 met André Victor Adolphe Ghislain, geboren te Hoey op 26 september 1927 en overleden te Engis op 14 december 1994. Van André Bastin en Jeanne Warnant werden vier kinderen geboren, volgnummers XVI…  

 

 

 

XV.73  Paula Maria Louisa Van der Elst, (dochter van Pierre Joseph Van der Elst ‘XIV.24) en Maria Meulemans), is geboren te Tervuren op 20 mei 1932. Zij huwde te Tervuren (?) op 23 augustus 1952 met  Rogier Jan Clement Ronsmans, geboren te Sterrebeek op 1 oktober 1929. Beiden nog in leven ? Van Rogier Ronsmans en Paula Van der Elst is één kind geboren, volgnummer XVI…   

 

XV.74  Jean Joseph Leclercq, (zoon van Hyppolite Leclercq (XIV.25) en Amanda Meulemans), is geboren te Maastricht (Nederland) op 27 augutsus 1916 en is overleden  te Vilvoorde op 23 juli 2004. Hij huwde te Diegem op 24 juni 1938 met Christina Van Bever, geboren te Brussel (Haren) op 15 augustus 1919 en overleden te Vilvoorde op 16 augustus 1995. Van Jean Leclercq en Christina Van Bever zijn vier kinderen geboren, volgnummrs XVI….

 

 

Hierboven een viergeslacht (foto circa 2001), met van rechts naar links: Jean Leclercq (XV.74), Urbain Leclercq (XVI.128, Johnny Leclercq (XVII.180), Sven Leclercq (XVIII. Nog geen nummer).  

 

 

 

 

Hierboven bidprentje van Jean Leclercq, echtgenoot van Christina Van Bever (XV.74).

 

XV.75  Nestor Lodewijk Leclercq, (zoon van Hippolyte Leclercq (XIV.25) en Amanda Meulemans), is geboren te Zaventem op 15 oktober 1920 en is overleden te Béziers (Frankrijk) op 9 april 2006. Hij huwde een eerste maal met Julia Maria Von Eschen, geboren te Sterrebeek op 5 januari 1922 en overleden te Zaventem op 25 februari 2013. Dit huwelijk werd ontbonden.

Nestor huwde voor de tweede maal met Josée Cathérine Raymonde Van Rossem, geboren te Schepdaal op 25 april 1935 en mogelijk nog in leven in 2018. Dit huwelijk werd ontbonden te Schaarbeek op 21 mei 1969. (Julia Maria Von Eschen hertrouwde op 20 januari 1962 met Romain François Stroobant, geboren te Brussel op 6 februari 1935).

Nestor huwde voor de derde maal te Zaventem op 8 november 1971 met Andrée Marie Louise Ghislaine Despineux, geboren te Anderlecht op 25 september 1919 en overleden te Bassan (Frankrijk) op 17 juni 1979. Uit het eerste huwelijk van Nestor Leclercq en Julia Maria Von Eschen werd één kind geboren, volgnummer XVI…

 

XV.76  Rosa Catharina Leclercq, (dochter van Hyppolite Leclercq (XIV.25) en Amanda Meulemans), is geboren te Zaventem op 4 januari 1927 en is overleden te Sint-Lambrechts-Woluwe op 2 september 1988. Zij huwde te Zaventem op 28 oktober 1946 met Paul Leon Louis Ghislain (dit Jean) Trovo, geboren te Malonne op 13 december 1926 en nog in leven ? Van Jean Trovo en Rosa Leclercq werd één kind geboren, volgnummer XVI…

 

 

Hierboven Rosa Leclercq, echtgenote van Jean Trovo (XV.76).

 

 

 

Bidprentje van Rosa Leclercq, echtgenote van Paul Trovo (XV.76).

 

XV.77  Rosa Jeannette Goossens, (dochter van Emilius Goossens (XIV.26) en Maria Isabella Clementina Meulemans), is geboren te Zaventem op 1 november 1921 en is overleden te Zaventem op 13 mei 1992. Zij was gehuwd met Albert Emile Ghislain Lefevre, geboren te Neervelp op 16 januari 1920 en overleden te Zaventem op 11 juni 1981. Van Albert Emile Ghislain Lefevre werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI….

 

  

 

Links: foto van 1937: Tak Zaventem op bezoek in Blauberg. Uiterst rechts, Rosa Goossens, 16 jaar,  (XV.77) met kind Roza Sools van Blauberg voor zich.

Rechts: Roza Goossens rond de jaren 1990.   

 

 

Hierboven bidprentje van Rosa Goossens, echtgenote van Albert Emile Ghislain Levefre (XV.77).

 

XV.78  Gustaaf Meulemans, (zoon van Petrus Gerardus Meulemans (XIV.27) en Irma Maria Olbrechts), is geboren te Kortenberg op 16 maart 1924 en is overleden op 7-jarige leeftijd te Brussel op 17 oktober 1931.

 

 

Hierboven Gustaaf Meulemans, zoontje van Gerard Meulemans. (XV.78).

 

XV.78A  ??  Claes, (dochter van ?  Claes (eerste echtgenoot van  Maria Van Huynegem (zie XIV.30), geboren te ??, gehuwd met Pierre Peeters. Het betreft hier een dochter uit het eerste huwelijk van Maria Van Huynegem met Claes.

 

XV.78B  ?? Claes, (dochter van ?  Claes (eerste echtgenoot van Maria Van Huynegem (Zie XIV.30), geboren te ??, gehuwd met Guillaumme Smets; Het betreft hier een dochter uit het eerste huwelijk van Maria Van Huynegem met Claes.

 

XV.79  Hendrik Strijbos, (zoon van Petrus Prosper Strijbos (XIV.31) en Elvina Rosalia Maria Meulemans), is geboren te Zaventem op 27 juni 1930 en is overleden na 40 dagen te Zaventem op 10 augustus 1930.

 

XV.80  Marie Louise Strijbos, (dochter van Petrus Prosper Strijbos (XIV.31) en Elvina Rosalia Maria Meulemans), is geboren te Zaventem op 19 september 1933 en is overleden op 12 jarige leeftijd te Zaventem op 1 mei 1946.

 

XV.81  Irma Bernadette Strijbos, (dochter van Petrus Prosper Strijbos (XIV.31) en Elvina Rosalia Maria Meulemans), is geboren te Zaventem op 28 januari 1941. Zij huwde  te Zaventem op 8 juli 1961 met Albert Georges Van Nieuwenhuyse, geboren te Schaarbeek op 25 juni 1940. Van Albert Georges Van Nieuwenhuyse en Irma Strijbos werden drie kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

XV.82  Julia Maria Louisa Strijbos, (dochter van Petrus Prosper Strijbos (XIV.31) en Elvina Rosalia Maria Meulemans), is geboren te Zaventem op 17 december 1944 en is overleden te Vilvoorde op 25 oktober 1989. Zij huwde te Zaventem op 4 april 1964 met Willy Joseph Goossens, geboren te Vilvoorde op 9 februari 1943. Van Willy Goossens en Julia Strijbos werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…     

 

XV.83  Gerard Louis  Julien Strijbos, (zoon van Petrus Prosper Strijbos (XIV.31) en Elvina Rosalia Maria Meulemans), is geboren te Zaventem op 14 oktober 1949. Hij huwde te Zaventem op 21 december 1996 met Martine Françoise Janssen, geboren te ? op 29 juli 1961. Kinderen ?

 

XV.84  Henri Louis Meulemans, (zoon van Ludovicus Augustinus (XIV.33) en Maria Ludovica Van der Wildt), is geboren te Zaventem op 5 maart 1935 en is overleden te ? op ?. Hij huwde te Herent op 20 april 1957 met Jeanne Godelieve Philomène Van Beneden, geboren te Veltem-Beisem (Herent) op 15 december 1933 en is overleden te ?? op ??. Van Henri Meulemans en Jeanne Van Beneden werd één kind geboren, volgnummer XVI…

 

XV.85  Rosa Delphine Hauwelaert, (dochter van Emiel Lodewijk Hauwelaert (XIV.35) en Maria Julia Meulemans), is geboren te Zaventem op 14 oktober 1937. Zij huwde met Leo Clement Potums, geboren te Sint-Stevens-Woluwe op 27 maart 1940. Van Leo Potums en Rosa Hauwelaerts werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

XV.86  Willy Jean Hauwelaert, (zoon van Emiel Lodewijk Hauwelaert (XIV.35) en Maria Julia Meulemans), is geboren te Zaventem op 9 december 1945. Hij huwde te Berg op 27 mei 1967 met Ghislaine Maria Eurika Annon, geboren te Berg op 25  oktober 1949. Van Willy Jean Hauwelaert en Ghislaine Maria Eurika Annon werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

XV.87  Henri Serafien Hauwelaert, (zoon van Emiel Lodewijk Hauwelaert (XIV.35) en Maria Julia Meulemans), is geboren te Zaventem op 15 mei 1949. Hij huwde met Josée Maria Lutgarde Derwa, geboren te Kessel-Lo op 11 oktober 1951. Van Henri Hauwelaert en Josée M.L Derwa werden vier kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

XV.88  Louisa Gerarda Denise Hauwelaert, (dochter van Emiel Lodewijk Hauwelaert (XIV.35) en Maria Julia Meulemans), is geboren te Zaventem op 12 januari 1954, ongehuwd.

 

XV.89  Norbertus Pauwels, (zoon van Josephus Pauwels (XIV.36) en Maria Theresia Van de Velde), is geboren te Herselt op 24 februari 1908 en is overleden te Merksem op 7 april 1964. Hij huwde een eerste maal te Brasschaat op 4 mei 1929 met Elisabeth Josephina Roman, geboren te Antwerpen op 31 augustus 1908 en overleden te Antwerpen op 23 febriari 1942. Norbertus Pauwels huwde voor de tweede maal te Antwerpen op 19 augustus 1947 met Ludovic Petronella Manniën, geboren te Ekeren op 12 november 1923 en nog in leven ? Uit het eerste huwelijk werd één kind geboren, volgnummer XVI…     

 

XV.90  Irena Pauwels, (dochter van Josephus Pauwels (XIV.36) en Maria Theresia Van de Velde), is geboren te Antwerpen op 24 november 1910 en is overleden na 7 dagen te Antwerpen op 1 december 1910.

 

XV.91  Georgius De Gryse, (fils de Maurice Pierre Octave De Gryse (XIV.38) et de Coleta Maria Van de Velde), est né à Overijse le 9 janvier 1920 et décédé à ?  le ?. Georges est marié à Tervuren le 24 août 1946 à Madeleine Henriette Caillet, née à Vermondans (France) le 14 mai 1922, et elle est décédée ??  Il y a deux enfants de Georges De Gryse et Madeleine Caillet, numéros d’ordre XVI…

 

XV.92  Marcel De Gryse, (fils de Maurice Pierre Octave De Gryse (XIV.38) et de Ccleta Maria Van de Velde), est né à Overijse le 12 août 1924 et est décédé à Uccle le ?? (2013). I Marcel est marié  à Genval le 30 novembre 1950 à Josephine Charlotte Goset, née à Rixensart le 19 novembre 1929 et elle est décédée à Uccle ? le ? (2010). Ils sont nés deux enfants de Marcel De Gryse et Josephine Charlotte Goset, numéros d’ordre XVI…

 

XV.93  Martha Van de Velde, (fille de Joannes Van de Velde (XIV.39) et de Maria Catharina De Keyser), est née à Huldenberg le 21 juillet 1921 et décédée en 1943, célibataire.

 

XV.94  Simone Maria Van de Velde, (fille de Joannes Van de Velde (XIV.39) et de Maria Catharina De Keyser), née à Overijse le 2 avril 1923 et décédée à ? le ?. Elle est mariée à Overijse le 10 juin 1944 à René Philippe Tietart, né à Watermaal-Bosvoorde le 10 février 1924 et décédé à ? le ?, dont un enfant numéro d’ ordre XVI.

 

XV.95  Gilberte Julie Van de Velde, (fille de Franciscus ou François Van de Velde (XIV.40) et  de Denise Voets), est née à Genval le 26 février 1930 et toujours en vie ?. Elle est mariée à Rixensart le 21 octobre 1958 à Walter De Coninck, né à Assebroek (Brugge) le 5 avril 1936 et décédé à Rixensart le 7 mars 1973. Pas d’ enfants.

 

XV.96  Béatroce Gilberte Esther Julie Van de Velde, (fille de Franciscus/François Van de Velde (XIV.40) et de Denise Voets) est née à Rixensart le 3 juillet 1947. Elle est mariée à Rixensart le 31 janvier 1987 à Rex Thompson, né à Camebridge (Angleterre) le 10 décembre 1948. Pas d’ enfants.        

 

XV.97  Léopold André Van de Velde, (fils de Martinus Norbertus/Martin Norbert) Van de Velde (XIV.44) et de Jeanne Léonie Leblicq), est né à Anderlecht le 2 avril 1935 et décédé à Gerpinnes le 18 octobre 2001. Léopold est marié à Rosières le 1 septembre 1956 à Alice Pauline Julienna Alost, née à Rosiières le 2 août 1934 et toujours en vie ? Le marriage a été dissous à Rosières le 3 mai 1990.

Léopold Van de Velde est marié pour la deuxième fois à Braine l’ Alleud le 22 février 1992. Huit enfants sont nés du premier mariage, numéros d’ ordre XVI….Pas d’ enfants connus du deuxième marriage.  

 

 

 

XV.98  José Leonard Van de Velde (fils de Martin Norbert Van de Velde (XIV.44) et Jeanne Léonie Leblicq), est né à Anderlecht le 15 décembre 1938 (et toujours en vie). José Leonard est marié à Mettet le 10 février 1962 à Thérèse Marie MARTIN, née à Mettet le 24 avril 1933 et toujours en vie. José Léonard Van de Velde et Thérèse Marie Martin ont quatre enfants, numéros d’ ordre XVI…

 

XV.99  Marie Madeleine Van de Velde, (dochter van Maria Ludovica Van de Velde (XIV.45), is geboren te Vorst (Brabant) op 15 mei 1930 en nog in leven. Zij huwde te Antwerpen op 21 oktober 1952 met Franciscus Henricus Maria Van den Eynde, geboren te Borgerhout op 4 augustus 1926 en overleden te ?  op ?. Dit huwelijk werd ontbonden te Berchem op 16 januari 1958.

Marie Madeleine hertrouwde te Antwerpen op 23 juli 1960 met Joannes Hendrik Maria Lubben, geboren te Antwerpen op 20 mei 1925 en overleden te Vosselaar op 25 december 1993. Uit het tweede huwelijk werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

XV.100  Jacqueline Marie Carlier, (fille de Louis Henri Ghislain Carlier (XIV.45) et de Maria Ludovica Van de Velde), est née à Watermael-Boitsfort le 23 septembre 1933 et toujours en vie. Elle est mariée à Watermael-Boitsfort ?) le 4 octobre 1958 à Jean-Claude Léon Theodore Marie Koch, né à Paris (France) le 4 juin 1935 et toujours en vie.  Le marriage a été dissous à Watermael-Boitsfort le 13 août 1985. Quatre enfanrts sont nés du marriage de Jean-Claude L.T.M. Koch et Jacqueline Carlier, numéros d’ ordre XVI….

 

XV.101  Alphonse Loouis François Birembaux, (fils de Alphonse Auguste Denis Birembaux (XIV.46) et de Jeanne Marie Van der Meeren), est né à Moresnet le 12 mai 1937 et il est décédé à Saint-Gilles (Bruxelles) le 20 octobre 1973. Alphonse Birembaux est marié à Saint-Gilles (Bruxelles) le 30 aoüt 1969 à Marie  Jeanne Vander Steene, née à Buxelles le 18 juillet 1939 (toujours en vie). Deux enfants sont née de ce marriage, numéros d’ ordre XVI…

 

XV.102  Simonne Elise Jourion, (fille de Louis Fernand Joseph Ghislain Jourion (XIV.47) et de Victorine Van de Velde), est née à La Hulpe le 11 avril 1937 et toujours en vie. Elle est mariée à La Hulpe le 29 décembre 1954 à Maurice Albert Van der Becken, né à Lasne le 23 juillet 1934 et tpujpur en vie. Un enfant est né de ce mariage, numéro d’ordre XVI…

 

XV.103  Monique Jourion, (fille de Louis Fernand Joseph Ghislain (XIV.47) et de Victorine Van de Velde), est née à La Hulpe  en 1939 et décédée à La Hulpe en 1941.

 

XV.104  Guy Eugène Jourion, (fils de Louis Fernand Joseph Ghislain Jourion (XIV.47) et Victorine Van de Velde, est né à  La Hulpe le 17 janvier 1948. Guy est marié à Lasne le 14 aoôt 1967 à  Christine Euphrasie De Ville, née à Lasne le 24 février 1947.  Trois enfaants sont nés de Guy Jourion et de Christine De Ville, numéros d’ ordre XVI….         

 

XV.105  Emiel Meulemans, (zoon van Frans Meulemans (XIV.56) en Maria Louisa Verbruggen), is geboren te Mechelen in 1948. Hij huwde te ?? op ?? met ??, geboren te ??. Geen kinderen.

 

XV.106  Herman Meulemans, (zoon van Frans Meulemans (XIV.56) en Maria Louisa Verbruggen), is geboren te Mechelen in 1952

Hij huwde te  ?? op ?? met NN, geboren …Van Herman Meulemans en NN werd één kind geboren, volgnummer XVI…

 

XV.107  Bart Meulemans, (zoon van Marcel Meulemans (XIV.) en Hilda Beukelaers), is geboren te Mechelen op 8 mei 1978. Hij is de partner van Kristel Dewinter, geboren te Bonheiden op 3 oktober 1977. Van Bart Meulemans en Kristel Dewinter is één kind gekend, volgnummer XVI…

 

XV.108  Walter Jozef Maria Meulemans, (zoon van Victor Jozef Victoria  Meulemans (XIV.66) en Maria Xaviera Aloysia Huybrechts), is geboren te Schoten op 9 mei 1939. Hij huwde te Mechelen op 1 augusttus 1962 met Germaine HUGO, geboren te Mechelen op 30 april 1936. Van Walter Meulemans en Germaine Hugo werden vier kinderen geboren, volgnummers XVI.183 tot XVI.186.

 

   

 

Hierboven geboorteprentje van Walter Meulemans, eerste kindje van Victor Meulemans en Mariette Huybrechts, geb. te Schoten op 9 mei 1939. (XV.108)

 

 

Op bovenstaande foto staan de zes oudste kinderen van Victor Meulemans en Mariette Huybrechts. De foto werd genomen tgv de eerste communie van Resie (het meisje in communiekleed) op 11 juni 1950. Op de bovenste rij naast Nonkel Laurent staat het oudste meisje Godelieve Meulemans,,op de tweede rij vlnr Walter, Lutgardis en de eerste communiecant Theresia, Resi genoemd. Op de onderste rij herkennen wij Guido en de kleine Rita. Er zouden nog twee jongentjes bijkomen. Nonkel Laurent, broer van vader Victor, ontfermt zich over zijn nichtjes en neefjes. Wij hebben deze foto bij het oudste kind Walter gezet en zullen later verwijzen naar deze foto. Ook bij Nonkel Laurent, hebben  wij deze foto geplaatst, zie volgnummer XIV.64. 

 

 

 

Hierboven prentje en foto van de plechtige H. communie van Walter Meulemans, gedaan op 3 mei 1951 in de kapel van het Sint-Romboutscollege te Mechelen. Merk op dat de leeftijd van de plechtige communie in die tijd 12 jaar moest zijn of bijna., in dit geval op 6 dagen na. (XV.108),

 

      

 

Commentaar bij bovenstaande drie foto’s van het gezin Meulemans-Huybrechts. Deze drie foto’s staan ook bij de ouders (XIV.66). Wij vonden dat ze bij de ouders en bij de kinderen moesten geplaatst worden.

Kleine foto links: achteraan vlnr, moeder Mariette, vader Victor, Godelieve, Lutgarde, en Resi. Daarvoor vlnr, Guido, Karly uit Oostenrijk, Rita, Stefaan, de kleine Dirk helemaal vooraan. De oudste zoon Walter was niet aanwezig. Zijn plaats werd ingenomen door een Oostenrijkse gastjongen. Wij menen dat de foto dateert van de jaren 1957/1958.

 

Foto midden: Bezoek van Pastoor Proost. Bovenaan vlnr, Lutgarde, Walter’, Resi, Godelieve, Guido.

Daaronder vlnr: Dirk met moeder Mariette, Rita (iets hoger), pastoor Proost, Karly van Oostenrijk (tussen patoor Proost en vader Victor),dan Stefaan. Vermits hier ook de Oostenrijkse jongen op staat, lijkt ons deze foto eveneens van 1957/1958. Er staan 11 personen op, de twee ouders, de acht kinderen en de Oostenrijkse gastjongen.

 

Foto uiterst rechts: Nogmaals het mooie gezin van Victor Meulemans en Mariiette Huybrechts en hun acht prachtige kindernen.

Achteraan vlnr: Resi, Lutgarde, Godelieve, Guido en Walter.

Vooraan Stefaan, vader Victor, Dirk, moeder Mariette en Rita. Ook deze foto komt uit de periode 1957/1958 menen wij.

     

 

  

 

Hierboven, de vier zonen van onderwijzer Victor Meulemans, Dirk, Stefaan, Guido en Walter naast hun vader in augustus 1961 bij het overlijden van hun oom Laurent Meulemaans. Wij vonden het raadzaam al de foto’s van kindeeren van Victor bij het oudste kind te zetten zodat wij later naar het volgnummer XV.108 kunnen verwijzen. Indien het een foto van één kind betreft, plaatsen wij deze uiteraard bij dit kind in kwestie. Zie volgnumpmers 108 en volgende.  

 

XV.109  Godelieve Maria Paulina Meulemans, (dochter van Victor Jozef Victoria Meulemans (XIV.66) en Maria Xaviera Aloysia Huybrechts) is geboren te Schoten op 4 juli 1940. Zij huwde te Mechelen op 15 mei 1965 met Jan Leenders, geboren te Lier op 17 januari 1939. Van Jan Leenders en Godelieve Meulemans werden vier kinderen geboren, volgnummers XVI.187 t/m XVI.190. Voor foto’s van de andere 7 kinderen van Victor Meulemans en Mariette Huybrechts verwihjzen wijnaar  de foto’s van alle kinderen bij het oudste kind Wal-ter, volgnummer XV.108. 

 

 

 

Hierboven herinneringsprentje aan de plechige H communie van Godelieve Meulemans op 18 mei 1952 in de Sint-Libertuskerk te Mechelen. Ook hier was de communicant bijna 12 jaar. (XV.109).

 

XV.110  Lutgardis Maria Laurentius Philomena Meulemans, (dochter van Victor Jozef Victoria Meulemans (XIV.66) en Maria Xaviera Aloysia Huybrechts), is geboren te Schoten op 13 oktober 1941. Zij huwde te Mechelen op 5 juni 1965 met Robert  Gilis), geboren te Nijlen op 29 december 1941. Van Robert Gilis en Lutgardis Meulemans werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI.191 en XVI.192.

 

         

 

Hierboven van l.n.r.: Herinneringsprentje aan haar eerste communie op 6 mei 1948 in de kerk van Sint-Jan Evangelist te Koningshooikt,ze was toen zes jaar en 5 maanden. Daarnaast haar foto te dier gelegenheid. Rechts voor- en achterzijde van het prentje van haar plechtige communie die ze deed in de kerk van Sint-Libertus te Mechelen op zondag 10 mei 1953, Ze was toen 11 jaar en vijf maanden. (Volgnummer XV.110).    

 

XV.111  Theresia Maria Victor Margareta Meulemans, (Resi genoemd), (dochter van Victor Jozef Victoria Meulemans (XIV.66) en Maria Xaviera Aloysia Huybrechts), is geboren te Schoten op 30 seiera Aloysia Huybrechtsemans), is enaamd) ysia Huybrechts) is geboren te Schoten op 4 juli 1940 ptember 1943. Zij huwde te Rome op 26 juli 1978 met Antonello Fuschiotti, geboren te Rome op 16 oktober 1943. Van Antonello Fuschiotti en Theresia (Resi) Meulemans werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI.193 en XVI.194.

 

        

 

Hierboven v.l.n.r.: Herinneringsprentje aan de  eerste communie van Theresia Meulemans in de kapel van het instittuut O.L.V. van den Ham te Mechelen op zondag 11 juni 1950. Ze was toen zes jaar en 9 maanden.

Daarnaast foto van Theresia Meulemans tgv haar eerste communie.

Rechts herinneringsprentje aan haar plechtige communie in de kerk van Sint-Libertus te Mechelen op zondag 15 mei 1955, ze was toen 11 jaar en 8 maa,de,. Uiterst rechts de voorzijde van het vorige prentje. 

 

XV.112  Guido Laurent Anna Meulemans, (zoon van Victor Jozef Victoria Meulemans (XIV.66) en Maria Xaviera Aloysia Huybrechts), is geboren te Mechelen op 24 december 1944 en is overleden te Zonhoven op 2 mei 2017. Hij huwde te Mechelen op 10 oktober 1966 met Alida Sergeyssels, geboren te Mechelen op 2 april 1941. Van Guido Meulemans en Alida Sergeyssels werden twee kinderen geboren, XVI.195 en XVI.196.

 

 

 

Hierboven v.l.n.r.: Herinneringsprentje aan de eerste commu nie van Guido Meulemans op OHH 3 mei 1951,  in de kapel van het Sint-Romboutscollege te Mechelen. De communiecant was zes jaar en 4 maanden, daarnaast zijn foto op die dag.

Rechts, herinneringsprentje aan zijn plechtige communie, ook op OHH op 10 mei 1956 in dezelfde kapel, Guido Meulemans was toen ongeveer 11 jaar en vier maanden. (zie volgnummer XV.112). 

 

 

Hierboven rouwprentje van Guido Meulemans, die  overleed te Zonhoven op 2 mei 2017, in de ouderdom van72 jaar en 4 maanden. (XV.112).

 

XV.113  Rita Maria Joanna Remi Meulemans, (dochter van Victor Jozef Victoria Meulemans (XIV.66) en Maria Xaviera Aloysia Huybrechts), is geboren te Koningshooikt op 8 augustus 1947. Zij is samenwonend  met Jean Van Beers, geboren te ?? op ??. Kinderen ??

 

        

 

Hierboven van l.n.r.: herinneringsprentje aan de eerste commnunie van Rita Meulemans, op zondag 16 mei 1954 in de kapel van het Instituut Lorette te Mechelen. Daarna foto van de eerste commniecant Rita Meulemans, dochter van Victor Meulemans. Rechts herinneringsprentje aan haar  Plechtige Communie in de parochiekerk van Sint-Libertus te Mechemen op 26 april 1959, 11 kaar en 8 maanden oud, voo- en achterzijde van het prentje.(XV.113).  

 

XV.114  Stefaan Petrus Maria Meulemans, (zoon van Victor Jozef Victoria Meulemans (XIV.66) en Maria Xaviera Aloysia Huybrechts), is geboren te Mechelen op 24 juli 1951. Hij huwde te Putte op 7 augustus 1976  met Liliane Vets, geboren te Duffel op 21 maart 1946. Van Stefaan Meulemans en Liliane Vets werd één kind geboren, volgnummer XVI197.

 

       

 

Hierboven herinneringsprentje aan de eerste communie van Stefaan Meulemns, (zoon van Victor Meulemans) op zondag 23 maart 1958 in de kapel van het Sint-Romboutscollege als jongentje van 6 jaar en 9 maanden. Daarnaast de foto van de eerste communiecant. (volgnummer XV.114).

 

XV.115  Dirk Maria Melanie Walter Meulemans, (zoon van Victor Jozef Victoria Meulemans (XIV.66) en Maria Xaviera Aloysia Huybrechts), is geboren te Mechelen op 13  maart 1954. Hij huwde te Bonheiden op 2 mei 1975  met Liliane Poels, (Lilli), geboren te Antwerpen op 12 augustus 1955. Van Dirk Meulemans en Lilly Poels werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI.198 en XVI.199.  

 

   

 

Hierboven geboortekaartje van de jongste spruit van Victor Meulemans en Mariette Huybrechts, geboren te Mechelen op 13 maart 1954, gedoopt op 14 maart, peter was zijn oudste broerWalter. Daaronder twee herinneringsprentjes aan zijn eerste communie op 19 maart 1961 in de parochiekerk van Sint-Libertus te Mechelen. Op vijf dagen na was de eerste communiecant zeven jaar.(volgnummer XV.115).l

 

XV.116  Elisabeth (Betty) Victor Dorothea Meulemans, (dochter van Laurent Constantia Victor Meulemans (XIV.) en Dorothea Josephina Lenaerts), is geboren te Mechelen op 25 augustus 1943. Zij huwde te Mechelen  op 11 juli 1973 met Paul Voorhoof, geboren te Lier op 7 november 1946.  Van Paul Voorhoof en Betty Meulemans werden drie kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

  

 

Hierboven: Links Elisabeth (Betty) Meulemans, (dochter van Laurent Meulemans en Dora Lenaerts) als kind ca 1944 en rechts Betty als plechtige communiecant op 15 mei 1955, 11 jaar en 9 maanden oud (XV.116).

 

 

Hierboven herinneringsprentje aan de plechtige H.communie van Betty Meulemans, gedaan in de parochiekerk van Bruine Kruis te Mechelen op 15 mei 1955.

 

 

XV.117  Christiane Celina Frans Meulemans, (dochter van Laurent Constantia Victor Meulemans (XIV…) en Dorothea Josephina Lenaerts), is geboren te Mechelen op 9 mei 1946. Zij huwde te ?? op ?? met Eric Maes, geboren te ?? op ?? . Van Eric Maes en Christiane Meulemans is één kind gekend, volgnummer XVI…

 

 

Hierboven herinneringsprentje aan de plechtige H. Communie van Christiane Meulemans, gedaan in de parochiekerk van Sint-Rombouts op 11 mei 1958 op de leeftijd van 12 jaar en twee dagen.

 

 

Hierboven: Christiane Meulemans, (dochter van Laurent Meulemans en Dora Lenaerts) als plechtige communiecant op 11 mei 1958. (XV.117).

 

XV.118  Karel Maria Alfons Op De Beéck, (zoon van Alfons Op De Beéck (XIV.69) en Rosalia Maria Kets), is geboren te Mechelen op 17 oktober 1948. Karel (leraar lichamelijke opvoeding), huwde te Liedekerke op 15 september 1978 met Lieve Daem, (lerares lichamelijke opvoeding Steiner ond.), geboren te Liedekerke op 12 december 1953. Van Karel Op De Beéck en Lieve Daem werden drie kinderen geboren, volgnummers XVI.204, XVI.205 en XVI.206.

 

 

 

Hierboven de zeven kleinkinderen van Karel Op De Beéeck en Lieve Daem op 11 juni 2017. Voor hun gegevens zie zeventiende generatie, volgnummers XVII…

 

 

 

Hierboven: De vijf kinderen van Alfons Op De Beéck en Rosalie Kets op 11 november 2018. Hun ouders waren beiden overleden. Wij hebben deze foto bij het oudste kind  gezet en verwijzen bij de andere kinderen naar deze foto. Wij waren lichtjes verkeerd met onze inschatting, maar van links naar rechts zijn hierboven vereeuwigd: Ria, Jan, Karel, Lena en Lode Op De Beeck. Zij herdenken op 11 november de verjaardag van vader Fons die op 11 noember 1921 het levenslicht zag.  

 

 

Hierboven nogmaals  de zeven kleinkinderen van Karel Op De Beéck en Lieve Daem op 11 november 2018, dezelfde dag als van de foto hiervoor.

 

XV.119  Lodewijk Maria Remi Op De Beéck, (zoon van Alfons Op De Beéck (XIV.69) en Rosalia Maria Kets), is geboren te Elisabethstad (Congo-Kinshasa)  op 12 januari 1950. Hij huwde voor de eerste maal met Maria (Ria) A.A. Declers, geboren te Merksem op 20 december 1949 en voor de tweede maal te Lommel op 16 december 1995 met Jeannette Willems, geboren te ??. Lode komt voor op de foto bij zijn broer Karel, derde van links ??

 

XV.120  Magdalena (Lena) Frans M.M.  Op De Beéck, (dochter van Alfons Op De Beéck (XIV.69) en Rosalia Maria Kets), is geboren te  Elisabethstad (Congo-Kinshasa), op 12 mei 1951. Zij huwde te ?? op 26 november 1977 met Marcel Wijnen, geboren te Antwerpen op 24 januari 1946.  (Voor Lena, zie foto bij haar broer Karel, uiterst links ?).

 

XV.121  Maria (Ria) Lucia J.H. Op De Beéck, (dochter van Alfons Op De Beéck (XIV.69) en Rosalia Maria Kets), is geboren te Luluaburg (Congo-Kinshasa), op 14 oktober 1955. Zij huwde te Mechelen op ?? met Alfons Dries, geboren te Mechelen op ?? (Voor Ria, zie foto bij haar broer Karel, vierde van links ?).

 

 

Foto zomer 1964: Achteraan links Rosa Meulemans (XIV.71)  en haar moeder Rosalie De Keyser, weduwe Emiel Meulemans (XIII.64).

Vooraan: Twee kinderen Op De Beéck, Ria en Jan, respectievelijk 9 en 6 jaar in 1964, kinderen van Alfons Op De Beéck en Rosa Kets, deze een dochter van Marie Meulemans.

 

XV.122  Jan René Cl. Omer M. Op De Beéck, (zoon van Alfons Op De Beéck (XIV.69) en Rosalia Maria Kets), is geboren te Luluaburg (Congo-Kinshasa), op 4 juni 1958. Jan, (leraar plastische kunsten), huwde voor de eerste maal te Mechelen op 27 oktober 1979 met Chris Van de Put, geboren te ?? op ?? (voor Jan zie foto bij broer Karel,  tweede van links ?). Jan huwde voor de tweede maal te ?? in september 2008 met Emi Sato, geboren te ?? op ?? ..

 

XV.123  Bernadette Byl, (dochter van Gaston Cesar Joseph Byl (XIV..) en Cecilia Scheldeman), is geboren te Berchem (Antwerpen) op 23 juli 1957. Zij huwde te ?? op 9 juli 1982 met Marc Claes, geboren te Leuven op 13 mei 1957. Van Marc Claes en Bernadette Byl werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…

 

XV.124  Anna Byl, (dochter van Gaston Cesar Joseph Byl en Cecilia Scheldeman), is geboren te Berchem (Antwerpen) op 3 april 1959. Zij huwde te ?  op 10 augustus 1985 met Dirk Schilders, geboren te ?  op 15 september 1957. Van Dirk Schilders en Anna Byl werden twee kinderen geboren, volgnummers XVI…  

 

XV.125  Lutgarde Byl, (dochter van Gaston Cesar Joseph Byl (XIV..) en Cecilia Scheldeman), is geboren te Berchem (Antwerpen) op 24 november 1961. Zij huwde te ?  op 18 maart 1988 met Guy Van Overmeir, geboren te ?  op 23 september 1965. Van Guy Van Overmeir en Lutgarde Byl werden vier kinderen geboren, volgnummers XVI.227 t/m 230.

 

XV.126  Helena de Luyck, dochter van Louis de Luyck en NN. Cantrijn), is geboren te ???

 

XV.127  Florent de Luyck, zoon van Louis de Luyck en NN. Cantrijn), is geboren te ???

 

XV.128  Ursi  Rappfilber, dochter van Erich Rappfilber en NN. Immé), is geboren te ??  

 

XV.129  Simonne Meulders, (dochter van Franciscus Meulers en Juliana Carolina Henrica Meulemans), is geboren  te ?  in 1939 en is overleden in mei 1951.

 

XV.130  Christiane Meulemans, (dochter van Josephus Christiaan Franciscus Meulemans (XIV..) en Angèle Roelandts), Is  geboren te ?? op 30 maart 1952 en is overleden te ???  Zij huwde een eerste maal te ? op 23 september 1973 met Guy Cool, en een tweede maal te ? op 12 augustus 1994 met Bernard De Kort, geboren te ?? en overleden te ?.

 

XV.131  Raphael Didier Adolf Juliette Meulemans, (zoon van Josephus Christiaan Franciscus Meulemans en Angèle Roelandts), is geboren te Berchem op 16 november 1954 en gehuwd op 29 april 1989 met Christel Meyvis, geboren te ?,  Van Raphael Meulemans en Christel Meyvis is één kind gekend, volgnummer XVI….  

 

XV.132  Karin Christiane Albert Meulemans, (dochter van Josephus Christiaan Franciscus Meulemans en Angèle Roelandts), is geboren te Deurne op 13 september 1965, gehuwd te Antwerpen op 13 september 1986 met Marc Lossie, geboren te Borgerhout op 26 november 1961. Van Marc Lossie en Karin Meulemans zijn drie kinderen gekend, volgnummers XVI..

 

ZESTIENDE  GENERATIE

 

XVI.1  Maria Theresia De Winter, (dochter van Joannes Ludovicus De Winter (XV.1) en Josephina Meulemans), is geboren te Aarschot op 20 juni 1938. Maria Theresia huwde te Ramsel met Rene Felix Maria De Peuter, geboren te Westmeerbeek op 18 maart 1936 en overleden te Ramsel (Herselt) op 11 maart 2003. Van Rene De Peuter en Maria De Winter zijn drie kinderen geboren, volgnummers XVII…

 

 

Hierboven Maria De Winter, 16 jaar 1954 (?)

 

 

Hierboven bidprentje van Rene De Peuter, echtgenoot van Maria De Winter (XVI.1)

 

XVI.2  Frans De Win, (zoon van Marcus Dionisius De Win (XV.3) en Clementina Ludovica Meulemans), is geboren te Hulshout op 23 april 1934. Hij huwde te Hulshout met Bertha Constantia Wendrickx, geboren te Hulshout op 18 november 1933. Van Frans en Bertha werd één kind geboren, volgnummer XVII.4

 

 

Hierboven bidprentje van Bertha Wendrickx echtgenote van Frans De Win, overleden te Zoerle-Parwijs op 29 december 2019 (zie XVI.2).

 

XVI.3  Jozef (Jos) Frans De Win, (zoon van Marcus Dionisius De Win (XV.3) en Clementina Ludovica Meulemans), is geboren te Hulshout op 21 december 1936 en is gehuwd te Westerlo met Laurette Maria Theresia Vervloet, geboren te Westerlo op 5 oktober 1937. Van Jos en Laurette werden drie kinderen geboren, volgnummers XVII.5, XVII.6 en XVII.7.

 

  

 

Bovenste foto: Vermoedlijk huwelijksfoto van Jos De Win en Laurette Vervloet begin 1958 (?), dus zij zijn momenteel (maandag 25 februari 2020), 62 jaar gehuwd. Zij zijn op weg naar 65 (briljant) of wie weet 70 jaar huwelijk (albast). De titel “45 jaar getrouwd slaat op een verrassingsparty die gegeven werd in 2003 door hun drie kinderen.

 

Onderste foto: Genomen op kerstdag 2018, met op de bovenste rij vlnr, Christel De Win, Daniela (Danny) De Win, Benny Feyaerts, Elien Goris,Leo Vander Sande en Hans De Win. Zittend daaronder de stamouders Laurette Vervloet en Jos De Win en op de onderste rij de twee kleinkinderen Klaas Vander Sande en Jasper Feyaerts. 

 

XVI.4  Josepha  Lisette De Win, (dochter van Marcus Dionisius De Win (XV.3) en Clementina Ludovica Meulemans), is geboren te Hulshout op 10 september 1942, is gehuwd met Jozef Karel Henri Liekens, geboren te Booischot op 2 maart 1939. Van Jos  Liekens en Lisette De Win werden drie kinderen geboren, volgnummers XVII.8, XVII.9 en XVII.10.

 

 

Hierboven plechtige communie foto en herdenkingspreentje van Lisette De Win. Zij deed haar plechtige communie in de parochierk te Hulshout op 23 mei 1954.(XVI.4).

 

 

 

Hierboven bidprentje van Jos Liekens, echtgenoot van Lisette De Win (zie volgnummer XVI.4).

 

XVI.5  Joseph Andre Meulemans, (is de samensteller van dit parenteel, (zoon van Pierre Alphonse Meulemans (XV.4) en Anna Maria Clementina Aerts), is geboren te Westerlo op 17 juni 1933. Hij huwde te Herselt met Irma Coleta Rogmans, (dochter van Carolus Rogmans en Maria Verheyden), geboren te Herselt op 27 maart 1939. Van Jos Meulemans en Irma Rogmans is één kind geboren, volgnummer XVII.11.

 

 

       

Hierboven v.l.n.r volgende foto’s: het jongentje links is de samensteller ca 1937,daarna onderste rij,  het derde jongentje van links Jos Meulemans tussen de brave jongentjes van “den eucharistischen kruistocht”  in 1940. Daarna ondergetekende op zijn plechtige communiedag op 6 mei 1945, dan herinneringsprentje aan die plecdhtige communie in 1945, uiterst rechts klasfoto van het schoolaar 1945-1946 te Westmeerbeek. In het jongentje uiterst links op de onderste rij herkent ondergetekende zichzelf. In september 1946 begon voor de samensteller een nieuw avontuur in het Sint-Jozefscollege te Aarschot.      

 

 

 

Ondergetekende op latere leeftijd (ca 1983).

            

 

Hierboven v.l.n.r.: Klasfoto (alle leerlingen), ca 1944, Irma Rogmans is het vijfde kind op de onderste rij van links,dan klasfoto van kleine Irma alleen in 1945, het kleine meisje Irma (ca 1946/1947) met haar jongere broertje Franske Rogmans, dan haar Plechtige communiefoto en herdenkingsprentje van de plechige communie van Irma Rogmans op 29 april 1951, dan foto van Irma ca 1956 (17 jaar), dan groepsfoto van de 50 jarigen in Herselt,in 1989, Irma Rogmans op de onderste rij, uiterst rechts.  

 

 

XVI.6  Anna Maria (Annie) Meulemans, (dochter van Pierre Alphonse Meulemans (XV.4) en Anna Maria Clementina Aerts), is geboren te Herentals op 12 november 1947. Zij huwde te Westmeerbeek op 30 april 1968 met Josephus Verstrepen, (zoon van Felix Verstrepen en Flora Vercammen), geboren te Westerlo op 14 november 1945. Van Jos Verstrepen en Annie Meulemans werd één kind geboren, volgnummer XVII.12.

 

   i   

 

     

 

Fotos  hierboven vlnr: De peuter op het stoeltje Annieke Meulemans einde 1949, dan  links is Annie Meulemans ca 1950, dan Annie reeds op 7 jarige leeftijd (ca 1954) dierenvriend van Bea, dan herdenkingsprentje eerste communie en foto eerste communie 7 april 1955. Daaronder herdenkingsprentje plechtige communie op 26 april 1959 van Annie Meulemans. (Zie volgnummer XIV.6). 

 

         

 

Hierboven links Annie Meulemans circa 1963,midden, de vlijtige leerling Jos Verstrepen, circa 1952, rechts de jonge man Jos Verstrepen ca 1963 (18 jaar ?).

 

     Jos Verstrepen en Annie Meulemans dit jaar 50 jaar getrouwd.

 

 

XVI.7  Gabriellaa (Gaby) Maria Francine Van Egdom, (dochter van Victor Van Egdom (XV.5) en Maria Rosalia Meulemans), is geboren te Booischot op 18 oktober 1942. Zij huwde te Booischot met Karel Amand Reymenants, geboren te Booischot op 24 april 1937 en overleden te Leuven op 28 april 1999.. Van Karel Reymenants en Gaby Van Egdom werden drie kinderen geboren, volgnummers XVII.13, XVII.14 en XVII.15.

 

 

 

                  

 

Hierboven links: Gaby Van Egdom op haar plechtige communiedag in 1954 in de voordeur van hun woning op de Kievit te Booischot. Rechts het huwelijkspaar Karel Reymenants en Gaby Van Egdom; Onder: Het bidprentje van Karel Reymenants.

 

XVI.8  Andre  Alois  Alfons  Van Egdom, (zoon van Victor Van Egdom (XV.5) en Maria Rosalia Meulemans), is geboren te Booischot op 4 januari 1950. Hij was eerstens gehuwd te Booischot met Julia Louisa Lea Deckers, geboren te Heist-op-den-Berg op 30 december 1951. Van Andre Van Egdom en Lea Deckers werden twee kinderen geboren, volgnummers XVII.16 en XVII.17.  Hij hertrouwde te Heist-op-den-Berg op 8 mei 1998 met Olga Catharina Alphonsina DERDIN, geboren te Herselt op 11 februari 1947.

 

             

 

Hierboven:  Andre Van Egdom t.g.v. zijn eetste communnie in 1956.

 

XVI.9  Carina Gabriella Alfonsine Van Egdom, (dochter van Victor Van Egdom (XV.5) en Maria Rosalia Meulemans), is geboren te Heist-op-den-Berg op 13 februari 1961, gehuwd met Geert Rene Buysse, geboren te Blankenberge op 7 juni 1961. Van Geert Rene Buysse en Carina Gabriella Alfonsine Van Egdom werden drie kinderen geboren, volgnummers  XVII.18, XVII.19 en XVII.20.